Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

 Z.č. 128/2000 Sb., o obcích  Z.č. 131/2000 Sb,. O hl. městě Praze  Sdělení č. 181/1999 Sb., Evropská charta místní samosprávy  Z.č. 491/2001 Sb.,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: " Z.č. 128/2000 Sb., o obcích  Z.č. 131/2000 Sb,. O hl. městě Praze  Sdělení č. 181/1999 Sb., Evropská charta místní samosprávy  Z.č. 491/2001 Sb.,"— Transkript prezentace:

1

2  Z.č. 128/2000 Sb., o obcích  Z.č. 131/2000 Sb,. O hl. městě Praze  Sdělení č. 181/1999 Sb., Evropská charta místní samosprávy  Z.č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí  Z.č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a obcí s rozšířenou působností

3  zpravidla oddělením od stávající obce  po oddělení bude mít alespoň 1 000 občanů. Stejné podmínky musí splňovat i obec po oddělení její části. S oddělením části obce musí vyslovit souhlas v místním referendu občané žijící na území té části obce, která se chce oddělit.

4  Obec, která má alespoň 3 000 obyvatel, je městem, pokud tak stanoví předseda Poslanecké sněmovny po vyjádření vlády.  - v praxi též „historická“, celkem 522  Městy se zvláštním postavením ("statutární město") jsou Kladno, České Budějovice, Plzeň, Karlovy Vary, Ústí nad Labem, Liberec, Hradec Králové, Pardubice, Jihlava, Brno, Zlín, Olomouc, Ostrava, Opava, Havířov, Karviná, Kladno, Teplice a Most.  Území statutárních měst se může členit na městské obvody nebo městské části s vlastními orgány samosprávy. Územně členěná statutární města uspořádají své vnitřní poměry ve věcech správy města obecně závaznou vyhláškou (statutem).  Městys – městěčko – statusově stojící mezí obcí a městem.  obnoveno 1.7.2006 návrh obce, vyjádření vlády, uděluje předseda Poslanecké sněmovny

5  zastupitelstvo obce  rada obce,  starosta  a obecní úřad.  tajemník NE

6  Volený orgán,  volný mandát,  4 roky,  veřejná funkce,  5-55 členů  Veřejná zasedání  Výbory, obligatorně kontrolní a finanční, ( více jak 10% příslušníků národnost. menšiny – výbor pro národnostní menšiny)

7  zastupitelstvo:  do 500 obyvatel 5 až 9 členů nad 500 do 3 000 obyvatel 7 až 15 členů nad 3 000 do 10 000 obyvatel 11 až 25 členů nad 10 000 do 50 000 obyvatel 15 až 35 členů nad 50 000 do 150 000 obyvatel 25 až 45 členů nad 150 000 obyvatel 35 až 55 členů

8 MAJETEK  nabytí a převod nemovitých věcí  poskytování darů v hodnotě nad 20 000 Kč,  dotace (i věcné) na vědu, výchovu, vzdělávání, na humanitární, sociální, zdravotnické a ekologické účely, protidrogové aktivity, prevenci kriminality a na podporu rozvoje kultury, tělesné výchovy a sportu nad 20 000 Kč,  uzavření smlouvy o přijetí a poskytnutí úvěru nebo půjčky,  emise komunálních obligací

9  OSTATNÍ PRAVOMOCI  volit starostu, místostarosty a další členy rady obce, zřizovat výbory, volit jejich předsedy a další členy  stanovit výši odměn neuvolněným členům zastupitelstva a výši osobních a věcných výdajů na činnost obecního úřadu,  zřizovat a zrušovat obecní policii,  udělovat a odnímat čestné občanství obce a ceny obce,  schvalovat program rozvoje územního obvodu obce,  schvalovat územní plán obce a regulační plán  rozhodovat o zřízení a názvech částí obce, o názvech ulic a dalších veřejných prostranství  schvalovat rozpočet a závěrečný účet obce,  zřizovat příspěvkové organizace a organizační složky obce,  rozhodovat o vyhlášení místního referenda,

10  Rada obce  počet členů je lichý,  5 - 11, ne více než jedna třetina počtu členů zastupitelů  Rada obce se nevolí v obcích, kde zastupitelstvo obce má méně než 15 členů  Schází se podle potřeby, její schůze jsou neveřejné

11  Výkonný orgán v období mezi jednáními zastupitelstva  Připravuje podklady pro jednání zastupitelstva  Pravomoce rady nelze přenést na jiný orgán – v případě že si tyto přisvojí starosta nebo zastupitelstvo jedná se o absolutně neplatné úkony

12  Hospodaření obce – rada vykonává majetkoprávní úkony s vyjímkou:  a) nabytí a převod nemovitých věcí včetně vydání nemovitostí podle zvláštních zákonů, převod bytů a nebytových prostorů z majetku obce,  b) poskytování věcných darů v hodnotě nad 20 000 Kč a peněžitých darů ve výši nad 20 000 Kč fyzické nebo právnické osobě v jednom kalendářním roce,  c) poskytování dotací nad 50 000 Kč v jednotlivých případech občanským sdružením, humanitárním organizacím a jiným fyzickým nebo právnickým osobám působícím v oblasti mládeže, tělovýchovy a sportu, sociálních služeb, podpory rodin, požární ochrany, kultury, vzdělávání a vědy, zdravotnictví, protidrogových aktivit, prevence kriminality a ochrany životního prostředí,  d) uzavření smlouvy o sdružení a poskytování majetkových hodnot podle smlouvy o sdružení, jehož je obec účastníkem,  e) peněžité i nepeněžité vklady do právnických osob,  f) vzdání se práva a prominutí pohledávky vyšší než 20 000 Kč,  g) zastavení movitých věcí nebo práv v hodnotě vyšší než 20 000 Kč,  h) dohody o splátkách s lhůtou splatnosti delší než 18 měsíců,  i) postoupení pohledávky vyšší než 20 000 Kč,  j) uzavření smlouvy o přijetí a poskytnutí úvěru nebo půjčky, o poskytnutí dotace, o převzetí dluhu, o převzetí ručitelského závazku, o přistoupení k závazku a smlouvy o sdružení,  k) zastavení nemovitých věcí,  l) vydání komunálních dluhopisů.

13  Výlučná pravomoc – sjednávání nájmů a výpůjček – nejen komu bude byt pronajmut, ale také výše a splatnost nájmu, stupeň vybavení…  pokud chybí schválení Radou, pak absolutní neplatnost úkonu

14  Normotvorná činnost  Rada je jediná oprávněna vydávat nařízení obce vydávané v rámci přenesené působnosti  Zastupitelstvo může vydávat jedině tehdy, pokud není rada zřízena

15  Rozhodování o vnitřní organizaci  Zřizování a rušení odborů a oddělení obecního úřadu a stanovení jejich pravomoci v přenesené i samostatné působnosti nestanoví-li to přímo zákon  Na písemný návrh tajemníka jmenuje a odvolává vedoucí odborů a oddělení  Zřizuje a ruší komise a jmenuje jejich předsedy  Vykonává kontrolní činnost ve vztahu k samostatné působnosti komise, odboru a oddělení

16  Ostatní pravomoci  rada obce rozhoduje o ostatních záležitostech patřících do samostatné působnosti obce, pokud tyto nejsou v zákoně výslovně vyhrazeny zastupitelstvu obce popř. pokud si je zastupitelstvo výslovně nevyhradilo

17  zastupuje obec navenek  za výkon své funkce odpovídá zastupitelstvu obce  jmenuje tajemníka obecního úřadu a stanoví jeho plat  nestanoví-li zastupitelstvo obce jinak,  plní úkoly zaměstnavatele, uzavírá pracovní poměr se zaměstnanci obce a stanoví jim plat  může svěřit komisi výkon přenesené působnosti v určitých věcech,  odpovídá za informování veřejnosti o činnosti obce,  zabezpečuje výkon přenesené působnosti v obcích, kde není tajemník obecního úřadu,  svolává a zpravidla řídí zasedání zastupitelstva a rady obce a podepisuje spolu s ověřovateli zápisy z jejich jednání  podepisuje právní předpisy obce, usnesení zastupitelstva obce a rady obce,  zřizuje pro výkon přenesené působnosti zvláštní orgány obce

18  Rada připravuje návrhy a podklady pro jednání zastupitelstva a zabezpečuje plnění jím přijatých usnesení.  Rada zabezpečuje rozhodování v ostatních záležitostech patřících do samostatné působnosti kraje, pokud nejsou vyhrazeny zastupitelstvu nebo pokud si je zastupitelstvo nevyhradilo -> Zastupitelstvo má právo vyhradit si další pravomoci v samostatné působnosti mimo pravomoci vyhrazené radě.

19  Rada může svěřit starostovi, popřípadě obecnímu úřadu rozhodování o nabytí a převodu movitých věcí na obec včetně peněz a o uzavírání nájemních smluv a smluv o výpůjčce.  Dále může svěřit starostovi rozhodování v ostatních záležitostech patřících do samostatné působnosti obce, pokud nejsou vyhrazeny zastupitelstvu nebo pokud si je zastupitelstvo nevyhradilo.  Starosta svolává a zpravidla řídí zasedání zastupitelstva a rady a podepisuje zápisy z jejich jednání.  Starosta pozastaví výkon usnesení rady, má-li za to, že je usnesení nesprávné. Věc pak předloží k rozhodnutí nejbližšímu zasedání zastupitelstva.

20  Samostatná působnost – obec jedná vlastním jménem a na vlastní odpovědnost  Přenesená – obec jedná jménem státu, ten odpovídá za správnou realizaci

21  Záležitosti existence obce a jejich územních změn  Vnitřní organizace obce  Rozpočtové hospodaření  Hospodaření s obecním majetkem  Podnikatelské aktivity obce

22  Zakládání a zřizování PO a organizačních složek obcí  Zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku  Spolupráce obcí s jinými subjekty  Záležitosti rozvoje obce

23  Výkonný orgán obce v samostatné působnosti  Odpovídá ZO  V přenesené půs. tam, kde to stanoví zákon  5-11 členů  Schůze neveřejná  Zřizuje komise  Vyhrazená oprávnění § 102

24  Nabytí majetku - zákonem č. 172/1990 Sb. o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí (zákon o majetku obcí) – majetek, který dříve obhospodařovali MNV  Naplňování rozpočtu – zákon o místních poplatcích  Nakládání s majetkem – rozpočty - zákon č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

25  STATUTÁRNÍ MĚSTA, otázka městských částí  Postavení právnické osoby zde má statutární město jako celek a nikoliv tedy jeho jednotlivé městské obvody nebo městské části.  Městské obvody nebo městské části disponují s majetkem města jen v rozsahu, který jim vymezuje příslušná obecně závazná vyhláška zastupitelstva statutárního města, kterou město upravuje své vnitřní poměry ve věcech správy ("statut").

26  zák.č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích  Vybírané poplatky:  a) poplatek ze psů,  b) poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt,  c) poplatek za užívání veřejného prostranství,  d) poplatek ze vstupného,  e) poplatek z ubytovací kapacity,  f) poplatek za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst a částí měst,  g) poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj,  h) poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů,  i) poplatek za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu vodovodu nebo kanalizace.

27 POPLATEK ZE VSTUPNÉHO  Nelze zpoplatnit - návštěva hradu či zámku nebo prohlídky kulturních památek  Prostředky z vybraného vstupného jsou určeny pro financování oprav a údržby objektů chráněných památkovými úřady, proto se místní poplatek neplatí.  Poplatek se vybírá z jednorázových akcí jako jsou konkrétní diskotéky, taneční zábavy, výstavy, koncerty, divadelní představení apod.

28 POPLATEK ZE VSTUPNÉHO  Pro poplatek ze vstupného platí:  zákon definuje vstupné jako platbu, která je podmínkou pro účast na výše uvedených akcích  poplatek může činit až 20 % z úhrnné částky vybraného vstupného  poplatek se platí ze vstupného sníženého o DPH, je-li DPH v ceně obsažena  Promlčení: - objektivní lhůta 10 let, subjektivní 3 roky  na žádost poplatníka lze prominout zcela nebo zčásti poplatek a nově také příslušenství.

29 POPLATEK ZE PSA:  poplatníkem držitel psa  platí se ze psa staršího 3 měsíců  osvobozeni ze zákona osoby nevidomé a bezmocné a osoby těžce zdravotně postižené rovněž osoby provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob, osoby provozující psí útulek zřízený obcí a uživatelé honitby a další osoby, kterým držení a používání psa stanoví zvláštní zákon  maximální sazba činí 1500 Kč ročně  sazba poplatku ze psa, jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmů, anebo poživatel sirotčího důchodu, činí až 200 Kč za kalendářní rok.  u druhého a každého dalšího psa může obec horní hranici sazby zvýšit až o 50 %.  zákon stanoví, že poplatek se platí obci podle místa trvalého pobytu nebo sídla na území ČR  při držení psa po dobu kratší než 1 rok se platí v poměrné výši

30 POPLATEK ZA LÁZEŇSKÝ A REKREAČNÍ POBYT  sazba poplatku 15,-Kč za osobu a za každý i započatý den pobytu

31 POPLATEK ZA UŽITÍ VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ  poplatek se platí také za umístění dočasných staveb, nejenom zařízení  platí se také za užívání veřejného prostranství pro reklamní akce, nikoliv pouze za kulturní akce a akce sportovní  sazba poplatku až 10,-Kč za každý i započatý m2 užívaného veřejného prostranství a každý i započatý den

32 POPLATEK Z UBYTOVACÍ KAPACITY  poplatek platí ubytovatel  maximální sazba činí až 6 Kč/lůžko/den  ubytovatel je povinen vést evidenční knihu

33 POPLATEK ZA POVOLENÍ K VJEZDU MOTOROVÝM VOZIDLEM  neplatí fyzické osoby mající trvalý pobyt nebo vlastnící nemovitosti ve vybraném místě, osoby jim blízké, manželé těchto osob a jejich děti  ve vybraném místě užívají nemovitost ke své hospodářské činnosti nebo osoby, které jsou držiteli průkazu ZTP a jejich průvodci  sazba až 20 Kč za den

34 POPLATEK ZA PROVOZOVANÝ VÝHERNÍ HRACÍ PŘÍSTROJ  Sazba poplatku za každý výherní hrací přístroj na tři měsíce činí od 1000 Kč do 5000 Kč

35 POPLATEK ZA PROVOZ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ.  Sazbu poplatku tvoří  a) částka až 250 Kč za osobu  b) částka stanovená na základě skutečných nákladů obce předchozího roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu až 250 Kč za osobu


Stáhnout ppt " Z.č. 128/2000 Sb., o obcích  Z.č. 131/2000 Sb,. O hl. městě Praze  Sdělení č. 181/1999 Sb., Evropská charta místní samosprávy  Z.č. 491/2001 Sb.,"

Podobné prezentace


Reklamy Google