Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Proč máme kraje? Libor Kolář ředitel Krajského úřadu Olomouckého kraje 1.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Proč máme kraje? Libor Kolář ředitel Krajského úřadu Olomouckého kraje 1."— Transkript prezentace:

1 Proč máme kraje? Libor Kolář ředitel Krajského úřadu Olomouckého kraje 1

2 Veřejná správa v ČR 2

3 Státní správa & samospráva  Působnost ústředních orgánů státní správy přenesená na územně samosprávné celky  Výkon jiné než přenesené působnosti  Rozlišení mezi samostatnou a přenesenou působností se řídí pravidlem, že pokud zákon výslovně nestanoví, že jde o přenesenou působnost, jde vždy o samostatnou působnost. 3

4 Státní správa v kraji 4 –Rozhodovat ve správním řízení: Rozhodnutí 1. stupně => správní delikty podle zákona o zdravotnické službě, rozhodnutí o udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb, souhlas s veřejnoprávní smlouvou uzavřenou mezi obcemi, nakládání s vodami – vypouštění předčištěných odpadních vod z ČOV, ochrana druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin Rozhodnutí 2. stupně => odvolací řízení o rozhodnutí obcí či městských úřadů zejména v oblastech stavebního řádu, životního prostředí, evidence obyvatel, matriky, živnostenského zákona, sociálně-právní ochrany dětí, školství apod. –Přijímat a evidovat petice –Zajišťovat lékařskou, lékárenskou a stomatologickou pohotovostní službu –Udělovat/odebírat licence k provozování veřejné a zvláštní linkové dopravy –Zpracovat krizové plány – např. krizový, povodňový, traumatologický, pandemický

5 Státní správa v kraji  Územní plánování  Stavebně správní činnosti  Matrika  Evidence obyvatel  Živnostenský úřad  Ochrana památek  Ochrana životního prostředí  Školství  Krizový management 5

6 Samospráva v kraji  Regionální rozvoj  Správa majetku  Zřizovatelská funkce ( příspěvkové organizace )  Rozvoj IT  Kultura  Doprava  Zdravotnictví  Sociální služby  Školství 6

7 Samospráva v kraji 7 –Hospodařit se svým majetkem –Zajišťovat dopravní obslužnost v OK –Udržovat a provozovat komunikace II. a III. třídy –Zajišťovat nepřetržitou dostupnost zdravotnické záchranné služby –Zajišťovat potřebné sociální služby –Zřizovat PO zejména školy, muzea, nemocnice, domovy důchodců, ústavy sociální péče –Poskytovat dotace a příspěvky z rozpočtu OK

8 Správní členění ČR 8 ČR se skládá ze 13 krajů a hlavního města Prahy

9 Olomoucký kraj 9 Rozloha: 5 267 km 2 Počet obyvatel: 637 609 Počet obcí: 399 Data k 31. 12. 2012

10 Správní členění kraje 10 Počet obcí: 399 Obce s rozšířenou působností 13 Obce s pověřeným úřadem 20 Data k 31. 12. 2012

11 Orgány kraje 11 Zastupitelstvo Olomouckého kraje (55 členů) Rada Olomouckého kraje (11 členů) Hejtman Krajský úřad

12 Zastupitelstvo 12

13 Rada 13

14 Rada 14

15 Hejtman 15

16 Krajský úřad 16 Zaměstnanci.pptx

17 Zastupitelstvo kraje 17 KOMPETENCE Schvaluje koncepce rozvoje kraje Schvaluje rozpočet kraje a závěrečný účet kraje Zřizuje a ruší příspěvkové organizace Stanoví rozsah základní dopravní obslužnosti kraje Rozhodování o majetkoprávních úkonech - nabytí a převod nemovitého majetku Předkládá návrhy zákonů Poslanecké sněmovně Rozhoduje o spolupráci kraje s jinými kraji a o mezinárodní spolupráci Zřizuje výbory

18 Rada kraje 18 KOMPETENCE Hospodaří podle schváleného rozpočtu kraje Vykonává zřizovatelkou funkci ve vztahu k PO: –Jmenuje ředitele PO a stanovuje jim platy –Dohlíží na hospodaření PO Reaguje na podněty obcí a právnických osob Vykonává zakladatelské funkce ve vztahu k právnickým osobám Rozděluje příspěvky občanským sdružením, právnickým a fyzickým osobám v oblastech sportu do výše 200 000 Kč Zřizuje komise

19 Hejtman 19 KOMPETENCE Zastupuje kraj ve věcech samostatné působnosti Svolává a řídí schůze ROK a ZOK Předsedá Bezpečnostní radě Olomouckého kraje Podepisuje právní předpisy kraje Projednává výsledky z přezkumu hospodaření kraje za uplynulý rok Setkává se se zástupci občanů, podnikatelské sféry apod. Po předchozím souhlasu ministra vnitra jmenuje a odvolává ředitele krajského úřadu

20 Krajský úřad 20 Ředitel Vedoucí odboru 17 Vedoucí oddělení 49 Referenti 460

21 Krajský úřad 21 zaměstnanci – úředníci: –Kompetence a odpovědnost dle zákona o krajích (z. č. 129/2000 Sb.) a zákona o úřednících (z. č. 312/2002 Sb.) –Přijímání na základě výběrových řízení –Požadavky na vzdělání a zkušeností –Zkouška odborné způsobilosti v oblasti, ve které působí –Pravidelné školeni a vzděláváni Detašovaná pracoviště: 2 (Jeseník a Šumperk)

22 Organizační struktura KÚ 22 Ředitel Kancelář ředitele Kancelář hejtmana Odbor tajemníka hejtmana Odbor správní a legislativní Odbor informačních technologií Odbor ekonomický Odbor strategického rozvoje kraje Odbor životního prostředí a zemědělství Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Odbor sociálních věcí Odbor dopravy a silničního hospodářství Odbor kultury a památkové péče Odbor zdravotnictví Odbor majetkový a právní Odbor investic a evropských programů Krajský živnostenský úřad Útvar interního auditu

23 Příspěvkové organizace 23 Olomoucký kraj 167 Oblast dopravy 2 Oblast zdravotnictví 6 Oblast kultury 7 Oblast sociálních věcí 32 Oblast školství 120

24 Jsme tu pro Vás ! 24

25 25 Děkuji za pozornost.


Stáhnout ppt "Proč máme kraje? Libor Kolář ředitel Krajského úřadu Olomouckého kraje 1."

Podobné prezentace


Reklamy Google