Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Struktura územní samosprávy a jiná územní členění

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Struktura územní samosprávy a jiná územní členění"— Transkript prezentace:

1 Struktura územní samosprávy a jiná územní členění
(kraje, pověřené obce, obce, mikroregiony a regiony soudržnosti)

2 „úrovně“ kraje a obce (a hl. m. Praha ) NE podřízenost
Různý „stupeň pokrytí“ (VÚ jsou v krajích, ale ne v obcích)

3 hlavní body Postavení a podstata orgány
působnost samostatná a přenesená: samostatná (včetně vydávání vyhlášek): v rozsahu stanoveném zákonem a v souladu s potřebami obce. (kraje: státní orgány mohou do samostatné působnosti zasahovat, jen vyžaduje-li to ochrana zákona, a jen způsobem, který stanoví zákon). Pokud zákon nestanoví, že jde o samostatnou či o přenesenou působnost, platí, že o samostatnou. Při výkonu přenesené působnosti se orgány obce a kraje řídí a) při vydávání nařízení kraje zákony a jinými právními předpisy, b) v ostatních případech též usneseními vlády a směrnicemi ústředních správních úřadů (ne povinnosti mimo zákon!)

4 128/2000 Sb. a 129/2000 Sb. Kraj je územním společenstvím občanů, které má právo na samosprávu. Kraj je veřejnoprávní korporací, která má vlastní majetek a vlastní příjmy vymezené zákonem a hospodaří za podmínek stanovených zákonem podle vlastního rozpočtu. Kraj vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající. Kraj pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů. Kraj při výkonu samostatné působnosti a přenesené působnosti chrání veřejný zájem. Obec je základním územním samosprávným společenstvím občanů; tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce.  Obec je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek. Obec vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající. Obec pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů; při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem vyjádřený v zákonech a jiných právních předpisech.

5 Kraje ústavní zákon 347/1997 Sb., volby 2000 a 2004, příští na podzim 2008 (alternativní dělení: plusmínus 1-2, 7-8, 22, zemská hranice) (názvy), (znaky – dále) ústavní resty od vzniku ČR: Senát P ČR necelé 4 roky kraje (5) 7 let NSS (9) 10 let

6 Podvýbor pro heraldiku a vexilologii Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu PS P ČR: „V prvním poli je historický znak země, k níž náleží většina nově ustanoveného kraje. Ve druhém poli je znak či klíčový derivát znaku sídelního města. Ve třetím poli je vykreslení současné, či tradiční dílčí identity kraje. Ve čtvrtém poli se nachází historický znak země, k níž náleží menší část nově ustanoveného kraje.“ Michal Wein (heraldik): „Takto formulováno to zadělává na rozkvět volné tvorby čili klasické české bramboračky.“

7

8

9 kraj zastupitelstvo, rada, hejtman (historie a státní správa, co žena?), vzájemné vztahy viz dále zastupitelstvo – výbor, rada – komise volební systém Počet členů: do obyvatel 45 (P, K, L, H, E, J, Z) nad do obyvatel 55 (C, U, M) nad obyvatel 65 (S, B, T) (rozhodující je počet obyvatel kraje k 1. lednu roku, v němž se volby konají)

10 to sladké slovo působnost
„spojený model“ veřejné správy: - Ředitel krajského úřadu je zaměstnancem kraje. Za plnění úkolů svěřených krajskému úřadu v samostatné a přenesené působnosti je odpovědný hejtmanovi. (odbočka: jak se hledá ředitel kanceláře hejtmana) - Tajemník obecního úřadu je odpovědný za plnění úkolů obecního úřadu v samostatné působnosti i přenesené působnosti starostovi.

11 vzájemné vztahy zastupitelstva a rady kraje (u obcí podobně)
Zastupitelstvo má právo vyhradit si další pravomoci v samostatné působnosti mimo pravomoci vyhrazené radě. Rada připravuje návrhy a podklady pro jednání zastupitelstva a zabezpečuje plnění jím přijatých usnesení. Rada zabezpečuje rozhodování v ostatních záležitostech patřících do samostatné působnosti kraje, pokud nejsou vyhrazeny zastupitelstvu nebo pokud si je zastupitelstvo nevyhradilo.

12 vzájemné vztahy rady a hejtmana (u obcí podobně)
Rada může svěřit hejtmanovi, popřípadě krajskému úřadu rozhodování o nabytí a převodu movitých věcí na kraj včetně peněz a o uzavírání nájemních smluv a smluv o výpůjčce. Dále může svěřit hejtmanovi rozhodování v ostatních záležitostech patřících do samostatné působnosti kraje, pokud nejsou vyhrazeny zastupitelstvu nebo pokud si je zastupitelstvo nevyhradilo. Hejtman svolává a zpravidla řídí zasedání zastupitelstva a rady a podepisuje zápisy z jejich jednání. Hejtman pozastaví výkon usnesení rady, má-li za to, že je usnesení nesprávné. Věc pak předloží k rozhodnutí nejbližšímu zasedání zastupitelstva.

13 vyhrazeno zastupitelstvu (kraje) I.
a) předkládat návrhy zákonů PS P ČR, d) koordinovat rozvoj územního obvodu, schvalovat programy rozvoje, zajišťovat jejich realizaci a kontrolovat jejich plnění schvalovat územně plánovací dokumentaci pro území kraje f) schvalovat koncepce rozvoje cestovního ruchu, g) volit zástupce kraje do regionálních rad regionů soudržnosti, h) stanovit rozsah základní dopravní obslužnosti j) schvalovat rozpočet a závěrečný účet kraje, o) volit a odvolávat hejtmana, náměstka (náměstky) hejtmana a další členy rady z řad svých členů a odvolávat je z funkce, p) stanovit počet uvolněných členů rady a jejich funkce q) zřizovat výbory, volit jejich předsedy a členy, r) rozhodovat o odměnách a cestovních náhradách jednak členům zastupitelstva, jednak členům výborů, komisí (...) u) udělovat ceny kraje,

14 vyhrazeno zastupitelstvu (kraje) II. - majetek
a) nabytí a převod nemovitých věcí, b) poskytování darů v hodnotě nad Kč c) poskytování dotací v oblasti mládeže, sportu a tělovýchovy, sociálních služeb, podpory rodin, požární ochrany, kultury, vzdělávání a vědy, zdravotnictví, protidrogových aktivit, prevence kriminality a ochrany zvířat a životního prostředí v hodnotě nad Kč d) poskytování dotací obcím e) rozhodování o pohledávkách a zástavách nad Kč, (...) m) peněžité a nepeněžité vklady do právnických osob.

15 vyhrazeno radě a) zabezpečovat hospodaření podle schváleného rozpočtu,
b) stanovit počet zaměstnanců kraje a objem prostředků na jejich platy, c) na návrh ředitele jmenovat vedoucí odborů krajského úřadu d) zřizovat komise rady a jmenovat jejich předsedy a členy, e) ukládat krajskému úřadu úkoly v oblasti samostatné působnosti, g) vyřizovat návrhy, připomínky a podněty obcí a právnických osob, h) stanovit pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností, i) vykonávat zakladatelské a zřizovatelské funkce ve vztahu k právnickým osobám a organizačním složkám,včetně jmenování jejich ředitelů a stanovení jejich platu a odměn; (...) m) projednávat a řešit návrhy, připomínky a podněty předložené jí členy zastupitelstva nebo komisemi rady.

16 hejtman zastupuje kraj navenek. podepisuje právní předpisy kraje,
(po předchozím souhlasu ministra vnitra) jmenuje ředitele krajského úřadu, stanoví mu plat a a ukládá mu úkoly, zřizuje zvláštní orgány pro výkon přenesené působnosti, zajišťuje ochranu utajovaných skutečností, odpovídá za informování občanů o činnosti kraje vykonává další úkoly v samostatné nebo přenesené působnosti, pokud jsou mu svěřeny zastupitelstvem, radou nebo tak stanoví zákon.

17 to byl jen zákon č. 129/2000 Sb., významné pravomoci má kraj dále:
ve středním školství ve zdravotnictví v dopravě v životním prostředí Celkem je v platných zákonech ČR kolem 2000 (!) zmínek typu „pravomoc kraje“. Podobně u obcí.

18 obce Obec je spravována zastupitelstvem obce; dalšími orgány obce jsou rada obce, starosta a obecní úřad. zastupitelstvo: do 500 obyvatel 5 až 9 členů nad 500 do obyvatel 7 až 15 členů nad do obyvatel 11 až 25 členů nad do obyvatel 15 až 35 členů nad do obyvatel 25 až 45 členů nad obyvatel 35 až 55 členů. rada: Počet členů je lichý, , ne více než jedna třetina počtu členů zastupitelů. Rada obce se nevolí v obcích, kde zastupitelstvo obce má méně než 15 členů. (...) Rada obce se schází ke svým schůzím podle potřeby, její schůze jsou neveřejné. volební systém – možnost nezávislých kandidátů a volba jednotlivců plus volební strany

19 vyhrazeno zastupitelstvu I.
schvalovat program rozvoje územního obvodu obce, schvalovat územní plán obce a regulační plán schvalovat rozpočet a závěrečný účet obce, (...) e) zřizovat příspěvkové organizace a organizační složky obce, j) rozhodovat o vyhlášení místního referenda, l) volit starostu, místostarosty a další členy rady obce, zřizovat výbory, volit jejich předsedy a další členy, m) stanovit výši odměn neuvolněným členům zastupitelstva a výši osobních a věcných výdajů na činnost obecního úřadu, o) zřizovat a zrušovat obecní policii, r) rozhodovat o zřízení a názvech částí obce, o názvech ulic a dalších veřejných prostranství, s) udělovat a odnímat čestné občanství obce a ceny obce,

20 vyhrazeno zastupitelstvu II. - majetek
nabytí a převod nemovitých věcí poskytování darů v hodnotě nad Kč, dotace (i věcné) na vědu, výchovu, vzdělávání, na humanitární, sociální, zdravotnické a ekologické účely, protidrogové aktivity, prevenci kriminality a na podporu rozvoje kultury, tělesné výchovy a sportu nad Kč, (...) uzavření smlouvy o přijetí a poskytnutí úvěru nebo půjčky, k) emise komunálních obligací. 

21 vyhrazeno radě zabezpečovat hospodaření obce podle schváleného rozpočtu, plnit vůči právnickým osobám zřízeným zastupitelstvem obce úkoly zakladatele vydávat nařízení obce, projednávat a řešit návrhy, připomínky a podněty předložené jí členy zastupitelstva obce nebo komisemi rady obce, stanovit rozdělení pravomocí v obecním úřadu, jmenovat vedoucí odborů a rozhodovat o jejich platech zřizovat komise rady obce, jmenovat jejich předsedy a členy, kontrolovat plnění úkolů obecním úřadem a komisemi v oblasti samostatné působnosti obce, a přezkoumávat na základě podnětů přijatá opatření

22 starosta zastupuje obec navenek
za výkon své funkce odpovídá zastupitelstvu obce jmenuje tajemníka obecního úřadu a stanoví jeho plat nestanoví-li zastupitelstvo obce jinak, plní úkoly zaměstnavatele, uzavírá pracovní poměr se zaměstnanci obce a stanoví jim plat může svěřit komisi výkon přenesené působnosti v určitých věcech, odpovídá za informování veřejnosti o činnosti obce, zabezpečuje výkon přenesené působnosti v obcích, kde není tajemník obecního úřadu, plní další úkoly stanovené tímto zákonem a zvláštními zákony svolává a zpravidla řídí zasedání zastupitelstva a rady obce a podepisuje spolu s ověřovateli zápisy z jejich jednání podepisuje právní předpisy obce, usnesení zastupitelstva obce a rady obce, zřizuje pro výkon přenesené působnosti zvláštní orgány obce

23 města Obec, která má alespoň obyvatel, je městem, pokud tak stanoví předseda Poslanecké sněmovny po vyjádření vlády. - v praxi též „historická“ (do na požádání), celkem 522 Nově též „městysy“, pokud tak stanoví předseda Poslanecké sněmovny po vyjádření vlády. „Historické“ obdobně (např. Křemže), celkem 123, oblíbené hlavně v S, J a B (20+), nejméně v L, Z a T (po 2) Městy se zvláštním postavením („statutární město“) jsou Kladno, České Budějovice, Plzeň, Karlovy Vary, Ústí nad Labem, Liberec, Hradec Králové, Pardubice, Jihlava, Brno, Zlín, Olomouc, Přerov, Chomutov, Děčín, Frýdek-Místek, Ostrava, Opava, Havířov, Most, Teplice, Karviná a Mladá Boleslav . Území statutárních měst se může členit na městské obvody nebo městské části s vlastními orgány samosprávy. Územně členěná statutární města uspořádají své vnitřní poměry ve věcech správy města obecně závaznou vyhláškou (statutem). 

24 Vznik obce po oddělení bude mít alespoň občanů. Stejné podmínky musí splňovat i obec po oddělení její části. S oddělením části obce musí vyslovit souhlas v místním referendu občané žijící na území té části obce, která se chce oddělit.

25 Spolupráce obcí smlouvou svazkem (např. Pomalší, MTJ, CHOPOS)
právnickou osobou dle obchodního zákoníku, NE dle občanského zákoníku „Na spolupráci mezi obcemi nelze použít ustanovení občanského zákoníku o zájmových sdruženích právnických osob X mikroregion Sdružení Růže je „Zájmové sdružení obcí a právnických osob vzniklé podle § 20 f - 20 j občanského zákoníku č. 42/1992 Sb. a zákona 367/90 Sb.“

26 mikroregiony

27 Praha obec i kraj, zvláštní zákon
Hlavní město Praha je veřejnoprávní korporací, která má vlastní majetek, má vlastní příjmy vymezené tímto nebo zvláštním zákonem a hospodaří za podmínek stanovených tímto nebo zvláštním zákonem podle vlastního rozpočtu. Hlavní město Praha vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající. Hlavní město Praha je samostatně spravováno zastupitelstvem hlavního města Prahy; dalšími orgány hlavního města Prahy jsou rada hlavního města Prahy, primátor hlavního města Prahy, Magistrát hlavního města Prahy, zvláštní orgány hlavního města Prahy a městská policie hlavního města Prahy.

28 přímá volba starostů a hejtmanů?
2 hlavní problémy: kompetence kohabitace

29 NUTS NUTS 1 (I) – ČR NUTS 2 – 8 „regionů soudržnosti“
z. č. 248/2000 Sb. v platném znění: VŽDY (dříve u jednokrajových ne) Rada znicotněna (prázdná obálka s novou právní subjektivitou), nově výbor 15 nebo po 8, zákaz majorizace. Dříve v radě po 10 ze ZK a ve výboru „zástupci krajů, jakož i zástupci obcí, správních úřadů, podnikatelů, odborů a nestátních neziskových organizací, případně další osoby“. Nově „úřad“ rady. „Pro potřeby spojené s koordinací a realizací hospodářské a sociální“, vypuštěno „spočívající zejména ve využívání finančních prostředků z předvstupních a strukturálních fondů Evropských společenství“ NUTS 3 – 14 krajů NUTS 4 – 81 okresů NUTS 5 – 6249 obcí

30 jiná územně správní členění
policie, soudy, katastrální úřady, báňské úřady, ... AOPK ČR (SÚPPOP – ČÚOP-, pak oddělena SCHKO ČR/SOP)

31


Stáhnout ppt "Struktura územní samosprávy a jiná územní členění"

Podobné prezentace


Reklamy Google