Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Sociální zabezpečení v ČR a v EU ZS

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Sociální zabezpečení v ČR a v EU ZS"— Transkript prezentace:

1 Sociální zabezpečení v ČR a v EU ZS 2014-15
Praha, Karlovy Vary Sociální zabezpečení v ČR a v EU ZS

2 Ilona Kostadinovová Kontakt: Web:

3 Pilíře sociálního zabezpečení v ČR
Pojistný pilíř sociálního zabezpečení v ČR Zdravotní pojištění Nemocenské pojištění Důchodové pojištění Státní politika zaměstnanosti – podpora v nezaměstnanosti Nepojistné pilíře sociálního zabezpečení v ČR Státní sociální podpora Sociální pomoc v hmotné nouzi, sociální péče a služby Koordinace sociálního zabezpečení v členských státech EU a EHP

4 Aktuální změny v sociálním zabezpečení v ČR pro rok 2011:
Vládní návrh zákona v souvislosti s úspornými opatřeními v působnosti Ministerstva práce a sociálních věcí Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR schválila dne sněmovní tisk č. 155 Senát Parlamentu ČR schválil dne sněmovní tisk č. 363 Podpis prezidenta , změny budou účinné od Aktuální škrty i v dalších oblastech – viz wordový dokument, který je přílohou prezentace.

5 Sociální zabezpečení v EU
Co je koordinace? ● Evropská pravidla koordinace sociálního zabezpečení nenahrazují pravidla vnitrostátních systémů, ale doplňují je. ● Členské země rozhodují, kdo bude podle jejich právních předpisů pojištěn, jaké dávky budou vypláceny a za jakých podmínek. ● EU poskytuje společná pravidla, která chrání práva občanů v oblasti sociálního zabezpečení při pobytu v ostatních zemích EU, na Islandu, v Lichtenštejnsku, Norsku a Švýcarsku.

6 Základní rysy a principy práva EU/ES
Nadnárodní charakter práva ES a mezinárodněprávní charakter práva EU Aplikační přednost, nadřazenost a primát práva ES Bezprostřední použitelnost a přímý účinek norem práva ES Ochrana před porušováním práva ES

7 Prameny práva koordinace v EU
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 ze dne 29. dubna 2004, o koordinaci systémů sociálního zabezpečení Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 987/2009 ze dne 16. září 2009, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení (ES) č. 883/2004 o koordinaci systémů sociálního zabezpečení Předcházející základní Nařízení Rady (EHS) č. 1408/71 a prováděcí nařízení Rady (EHS) č. 574/72 však zůstává v platnosti a nadále má právní účinky např. pro účely: nařízení Rady (ES) č. 859/2003 ze dne 14. května 2003, kterým se působnost nařízení (EHS) č. 1408/71 a nařízení (EHS) č. 574/72 rozšiřuje na státní příslušníky třetích zemí, na které se tato nařízení dosud nevztahují pouze z důvodu jejich státní příslušnosti, do zrušení nebo změny uvedeného nařízení; Dohody o Evropském hospodářském prostoru a Dohody mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Švýcarskou konfederací na druhé straně o volném pohybu osob a jiných dohod, které obsahují odkaz na nařízení (EHS) č. 1408/71, do změny těchto dohod s ohledem na toto nařízení.

8 Pro koho koordinační pravidla platí?
Pro státní příslušníky členských států EU, Islandu, Lichtenštejnska, Norska a Švýcarska, kteří jsou nebo byli pojištěni v některé z uvedených zemí, a také pro jejich rodinné příslušníky. Pro osoby bez státní příslušnosti a uprchlíky, kteří mají bydliště v některém z členských států EU, na Islandu, v Lichtenštejnsku, Norsku nebo Švýcarsku a kteří jsou nebo byli pojištěni v některé z uvedených zemí, a dále také pro jejich rodinné příslušníky. Pro státní příslušníky zemí nečlenských zemí, kteří legálně pobývají na území EU nebo se po různých zemích EU pohybují, a pro jejich rodinné příslušníky.

9 Co se rozumí místem bydliště?
Jedná se o zemi, kde obvykle bydlíte, vaši domovskou zemi. Za místo bydliště se také považuje místo, kde máte tzv. střed zájmů. K určení země, kterou lze považovat za místo bydliště, používají orgány sociálního zabezpečení seznam kritérií z článku 11 prováděcího nařízení č. 987/2009. Mezi tato kritéria patří: doba trvání vašeho pobytu na území příslušných států; vaše rodinná situace a rodinné vazby; situace týkající se vašeho bydlení a nakolik jej lze označit za trvalé; místo, kde provádíte profesní nebo nevýdělečnou činnost; povaha vaší profesní činnosti; členský stát, kde jste považováni za daňového rezidenta; v případě studentů zdroje jejich příjmu. V každém případě rozhodnutí o tom, která země se bude považovat za místo vašeho bydliště, není na vás, ale na orgánech sociálního zabezpečení.

10 Základní principy koordinace
Aplikace právního řádu jediného státu – nesmí nastat situace negativní ani pozitivní kolize právních norem Rovné zacházení – zákaz veškerých diskriminujících opatření z důvodu státní příslušnosti Zachování nabytých práv a výplata dávek do ciziny – během nabývání práv musí být zaručena práva na již vzniklé dávky (nemoc, nezaměstnanost, rodinné dávky). Je nepřijatelné, aby výplaty dávek byly vázány na trvalý pobyt v zemi. Sčítání dob pojištění – sdružují se doby z jiných členských států (nemoc, mateřství, invalidita, starobní, vdovské a sirotčí důchody, příspěvek v nezaměstnanosti, rodinné přídavky a dávky)

11 Čtyři základní koordinační pravidla prakticky:
Nikdy se na vás nevztahuje systém více zemí najednou. Příspěvky proto také platíte jen v jedné zemi. O tom, čí systém se na vás bude vztahovat, rozhodnou orgány sociálního zabezpečení. V tomto ohledu si nemůžete sami vybrat. Máte tatáž práva a tytéž povinnosti jako státní příslušníci země, ve které máte pojištění. V tom spočívá zásada rovného zacházení neboli zásada nediskriminace. Když žádáte o určitý typ dávky, zohlední se v případě potřeby i předcházející období, během kterého jste byli pojišteni, pracovali jste nebo pobývali na území jiných zemí. Pokud máte nárok na výplatu určité dávky v jednom státě, obvykle je možné, aby vám byla vyplácena i tehdy, pokud žijete ve státě jiném. Tento princip se nazývá zásada převoditelnosti.

12 Základní informace o zemích:
Od 1. května 2010 platí aktualizovaná nařízení koordinace sociálního zabezpečení (nařízení č. 883/2004 a 987/2009). Více o pravidlech sociálního zabezpečení v jednotlivých zemích najdete na webu: Koordinaci může nyní využít širší okruh osob: nevztahuje se již pouze na pracovníky a jejich rodiny, ale také na nezaměstnané, na osoby, které ještě na trh práce nevstoupily nebo ty, které jej již opustily. Rozšiřuje se též spektrum dávek – zahrnuty jsou nově otcovské dávky a předdůchodové dávky, což odráží vývoj v legislativě upravující sociální zabezpečení v jednotlivých členských státech. Dalším důvodem zavedení nových nařízení je vytvoření nástrojů a postupů s cílem zlepšit služby pro uživatele.

13 http://ec. europa. eu/eures/main. jsp
Belgie Bulharsko Dánsko Estonsko Finsko Francie Irsko Island Itálie Kypr Litva Lotyšsko Lucembursko Malta Maďarsko Nizozemí Norsko Německo Polsko Portugalsko Rakousko Rumunsko Slovensko Slovinsko Spojené království Česká republika Řecko Španělsko Švédsko Švýcarsko

14

15 Srovnání informací z různých zemí - Systémy sociální ochrany – MISSOC
MISSOC neboli společný informační systém sociální ochrany je zdrojem podrobných, porovnatelných a pravidelně aktualizovaných informací týkajících se systémů sociální ochrany jednotlivých zemí, uváděných anglicky, francouzsky a německy, týkající se 31 zemí: 27 členských států plus Island, Lichtenštejnsko, Norsko a Švýcarsko. 12 hlavních oblastí sociální ochrany: financování, zdravotní péče, nemocenské dávky, dávky v mateřství, invaliditě, starobní důchody, dávky pozůstalým, dávky v případě pracovních úrazů a nemocí z povolání, rodinné dávky, dávky v nezaměstnanosti, zaručené minimální zdroje a dlouhodobá péče více než 300 podrobných kategorií Úvod ke srovnávacím přehledům navíc nabízí průřez hlavními problémy a zásadami každé oblasti sociální ochrany z nadnárodní perspektivy. Od roku 2011 rovněž systém MISSOC aktualizuje řadu průvodců systémy sociálního zabezpečení jednotlivých států, jejichž cílem je informovat občany, kteří se stěhují do jiných států v Evropě. Tyto průvodce jsou k dispozici v 24 jazycích. MISSOC rovněž vytváří analýzu MISSOC, výroční informační bulletin a další specializované publikace. Prostřednictvím sekretariátu MISSOC můžete získat archivní materiály týkající se činnosti MISSOC. MISSOC je koordinován Evropskou komisí za asistence sekretariátu, jehož členy Komise sama jmenuje. Každá zúčastněná země jmenuje jednoho či dva korespondenty z příslušného ministerstva či instituce, která odpovídá za otázky sociálního zabezpečení. Korespondenti pravidelně aktualizují srovnávací přehledy i průvodce systémy sociálního zabezpečení jednotlivých států.

16 Základní svobody EHS Svoboda pohybu zboží, kapitálu, služeb a osob, čl. 39 – 60 Smlouvy o založení Evropského společenství, z. č. 44/2004 Sb. m. s., smlouva o přistoupení ČR a dalších zemí k EU Čl. 17 OBČANSTVÍ UNIE, ve znění Lisabonské smlouvy je to nově čl. 20 10 a čl. 10a Ústavy ČR – z. č. 1/1993 Sb., v platném znění Nařízení 883/

17 Obecné právní principy
Princip subsidiarity – zákony společenství zasahují pouze tehdy, pokud by nebylo cílů ES dosaženo výkladem národních zákonů Princip proporcionality – nelze jít nad rámec toho, co je nezbytné pro dosažení cílů Společenství

18 Věcný rozsah koordinace sociálního zabezpečení v EU podle nastalých sociálních událostí
Nemoc, těhotenství a mateřství (otcovství) Dosažení důchodového věku - Důchody Invalidita Nezaměstnanost Založení rodiny - Rodinné dávky Úraz, nemoc - Pracovní úrazy a nemoci z povolání Úmrtí - Pohřebné

19 Osobní rozsah koordinace sociálního zabezpečení v EU
Migrující osoby a jejich rodinní příslušníci: 1. Zaměstnanci 2. Osoby samostatně výdělečně činné poskytující služby v dalších členských státech Základní pojmy: blíže viz nařízení 883/2004

20 Elektronická výměna informací o sociálním zabezpečení
Co je systém EESSI? Do roku 2012 bude spuštěna a plně zprovozněna nová síť pro elektronickou výměnu informací o sociálním zabezpečení, společný, zabezpečený systém elektronické výměny informací o sociálním zabezpečení EESSI. Jednou z hlavních inovací zavedenou novými nařízeními je povinnost států vyměňovat si údaje týkající se sociálního zabezpečení výhradně elektronicky (článek 4 nařízení č. 987/2009). Má hrát zásadní úlohu při usnadňování kooperace příslušných orgánů a vést k lepšímu prosazování práv občanů, např. k rychlejšímu uznávání nároků na sociální dávky. Již nebudou třeba tištěné formuláře. V mnoha případech budou nahrazeny tzv. přenosnými dokumenty.

21 Evropské formuláře Praktické provádění koordinačních nařízení a zajištění rychlé a účinné komunikace mezi institucemi sociálního zabezpečení Ve všech oficiálních jazycích EU Rozděleny podle oblastí: Řady: E – zdravotní péče, vysílání pracovníků - dávky v nemoci a mateřství E 200, důchody E nezaměstnanost E 400 – dávky rodinné E 600 – dávky nepříspěvkové Vaše Evropa: Formuláře pro nárokování dávek sociálního zabezpečení [online]. [cit ]. Dostupné z: http://europa.eu/youreurope/citizens/work/social-security-forms/index_cs.htm#p1

22 Evropské formuláře Vaše Evropa: Formuláře pro nárokování dávek sociálního zabezpečení [online]. [cit ]. Dostupné z: http://europa.eu/youreurope/citizens/work/social-security-forms/index_cs.htm#p1 Formuláře pro nárokování dávek sociálního zabezpečení Formuláře stvrzující nárok na dávky sociálního zabezpečení v ostatních zemích EU Využijí jich státní příslušníci zemí EU, kteří pobývají a/nebo pracují v jiné zemi EU, popř. pokud v zahraničí pobývali či pracovali v minulosti. Následující formuláře platí pro osoby, které se legálně zdržují na území některé z členských zemí EU bez ohledu na jejich státní příslušnost.

23 Evropské formuláře A1 (dříve E 101, E 103)
Potvrzení o příslušnosti k právním předpisům. Stvrzuje, že platíte příspěvky na sociální zabezpečení v jiné členské zemi EU. Využijete ho například, když budete vysláni do zahraničí nebo pracujete v několika zemích současně. Kde si můžete nechat formulář vystavit, se dozvíte v příslušné informační kanceláři země, která tento dokument vydává. S1   (dříve   E 106,   E 109   a   E 121) Stvrzuje nárok na zdravotní péči v případě, že jste pojištěni v jiné zemi, než kde bydlíte.  Poslouží především přeshraničním pracovníkům, důchodcům, státním zaměstnancům a jimi vyživovaným osobám. Vydává poskytovatel zdravotního pojištění. Formulář předložte zdravotní pojišťovně v zemi, kde máte bydliště. S2   (dříve   E 112) Potvrzení nároku na plánovanou zdravotní péči v jiné členské zemi EU nebo ESVO. Mělo by s vámi být nakládáno jako s obyvateli dané země. Může se stát, že část nákladů budete muset uhradit předem. Formulář předložte zdravotní pojišťovně v zemi, kde vám má být poskytnuta zdravotní péče. S3 Potvrzení o nároku na zdravotní péči v zemi, kde jste byli zaměstnáni. Využijí ho bývalí přeshraniční pracovníci, kteří jsou v důchodu a nejsou již pojištěni v zemi, kde byli zaměstnáni. Formulář předložte poskytovateli zdravotní péče v zemi, kde jste působili jako přeshraniční pracovník.

24 Evropské formuláře U1 (dříve E 301)
Potvrzení týkající se časových úseků, kdy osoba platila sociální pojištění, které budou brány v úvahu pro přiznání dávek v nezaměstnanosti. Tento formulář vystavuje veřejná služba zaměstnanosti nebo příslušný orgán sociálního zabezpečení země či zemí, ve kterých jste naposledy pracovali. Formulář předložte na pracovním úřadu či u jiné služby zaměstnanosti v zemi, ve které o dávky žádáte. U2   (dříve   E 303) Povolení pro nepřetržité pobírání dávek v nezaměstnanosti během hledání práce v jiné zemi. Tento formulář vystavuje veřejná služba zaměstnanosti nebo příslušný orgán sociálního zabezpečení země, ve které jste se stali nezaměstnanými. Formulář předložte na pracovním úřadě či u jiné služby zaměstnanosti v zemi, kde si hledáte práci. U3 Okolnosti, které pravděpodobně ovlivní nárok na dávky v nezaměstnanosti. Informuje pracovní úřad nebo službu zaměstnanosti v zemi, která vyplácí dávky, o změně vaší situace, která by mohla vést k přehodnocení vašeho nároku na dávky, popř. jejich výše. Vydává služba zaměstnanosti země, kde si hledáte práci, na základě formuláře U2. DA1   (dříve   E 123) Opravňuje vás k využívání lékařské péče v jiné zemi EU v případech pracovního úrazu či nemoci z povolání. Vydává poskytovatel zdravotního pojištění. Formulář předložte zdravotní pojišťovně v zemi, kde pobýváte. P1 Přehled rozhodnutí, která každá příslušná země EU, v níž jste zažádali o starobní, invalidní či pozůstalostní důchod, učinila ve věci vaší žádosti o důchod. Vydává příslušný orgán důchodového zabezpečení, u něhož o důchod žádáte. Příslušný orgán vydá přehled rozhodnutí poté, co obdržel rozhodnutí ostatních úřadů, které se danou věcí zabývaly.

25 Koordinace jednotlivých dávek dle sociálních událostí
Nemoc, těhotenství a mateřství (otcovství) Pracovní úrazy a nemoci z povolání Peněžité a věcné dávky V ČR systém nemocenského pojištění, zdravotního pojištění a odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovních úrazech a nemocech z povolání. Blíže samostatné prezentace: Nemocenské pojištění v ČR a v EU. Zdravotní pojištění v ČR a v EU. Odpovědnost zaměstnavatele za pracovní úrazy a nemoci z povolání.

26 Koordinace jednotlivých dávek dle sociálních událostí
Nemoc, těhotenství a mateřství (otcovství) Pracovní úrazy a nemoci z povolání Peněžité a věcné dávky V ČR systém nemocenského pojištění, zdravotního pojištění a odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovních úrazech a nemocech z povolání. Blíže samostatné prezentace: Nemocenské pojištění v ČR a v EU. Zdravotní pojištění v ČR a v EU. Odpovědnost zaměstnavatele za pracovní úrazy a nemoci z povolání.

27 Koordinace jednotlivých dávek dle sociálních událostí
Důchody Invalidita V ČR systém důchodového pojištění - dávky dle zákona o důchodovém pojištění č. 155/1995 Sb., v platném znění, a sociální péče – příspěvek na péči dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění Blíže samostatné prezentace: Důchody v ČR a v EU. Sociální pomoc a péče v ČR a v EU.

28 Koordinace jednotlivých dávek dle sociálních událostí
Nezaměstnanost V ČR podpora v nezaměstnanosti upraveno zákonem o zaměstnanosti, z. č. 435/2004 Sb., v platném znění. Službu EURES (EURopean Employment Services – Evropské služby zaměstnanosti) nabízí veřejné služby zaměstnanosti všech 27 členských států EU, dále Norska, Islandu a Lichtenštejnska, které jsou součástí Evropského hospodářského prostoru (EHP). Dohodu o účasti v síti EURES má i Švýcarsko. Úřady práce se po připojení České republiky k Evropské unii staly součástí sítě EURES, jejímž základním posláním je usnadňovat mezinárodní mobilitu pracovních sil. Blíže samostatná prezentace: Podpora v nezaměstnanosti v ČR a v EU.

29 Koordinace jednotlivých dávek dle sociálních událostí
Rodinné dávky Pohřebné V ČR systém státní sociální podpory, z. č. 117/1995 Sb., v platném znění. Blíže samostatná prezentace: Státní sociální podpora v ČR a v EU

30 Evropská unie online: Evropská unie: Oficiální webová stránka EU [online]. [cit ]. Dostupné z: Evropská unie: Život a podnikání v EU. [online]. [cit ]. Dostupné z: http://europa.eu/eu-life/index_cs.htm EUR-Lex: Přístup k právu Evropské unie [online]. [cit ]. Dostupné z: http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=cs Europa. Přehledy právních předpisů: Missoc – Společný informační systém o sociální ochraně [online]. [cit ]. Dostupné z: http://europa.eu/legislation_summaries/employment_and_social_policy/social_protection/c10606_cs.htm Vaše Evropa: Důchod v zahraničí [online]. [cit ]. Dostupné z: http://europa.eu/youreurope/citizens/work/retire-abroad/index_cs.htm Vaše Evropa: Státní důchod - nárok na něj a výpočet jeho výše [online]. [cit ]. Dostupné z:http://europa.eu/youreurope/citizens/work/retire-abroad/state-pensions-abroad/contacts-list_cs.htm#popup-contact-points Vaše Evropa: Formuláře pro nárokování dávek sociálního zabezpečení [online]. [cit ]. Dostupné z: http://europa.eu/youreurope/citizens/work/social-security-forms/index_cs.htm#p1 Soudní dvůr: CVRIA [online]. [cit ]. Dostupné z: http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7024/

31 Příjemný a pohodový zbytek dnešního dne přeji.
Děkuji za pozornost. Příjemný a pohodový zbytek dnešního dne přeji. Ilona Kostadinovová

32 …….

33 …….

34


Stáhnout ppt "Sociální zabezpečení v ČR a v EU ZS"

Podobné prezentace


Reklamy Google