Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Obce jako subjekty veřejné správy

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Obce jako subjekty veřejné správy"— Transkript prezentace:

1 Obce jako subjekty veřejné správy

2 Postavení obcí v systému veřejné moci
ČR je parlamentním, demokratickým a právním státem Veřejná moc je dělena na moc Zákonodárnou Soudní Výkonnou

3 Postavení obcí v systému veřejné moci
V rámci plurality ústřední moci států jsou v demokratických státech uznávány i jiné organizované celky než samotný stát Územní samosprávné celky (místní, resp. územní samospráva) Národně územní samospráva ( autonomie) Akademická samospráva ( univerzity, vysoké školy) Profesní komory

4 Postavení obcí v systému veřejné moci
Územní samosprávné celky (obce) jsou subjektem moci výkonné, subjektem veřejné správy Realizace (provádění zákonů) Normotvorba Správa věcí veřejných Dozor, kontrola + Souhrn institucí, které tuto činnost přímo nebo zprostředkovaně provádějí

5 Pojem veřejná správa Vláda, ministerstva, jiné správní úřady
O čem to vlastně je ? Veřejná správa je činností ve veřejném zájmu (vydávání správních aktů, spravování, služba, kontrola a dozor - souhrn činností, které nelze kvalifikovat jako zákonodárství nebo soudnictví Kdo to je ? Veřejná správa jsou i instituce, které tuto činnost přímo nebo zprostředkovaně vykonávají Přímí vykonavatelé veřejné správy – stát prostřednictvím svých organizačních složek, orgánů a úřadů, stanoví-li tak ústava nebo zákon Vláda, ministerstva, jiné správní úřady s celostátní působností přímo řízené vládou s celostátní působností řízené ministerstvy s omezenou územní působností veřejné ozbrojené sbory ( policie ČR, celní úřady) Nepřímí vykonavatelé veřejné správy Územně samosprávné celky – obce, kraje Profesní komory, vysoké školy Fyzické nebo právnické osoby, na které byl výkon státní správy přenesen nebo byl propůjčen

6 Ústavní základy územní samosprávy
Čl.8 Ústavy ČR – zaručuje samosprávu územně samosprávných celků Čl ČR s člení na základní (obce) a vyšší (kraje) územní samosprávné celky Čl. 101 – obec je samostatně spravována zastupitelstvem Čl. 102 odst. 1 členové zastupitelstev jsou voleni tajným hlasováním, na základě všeobecného, rovného a přímého volebního práva Odst. 2 funkční období je čtyřleté

7 Ústavní základy územní samosprávy
Odst. 1- působnost zastupitelstev může být stanovena zákonem Odst. 3- zastupitelstva mohou v mezích své působnosti vydávat obecně závazné vyhlášky Čl. 105 – výkon státní správy lze svěřit orgánům samosprávy jen tehdy, stanoví-li tak zákon

8 Ústavní základy územní samosprávy
Čl. 101 odst. 3 Územně samosprávné celky (obce) jsou veřejnoprávními korporacemi Mohou mít vlastní majetek Hospodaří podle vlastního rozpočtu Je jim svěřena moc samostatně plnit veřejné úkoly (státní správa a samospráva) Její podstatu tvoří společenství lidí na vymezeném území, občané obce (nucený svazek s nuceným členstvím)

9 Ústavní základy územní samosprávy
Postavení veřejnoprávních korporací Veřejnoprávní Obec je nadána veřejnou mocí vrchnostensky rozhodovat o právech a povinnostech PO a FO a povinnosti vymáhat Soukromoprávní Obec je právnickou osobou soukromého práva, vstupuje do soukromoprávních vztahů (smluvní vztahy)

10 Ústavní základy územní samosprávy
Čl. 101 odst 4 Stát může zasahovat do činnosti územně samosprávných celků jen vyžaduje-li to ochrana zákona a jen způsobem stanoveným zákonem

11 Obce Ústavní základy územní samosprávy rozpracovávají zákony
č. 128/2000 sb., o obcích č. 129/2000 Sb., o krajích Č.131/2000 Sb., o hlavním městě Praze Obce vykonávají spojený model veřejné správy Výkon samostatné působnosti (samosprávy) Výkon přenesené působnosti (státní správy)

12 Samostatná působnost obce (SP)
Občané obce rozhodují o věcech společenství (korporace) sami obce buď přímo, nebo volenými zástupci SP = záležitosti, které jsou v zájmu obce a občanů obce nejde o záležitosti krajů nebo úkoly v přenesené působnosti obci svěřené zákonem

13 Samostatná působnost obce SP
Obec Rozhoduje o pořízení územního plánu Schvaluje program rozvoje obce Schvaluje rozpočet obce a závěrečný účet obce Vydává právní předpisy obce (obecně závazné vyhlášky a nařízení) Rozhoduje o nakládání s majetkem obce Vyhlašuje místní referendum Rozhoduje o slučování nebo připojování obcí, oddělení částí obcí, o změnách hranic obce Rozhoduje o založení nebo zrušení PO, schvaluje zakladatelské listiny, společenské smlouvy, zakládací smlouvy a rozhoduje o účasti v již založených právnických osobách Pečuje v souladu s místními předpoklady a místními zvyklostmi o vytváření podmínek pro rozvoj sociální péče, uspokojování potřeby bydlení, ochrany zdraví, dopravy a spojů, výchovy a vzdělávání, potřeby informací, kulturního rozvoje a ochrany veřejného pořádku

14 Základy obce Personální Územní Majetkový

15 1. Základ personální Obec je korporace tvořená obyvateli obce
občany obce cizinci s trvalým pobytem na území obce „bezdomovci“ hlášení k trvalému pobytu na radnici Občan obce = pouze státní občan ČR, hlášený k trvalému pobytu v obci Občanství v obci Vzniká narozením nebo přistěhováním se Zaniká smrtí nebo odstěhováním se

16 Občanská práva Vůči své obci nabývá občan práva až dosažením 18 let
Práva občana obce § 16 zákona č. 128/2000 Sb.,o obcích Aktivní a pasivní volební právo Hlasovat v místním referendu Vyjadřovat se na zasedání zastupitelstva v souladu s jednacím řádem svá stanoviska k projednávaným věcem Vyjadřovat se k návrhu rozpočtu obce a k závěrečnému účtu a nahlížet do nich Nahlížet do usnesení a zápisů z jednání zastupitelstva, do usnesení rady , výborů zastupitelstva a komisí rady a pořizovat si z nich výpisy Požadovat projednání určité záležitosti v SP radou nebo zastupitelstvem obce Podávat orgánům obce návrhy, připomínky, podněty (lhůty na vyřízení až 60 dnů, u zastupitelstva až 90 dnů)…

17 Občanská práva Uvedená práva má i občan cizího státu, který dosáhl 18 let a stanoví-li tak mezinárodní smlouva, kterou je ČR vázána ( od občané států EU- Smlouva o založení EU) Částečná oprávnění občana obce má i FO, která dosáhla 18 let a vlastní na území města nemovitost (kromě hlasování v místním referendu a kromě práva volit a být volen)

18 Čestné občanství Obec může udělit fyzickým osobám, které se významnou měrou zasloužily zejména o rozvoj obce, čestné občanství Práva čestného občana Pouze vyjadřovat na zasedání zastupitelstva svoje stanoviska v souladu s jednacím řádem Jiná práva zákon čestnému občanosiv nepřiznává

19 Povinnosti osob na území obce
§ 58 Podnikatelé ( PO i FO) mají povinnost udržovat čistotu a pořádek na pozemku, který užívají nebo vlastní a nenarušovat vzhled obce ( pokuta až Kč) Neznečišťovat veřejné prostranství, nenarušovat životní prostředí a odkládat věci na vyhrazená místa (pokuta až Kč) Neporušovat povinnosti stanovené právními předpisy obce ( pokuta až Kč)

20 Povinnosti osob na území obce
§ 58 Podnikatelé ( PO i FO) mají povinnost (jinak pokuta do Kč) Strpět bezúplatné připevnění tabulky s označením ulice nebo jiného veřejného prostranství na své nemovitosti, nesmí v blízkosti tabulky umístit jiný nápis Úmyslně poškodit, odstranit zakrýt tabulku s označením ulice ( veřejného prostranství) Označit budovu číslem stanoveným obecním úřadem

21 2. Základ územní Obec je územním celkem, který je vymezen hranicí obce
Každá část ČR je součástí území některé obce vyjma vojenských újezdů Vojenský újezd je zákonem vymezená část státu, určená k zajišťování obrany státu a k výcviku ozbrojených sil ( zákon č. 222/1999 Sb.). Není PO. Státní správu zajišťuje újezdní úřad. Obec má jedno nebo více katastrálních území(k.ú.) k.ú.je souvislé, místopisně uzavřené území, jehož hranice se kryje s územím obce nebo jeho části. k.ú. nemohou být společné pro více obcí.

22 Katastr nemovitostí http://nahlizenidokn.cuzk.cz
Vyhledat parcelu Vyhledat stavbu Vyhledat jednotku Zobrazení mapy Vyhledání parcely Obec Název/kód obce: Katastrální území Název/kód katastrálního území: Parcela Druh číslování: Stavební parcela     Pozemková parcela Parcelní číslo: /

23 2. Základ územní Změny území obce – nesmí být provedeny bez souhlasu obce ( právo na samosprávu) Sloučení obcí Připojení obcí Oddělení části obce Drobné územní změny Zřizování nebo rušení městských obvodů nebo městských částí

24 Sloučení obcí Možno provést k 1.1. kalendářního roku nebo ke dni voleb do zastupitelstev obcí Sloučit lze dvě obce, které spolu sousedí Sloučením obě obce zanikají a vzniká nová obec Území nové obce tvoří území slučovaných obcí Název obce, na kterém se obce dohodnou ( jinak rozhodne MV)

25 Připojení obcí Obce, které spolu sousedí
Jedna obec zůstává zachována, včetně svého názvu, druhá zaniká Území zachované obce se zvětší o území obce zaniklé

26 Dohoda o sloučení nebo připojení obcí
Uzavřou obě zastupitelstva, pokud do 30 dnů od zveřejnění návrhu dohody není podán návrh na konání místního referenda Je-li návrh podán, je souhlasné rozhodnutí místního referenda podmínkou sloučení nebo připojení obce Dohoda musí obsahovat, které právní předpisy budou platit na území vzniklé obce, určení majetku včetně finančních prostředků, ostatní práva a závazky atd.

27 Oddělení části obce Podmínky
Část obce, která se chce oddělit, musí mít samostatné k.ú., sousedící nejméně se dvěma obcemi nebo jednou obcí a cizím státem a tvoří souvislý územní celek Po oddělení bude mít alespoň 1000 občanů (stejné podmínky musí splňovat i obec po oddělení její části) vždy souhlas občanů v místním referendu ( přípravný výbor občanů)

28 Oddělení části obce Přípravný výbor – ustaví s v té části obce, která se chce oddělit. Počet členů lichý, jen občané té části obce, která se chce oddělit. Pravomoci Navrhuje uspořádání místního referenda a oddělení části obce, podílí se na jeho přípravě a provedení Podílí se na přípravě návrhu na oddělení části obce Jedná za vznikající obec při uzavírání dohody o rozdělení majetku. Nedohodnou-li se, dělí se následovně nemovitosti obci, na jejímž území se nachází movité věci, finanční prostředky, závazky,podíly na právnických aj. v poměru podle počtu obyvatel na území původní a nově vzniklé obce Je účastníkem řízení o oddělení části obce (rozhoduje krajský úřad v přenesené působnosti)

29 Oddělení části obce Rozhodnutí krajského úřadu o oddělení obce musí obsahovat Den, měsíc, rok, ke kterému se část obce odděluje Vymezení území nově vznikající obce výčtem jejich katastrálních území včetně mapových podkladů Počet občanů obce ke dni podání návrhu na oddělení části obce, jakož i počty občanů v jednotlivých částech, které se mají oddělit Rozdělení výnosu daní v poměru podle počtu obyvatel původní a nově vzniklé obce do doby, než bude stanoveno procento na výnosech nové obce (MF) Rozhodnutí o oddělení části obce zašle KÚ - MV, MF, ČÚZK, příslušnému KÚ a FÚ

30 Oddělení části obce Název nově vznikající obce
Po vyhlášení výsledků místního referenda obec požádá MV o souhlas s názvem nově vznikající obce

31 Drobné územní změny Změny hranic, kde nedochází ke sloučení, připojení nebo oddělení (nedochází ke vzniku, nebo zániku obcí) se uskutečňují na základě dohody zúčastněných obcí po projednání s katastrálním úřadem

32 Zřizování nebo rušení městských obvodů (částí) statutárních měst
Městské obvody(části) lze zřídit nebo zrušit na základě rozhodnutí zastupitelstva města, není-li do 30 dnů od zveřejnění podán návrh na konání místního referenda Městský obvod (část) je organizační jednotkou města Opis rozhodnutí zašle statutární město MV, ČÚZK, příslušnému KÚ a FÚ

33 3. Základ majetkový Obec má vlastní majetek, hospodaří s ním podle svého rozpočtu Majetek obce musí Být využíván hospodárně a účelně Být o něj pečováno tak, aby byl chráněn před zničením, poškozením, zcizením a zneužitím Být rozvíjen, s neupotřebitelným majetkem musí být zacházeno podle zvláštních předpisů Musí být řádně evidován a včas vymáhán od dlužníků

34 Veřejné projednání Při převodu nemovitého majetku, prodeji, koupi nebo směně a při pronájmu je třeba veřejné projednání = zveřejnění záměru na úřední desce po dobu 15 dnů před projednáváním věci příslušným orgánem obce, jinak je právní úkon od počátku neplatný Příslušným orgánem obce Zastupitelstvo - převod nemovitého Rada – pronájem ( netýká se pronájmu bytů a hrobových míst, nebo pronájem nebo výpůjčka kratší než 30 dnů nebo PO zřízené obcí, )

35 Normativní činnost obcí
Obec vydává právní předpisy Obecně závazné vyhlášky (SP) Nařízení obce (PP)

36 Normativní činnost obcí
Obecně závazné vyhlášky Jsou projevem ústavního práva na samosprávu Zastupitelstvo je může vydávat z vlastní vůle bez výslovného zmocnění v zákoně i na základě zvláštního zákona Zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku (hluk o sobotách a nedělích, noční klid, veřejná zeleň, veřejně přístupné akce, hudební produkce, pohyb zvířat, pochůzkový prodej) Úprava místních poplatků Zřízení obecní policie Desinsekce a deratizace Statut – vnitřní poměry statutárních měst

37 Normativní činnost obcí
Nařízení Vydává obec v přenesené působnosti na základě zvláštního zákona Vydává rada obce ( tam, kde se rada nevolí, méně jak 15 členů zastupitelstva – zastupitelstvo) - stavební uzávěra - tržní řád - přírodní park

38 Normativní činnost obcí
Vlastnosti právních předpisů obce Platnost – podmínkou platnosti je vyhlášení – vyvěšením na úřední desce. Dnem vyhlášení je první den vyvěšení předpisu na úřední desce Účinnost – 15 dnem po dni vyhlášení

39 Přenesená působnost Výkon státní správy podle zvláštních zákonů
Je povinností obce Rozsah výkonu přenesené působnosti Obecní úřady ( základní rozsah)- obce I. Pověřené obecní úřady (na svém území + území dalších obcí). Je jich 388, výčet je stanoven zákonem, území je správním obvodem – obce II. Pověřené úřady obcí s rozšířenou působností( na svém území + území pověřených úřadů + území dalších větších obcí)- obce III.

40 Přenesená působnost Neplní-li obecní úřad obce III.svoji povinnost, rozhodne MV, že bude přenesenou působnost vykonávat jiný obecní úřad obce III. Příspěvek na výkon přenesené působnosti se převede na nového vykonavatele. úřadu. MV může na návrh obce II. s doporučením KÚ rozhodnout o delegování určitého rozsahu výkonu státní správy obce III.na obec II. Přenesenou působnost mohou vykonávat i komise rady, svěří-li jim starosta p oprojednání s ředitel m KÚ výkon státní správy ( přestupkové komise) Obce mohou o výkonu přenesené působnosti uzavřít veřejnoprávní smlouvu

41 Orgány obce Zastupitelstvo obce Rada obce Starosta Obecní úřad
Zvláštní orgány obce Obecní policie

42 Zastupitelstvo obce Zastupitelstvo obce – je vrcholným orgánem obce.
Počet obyvatel obce počet členů zastupitelstva Do   3 000 – 10  10 000 – 50  50 000 – 150  Nad 150 

43 Zastupitelstvo Mandát člena zastupitelstva vzniká zvolením. Ke zvolení dojede ukončením hlasování. Člen zastupitelstva obce skládá na začátku ustavujícího zastupitelstva slib“ „Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu obce a jejích občanů a řídit se Ústavou a zákona České republiky“. Člen zastupitelstva vykonává mandát osobně v souladu se svým slibem a není přitom vázán žádnými příkazy. Odmítne-li člen zastupitelstva slib složit, jeho mandát zaniká.

44 Zastupitelstvo Schází se nejméně jedenkrát za 3 měsíce
Svolává je a řídí zpravidla starosta Nesvolá-li starosta zastupitelstvo, učiní tak místostarosta, popř. jiný člen zast. Zastupitelstvo je usnášení schopné, je –li přítomna nadpoloviční většina všech jeho členů K platnému usnesení je třeba souhlasu všech členů zastupitelstva

45 Zastupitelstvo Může si zřídit jako své iniciativní a kontrolní orgány výbory Vždy musí být zřízeny Finanční výbor – provádí kontrolu hospodaření s majetkem a finančními prostředky obce Kontrolní výbor kontroluje plnění usnesení zastupitelstva a rady obce kontroluje dodržování právních předpisů ostatními výbory a obecním úřadem na úseku samostatné působnosti

46 Další výbory Osadní výbor
Návrhy týkající se rozvoj části obce – předkládá zastupitelstvu, radě nebo výborům Vyjadřuje se k návrhům, týkající se části obce – rozhoduje-li o nich zastupitelstvo nebo rada Vyjadřuje se k připomínkám a podnětům občanů obce, předkládaných orgánům obce

47 Zastupitelstvo Funkce člena zastupitelstva je veřejnou funkcí
Členům zastupitelstva, kteří jsou pro výkon svoji funkce dlouhodobě uvolněni, (uvolněný člen zastupitelstva) poskytuje obce odměnu z rozpočtových prostředků obce Měsíční odměna Odměna při skončení funkčního období ve výši až pětinásobku měsíční odměny

48 Zastupitelstvo Neuvolněný člen zastupitelstva v pracovním poměru
– zaměstnavatel poskytne pro výkon funkce pracovní volno s náhradou mzdy - Obec zaměstnavateli hradí náhradu mzdy, pojistné na sociální zabezpečení a na veřejné zdravotní pojištění, příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

49 Zastupitelstvo Neuvolněný člen zastupitelstva, který není v pracovním poměru Obec poskytuje náhradu výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce paušální částkou, jejíž výši stanoví zastupitelstvo na příslušný kalendářní rok

50 Zastupitelstvo V případě souběhu výkonů několika funkcí
Náleží uvolněnému členovi zastupitelstva měsíční odměna podle funkce, za kterou se poskytuje nevyšší odměna Neuvolněnému členovi lze poskytnou měsíční odměnu až do výše souhrnu odměn za jednotlivé funkce

51 Zastupitelstvo Uvolněný člen zastupitelstva má nárok na 5 týdnů dovolené Jestliže nemohl člen zastupitelstva dovolenou vyčerpat, převádí se dovolená do následujícího kalendářního roku( může žádat o finanční náhradu ze nevyčerpanou dovolenou)

52 Práva členů zastupitelstva
§ 82 zákona o obcích Člen zastupitelstva má právo předkládat zastupitelstvu obce, radě obce, výborům a komisím návrhy na projednání Vznášet dotazy, připomínky a podněty na radu obce a její jednotlivé členy, na předsedy výborů, na statutární orgány právnických osob jejichž zakladatelem je obec, na vedoucí příspěvkových organizací obce Písemnou odpověď musí obdržet do 30 dnů

53 Práva členů zastupitelstva
Člen zastupitelstva má dále právo Požadovat od zaměstnanců obce zařazených do obecního úřadu, zaměstnanců právnických osob které obec zřídila nebo založila, informace ve věcech, které souvisejí s výkonem jeho funkce Informace musí být poskytnuta nejpozději do 30 dnů.

54 Povinnosti členů zastupitelstva
účastnit se zasedání zastupitelstva obce, popř. jiných orgánů obce, je-li jejich členem Plnit úkoly, které mu tyto orgány uloží Hájit zájmy občanů a jednat a vystupovat tak, aby nebyla ohrožena vážnost funkce

55 Povinnosti členů zastupitelstva
Střet zájmů § 82 zákon o obcích Člen zastupitelstva, u něhož skutečnosti nasvědčují, že jeho podíl na projednávání a rozhodování určité záležitosti v orgánech obce mohl znamenat výhodu nebo škodu pro něj samotného, nebo osobu blízkou, pro FO nebo PO , kterou zastupuje na základě zákona nebo plné moci je povinen sdělit tuto skutečnost před zahájením jednání orgánu obce. O tom, zda existuje důvod pro vyloučení z projednávání a rozhodování rozhodne tento orgán

56 Povinnosti členů zastupitelstva
Střet zájmů podle § 8 zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů – oznámení o osobním zájmu Veřejný funkcionář je povinen při jednání orgánů územně samosprávného celku, ve kterém vystoupí v rozpravě, předloží návrh nebo je oprávněn hlasovat, oznámit svůj poměr k projednávané věci, jestliže se zřetelem k výsledku projednávání věci by mu mohla vzniknout osobní výhoda nebo újma anebo má-li na věci jiný osobní zájem. To neplatí, jde-li jinak o prospěch nebo zájem obecně zřejmý. § 23 zákona – přestupek až Kč.

57 Povinnosti členů zastupitelstva
zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů Písemné oznámení o činnosti, že podniká nebo provozuje jinou samostatnou výdělečnou činnost, předmět, způsob, místo výkonu podnikání nebo této činnosti Je společníkem podnikající PO statutárním orgánem nebo členem statutárního orgánu podnikající PO vykonává činnost v pracovněprávním vztahu nebo ve služebním poměru

58 Povinnosti členů zastupitelstva
zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů Oznámení o majetku Vlastnictví nebo jiná práva k nemovitostem Vlastnická práva k věcem movitým Způsob nabytí věci, pokud souhrnná cena věcí, práv nebo jiných majetkových hodnot přesáhla v průběhu kalendářního roku částku ,- Kč (nazapočítávají se věci, jejichž hodnota je nižší než Kč) Cenné papíry, pokud celková výše kupní ceny od jednoho emitenta přesahuje Kč nebo částku Kč u více emitentů Podíl v obchodní společnosti, pokud hodnota podílů přesahuje částku Kč, nebo Kč u více obchodních společností

59 Povinnosti členů zastupitelstva
zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů Oznámení o příjmech, darech, závazcích během výkonu funkce získal jakékoli peněžní příjmy nebo jiné majetkové výhody, dary, odměny, příjmy z podnikání, dividendy, pokud souhrnná výše příjmů nepřesáhne, v kalendářním roce Kč Nezapočítávají se dary, jejichž cena je nižší než Kč

60 Povinnosti členů zastupitelstva
zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů Oznámení o osobním zájmu, o činnostech, o majetku, o příjmech, darech, závazcích předkládá veřejný funkcionář evidenčnímu orgánu, který vede registr oznámení- do 30.6.následujícícho roku. Evidenčním orgánem je tajemník magistrátu, tajemník obecního úřadu, starosta v obcích, kde není funkce tajemníka zřízena Do registru oznámení má každý právo bezplatně nahlížet, pořizovat si z něj výpisy, i elektronicky, prostřednictvím veřejné datové sítě

61 Vyhrazená pravomoc zastupitelstva § 84
Schvaluje program rozvoje obce Schvaluje rozpočet obce a závěrečný účet obce Zřizuje trvalé a dočasné peněžní fondy Zřizuje a ruší příspěvkové organizace, organizační složky a schvaluje jejich zřizovací listiny

62 Vyhrazená pravomoc zastupitelstva
Rozhoduje o založení nebo rušení PO a rozhoduje o účasti v již založených právnických osobách Deleguje zástupce obce na valnou hromadu obchodních společností, v nichž má majetkovou účast Navrhuje zástupce obce do ostatních orgánů obchodních společností v nichž má majetkovou účast a navrhuje jejich odvolání

63 Vyhrazená pravomoc obce
Vydává obecně závazné vyhlášky obcí ( kde se nezřizuje rada též nařízení) Rozhoduje o vyhlášení místního referenda Navrhuje změny katastrálních území uvnitř obce a schvaluje dohody o změně hranic obce a o slučování obcí Určuje funkce pro které budou členové zastupitelstva obce uvolněni

64 Vyhrazená pravomoc zastupitelstva
Zřizuje a ruší výbory, volí jejich předsedy a další členy a odvolává je z funkce Volí z řad členů zastupitelstva starostu, místostarosty a další členy rady a odvolává je z funkce, stanovuje počet členů rady a počet uvolněných členů zastupitelstva Zřizuje a zrušuje obecní policii Rozhoduje o názvech ulic a dalších veřejných prostranstvích

65 Vyhrazená pravomoc zastupitelstva –majetek §85
Nabytí a převody nemovitých věcí Věcné dary nad Kč Poskytování dotací na určené účely v hodnotách vyšších než Kč atd. Peněžité a nepeněžité vklady do PO Vzdání se práva a prominutí pohledávky vyšší než Kč Zastavení nemovitých věcí atd.

66 Správce obce MV jmenuje z řad svých zaměstnanců správce obce
neuskuteční-lise v obci volby pro nedostatek kandidátů Zanikne-li mandát všem členům zastupitelstva a nenastoupí náhradníci Dojde-li ke sloučení obcí nebo k oddělení části obce

67 Správce obce Schvaluje rozpočet , závěrečný účet a účetní uzávěrku
Vykonává vyhrazenou a zbytkovou působnost rady obce Plní úkoly zaměstnavatele vůči zaměstnancům (není-li v obci tajemník) a vůči uvolněným členům zastupitelstva a tajemníkovi úřadu atd.

68 Rada obce Rada je výkonným orgánem v oblasti samostatné působnosti se odpovídá zastupitelstvu Přenesenou působnost vykonává na základě zvláštního zákona § 8 zákona o obcích – pokud zvláštní zákon upravuje působnost obcí a nestanoví, že jde o přenesenou působnost obce, platí, že jde vždy o samostatnou působnost obce Rada obce se nevolí v obcích, kde má zastupitelstvo méně než 15 členů. Pravomoc rady pak vykonává starosta a zastupitelstvo obce (OZV) Iniciativním a poradním orgánem rady obce je komise Radu tvoří starosta, místostarosta/ové, další členové volení z řad členů zastupitelstva Počet členů rady je lichý, činí nejméně 5 nejvýše 11

69 Rada obce Poklesne-li počet členů rady obce pod 5 a na nejbližším zasedání zastupitelstva nebude doplněn alespoň na 5, vykonává od tohoto okamžiku její pravomoc zastupitelstvo obce, které může rozhodování o záležitostech patřící do její pravomoci svěřit zcela nebo zčásti starostovi. Poklesne-li v průběhu funkčního období počet členů zastupitelstva pod 11 a na uprázdněné mandáty nenastoupí náhradníci, končí činnost rady. Funkce rady vykonává zastupitelstvo , může svěřit plnění úkolů starostovi.

70 Rada obce Schůze rady jsou neveřejné
Rada je schopna se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jejích členů Platné usnesení rady dtto Ze schůze rady se pořizuje zápis do 7 dnů Člen rady může vznést námitky Zápis je uložen u obecního úřadu k nahlédnutí Vyhrazená pravomoc rady § 102 odst. 2 Zbytková působnost rady § 102 odst. 3 Rada vykonává své pravomoci i po skončení funkčního období zastupitelstva obce až do zvolení nové rady obce

71 Vyhrazená pravomoc rady obce § 102
§102 zákona odst. 2 o obcích Zabezpečuje hospodaření obce podle schváleného rozpočtu Plní úkoly zakladatele nebo zřizovatele vůči PO zřízeným nebo založeným zastupitelstvem, nejsou-li vyhrazeny zastupitelstvu Rozhoduje ve věcech jediného společníka obchodní společnosti

72 Vyhrazená pravomoc rady obce
Vydává nařízení obce Projednává a řeší návrhy a připomínky a podněty předložené jí členy zastupitelstva nebo komisemi rady Stanovuje rozdělení pravomocí v obecním úřadu, zřizuje a zrušuje odbory a oddělení obecního úřadu Na návrh tajemníka jmenuje a odvolává vedoucí odborů

73 Vyhrazená pravomoc rady obce
Zřizuje a zrušuje komise rady obce, jmenuje a odvolává jejich předsedy a členy Kontroluje plnění úkolů obecním úřadem a komisemi v oblasti SP Stanovuje celkový počet zaměstnanců obce v obecním úřadu a v organizačních složkách obce Ukládá pokuty ve věcech SP obce (§58); tuto působnost může svěřit odboru obecního úřadu

74 Vyhrazená pravomoc rady obce
Přezkoumává na základě podnětů opatření přijatá obecním úřadem v SP a komisemi Rozhoduje o uzavírání nájemních smluv a smluv o výpůjčce; tuto působnost může svěřit odboru obecního úřadu nebo příspěvkové organizaci Stanovuje pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností Schvaluje organizační řád obecního úřadu Plní úkoly stanovené zvláštním zákonem

75 Delegace vyhrazené pravomoci rady
Rada nemůže svěřit starostovi ani obecnímu úřadu rozhodování jiné záležitosti, než ukládání pokut uzavírání nájemních smluv a smluv o výpůjčce

76 Zbytková působnost rady
§ 102 odst. 3 zákona o obcích Rada obce zabezpečuje rozhodování ostatních záležitostí patřících do SP, pokud nejsou vyhrazeny zastupitelstvu nebo pokud si je zastupitelstvo nevyhradilo.

77 Starosta (místostarosta)
Starostu nebo místostarosty volí do funkcí zastupitelstvo obce z řad svých členů a určuje funkce, pro které budou tito členové zastupitelstva uvolněni Ze svojí činnosti se odpovídají zastupitelstvu Starosta svolává a zpravidla řídí zasedání zastupitelstva a rady obce !!!Zastupuje obec navenek – jedná jménem obce!!! !!!Pozor!! Rozhodovat o právních úkonech obce je beze zbytku rozděleno mezi radu nebo zastupitelstvo obce!!!

78 Starosta Starosta jmenuje a odvolává tajemníka úřadu a stanoví jeho plat, bez souhlasu ředitele krajského úřadu je jmenování neplatné Starostu v době jeho nepřítomnosti zastupuje místostarosta , kterého určí zastupitelstvo Starosta spolu s místostarostou podepisují právní předpisy

79 Obecní úřad Tvoří ho starosta, místostarosta, tajemník, zaměstnanci zařazení do obecního úřadu V čele obecního úřadu stojí starosta Rada obce může zřídit pro určité úseky činnosti obecního úřadu odbory a oddělení

80 Obecní úřad Samostatná působnost (SP) Přenesená působnost (PP) SP + PP
Obecní úřad plní úkoly , jež mu uložilo zastupitelstvo nebo rada obce Pomáhá výborům a komisím Přenesená působnost (PP) Vykonává podle zvláštních zákonů SP + PP - Rozhoduje o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

81 Obecní úřad Tajemník obce
Obligatorně (vždy) v obcích s pověřeným obecním úřadem a v obcích s rozšířenou působností Fakultativně (možnost) v obcích s obecním úřadem Tajemník je odpovědný za plnění úkolů starostovi Není-li zřízena funkce tajemníka, plní jeho úkoly starosta

82 Tajemník Zajišťuje výkon přenesené působnosti s výjimkou věcí, které jsou svěřeny radě nebo zvláštnímu orgánu Plní úkoly uložené mu zastupitelstvem, radou, starostou Stanoví platy všem zaměstnancům zařazených do obecního úřadu Plní úkoly statutárního orgánu zaměstnavatele vůči zaměstnancům zařazených do obecního úřadu Vydává spisový řád, skartační řád a pracovní řád a další vnitřní směrnice, nevydává- li je rada

83 Orgány zastupitelstva a rady obce
Zastupitelstvo obce Výbory –iniciativní a kontrolní orgány zastupitelstva obce Povinně vždy Finanční výbor-kontrola hospodaření s majetkem Kontrolní výbor - kontrola plnění usnesení zastupitelstva obce a rady obce, dodržování předpisů ostatími výbory, obecním úřadem v SP Rada obce Komise – iniciativní a poradní orgány rady obce

84 Výbory zastupitelstva obce
Výbory jsou nejméně tříčlenné, počet členů musí být lichý Předsedou výboru je vždy člen zastupitelstva Usnáší se nadpoloviční většinou všech členů Jednání je neveřejné a pořizuje se zápis Zápis nebo návrhy a podněty předkládá předseda výboru zastupitelstvu k projednání na jeho veřejném zasedání Zastupitelstvo nemusí návh projednat

85 Komise rady obce Zřízení komise je na uvážení rady obce
Usnáší se většinou hlas všech přítomných členů Je odpovědná radě obce Starosta může komisi svěřit výkon přenesené působnosti po projednání s ředitelem krajského úřadu ( přestupková komise)- pak je komise odpovědná starostovi

86 Statutární města Územně členěná statutární města upraví
své vnitřní poměry STATUTEM, který se vydává formou obecně závazné vyhlášky a)výčet jednotlivých městských obvodů (částí) b)pravomoc orgánů města na úseku SP a PP c) Pravomoc orgánů městských obvodů(částí) na úseku SP a PP d) Vzájemnou součinnost mezi orgány města a městských obvodů e) Zdroje peněžních příjmů a svěřený majetek f) způsob projednávání obecně závazných vyhlášek, nařízení, územního plánu a programu rozvoje g) Oprávnění zakládat PO a organizační složky

87 STATUTÁRNÍ MĚSTA Městské obvody (části) nemohou vydávat obecně závazné vyhlášky nebo nařízení jsou organizační jednotkou města nikoli obcí


Stáhnout ppt "Obce jako subjekty veřejné správy"

Podobné prezentace


Reklamy Google