Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ochrana kulturních památek

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ochrana kulturních památek"— Transkript prezentace:

1 Ochrana kulturních památek
M. Horáková

2 Právní úprava Z.č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči
Z.č. 101/2001 Sb., o navrácení nezákonně vymezených kulturních statků Z.č. 71/1994 Sb., o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty Nařízení Rady ES č. 3911/92 EHS o vývozu kulturních statků

3 Mezinárodní smlouvy Evropská úmluva o krajině (č. 13/2005 S.m.s.)
Úmluva o ochraně archeologického dědictví Evropy (č. 99/2000 S.m.s.) Úmluva o ochraně architektonického dědictví Evropy (č. 73/2000 S.m.s.) Sdělení Federálního ministerstva zahraničních věcí č. 159/1991 Sb., o sjednání Úmluvy o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví

4 Základní pojmy Kulturní památka Národní kulturní památka
Památková rezervace Památková zóna Památková péče

5 Kulturní památka Movitá a nemovitá věc, která je za kulturní památku prohlášena ministerstvem kultury Významné doklady historického vývoje, životního způsobu a prostředí od nejstarších dob do současnosti, jako projevy tvůrčích schopností a práce člověka pro hodnoty historické, umělecké, vědecké a technické Přímý vztah k významným osobnostem a historickým událostem

6 Kategorizace kulturních památek 1/2
Movité: díla starého malířství, sochařství a uměleckých řemesel, tvůrčí soubory vybavení především na hradech, v zámcích a církevních stavbách, předměty venkovské hmotné kultury, historické knihovny, strojní zařízení ve starých továrnách…

7 Kategorizace kulturních památek 2/2
Nemovité: hrady a jejich zříceniny, zámky, tvrze, kostely, kláštery, kapličky, stavby lidové architektury a zemědělské usedlosti, městské obytné domy a paláce, radnice, městská opevnění a jejich dochované části (hradby a brány), staré továrny, historické zahrady a parky, pozemky s významnými archeologickými nálezy

8 Prohlášení věci za KP 1/2 Vyhlašuje Ministerstvo kultury
Vyjádření krajského úřadu a obecního úřadu obce s rozšířenou působností Písemné vyrozumění vlastníka věci o podání návrhu na prohlášení věci za KP nebo o tom, že hodlá věc prohlásit za KP z vlastního podnětu a umožní mu se k návrhu nebo podnětu vyjádřit

9 2/2 Od okamžiku vyrozumění do rozhodnutí MK je vlastník povinen chránit věc před poškozením, zničením nebo odcizením a oznámit MK každou změnu (zamýšlenou i uskutečněnou) vlastnictví, správy nebo užívání O prohlášení věci za KP vyrozumí písemně MK vlastníka věci, krajský úřad, obecní úřad obce s rozšířenou působností a odbornou organizaci státní památkové péče. Vyrozumí je i tehdy, jestliže věc nebyla prohlášena za KP

10 Zrušení prohlášení věci za KP
Rozhodnutí o prohlášení věci za KP může být zrušeno (ne NKP) Z mimořádně závažných důvodů může MK prohlášení věci zrušit Na základě žádosti vlastníka KP nebo organizace, jestliže prokáže právní zájem Z vlastního podnětu Před zrušením si vyžádá vyjádření krajského úřadu a obecního úřadu obce s rozšířenou působností Pokud žadatelem není vlastník, musí se vyjádřit po účasti na ohledání

11 Národní kulturní památka
KP, které tvoří nejvýznamnější součást kulturního bohatství národa Např. Pražský hrad, české korunovační klenoty, hrad Karlštejn, zámek Český Krumlov, hora Říp s rotundou sv. Jiří, slovanské hradiště v Mikulčicích, Valašské muzeum v přírodě v Rožnově p. Radhoštěm, kamenouhelný důl Michal v Ostravě

12 Prohlášení věci za NKP Nařízením vlády Publikace ve Sbírce zákonů
Vláda může stanovit podmínky jejich ochrany

13 Ochrana KP Individuální: NKP, KP, památky zapsané do Seznamu světového dědictví UNESCO Územní: památkové rezervace, památkové zóny, zvláštní památkově chráněná území (ochranná pásma a území s archeologickými nálezy)

14 Územní ochrana KP /3 Památkové rezervace: území, jehož charakter a prostředí určuje soubor nemovitých KP, nebo archeologických nálezů PR prohlašuje vláda nařízením (Sbírka zákonů) PR městské, vesnické, archeologické

15 Územní ochrana KP 2/3 Památková zóna: nižší stupeň ochrany
Jde o území sídelního útvaru nebo jeho části s menším podílem KP PZ prohlašuje Ministerstvo kultury vyhláškou, po projednání s krajským úřadem PZ městské, vesnické, krajinné

16 Územní ochrana KP /3 Ochranné pásmo: ochrana nemovité KP, památkové rezervace nebo památkové zóny nebo jejich prostředí před negativními vlivy činností a zásahů, které jsou realizovány v jejich okolí, kde mohou být zakázány nebo omezeny určité činnosti Vymezí obecní úřad obce s rozšířenou působností, pokud to vyžaduje ochrana nemovitých KP

17 Ochranné pásmo Vytvoření OP: pokud je nutné pro jeho vytvoření získat některé pozemky nebo stavby, nebo je nezbytné provést jejich odstranění a nedojde k dohodě s vlastníkem, je možné tyto pozemky nebo stavby vyvlastnit

18 Evidence kulturních památek 1/3
KP a NLP jsou evidovány v Ústředním seznamu kulturních památek Seznam vede Národní památkový ústav v Praze Funkce seznamu: evidenční a informační Součástí jsou: Seznam kulturních památek, Seznam národních kulturních památek, Seznam památkových rezervací,

19 2/3 Seznam památkových zón, Seznam ochranných pásem, Seznam světového dědictví na území ČR nemovitých KP (r. 2004) movitých KP 193 NKP 113 památkových rezervací 437 památkových zón

20 3/3 Seznamy KP v územních obvodech krajů a obcí s rozšířenou působností Přesná evidence v katastru nemovitostí

21 Památková péče Státní památková péče
Ochrana památkového fondu, uchování památkového fondu, prezentace památkového fondu a zprostředkování jeho kulturních hodnot veřejnosti Soubor činností, opatření a rozhodnutí orgánů, jejichž cílem je péče o KP

22 Státní památková péče: činnosti
Evidence, dokumentace, studium, hodnocení KP, konzervace, obnova Vědecká, publikační, propagační, , popularizační a výchovná Zpřístupnění veřejnosti: kontakt veřejnosti s KP Normotvorná

23 Organizace státní památkové péče
Ministerstvo kultury Památková inspekce Krajské úřady Obecní úřad obce s rozšířenou působností Celní úřady Obce Komise státní památkové péče Konzervátor státní památkové péče

24 Orgány SPP Ministerstvo kultury
Ústřední orgán st. sp. Zpracovává prognózy, koncepce, návrhy dlouhodobých výhledů rozvoje Sestavuje, vyhlašuje a provádí programy kompletní péče o KP Uplatňuje stanoviska k politice územního rozvoje Usměrňuje využívání NKP a KP Zřizuje jako svůj odborný poradní orgán vědeckou radu pro státní památkovou péči Spolupracuje s MŠMT a VŠ při vzdělávání pracovníků

25 Památková inspekce Specializovaný kontrolní orgán Zřizovaný MK
Vykonává ústřední dozor Dozírá na zabezpečování komplexní péče o KP Dohlíží na dodržování rozhodnutí orgánů SPP k zajištění péče o KP a jak vlastníci KP plní povinnosti Provádí rozbor stavu SPP a navrhuje opatření

26 Krajské úřady (přenesená působnost)
Úkoly orgánů SPP pro NKP, pokud nepřísluší MK nebo vládě Dozírá na dodržování zákona o SPP Uplatňuje stanoviska k územně plánovací dokumentaci pro území, v němž se nachází památková zóna nebo nemovitá NKP Je dotčeným orgánem k zabezpečení nepředvídaných nálezů Jako dotčený orgán vydává na návrh nebo z vlastního podnětu závazné stanovisko a poskytuje další podklady do řízení vedených jinými správními úřady Dozor při obnově NKP

27 Kraj Schvalování koncepce podpory SPP v kraji v souladu s koncepcí rozvoje SPP v ČR, po projednání s MK Schvalování návrhů dlouhodobých, střednědobých a prováděcích plánů a programů zachování a obnovy KP v kraji Využití KP v kraji

28 Obecní úřad obce s rozšířenou působností
Výkon a organizace SPP ve spr. obvodu v souladu s koncepcí rozvoje SPP v ČR Vydává jako dotčený orgán na návrh nebo z vlastního podnětu závazné stanovisko a poskytuje další podklady pro řízení vedená jinými spr. org. než org. SPP Uplatňuje stanovisko k územně plánovací dokumentaci

29 2/2 Usměrňuje péči o KP prováděnou obcemi
Vykonává státní správu na úseku SPP Vykonává dozor při obnově KP Výkon dozoru v rozsahu své působnosti nad dodržováním PKP

30 Obec Péče o KP v místě Kontrola plnění zákonných povinností vlastníky KP Vychází z odborných vyjádření odborné správy KP

31 Komise SPP Orgány zřizované obecními úřady obcí s rozšířenou působností a radami krajů Iniciativní a poradní orgány Předkládají stanoviska a náměty radě obce nebo kraje

32 Konzervátor SPP Člen komise, dobrovolný pracovník
Jmenován obecním úřadem obce s rozš. půs. Úkolem je soustavné sledování stavu KP, podávání zpráv o stavu KP Navrhuje potřebná opatření

33 Odborná organizace státní památkové péče
Ministerstvo kultury Národní památkový ústav

34 Národní památkový ústav
Statut Zřizovatelem je ČR, zastoupená Ministerstvem kultury Vytváří si se souhlasem MK a pro projednání s krajem krajská, příp. další územní pracoviště

35 Úkoly NPÚ /3 Rozbory stavu a vývoje SPP, podklady pro prognózy, koncepce a dlouhodobé výhledy rozvoje SPP Organizace, koordinace a plnění vědeckovýzkumných titulů SPP, zpracovává teorie a metodologie SPP Odborně metodické, dokumentační, informační pracoviště pro úsek SPP, zabezpečuje dokumentaci, výzkumy SPP

36 2/3 Je poskytovatelem odborných údajů Vedení Ústředního seznamu KP
Příprava odborných podkladů pro MK (prohlášení věci za KP) Zpracovávání odborných podkladů pro státní orgány státní správy Usměrňuje činnost konzervátorů a zpravodajů Poskytuje odbornou bezplatnou pomoc vlastníkům KP při zajišťování péče o KP

37 3/3 Zabezpečování odborného dohledu nad prováděním komplexní péče o KP
Sledování využití KP a jejich propagace

38 Individuální ochrana KP
Vazba na vlastníka KP Povinnosti vlastníka KP Obnova KP

39 Povinnosti vlastníka KP
Pečovat o zachování KP Udržovat KP v dobrém stavu Chránit KP před ohrožením, poškozením, znehodnocením nebo odcizením Na vlastní náklady I ten, kdo KP užívá, nebo ji má u sebe

40 Vlastník KP Omezení užívacího práva KP: povinnost užívat KP způsobem, který odpovídá jejímu kulturnímu významu, památkové hodnotě a technickému stavu Oznamovací povinnost: každé ohrožení nebo poškození KP musí být bez zbytečného odkladu oznámeno obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností a musí být vyžádáno stanovisko o způsobu odstranění závady. U nemovité KP, která je stavbou, se vyrozumí i stavební úřad. Oznamuje se i zamýšlená změna užívání a u nemovitosti vyklizení

41 Předkupní právo státu Právo státu na přednostní koupi
Pokud vlastník KP zamýšlí její prodej, je povinen ji nabídnout ke koupi MK (kromě prodeje mezi osobami blízkými nebo spoluvlastníky) Při nesplnění povinnosti by byl právní úkon, kterým převedl vlastnictví KP na jinou osobu, neplatný, dovolá-li se této neplatnosti MK, do 3 let ode dne provedení úkonu 3 měsíce, jde-li o movitou KP, 6 měsíců, jde-li o nemovitost, pokud neoznámí vlastníku KP, že nabídku přijímá

42 Opatření pro zachování KP
Pokud vlastník KP neplní povinnosti stanovené zákonem Vydá obecní úřad obce s rozšířenou působností po vyjádření odborné organizace SPP rozhodnutí o opatřeních, které je vlastník povinen učinit a současně stanoví lhůtu k provedení NKP: rozhodnutí vydá orgán kraje v přenesené působnosti


Stáhnout ppt "Ochrana kulturních památek"

Podobné prezentace


Reklamy Google