Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ředitel Krajského úřadu Olomouckého kraje

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ředitel Krajského úřadu Olomouckého kraje"— Transkript prezentace:

1 ředitel Krajského úřadu Olomouckého kraje
Proč máme kraje? Libor Kolář ředitel Krajského úřadu Olomouckého kraje

2 Veřejná správa v ČR

3 Státní správa & samospráva
Působnost ústředních orgánů státní správy přenesená na územně samosprávné celky Výkon jiné než přenesené působnosti Rozlišení mezi samostatnou a přenesenou působností se řídí pravidlem, že pokud zákon výslovně nestanoví, že jde o přenesenou působnost, jde vždy o samostatnou působnost. pokud zákon výslovně nestanoví, že jde o přenesenou působnost, jde vždy o samostatnou působnost.

4 Státní správa v kraji Rozhodovat ve správním řízení:
Rozhodnutí 1. stupně => správní delikty podle zákona o zdravotnické službě, rozhodnutí o udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb , souhlas s veřejnoprávní smlouvou uzavřenou mezi obcemi, nakládání s vodami – vypouštění předčištěných odpadních vod z ČOV, ochrana druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin Rozhodnutí 2. stupně => odvolací řízení o rozhodnutí obcí či městských úřadů zejména v oblastech stavebního řádu, životního prostředí, evidence obyvatel, matriky, živnostenského zákona, sociálně-právní ochrany dětí, školství apod. Přijímat a evidovat petice Zajišťovat lékařskou, lékárenskou a stomatologickou pohotovostní službu Udělovat/odebírat licence k provozování veřejné a zvláštní linkové dopravy Zpracovat krizové plány – např. krizový, povodňový, traumatologický, pandemický KÚ je většinou orgán odvolací, ale v některých agendách je prvostupňovou instancí

5 Státní správa v kraji Územní plánování Stavebně správní činnosti
Matrika Evidence obyvatel Živnostenský úřad Ochrana památek Ochrana životního prostředí Školství Krizový management

6 Samospráva v kraji Regionální rozvoj Správa majetku
Zřizovatelská funkce (příspěvkové organizace) Rozvoj IT Kultura Doprava Zdravotnictví Sociální služby Školství

7 Samospráva v kraji Hospodařit se svým majetkem
Zajišťovat dopravní obslužnost v OK Udržovat a provozovat komunikace II. a III. třídy Zajišťovat nepřetržitou dostupnost zdravotnické záchranné služby Zajišťovat potřebné sociální služby Zřizovat PO zejména školy, muzea, nemocnice, domovy důchodců, ústavy sociální péče Poskytovat dotace a příspěvky z rozpočtu OK

8 Správní členění ČR ČR se skládá ze 13 krajů a hlavního města Prahy

9 Olomoucký kraj Rozloha: 5 267 km2 Počet obyvatel: 637 609 Počet obcí:
399 Data k – z výroční zprávy OK za rok 2012 398 obcí + Vojenský újezd Libavá VÚ Libavá – rozloha 327 km2, obyvatel Město Olomouc – rozloha 103 km2, obyvatel Data k

10 Správní členění kraje Počet obcí: 399 Obce s rozšířenou působností 13
Obce s pověřeným úřadem 20 ORP III => ty, které jsou na mapě Obce s rozšířenou působností vykonávají zejména následující agendy přenesené státní působnosti: - evidence obyvatel - vydávání cestovních a osobních dokladů, řidičských průkazů, technických průkazů, - živnostenská oprávnění - výplata sociálních dávek, sociálně-právní ochrana dětí, péče o staré a zdravotně postižené, - vodoprávní řízení, odpadové hospodářství a ochrana životního prostředí, - doprava a silniční hospodářství (evidence motorových vozidel, evidence bodů za přestupky v silničním provozu, dopravní úřad pro městskou autobusovou dopravu a taxislužbu atd.) Obce II Pověřený obecní úřad rozhoduje v prvním stupni ve správním řízení o právech a právem stanovených povinnostech fyzických a právnických osob, pokud zákon nestanoví jinak. – typická činnost matriční úřad, stavební úřad, přestupky, povolení na rozkopání chodníků např. Hanušovice, Hlubočky, Moravský Beroun, Kojetín, Zlaté Hory Data k

11 Orgány kraje Zastupitelstvo Olomouckého kraje (55 členů)
Rada Olomouckého kraje (11 členů) Hejtman Krajský úřad - Orgány voleny občany kraje - Čtyřleté volební období

12 Zastupitelstvo Zastupitelstvo 55 členů: - ČSSD 19 křesel
- KSČM 16 křesel - ODS 8 křesel - Koalice pro OK 8 křesel - TOP 09 a STAN 5 křesel

13 Rada

14 Rada Rada kraje 11 členů: 9 ČSSD, 2 KSČM
7 uvolněných: - Jiří Rozbořil, Alois Mačák, Michal Symerský, Michael Fischer, Radovan Rašťák, Yvona Kubjátová, Zdeněk Švec 4 neuvolnění: - Ivana Dvořáková, Pavel Martínek, Eva Pavličíková, Pavel Šoltys

15 Hejtman

16 Krajský úřad Zaměstnanci.pptx Průměrný věk zaměstnance => 43 let
z 528 zaměstnanců => 68 % ženy (359) a 32 % muži (169) Vzdělání => VŠ 77 % (407), SŠ 22 % (116) a VOŠ 1% (5) K => 46 osob čerpalo rodičovskou dovolenou a 10 zaměstnankyň pobíralo peněžitou pomoc v mateřství. V roce 2012 se zaměstnancům narodilo 30 dětí

17 Zastupitelstvo kraje KOMPETENCE Schvaluje koncepce rozvoje kraje
Schvaluje rozpočet kraje a závěrečný účet kraje Zřizuje a ruší příspěvkové organizace Stanoví rozsah základní dopravní obslužnosti kraje Rozhodování o majetkoprávních úkonech - nabytí a převod nemovitého majetku Předkládá návrhy zákonů Poslanecké sněmovně Rozhoduje o spolupráci kraje s jinými kraji a o mezinárodní spolupráci Zřizuje výbory Olomoucký kraj má zřízeno 6 výborů: Ze zákona : finanční, kontrolní., pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost, Navíc : pro regionální rozvoj, pro rozvoj cestovního ruchu, pro zdravotnictví

18 Rada kraje KOMPETENCE Hospodaří podle schváleného rozpočtu kraje
Vykonává zřizovatelkou funkci ve vztahu k PO: Jmenuje ředitele PO a stanovuje jim platy Dohlíží na hospodaření PO Reaguje na podněty obcí a právnických osob Vykonává zakladatelské funkce ve vztahu k právnickým osobám Rozděluje příspěvky občanským sdružením, právnickým a fyzickým osobám v oblastech sportu do výše Kč Zřizuje komise Komise jsou ze zákona iniciativní a poradní orgán rady – ze zákona nejsou stanoveny povinné komise. Olomoucký kraj má 11 komisí: pro dopravu, pro informatiku, pro kulturu a památkovou péči, pro legislativu, pro majetkoprávní záležitosti, pro mládež a sport, pro prevenci kriminality a drogových závislostí, pro rodinu a sociální záležitosti, pro rozvoj venkova a zemědělství, pro vnější vztahy, pro životní prostředí

19 Hejtman KOMPETENCE Zastupuje kraj ve věcech samostatné působnosti
Svolává a řídí schůze ROK a ZOK Předsedá Bezpečnostní radě Olomouckého kraje Podepisuje právní předpisy kraje Projednává výsledky z přezkumu hospodaření kraje za uplynulý rok Setkává se se zástupci občanů, podnikatelské sféry apod. Po předchozím souhlasu ministra vnitra jmenuje a odvolává ředitele krajského úřadu

20 Krajský úřad Ředitel Vedoucí odboru 17 Vedoucí oddělení 49
Referenti Ředitel: Je jmenován hejtmanem, není volen Zajišťuje úkoly v přenesené působnosti kraje Zajišťuje plnění úkolů ROK a ZOK Odpovídá za chod úřadu Je statutárním orgánem zaměstnavatele Je odpovědný za materiální podporu všech orgánů kraje

21 Krajský úřad zaměstnanci – úředníci: Detašovaná pracoviště: 2
Kompetence a odpovědnost dle zákona o krajích (z. č. 129/2000 Sb.) a zákona o úřednících (z. č. 312/2002 Sb.) Přijímání na základě výběrových řízení Požadavky na vzdělání a zkušeností Zkouška odborné způsobilosti v oblasti, ve které působí Pravidelné školeni a vzděláváni Detašovaná pracoviště: 2 (Jeseník a Šumperk) Zkouška odborné způsobilosti: Obecná část = Správní řád Zvláštní část = 31 oblastí ( např.: ve školství, při sociálně-právní ochraně dětí, při zajištění ochrany obyvatel a krizovém řízení, ve zdravotnictví, ve vodním hospodářství, v lesním hospodářství a myslivosti, v zemědělství, při finančním hospodaření územních samosprávných celků a jeho přezkumu, při správě daní a poplatků, při památkové péči a správě sbírek muzejní povahy, v územním plánování, apod.)

22 Organizační struktura KÚ
Ředitel Kancelář ředitele Kancelář hejtmana Odbor tajemníka hejtmana Odbor správní a legislativní Odbor informačních technologií Odbor ekonomický Odbor strategického rozvoje kraje Odbor životního prostředí a zemědělství Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Odbor sociálních věcí Odbor dopravy a silničního hospodářství Odbor kultury a památkové péče Odbor zdravotnictví Odbor majetkový a právní Odbor investic a evropských programů Krajský živnostenský úřad Útvar interního auditu

23 Příspěvkové organizace
Olomoucký kraj 167 Oblast dopravy 2 Oblast zdravotnictví 6 Oblast kultury 7 Oblast sociálních věcí 32 Oblast školství 120

24 Jsme tu pro Vás!

25 Děkuji za pozornost.


Stáhnout ppt "ředitel Krajského úřadu Olomouckého kraje"

Podobné prezentace


Reklamy Google