Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Orgány obce Orgány obce jsou: Zastupitelstvo obce – komunální volby

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Orgány obce Orgány obce jsou: Zastupitelstvo obce – komunální volby"— Transkript prezentace:

1 Orgány obce Orgány obce jsou: Zastupitelstvo obce – komunální volby
Rada obce Starosta – statutární zástupce obce Obecní úřad - aparát zajišťující servis Zvláštní orgány Komise a výbory Zastupitelstvo Zákonem stanovený min. a max. počet zastupitelů podle velikosti obce Do 85 dní před konáním voleb – upřesnění počtu zastupitelů Přihlíží se k počtu obyvatel k 1.1. volebního roku Počet zastupitelů – zveřejnit na úřední desce Orgány Zastupitelstvo Rada Starosta Obecní úřad Zvláštní Komise výbory Zastupitelstvo min. max. velikosti počtu obyvatel úřední desce

2 Orgány obce Mandát zastupitele Dnem zvolení
Skládá na začátku 1. zasedání – slib Stvrzení – podpisem Není vázán žádnými příkazy Veřejná funkce Nesmí být krácen na právech vyplývajících z pracovního poměru Uvolněný člen zastupitelstva Starosta, místostarosta Odměna z rozpočtových prostředků obce Měsíční odměna Odměna při skončení funkčního období Mandát zvolení slib podpisem příkazy Veřejná pracovního Uvolněný starosta místostarosta rozpočtových Měsíční skončení

3 Orgány obce Neuvolněný člen zastupitelstva Ostatní zastupitelé
Povinnost zaměstnavatele poskytnout Pracovní volno s náhradou mzdy včetně Sociálního pojištění Příspěvku na státní politiku zaměstnanosti Veřejné zdravotní pojištění Hradí obec zaměstnavateli Bez pracovního poměru Zastupitelstvo stanoví paušální částku pro příslušný kalendářní rok Možnost poskytnutí měsíční odměny – odvozena od velikosti obce Neuvolněný ostatní zaměstnavatele volno sociálního zaměstnanosti zdravotní zaměstnavateli Bez paušální kalendářní měsíční velikosti

4 Orgány obce Odměna starostům v délce trvání 3 měsíců Po zániku mandátu
Nebyli znovu zvoleni Odvoláním nebo vzdáním se funkce Souběh funkcí uvolněnému členovi zastupitelstva měsíční odměna - podle nejlépe placené funkce + cestovní náhrady neuvolněnému členovi zastupitelstva měsíční odměna – souhrn odměn starostům mandátu zvoleni Odvoláním vzdáním Souběh uvolněnému nejlépe cestovní neuvolněnému souhrn cestovní

5 Orgány obce Práva člena zastupitelstva předkládat návrhy na projednání
zastupitelstvu obce radě obce výborům a komisím vznášet dotazy, připomínky a podněty na radu obce a její jednotlivé členy předsedy výborů statutární orgány právnických osob založených obcí vedoucí příspěvkových organizací organizační složky písemnou odpověď musí obdržet do 30 – ti dnů Práva návrhy zastupitelstvu radě výborům komisím podněty radu výborů statutární právnických příspěvkových organizační písemnou 30

6 Orgány obce požadovat informace od zaměstnanců obecního úřadu
zaměstnanců právnických osob založených obcí související s výkonem jejich funkcí Povinnosti člena zastupitelstva zúčastňovat se zasedání zastupitelstva zasedání jiných orgánů obce, jejichž je členem plnit úkoly uložené těmito orgány hájit zájmy občanů jednat tak, aby nebyla ohrožena jeho vážnost informovat o střetu zájmů orgán obce – rozhodne o vyloučení z projednávání informace obecního úřadu právnických funkcí Povinnosti zastupitelstva orgánů úkoly občanů vážnost střetu orgán vyloučení

7 Orgány obce Pravomoc zastupitelstva obce
schvalovat program rozvoje obce, schvalovat ÚP obce a regulační plán schvalovat rozpočet obce a závěrečný účet zřizovat trvalé a dočasné peněžní fondy obce zřizovat a rušit příspěvkové organizace organizační složky obce schvalovat jejich zřizovací listiny zřizovat a rušit právnické osoby a schvalovat jejich zakladatelské listiny společenské smlouvy rozhodovat o účasti v právnických osobách Pravomoc rozvoje ÚP regulační rozpočet závěrečný fondy zřizovat a rušit příspěvkové složky zřizovací právnické zakladatelské společenské právnických

8 Orgány obce delegovat zástupce obce na valnou hromadu obchodních společností, v nichž má obec majetkovou účast vydávat OZV rozhodovat o vyhlášení místního referenda schvalovat dohody o změně hranic obce a o slučování obcí stanovit počet členů rady obce volit ze svých řad starostu místostarostu členy rady obce a odvolávat je z funkce určovat uvolněné funkce obchodních zástupce majetkovou OZV referenda hranic slučování rady volit starostu místostarostu rady odvolávat uvolněné

9 Orgány obce zřizovat a rušit výbory
volit předsedu a jeho členy a odvolávat je stanovit výši odměny neuvolněným členům zastupitelstva zřizovat a rušit obecní policii rozhodovat o spolupráci s jinými obcemi a její formě rozhodovat o názvech částí obce a ulic udělovat a odnímat čestné občanství stanovit zásady pro poskytování cestovních náhrad stanovit odměny pro členy výborů, kteří nejsou zastupiteli rozhoduje o zrušení usnesení rady rozhoduje v majetkoprávních úkonech nabytí a převod nemovitostí výbory předsedu členy neuvolněným policii spolupráci formě názvech čestné cestovních odměny výborů zrušení rady majetko nemovitostí

10 Orgány obce poskytování věcných a finančních darů nad 20000 Kč/rok
poskytování dotací nad Kč/rok – sport, PO uzavření smlouvy o sdružení vklady do právnických osob prominutí pohledávky vyšší než Kč zástava movitých věcí v hodnotě vyšší Kč dohody o splátkách delších 18 měsíců postoupení pohledávky vyšší Kč uzavření smlouvy o úvěru nebo půjčce Dotaci - čerpání ze SFŽP převzetí dluhu darů rok věcných dotací sdružení právnických pohledávky zástava movitých splátkách pohledávky smlouvy úvěru půjčce dotaci dluhu

11 Orgány obce převzetí ručitelského závazku sdružení
zastavení nemovitostí vydání komunálních dluhopisů Ke schválení usnesení nutná přítomnost nadpoloviční většiny všech členů jinak není usnášeníschopné souhlas nadpoloviční většiny všech členů Základní zásady schází se dle potřeby, nejméně jednou za 3 měsíce nesejde-li se po 6 měsících – MV jej rozpustí nesvolá-li jej starosta – může svolat jiný člen zastupitelstva ručitelského sdružení zastavení dluhopisů usnesení nadpoloviční usnášeníschopné souhlas všech 3 nesejde MV starosta zastupitelstva

12 Orgány obce zasedání je veřejné
obecní úřad informuje na úřední desce o místě době programu ve lhůtě 7 dní před zasedáním právo na doplnění programu zastupitelé rada výbory doplnění schvaluje zastupitelstvo zápis ze zasedání musí obsahovat podpis starosty a určených ověřovatelů počet přítomných veřejné úřední desce místě době programu zasedáním programu zastupitelé rada výbory zastupitelstvo zápis starosty ověřovatelů počet

13 Orgány obce schválený program jednání průběh a výsledek hlasování
přijatá usnesení uložen na obecním úřadě – možnost nahlédnutí Rada starosta místostarosta vzdáním se funkce nebo odvoláním – nejsou členové rady další členové volení z řad zastupitelů min. 5 – max. 11 členů nevolí se, kde je méně než 15 zastupitelů pravomoc rady vykonává starosta vydá jednací řád program hlasování usnesení obecním úřadě nahlédnout Rada starosta místostarosta nejsou členové zastupitelů 5 11. 15 starosta jednací

14 Orgány obce schůze rady neveřejná – může však přizvat kohokoliv
konání – dle potřeby usnášení přítomnost nadpoloviční většiny všech členů souhlas nadpoloviční většiny všech členů zápis podpis starosty a místostarosty (jiný radní) počet přítomných program schůze výsledek hlasování přijatá usnesení schůze neveřejná přizvat potřeby usnášení nadpoloviční souhlas všech zápis starosty radní počet program hlasování usnesení

15 Orgány obce o námitkách člena rady – rozhodne nejbližší rada
možnost nahlédnutí – zastupitel Pravomoc připravuje návrhy pro jednání zastupitelstva plní usnesení zastupitelstva hospodařit podle schváleného rozpočtu rozpočtová opatření – v rozsahu schváleném zastupitelstvem plnit úkoly zakladatele nebo zřizovatele právnickým osobám, organizačním složkám s výjimkou MP rozhodovat ve věcech obce jediný společník obchodní společnosti námitkách nejbližší zastupitel Pravomoc návrhy zastupitelstva usnesení rozpočtu opatření zastupitelstvem zakladatele zřizovatele právnickým organizačním MP obchodní jediný

16 Orgány obce vydávat nařízení obce
projednávat návrhy zastupitelstva a komisí stanovit rozdělení pravomoci v obecním úřadě zřizovat a zrušovat odbory a oddělení na návrh tajemníka jmenovat a odvolávat vedoucí odborů zřizovat a zrušovat komise jmenovat a odvolávat předsedy a členy kontrolovat plnění úkolů obecním úřadem v samostatné působnosti stanovit celkový počet zaměstnanců obce ukládat pokuty za správní delikty může svěřit příslušnému odboru nařízení komisí zastupitelstva pravomoci odbory oddělení tajemníka vedoucí komise předsedy členy samostatné stanovit správní delikty odboru

17 Orgány obce rozhodovat o pronájmu a výpůjčce
vzorové smlouvy - odbor nebo příspěvková organizace stanovit pravidla pro přijímání a vyřizování petic stížností schválit organizační řád úřadu jiné úkoly pokud nejsou vyhrazeny zastupitelstvu Je-li rada odvolána jako celek, vykonává pravomoc do doby zvolení nové rady Starosta zastupuje obec navenek musí být občanem ČR výpůjčce pronájmu příspěvková odbor pravidla petic stížností organizační jiné zastupitelstvu zvolení nové rady Starosta navenek ČR

18 Orgány obce volí se ze zastupitelů zastupitelů
za výkon funkce odpovídá zastupitelstvu vykonává pravomoc jmenuje a odvolává tajemníka obecního úřadu se souhlasem ředitele krajského úřadu bez souhlasu je neplatné objednává přezkoumání hospodaření obce za uplynulý rok plní úkoly zaměstnavatele může svěřit komisi výkon přenesené působnosti po projednání s ředitelem krajského úřadu požadovat po policii ČR zabezpečení veřejného pořádku odpovídá za plnění zákona o informacích zastupitelů odpovídá tajemníka ředitele neplatné přezkoumání zaměstnavatele přenesené ředitelem veřejného pořádku informacích

19 Orgány obce zabezpečuje výkon přenesené působnosti, kde není tajemník
rozhoduje o záležitostech samostatné působnosti svěřených radou svolává a řídí zastupitelstvo podepisuje zápis z rady zastupitelstva právní předpisy obce pozastaví výkon usnesení rady – rozhoduje zastupitelstvo byl-li odvolán nebo se vzdal funkce - funkci plní místostarosta člen zastupitelstva přenesené tajemník samostatné radou zastupitelstvo zápis rady zastupitelstva právní předpisy pozastaví zastupitelstvo místostarosta zastupitelstva

20 Orgány obce Obecní úřad v čele starosta místostarosta tajemník
zaměstnanci obce zařazení do obecního úřadu rada zřizuje odbory a oddělení pravomoc samostatná působnost plní úkoly uložené zastupitelstvem nebo radou pomáhá výborům a komisím přenesená působnost poskytování informací Obecní úřad starosta místostarosta tajemník zaměstnanci odbory oddělení samostatná zastupitelstvem radou výborům komisím přenesená informací

21 Orgány obce Tajemník Tajemník povinně funkci tajemníka pověřená obec
obec s rozšířenou působností jiná obec může zřídit tuto funkci jinak plní starosta odpovídá se starostovi samostatné působnosti přenesené působnosti pravomoc stanoví platy zaměstnancům plní úkoly statutárního orgánu zaměstnavatele Tajemník povinně pověřená rozšířenou zřídit starosta starostovi samostatné přenesené platy zaměstnavatele

22 Orgány obce vydává spisový řád - označování a ukládání písemností
skartační řád - písemnosti určené k likvidaci pracovní řád - v kolik začíná pracovní doba další vnitřní směrnice zúčastňuje se zastupitelstva a rady – s hlasem poradním nesmí vykonávat funkci v politických stranách politických hnutích Označování písemností samostatná působnost – Obec Spořice, Město Chomutov přenesená působnost – Obecní úřad Spořice, Městský úřad Aš spisový skartační pracovní směrnice zastupitelstva rady poradním funkci stranách hnutích Označování Obec Město Obecní úřad Městský úřad

23 Orgány obce

24 Orgány obce

25 Orgány obce

26 Orgány obce

27 Orgány obce


Stáhnout ppt "Orgány obce Orgány obce jsou: Zastupitelstvo obce – komunální volby"

Podobné prezentace


Reklamy Google