Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Orgány obce Orgány obce jsou: Zastupitelstvo obce – komunální volby Rada obce Starosta – statutární zástupce obce Obecní úřad - aparát zajišťující servis.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Orgány obce Orgány obce jsou: Zastupitelstvo obce – komunální volby Rada obce Starosta – statutární zástupce obce Obecní úřad - aparát zajišťující servis."— Transkript prezentace:

1 Orgány obce Orgány obce jsou: Zastupitelstvo obce – komunální volby Rada obce Starosta – statutární zástupce obce Obecní úřad - aparát zajišťující servis Zvláštní orgány –Komise a výbory Zastupitelstvo Zákonem stanovený min. a max. počet zastupitelů podle –velikosti obce Do 85 dní před konáním voleb – upřesnění počtu zastupitelů –Přihlíží se k počtu obyvatel k 1.1. volebního roku Počet zastupitelů – zveřejnit na úřední desce Zastupitelstvo Rada Starosta Obecní úřad Komise Orgány Zastupitelstvo velikosti max.min. úřední desce obyvatel počtu Zvláštní výbory

2 Orgány obce Mandát zastupitele Dnem zvolení Skládá na začátku 1. zasedání – slib –Stvrzení – podpisem Není vázán žádnými příkazy Veřejná funkce –Nesmí být krácen na právech vyplývajících z pracovního poměru Uvolněný člen zastupitelstva –Starosta, místostarosta –Odměna z rozpočtových prostředků obce Měsíční odměna Odměna při skončení funkčního období slib podpisem příkazy skončení místostarosta Uvolněný pracovního zvolení Mandát Měsíční rozpočtových Veřejná starosta

3 Orgány obce Neuvolněný člen zastupitelstva –Ostatní zastupitelé –Povinnost zaměstnavatele poskytnout Pracovní volno s náhradou mzdy včetně –Sociálního pojištění –Příspěvku na státní politiku zaměstnanosti –Veřejné zdravotní pojištění »Hradí obec zaměstnavateli –Bez pracovního poměru Zastupitelstvo stanoví paušální částku pro příslušný kalendářní rok –Možnost poskytnutí měsíční odměny – odvozena od velikosti obce Neuvolněný ostatní zaměstnavatele paušální Bez zaměstnavateli zdravotní zaměstnanosti sociálního volno velikosti měsíční kalendářní

4 Orgány obce Odměna starostům v délce trvání 3 měsíců Po zániku mandátu –Nebyli znovu zvoleni –Odvoláním nebo vzdáním se funkce Souběh funkcí uvolněnému členovi zastupitelstva –měsíční odměna - podle nejlépe placené funkce + cestovní náhrady neuvolněnému členovi zastupitelstva –měsíční odměna – souhrn odměn + cestovní náhrady nejlépe uvolněnému Souběh vzdánímOdvoláním zvoleni mandátu starostům cestovní souhrn neuvolněnému cestovní

5 Orgány obce Práva člena zastupitelstva předkládat návrhy na projednání –zastupitelstvu obce –radě obce –výborům a komisím vznášet dotazy, připomínky a podněty na –radu obce a její jednotlivé členy –předsedy výborů –statutární orgány právnických osob založených obcí –vedoucí příspěvkových organizací –organizační složky písemnou odpověď musí obdržet do 30 – ti dnů komisímvýborům radě zastupitelstvu návrhy Práva příspěvkových statutárníprávnických výborů radu podněty písemnou organizační 30

6 Orgány obce požadovat informace od –zaměstnanců obecního úřadu –zaměstnanců právnických osob založených obcí související s výkonem jejich funkcí Povinnosti člena zastupitelstva zúčastňovat se –zasedání zastupitelstva –zasedání jiných orgánů obce, jejichž je členem plnit úkoly uložené těmito orgány hájit zájmy občanů jednat tak, aby nebyla ohrožena jeho vážnost informovat o střetu zájmů –orgán obce – rozhodne o vyloučení z projednávání informace obecního úřadu Povinnosti zastupitelstva orgán funkcí právnických střetu vážnost občanů úkoly orgánů vyloučení

7 Orgány obce Pravomoc zastupitelstva obce schvalovat program rozvoje obce, schvalovat ÚP obce a regulační plán schvalovat rozpočet obce a závěrečný účet zřizovat trvalé a dočasné peněžní fondy obce zřizovat a rušit –příspěvkové organizace –organizační složky obce schvalovat jejich zřizovací listiny zřizovat a rušit právnické osoby a schvalovat jejich –zakladatelské listiny –společenské smlouvy rozhodovat o účasti v právnických osobách Pravomoc rozvoje ÚPregulační závěrečný rozpočet fondy zřizovat a rušit příspěvkové složky zřizovací právnických společenské zakladatelské právnické

8 Orgány obce delegovat zástupce obce na valnou hromadu obchodních společností, v nichž má obec majetkovou účast vydávat OZV rozhodovat o vyhlášení místního referenda schvalovat dohody o změně hranic obce a o slučování obcí stanovit počet členů rady obce volit ze svých řad –starostu –místostarostu –členy rady obce a odvolávat je z funkce určovat uvolněné funkce zástupce majetkovou OZV referenda hranicslučování rady volit obchodních uvolněné odvolávat rady místostarostu starostu

9 Orgány obce zřizovat a rušit výbory –volit předsedu a jeho členy a odvolávat je stanovit výši odměny neuvolněným členům zastupitelstva zřizovat a rušit obecní policii rozhodovat o spolupráci s jinými obcemi a její formě rozhodovat o názvech částí obce a ulic udělovat a odnímat čestné občanství stanovit zásady pro poskytování cestovních náhrad stanovit odměny pro členy výborů, kteří nejsou zastupiteli rozhoduje o zrušení usnesení rady rozhoduje v majetkoprávních úkonech –nabytí a převod nemovitostí výbory předsedučleny neuvolněným policii spolupráciformě názvech čestné cestovních výborůodměny zrušení nemovitostí majetko rady

10 Orgány obce –poskytování věcných a finančních darů nad 20000 Kč/rok –poskytování dotací nad 50000 Kč/rok – sport, PO –uzavření smlouvy o sdružení –vklady do právnických osob –prominutí pohledávky vyšší než 20000 Kč –zástava movitých věcí v hodnotě vyšší 20000 Kč –dohody o splátkách delších 18 měsíců –postoupení pohledávky vyšší 20000 Kč –uzavření smlouvy o úvěru nebo půjčce Dotaci - čerpání ze SFŽP převzetí dluhu věcných darůrok dotací sdružení právnických pohledávky zástavamovitých splátkách pohledávky smlouvy dotaci půjčceúvěru dluhu

11 Orgány obce převzetí ručitelského závazku sdružení –zastavení nemovitostí –vydání komunálních dluhopisů Ke schválení usnesení nutná přítomnost nadpoloviční většiny všech členů –jinak není usnášeníschopné souhlas nadpoloviční většiny všech členů Základní zásady schází se dle potřeby, nejméně jednou za 3 měsíce –nesejde-li se po 6 měsících – MV jej rozpustí –nesvolá-li jej starosta – může svolat jiný člen zastupitelstva ručitelského sdružení zastavení 3 všechsouhlas usnášeníschopné nadpoloviční usnesení dluhopisů zastupitelstvastarosta MVnesejde

12 Orgány obce zasedání je veřejné –obecní úřad informuje na úřední desce o místě době programu –ve lhůtě 7 dní před zasedáním právo na doplnění programu –zastupitelé –rada –výbory doplnění schvaluje zastupitelstvo zápis ze zasedání musí obsahovat –podpis starosty a určených ověřovatelů –počet přítomných úřední desce místě programu zasedáním programu době veřejné starosty zápis zastupitelstvo výbory rada zastupitelé počet ověřovatelů

13 Orgány obce –schválený program jednání –průběh a výsledek hlasování –přijatá usnesení uložen na obecním úřadě – možnost nahlédnutí Rada starosta místostarosta –vzdáním se funkce nebo odvoláním – nejsou členové rady další členové volení z řad zastupitelů min. 5 – max. 11 členů nevolí se, kde je méně než 15 zastupitelů –pravomoc rady vykonává starosta vydá jednací řád program hlasování usnesení obecním úřaděnahlédnout nejsou členovézastupitelů 5 místostarosta starosta Rada 11. 15 jednací starosta

14 Orgány obce schůze rady –neveřejná – může však přizvat kohokoliv –konání – dle potřeby –usnášení přítomnost nadpoloviční většiny všech členů souhlas nadpoloviční většiny všech členů –zápis podpis starosty a místostarosty (jiný radní) počet přítomných program schůze výsledek hlasování přijatá usnesení neveřejnápřizvat potřeby usnášení nadpoloviční schůze všech zápis počet radnístarosty souhlas usnesení hlasování program

15 Orgány obce –o námitkách člena rady – rozhodne nejbližší rada –možnost nahlédnutí – zastupitel Pravomoc –připravuje návrhy pro jednání zastupitelstva –plní usnesení zastupitelstva –hospodařit podle schváleného rozpočtu rozpočtová opatření – v rozsahu schváleném zastupitelstvem –plnit úkoly zakladatele nebo zřizovatele právnickým osobám, organizačním složkám –s výjimkou MP –rozhodovat ve věcech obce jediný společník obchodní společnosti námitkáchnejbližší zastupitel Pravomoc zastupitelstvanávrhy usnesení rozpočtu opatření zastupitelstvem zakladatelezřizovatele právnickýmorganizačním MP obchodní jediný

16 Orgány obce –vydávat nařízení obce –projednávat návrhy zastupitelstva a komisí –stanovit rozdělení pravomoci v obecním úřadě –zřizovat a zrušovat odbory a oddělení –na návrh tajemníka jmenovat a odvolávat vedoucí odborů –zřizovat a zrušovat komise jmenovat a odvolávat předsedy a členy –kontrolovat plnění úkolů obecním úřadem v samostatné působnosti –stanovit celkový počet zaměstnanců obce –ukládat pokuty za správní delikty může svěřit příslušnému odboru nařízení zastupitelstva komisí pravomoci odboryoddělení tajemníka komise předsedyčleny samostatné stanovit vedoucí odboru správní delikty

17 Orgány obce –rozhodovat o pronájmu a výpůjčce vzorové smlouvy - odbor nebo příspěvková organizace –stanovit pravidla pro přijímání a vyřizování petic stížností –schválit organizační řád úřadu –jiné úkoly pokud nejsou vyhrazeny zastupitelstvu Je-li rada odvolána jako celek, vykonává pravomoc do doby zvolení nové rady Starosta zastupuje obec navenek musí být občanem ČR pronájmu výpůjčce odbor příspěvková pravidla petic stížností organizační jinézastupitelstvu zvolení nové rady ČR navenek Starosta

18 Orgány obce volí se ze zastupitelů za výkon funkce odpovídá zastupitelstvu vykonává pravomoc –jmenuje a odvolává tajemníka obecního úřadu se souhlasem ředitele krajského úřadu bez souhlasu je neplatné –objednává přezkoumání hospodaření obce za uplynulý rok –plní úkoly zaměstnavatele –může svěřit komisi výkon přenesené působnosti po projednání s ředitelem krajského úřadu –požadovat po policii ČR zabezpečení veřejného pořádku –odpovídá za plnění zákona o informacích zastupitelů odpovídá tajemníka ředitele neplatné přezkoumání zaměstnavatele přenesené ředitelem veřejného pořádku informacích

19 Orgány obce –zabezpečuje výkon přenesené působnosti, kde není tajemník –rozhoduje o záležitostech samostatné působnosti svěřených radou –svolává a řídí zastupitelstvo podepisuje zápis z –rady –zastupitelstva –právní předpisy obce –pozastaví výkon usnesení rady – rozhoduje zastupitelstvo byl-li odvolán nebo se vzdal funkce - funkci plní – místostarosta –člen zastupitelstva přenesené tajemník samostatné radou zastupitelstvo zápis rady zastupitelstva právní předpisy pozastavízastupitelstvo místostarosta zastupitelstva

20 Orgány obce Obecní úřad v čele starosta místostarosta tajemník zaměstnanci obce zařazení do obecního úřadu –rada zřizuje odbory a oddělení pravomoc –samostatná působnost plní úkoly uložené zastupitelstvem nebo radou pomáhá výborům a komisím –přenesená působnost –poskytování informací Obecní úřad starosta místostarosta tajemník zaměstnanci odboryoddělení samostatná zastupitelstvemradou výborům přenesená informací komisím

21 Orgány obce Tajemník povinně funkci tajemníka –pověřená obec –obec s rozšířenou působností jiná obec může zřídit tuto funkci –jinak plní starosta odpovídá se starostovi –samostatné působnosti –přenesené působnosti pravomoc –stanoví platy zaměstnancům –plní úkoly statutárního orgánu zaměstnavatele Tajemník povinně pověřená rozšířenou zřídit starosta starostovi samostatné přenesené platy zaměstnavatele

22 Orgány obce –vydává spisový řád - označování a ukládání písemností skartační řád - písemnosti určené k likvidaci pracovní řád - v kolik začíná pracovní doba další vnitřní směrnice zúčastňuje se zastupitelstva a rady – s hlasem poradním nesmí vykonávat funkci v –politických stranách –politických hnutích Označování písemností samostatná působnost – Obec Spořice, Město Chomutov přenesená působnost – Obecní úřad Spořice, Městský úřad Aš spisový skartační pracovní směrnice zastupitelstvaradyporadním funkci stranách hnutích Označování ObecMěsto Městský úřadObecní úřad

23 Orgány obce

24

25

26

27


Stáhnout ppt "Orgány obce Orgány obce jsou: Zastupitelstvo obce – komunální volby Rada obce Starosta – statutární zástupce obce Obecní úřad - aparát zajišťující servis."

Podobné prezentace


Reklamy Google