Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Výkon rozhodnutí – obecná část.  Obecná charakteristika  Podmínky vykonávacího řízení  Zásady vykonávacího řízení  Ochrana a obrana povinného a třetích.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Výkon rozhodnutí – obecná část.  Obecná charakteristika  Podmínky vykonávacího řízení  Zásady vykonávacího řízení  Ochrana a obrana povinného a třetích."— Transkript prezentace:

1 Výkon rozhodnutí – obecná část

2  Obecná charakteristika  Podmínky vykonávacího řízení  Zásady vykonávacího řízení  Ochrana a obrana povinného a třetích osob  Formy, druhy a způsoby výkonu rozhodnutí  Tituly pro výkon rozhodnutí  Průběh vykonávacího řízení  Činnost soudu před nařízením výkonu  Odklad výkonu rozhodnutí  Zastavení výkonu rozhodnutí  „Exekuční žaloby“

3 Vykonávací řízení – pojem  Samostatným druhem civilního procesu  Není automatickým pokračováním nalézacího řízení  Účelem je ochrana procesním vztahů založených vykonatelným rozhodnutím – prostřednictvím donucení ke splnění uložené povinnosti.  Soud rozhoduje usnesením.

4 Právní úprava  Část šestá o.s.ř. – první hlava – obecná ustanovení, druhá až osmá – jednotlivé způsoby výkonu  Subsidiární použití části první až čtvrté o.s.ř.  Třeba terminologicky odlišovat od „exekučního řízení“ dle exekučního řádu (zákon č. 120/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů).

5 Vykonávací řízení - podmínky  Podmínky, za nichž je možno rozhodnout ve vykonávacím řízení ve věci samé.  Můžeme vymezit obdobně jako v nalézacím řízení+ specifickou podmínkou je titul pro výkon rozhodnutí.

6 Subjekty vykonávacího řízení 1.Účastníci 2.Soud

7 Subjekty vykonávacího řízení Soud 1.Pravomoc – dána zákonem, širší než v nalézacím řízení 2.Příslušnost – věcná – vždy okresní - místní – obecný soud povinného – zákonem stanovené výjimky

8 Zásady vykonávacího řízení 1.Společné s nalézacím řízením 2.Opačné proti nalézacímu řízení 3.Zvláštní – pouze pro výkon rozhodnutí

9 Obrana a ochrana povinného a třetích osob  Ochrana – pasivní, vyplývá přímo ze zákona  Obrana – aktivní, procesní úkony povinného a třetích osob  Její záruky jsou upraveny jak obecně – první hlava šesté části, tak zvláštně u jednotlivých způsobů výkonu rozhodnutí

10 Formy výkonu rozhodnutí 1.Výkon rozhodnutí upravený o.s.ř. 2.Výkon rozhodnutí dle TZ (kromě peněžitých trestů) 3.Výkon rozhodnutí ve správním řízení 4.Výkon rozhodnutí daňovými orgány

11 Druhy výkonu rozhodnutí 1.Výkon rozhodnutí k uspokojení pohledávek na peněžitá plnění 2. Výkon rozhodnutí k uspokojení pohledávek na nepeněžitá plnění 3. Výkon rozhodnutí o úpravě výchovy nezletilých dětí a o úpravě styku rodičů s nezletilými dětmi. 4. Výkon rozhodnutí o vykázání ze společného obydlí a nenavazování kontaktů s oprávněným

12 Způsoby výkonu rozhodnutí 1.Výkon rozhodnutí na peněžitá plnění Výkon rozhodnutí na peněžitá plnění Srážkami ze mzdy a jiných příjmů Příkazem k výplatě z účtu u peněžního ústavu Přikázáním pohledávky Prodejem věcí movitých Prodejem věcí nemovitých Prodejem podniku Zřízením soudcovského zástavního práva na nemovitostech

13 Způsoby výkonu rozhodnutí 2. Výkon rozhodnutí na nepěžitá plnění Výkon rozhodnutí na nepeněžitá plnění vyklizením Odebráním věci Rozdělením Společné věci Provedením prací a výkonů

14 Tituly pro výkon rozhodnutí  Materiální podmínka vykonávacího řízení  Listina mající zákonem stanovenou formu ukládající povinnost něco plnit.  Formální a materiální náležitosti : a)Formální náležitosti – vykonatelnost b)Materiální náležitosti – identifikace osob, plnění, lhůty a potvrzení vykonatelnosti.  Doložka vykonatelnosti – orgán, který je vydal nebo schválil, (novelizace –doložka vykonatelnosti u orgánů Evropských společenství – dle nařízení vlády 87/2005 – opatřuje Ministerstvo spravedlnosti)

15 Průběh vykonávacího řízení  Vykonávací řízení nelze přerušit z důvodů uvedených v části třetí tohoto zákona.  Nelze prominout zmeškání lhůty.  Nelze také podat žalobu na obnovu výkonu rozhodnutí; žalobu pro zmatečnost lze podat pouze z důvodu uvedeného v § 229 odst. 4.  Soud nařídí jednání, jen považuje-li to za nutné nebo stanoví-li to zákon.  V odvolacím řízení platí systém úplné apelace.

16 Průběh vykonávacího řízení  Výkon rozhodnutí má dvě základní fáze (zásada legálního pořádku) – nařízení výkonu rozhodnutí a provedení výkonu rozhodnutí  Před nařízením výkonu rozhodnutí může soud provádět zákonem stanovené úkony – „činnost soudu před nařízením výkonu rozhodnutí“

17 Činnost soudu před nařízením výkonu rozhodnutí  Výzva k dobrovolnému splnění povinnosti – na návrh oprávněného, považuje-li to soud za účelné.  Zjištění bydliště – výživné nezletilého dítěte  Zjištění účtu nebo plátce mzdy-na žádost oprávněného – povinný je povinen odpovědět do jednoho týdne, soud může uložit pořádkovou pokutu  Prohlášení o majetku

18 Průběh vykonávacího řízení – provedení výkonu rozhodnutí  Po nařízení výkonu rozhodnutí se postará soud o jeho provedení – ex officio.  Výkon končí: zastavením vyčerpáním předmětu řízení uspokojením oprávněného

19 Odklad výkonu rozhodnutí 1.Na návrh povinného 2.Bez návrhu

20 Zastavení výkonu rozhodnutí  Jeden z možných způsobů ukončení vykonávacího řízení – rozhodnutím soudu.  Je nutné rozlišovat odvolání proti návrhu na nařízení výkonu rozhodnutí a návrh na zastavení.  Rozlišujeme důvody obecné a zvláštní.

21 Exekuční žaloby – incidenční spory  Pojem označující žaloby v souvislosti s vykonávacím řízení – incidenční spory.  Nalézací řízení, ale v souvislosti s výkonem rozhodnutí.  Spadají sem především excindační, odporové (popření pravosti, výše, skupiny nebo pořadí pohledávky), popř. poddlužnická žaloba.  Je možné rozlišovat také opoziční (zaniklo právo přiznané) a impugnační – výkon je nepřípustný.

22 Náklady výkonu rozhodnutí  Rozhoduje již v usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí- dodatečně určí jen výši.  U výkonu na nepeněžitá plnění rozhodne i o způsobu výkonu k uhrazení pohledávky náhrady nákladů řízení.


Stáhnout ppt "Výkon rozhodnutí – obecná část.  Obecná charakteristika  Podmínky vykonávacího řízení  Zásady vykonávacího řízení  Ochrana a obrana povinného a třetích."

Podobné prezentace


Reklamy Google