Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ochrana kulturních památek JUDr. Alena Kliková. Kulturní památka Zák. č. 20/1987 Sb. (§2) Zák. č. 20/1987 Sb. (§2) Věc – movitá Věc – movitá - nemovitá.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ochrana kulturních památek JUDr. Alena Kliková. Kulturní památka Zák. č. 20/1987 Sb. (§2) Zák. č. 20/1987 Sb. (§2) Věc – movitá Věc – movitá - nemovitá."— Transkript prezentace:

1 Ochrana kulturních památek JUDr. Alena Kliková

2 Kulturní památka Zák. č. 20/1987 Sb. (§2) Zák. č. 20/1987 Sb. (§2) Věc – movitá Věc – movitá - nemovitá - nemovitá Definiční kritéria: Definiční kritéria: - má přímý vztah k významné osobnosti a historické události - významný doklad historického vývoje, životního způsobu a prostředí společnosti od nejstarších dob do současnosti (projev tvůrčích schopností a práce člověka z nejrůznějších oborů lidské činnosti, hodnota historická, umělecká, vědecká a technická)

3 Jak se věc stane KP Prohlášení – zák. č. 20/1987 Sb., a zák. č. 500/2004 Sb. Prohlášení – zák. č. 20/1987 Sb., a zák. č. 500/2004 Sb. Ministerstvo kultury Vlastní podnět „Externí“ návrh

4 Prohlášení Ministerstvo kultury Vyjádření KÚ Vyjádření Obce III. Vyjádření vlastníka věci Vyjádření odborných organizací

5 Povinnost vlastníka název, druh a popis věci, název, druh a popis věci, fotodokumentace, fotodokumentace, rozměry, rozměry, současný stav věci (např. údaje o technickém stavu, provedené obnově), umístění věci a způsob jejího užívání současný stav věci (např. údaje o technickém stavu, provedené obnově), umístění věci a způsob jejího užívání vztahy opravňující k nakládání s věcí vztahy opravňující k nakládání s věcí umožnění prohlídky věci a pořízení vědecké dokumentace umožnění prohlídky věci a pořízení vědecké dokumentace

6 Povinnost vlastníka Od doručení vyrozumění až do rozhodnutí Chránit věc: poškození Chránit věc: poškození zničení zničení odcizení odcizení Oznámení: změna vlastnictví či užívání (uskutečněná i zamýšlená) Oznámení: změna vlastnictví či užívání (uskutečněná i zamýšlená)

7 prohlášení Evidence – npu – ústřední seznam Evidence – npu – ústřední seznam stejnopis o prohlášení věci za kulturní památku, stejnopis o prohlášení věci za kulturní památku, rejstřík, rejstřík, evidenční listy evidenční listy dokumentace včetně fotografií dokumentace včetně fotografií dotčené parcely a vykreslení hranice v kopiích pozemkových map dotčené parcely a vykreslení hranice v kopiích pozemkových map Vyznačuje se změna vlastnictví i užívání Vyznačuje se změna vlastnictví i užívání Ochranná pásma NKP Ochranná pásma NKP

8 prohlášení Zápis do KN Zápis do KN Oznámení stavebnímu úřadu Oznámení stavebnímu úřadu Údaje o nemovitých KP jsou veřejně přístupné Údaje o nemovitých KP jsou veřejně přístupné

9 zrušení Mimořádně závažné důvody Mimořádně závažné důvody Může vázat na podmínky: Může vázat na podmínky: - zpracování měřické a fotografické dokumentace, - stavebně historické, popřípadě archeologické průzkumy, - přemístění vybraných prvků kulturní památky - úprava vzniklého prostoru.

10 Územní formy ochrany Památková rezervace Památková rezervace – soubor nemovitých KP - vyhlašuje vláda formou nařízení Památková zóna Památková zóna - území sídelního útvaru s menším počtem KP - vyhlašuje MK formou vyhlášky

11 Povinnosti správních orgánů Před vydáním rozhodnutí týkajícího se KP si vyžádat závazné stanovisko nebo stanovisko orgánu státní památkové péče. Před vydáním rozhodnutí týkajícího se KP si vyžádat závazné stanovisko nebo stanovisko orgánu státní památkové péče.

12 Obnova KP Údržba - § 3 zák. č. 183/2006 Sb. – práce, jimiž se zabezpečuje dobrý technicky stav tak, aby nedocházelo ke znehodnocení stavby a co nejvíce se prodloužila její uživatelnost Údržba - § 3 zák. č. 183/2006 Sb. – práce, jimiž se zabezpečuje dobrý technicky stav tak, aby nedocházelo ke znehodnocení stavby a co nejvíce se prodloužila její uživatelnost Oprava Oprava Rekonstrukce Rekonstrukce Restaurování Restaurování I jiná úprava (modernizace budovy při nezměněné funkci nebo využití kulturní památky, dále nástavba či přestavba). I jiná úprava (modernizace budovy při nezměněné funkci nebo využití kulturní památky, dále nástavba či přestavba).

13 obnova Památková rezervace, památková zóna, ochranné pásmo Památková rezervace, památková zóna, ochranné pásmo Stavba a její změna Stavba a její změna Terénní úpravy Terénní úpravy Odstranění stavby Odstranění stavby Udržovací práce Udržovací práce Úprava dřevin Úprava dřevin

14 Obnova KP Povinnost vyžádat si závazné stanovisko – OBEC III. Povinnost vyžádat si závazné stanovisko – OBEC III. Povinnost má vlastník (nelze převést) Povinnost má vlastník (nelze převést) ZS - § 4 zák. č. 183/2006 Sb. ZS - § 4 zák. č. 183/2006 Sb. -zda lze provést či nikoli -zda lze provést či nikoli -stanovení podmínek -stanovení podmínek - lze projednat s npu - lze projednat s npu

15 Obnova Územní řízení – soulad se ZS Územní řízení – soulad se ZS Ohlášení – písemný souhlas jen v souladu se ZS Ohlášení – písemný souhlas jen v souladu se ZS Stavební povolení – pouze v souladu se ZS Stavební povolení – pouze v souladu se ZS - uzavření veřejnoprávní smlouvy – pouze v souladu se ZS - uzavření veřejnoprávní smlouvy – pouze v souladu se ZS

16 Obnova KP Přípravná a projektová dokumentace obnovy – nutnost projednání v průběhu zpracování s npu – splnění podmínek ZS Přípravná a projektová dokumentace obnovy – nutnost projednání v průběhu zpracování s npu – splnění podmínek ZS - povinnost spolupráce - povinnost spolupráce Npu zpracovává písemné vyjádření jako podklad pro ZS Npu zpracovává písemné vyjádření jako podklad pro ZS Povinnost – vlastník nebo projektant Povinnost – vlastník nebo projektant Nesplnění – až 2.000.000 Kč Nesplnění – až 2.000.000 Kč

17 Územní rozhodnutí klasickézjednodušené Územní souhlas

18 Územní řízení Nutné závazné stanovisko Nutné závazné stanovisko § 79 odst. 3 stavby bez rozhodnutí o umístění stavby – ne KP a omezení v územních formách ochrany § 79 odst. 3 stavby bez rozhodnutí o umístění stavby – ne KP a omezení v územních formách ochrany

19 Ohlášení nebo povolení § 103 stavby, které nevyžadují § 103 stavby, které nevyžadují Ne udržovací práce na KP Ne udržovací práce na KP

20 Ohlášení 1. Náležitosti - § 105 a § 37 SŘ A) údaje o stavebníkovi, pozemku, stavbě B) doklad o vlastnickém právu C) u vybraných staveb projektová dokumentace D) závazná stanoviska

21 varianty ohlášení Odložení (usnesení) Písemný souhlas fikce Zákaz (rozhodnutí)

22 ohlášení 2. vydání souhlasu se stavbou 2. vydání souhlasu se stavbou – písemná forma - ověření projektové dokumentace a zaslání stavebníkovi - platnost 12 měsíců (nutno započít stavbu)

23 ohlášení 3. fikce souhlasu 3. fikce souhlasu - do 40 dnů nedoručen souhlas ani zákaz 4. zákaz stavby 4. zákaz stavby - formou rozhodnutí - lhůta 30 dnů - podmínky dány v § 107

24 Stavební řízení Doklady – vlastnické právo Doklady – vlastnické právo - projektová dokumentace (nutno zpracovat oprávněnou osobou – jinak řízení zastaví) - projektová dokumentace (nutno zpracovat oprávněnou osobou – jinak řízení zastaví) - plán kontrolních prohlídek - § 133 stav. zákona - plán kontrolních prohlídek - § 133 stav. zákona - závazná stanoviska - závazná stanoviska

25 Stavební řízení Úkony Úkony A) zahájení řízení – žádost B) oznámení - ostatním účastníkům - dotčené orgány - dotčené orgány lhůta: nejméně 10 dnů před ústním jednáním (možno spojit s místním šetřením) lhůta: nejméně 10 dnů před ústním jednáním (možno spojit s místním šetřením)

26 Stavební řízení C) upozornění na koncentrační zásadu – námitky, závazná stanoviska a důkazy nejpozději při ústním jednání (od ústního jednání lze upustit – lhůta 10 dnů) (od ústního jednání lze upustit – lhůta 10 dnů) Doručení: do vlastních rukou stavebníkovi a vlastníkovi stavby vždy!! Doručení: do vlastních rukou stavebníkovi a vlastníkovi stavby vždy!!

27 Stavební řízení Námitky Námitky Dotčeno vlastnické právo Dotčeno vlastnické právo Směřují proti: Směřují proti: A) projektové dokumentaci B) způsobu provádění či užívání stavby C) požadavkům dotčených orgánů

28 Stavební řízení Formy rozhodnutí: Formy rozhodnutí: A) zamítnutí žádosti B) vydání stavebního povolení - rozhodnutí - stanoví podmínky stavby a případně užívání, rozhodne o námitkách

29 Kolaudační souhlas Stavby uvedené v § 122 Stavby uvedené v § 122 - budoucí uživatelé nemohou ovlivnit vlastnosti – školy, nemocnice, nájemní bytové domy, KP apod. - budoucí uživatelé nemohou ovlivnit vlastnosti – školy, nemocnice, nájemní bytové domy, KP apod. Žádost stavebníka – doklady – identifikace stavby Žádost stavebníka – doklady – identifikace stavby - termín dokončení - termín dokončení - závazná stanoviska - závazná stanoviska - geometrický plán - geometrický plán Může doložit certifikát AI – ne závěrečná prohlídka – souhlas vydán na základě posudku Může doložit certifikát AI – ne závěrečná prohlídka – souhlas vydán na základě posudku

30 Kolaudační souhlas Závěrečná kontrolní prohlídka hlediska § 122 odst. 3 Závěrečná kontrolní prohlídka hlediska § 122 odst. 3 - lhůta: 15 dnů ode dne prohlídky 1. kolaudační souhlas - ne SR – doklad o povolení účelu užívání stavby 1. kolaudační souhlas - ne SR – doklad o povolení účelu užívání stavby 2. zákaz užívání stavby - SR 2. zákaz užívání stavby - SR

31 Kolaudační souhlas - doručuje se stavebníkovi, vlastníkovi stavby, uživateli - doručuje se stavebníkovi, vlastníkovi stavby, uživateli POZOR po odstranění závad nutno vydat souhlas do 15 dnů od oznámení o odstranění nedostatků – nutno i ověřit POZOR po odstranění závad nutno vydat souhlas do 15 dnů od oznámení o odstranění nedostatků – nutno i ověřit

32 Odstranění stavby 1. ohlášení 1. ohlášení 2. povolení 2. povolení

33 Odstranění stavby OHLÁŠENÍ OHLÁŠENÍ Povinnost stavebníka ohlásit záměr odstranit stavbu ( výjimka, kdy není potřeba ohlášení ani povolení) Povinnost stavebníka ohlásit záměr odstranit stavbu ( výjimka, kdy není potřeba ohlášení ani povolení) Ohlášení – součást plán bouracích prací Ohlášení – součást plán bouracích prací - doklad o vlastnickém právu - doklad o vlastnickém právu

34 KP Stavba není KP, ale nachází se ve formách územní ochrany a ZS stanoví podmínky Stavba není KP, ale nachází se ve formách územní ochrany a ZS stanoví podmínky Pak stavbu lze odstranit pouze na základě povolení (nutno oznámit stavebníkovi) Pak stavbu lze odstranit pouze na základě povolení (nutno oznámit stavebníkovi)

35 Obnova Pokud se v procesu obnovy zasahuje do archeologického podloží- nutno provést AV Pokud se v procesu obnovy zasahuje do archeologického podloží- nutno provést AV Archeologický výzkum Archeologický výzkum - archeologický ústav Akademie věd ČR a jiné oprávněné subjekty

36 Záchranný archeologický výzkum Území s archeologickými nálezy Území s archeologickými nálezy Oznamovací povinnost Archeologického ústavu (500 000 Kč) Oznamovací povinnost Archeologického ústavu (500 000 Kč) Záchranný archeologický výzkum Záchranný archeologický výzkum účelné je provést záchranný archeologický výzkum nejlépe v rámci předprojektové přípravy, aby bylo možné výsledky archeologických výzkumů promítnout do přípravy projektu

37 Kde požádat o záchranný archeologický průzkum Akademie věd ČR (Praha a Brno) Akademie věd ČR (Praha a Brno) Oprávněné organizace (seznam na www.arup.cas.cz. ) Oprávněné organizace (seznam na www.arup.cas.cz. ) www.arup.cas.cz Uzavírá se smlouva Uzavírá se smlouva

38 Obsah dohody - dohoda o provedení archeologického výzkumu - dohoda o provedení archeologického výzkumu dostatečný časový prostor pro nezbytné provedení terénní části archeologického výzkumu, dokumentace nemovitých archeologických nálezů a zajištění movitých archeologických nálezů, a to včetně konzervace předmětů, jejichž existence je po jejich vyjmutí ohrožena (sklo, předměty z organických materiálů, dřevo, kovové předměty apod.). cena

39 Náklady Dvojí financování Dvojí financování 1. PO vždy, FO v souvislosti s podnikáním (podnikatel, stát, obec) 2. FO – ten, v jehož prospěch výzkum probíhá (zpravidla stát, kraj, Fond záchranných archeologických výzkumů(npu)

40 Na co pamatovat na dosud neporušeném území s archeologickými nálezy je nezbytné: – získat veškeré odborné archeologické podklady KP – dohledat informace o veškerých předchozích archeologických výzkumech a využít jejich výsledků – zakreslit do plánů plochy dřívějších archeologických výzkumů a dosud známé významné nemovité archeologické nálezy (zejména pozůstatky zdiva), jakož i výsledky průzkumů provedených nedestruktivními metodami – zakreslit do plánů dřívější výkopy, tj. místa, kde byly stavební nebo jinou činností archeologické nálezy již odstraněny a využít těchto míst při plánování stavebních a terénních úprav.

41 Archeologický nález Definice - Věc, která je dokladem nebo pozůstatkem života člověka a jeho činnosti od počátku jeho vývoje do novověku a zachovala se zpravidla pod zemí Definice - Věc, která je dokladem nebo pozůstatkem života člověka a jeho činnosti od počátku jeho vývoje do novověku a zachovala se zpravidla pod zemí Oznámení archeologickému ústavu nebo muzeu či obci do druhého dne od nálezu Oznámení archeologickému ústavu nebo muzeu či obci do druhého dne od nálezu Naleziště ponechat beze změny až do prohlídky Naleziště ponechat beze změny až do prohlídky Nálezce má právo na odměnu a úhradu nákladů Nálezce má právo na odměnu a úhradu nákladů

42 Nález při stavební činnosti Předem si zjistit, zda se jedná o archeologický nález Předem si zjistit, zda se jedná o archeologický nález § 176 stavebního zákona § 176 stavebního zákona - Archeologický nález – oznamovací povinnost stavebnímu úřadu a památkáři - Archeologický nález – oznamovací povinnost stavebnímu úřadu a památkáři Má ji stavebník – může převést smlouvou na stavebního podnikatele Má ji stavebník – může převést smlouvou na stavebního podnikatele Přerušení prací a zabezpečení nálezu Přerušení prací a zabezpečení nálezu Stavební úřad stanoví podmínky zabezpečení, popř. rozhodne o přerušení prací Stavební úřad stanoví podmínky zabezpečení, popř. rozhodne o přerušení prací

43 Pokračování Přerušení prací může nařídit i orgán státní památkové péče Přerušení prací může nařídit i orgán státní památkové péče Stavební úřad může vydané stavební povolení změnit (dohoda s památkáři) Stavební úřad může vydané stavební povolení změnit (dohoda s památkáři) Archeologický nález může být prohlášen za KP – lze stavební povolení změnit nebo zrušit (dohoda s MK) Archeologický nález může být prohlášen za KP – lze stavební povolení změnit nebo zrušit (dohoda s MK) Náhrada nákladů – do 6 měsíců ode dne nabytí právní moci rozhodnutí (uplatňuje u památkářů nebo MK) Náhrada nákladů – do 6 měsíců ode dne nabytí právní moci rozhodnutí (uplatňuje u památkářů nebo MK)

44 Povinnosti vlastníka Zachování Zachování Údržba v dobrém technickém stavu Údržba v dobrém technickém stavu Ochrana: před poškozením, Ochrana: před poškozením, ohrožením, ohrožením, znehodnocením znehodnocením Užívání – s ohledem na památkový a technický stav Užívání – s ohledem na památkový a technický stav Vlastník i uživatel (na náklad vlastníka) Vlastník i uživatel (na náklad vlastníka)

45 Oznamovací povinnost Ohrožení nebo poškození Ohrožení nebo poškození Obci III. Obci III. Bezodkladně Bezodkladně 1. oznámení 2. vyžádání si rozhodnutí o způsobu odstranění závad (s.ř.- návrh) Porušení: pokuta PO nebo FO podnikateli – 100 000 Kč Porušení: pokuta PO nebo FO podnikateli – 100 000 Kč

46 Neplnění povinností vlastníkem A) vyjádření n.p.u. B) rozhoduje Obec III. C) rozhodnutí o opatřeních (lhůta) pozn-. lze i na návrh pozn-. lze i na návrh Pokud je neprovede lze rozhodnout o provedení na náklad vlastníka

47 Neplnění povinností Bezprostřední ohrožení KP Bezprostřední ohrožení KP - podnět k zahájení řízení o nařízení udržovacích prací nebo nezbytných úprav - dává jej obec se souhlasem Obec III. - rozhoduje stavební úřad Nařízení nutných zabezpečovacích prací – lze nařídit stavebnímu podnikateli, náklady nese vlastník (dohoda, jinak hradí obec, pak vymáhá) Nařízení nutných zabezpečovacích prací – lze nařídit stavebnímu podnikateli, náklady nese vlastník (dohoda, jinak hradí obec, pak vymáhá)

48 Vyvlastnění Trvalé zanedbávání povinností a ohrožení zachování Trvalé zanedbávání povinností a ohrožení zachování Vadné užívání Vadné užívání Nejdříve pokus o dohodu Nejdříve pokus o dohodu Následně návrh Obce III. na vyvlastnění (zák. č. 184/2006 Sb.) Následně návrh Obce III. na vyvlastnění (zák. č. 184/2006 Sb.)

49 Financování financování příménepřímé

50 Přímé financování přímé Státní rozpočet Komunální rozpočet Ostatní zdroje

51 Nepřímé financování Nepřímé Bezplatná odborná pomoc Daňová zvýhodnění

52 Přímé financování Finanční příspěvek Finanční příspěvek - náleží vlastníku KP - obnova či zachování KP - kryje zvýšené náklady Hrazeno z rozpočtů obcí nebo krajů Hrazeno z rozpočtů obcí nebo krajů

53 Podmínky Podání žádosti s doklady Podání žádosti s doklady Zvýšené náklady jsou spojeny se zachováním nebo obnovou KP Zvýšené náklady jsou spojeny se zachováním nebo obnovou KP Jde o zvlášť odůvodněný případ: Jde o zvlášť odůvodněný případ: a) je ve špatném technickém stavu, pokud tento stav nebyl zaviněn vlastníkem kulturní památky, b) je využívána a zpřístupněna nebo vystavena veřejnosti pro kulturně vzdělávací nebo náboženské účely, c) nalézá se v pohledově významné poloze, d) je ojedinělou kulturní památkou svého druhu nacházející se v územním obvodu krajského úřadu nebo obecního úřadu obce s rozšířenou působností.

54 Přímé financování Finanční příspěvek Finanční příspěvek Zdroj: MK Podmínky: Podmínky: Mimořádný společenský zájem:

55 Mimořádný společenský zájem a) je prohlášena za národní kulturní památku, b) je zapsána do seznamu UNESCO c) je v havarijním technickém stavu, pokud tento stav nebyl zaviněn vlastníkem kulturní památky, d) je zpřístupněna e) tvoří významnou dominantu obce nebo města, f) je ojedinělou kulturní památkou svého druhu na území České republiky, g) je zařazena do specializovaných programů ministerstva kultury na úseku státní památkové péče

56 Přímá Programy MK Programy MK Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón Program restaurování movitých KP Program restaurování movitých KP Program záchrany architektonického dědictví Program záchrany architektonického dědictví

57 Nepřímá 1. Daňová zvýhodnění 1. Daňová zvýhodnění - zák. č. 338/1992 Sb., - KP zpřístupněné veřejnosti a úpravy staveb– ne daň z nemovitosti - zák. č. 338/1992 Sb., - KP zpřístupněné veřejnosti a úpravy staveb– ne daň z nemovitosti - zák. č. 357/1992 Sb., osvobození od daně darovací u nabytí vlastnictví mezi osobami příbuznými v řadě přímé a mezi manželi - zák. č. 357/1992 Sb., osvobození od daně darovací u nabytí vlastnictví mezi osobami příbuznými v řadě přímé a mezi manželi - zák. č. 583/1992 Sb., zvýhodněné odpisy v případě technického zhodnocení KP - zák. č. 583/1992 Sb., zvýhodněné odpisy v případě technického zhodnocení KP

58 Bezplatná odborná pomoc Při obnově Při obnově Odborné informace Odborné informace Podklady a dokumentace KP Podklady a dokumentace KP


Stáhnout ppt "Ochrana kulturních památek JUDr. Alena Kliková. Kulturní památka Zák. č. 20/1987 Sb. (§2) Zák. č. 20/1987 Sb. (§2) Věc – movitá Věc – movitá - nemovitá."

Podobné prezentace


Reklamy Google