Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ing. Zuzana Khendriche Trhlínová, Ph.D..  Představit koncept partnerství, jeho význam a cíle  Představit jednotlivé typy a formy partnerství  Aktuální.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ing. Zuzana Khendriche Trhlínová, Ph.D..  Představit koncept partnerství, jeho význam a cíle  Představit jednotlivé typy a formy partnerství  Aktuální."— Transkript prezentace:

1 Ing. Zuzana Khendriche Trhlínová, Ph.D.

2  Představit koncept partnerství, jeho význam a cíle  Představit jednotlivé typy a formy partnerství  Aktuální trendy a problémy v rozvoji partnerství 2

3  Studijní texty jako průvodce  Nejdl, P., Čermák D., Participace a partnerství v místní veřejné správě. Sociologický ústav AV ČR, Praha, 2007. 124 str.  Potůček M., a kol., Veřejná politika. SLON, Praha 2005.  Další zdroje 3

4  Důvody: Proměna pohledu na aktéry veřejných politik ze strany národních i nadnárodních institucí - Tlak na posilování efektivity veřejných služeb - Efektivita služeb-potřeby místa – potřeba zjistit zájmy a potřeby populace - Finanční nároky na služby – zapojení různých typů partnerů do realizace projektů - Rostoucí komplexnost řízení ve veřejném sektoru - Strategické řízení, plánování a řízení založené na komunitních přístupech, řízení kvality (CAF …) - Podpora demokracie rozhodování, subsidiarita - Módní záležitost 4

5  Nadnárodní úroveň, EU  Národní úroveň  Regionální  Lokální 5

6  jakákoliv forma spolupráce, která usnadňuje dosažení určitého cíle, resp. naplnění veřejného zájmu  relativně trvalé kooperativní vztahy symetrické povahy mezi dvěma nebo více aktéry stejného typu (např. mezi územními samosprávnými celky), které vznikají dobrovolně z vůle jejich účastníků za účelem dosažení či dosahování nějakého společného cíle  spolupráce různých aktérů ve smyslu identifikace, rozhodování a implementace veřejného zájmu  nejširší účast veřejnosti na správě věcí veřejných, participace  spoluúčast různých typů aktérů na rozhodování správních orgánů a na politickém dění 6

7 7 spolupráce mezi představiteli různých organizací a institucí v dané lokalitě při dosahování společných cílů synergický efekt - společně lze dosáhnout většího výstupu, než kdyby každý subjekt usiloval o dosažení cíle sám - spolupráce jednotlivců nebo skupin při řešení problému, který nejsou schopni vyřešit vlastními silami např. z důvodu chybějících finančních prostředků, lidských zdrojů apod. Nové nápady, postřehy Sdílení dobrých i špatných zkušeností Transparentnost procesu místního rozvoje, důvěra v samosprávu Udržitelnost rozvoje území Podpora sounáležitosti komunity a rozvoje občanské společnosti, ale také podpora zapojení mladých lidí do života obce Zlepšování úrovně, dostupnosti a rozsahu služeb

8  V rámci veřejného sektoru - Dobrovolná sdružení obcí a měst - MAS - Spolupráce obce - kraje - Spolupráce mezi kraji - Zahraniční spolupráce  Mezi organizacemi veřejné správy a institucemi soukromé povahy - zapojení elit a jednotlivců - Zapojení občanského sektoru - Zapojení soukromého sektoru 8

9 9

10  Stát  Regiony, kraje  Obce, města a DSO

11  SK  Dohoda o spolupráci pro oblast územního plánování a stavebního řádu  společná Studie rozvoje česko-slovenského příhraničí, společné cíle rozvoje, včetně úkolů  posílení rozvoje prostorových struktur jednotlivých území, rozvoj dopravních vztahů, koordinování společného prodloužení Baťova kanálu  Sasko  Studie rozvoje česko – saského příhraničí  sladění a realizaci příhraničních plánů a opatření  podpora identifikace obyvatel se společným tradičním česko – saským životním a hospodářským prostorem  Česko-saský informační systém územního plánování

12  odborné konzultace a výměny  ekonomická spolupráce  různé typy výměnných programů mezi žáky, studenty a členy a zástupci různých místních nebo regionálních občanských sdružení a iniciativ (např. sportovní oddíly)  Role politické podpory  Motivy a cíle spolupráce

13

14

15  dlouhodobé mezinárodní spolupráce mezi samosprávami, spočívající v pravidelném setkávání zástupců měst a jejich občanů (partnerské dohody)  Ocenění Zlaté hvězdy aktivního evropského občanství pro nejlepší partnerské projekty zapojování místních občanů – evropský charakter  Podpora úhrady cestovních a pobytových nákladů v partnerském městě  SMO: databáze fungujících partnerství českých měst a obcí se zahraničními subjekty  http://www.partnerskamesta.cz/aktuality/evropska- komise-zverejnila-rocni-pracovni-plan-programu-evropa-pro- obcany-na-rok-2013.aspx http://www.partnerskamesta.cz/aktuality/evropska- komise-zverejnila-rocni-pracovni-plan-programu-evropa-pro- obcany-na-rok-2013.aspx 15

16  Vytváření partnerských vztahů mezi občany, NO a dalšími subjekty, společné setkávání občanů: evropská dimenze!  Inspirace participace  Networking a vytváření sítí pro společné postupy řešení problémů, společná implementace VEP  Vytvoření komunikačních nástrojů  Vzájemné návštěvy, stáže, pobyty (21 dnů, 25 000 EUR)  27 čl. zemí, Turecko, Východní Evropa, Norsko…  Musí již existovat partnerská smlouva, zapojení min 25 účastníků, 50% max zastupitelé, 16

17  výměna zkušeností (rozvoj měst, sociální oblast, školství, životní prostředí, cestovní ruch nebo fungování samosprávy…)  podpora ekonomických vazeb svých podnikatelů s jejich protějšky v partnerských městech  zapojení všech skupiny místních aktérů – občané, odborníci, podnikatelé, pracovníci různých organizací.. (mládež, ekonomicky aktivní občané, senioři, hendikepovaní atd.)

18

19

20  Spolupráce se soukromým sektorem jako významný nástroj rozvoje místa/regionu  Spolupráce se soukromým sektorem = vždy PPP !!!  Široký koncept ve kterém studujeme vzájemné vztahy a komunikaci ve vztahu k rozvojovým aktivitám v území 30.7.2015Ing. Zuzana Trhlínová20

21 30.7.2015Ing. Zuzana Trhlínová21  Sociálně stabilizační faktor  Ekonomická role - příjmy z daní a poplatků - podpora při řešení problémů (osvětlení, chodníky, kanalizace apod.) - firemní kultura a sponzorství (příspěvky na místní aktivity - Škoda, Procter and Gambler, Phillip Morris)  Poradenská a konzultativní funkce  Identita s prostředím (místní firma x nadnárodní společnost, developerská společnost)

22 30.7.2015Ing. Zuzana Trhlínová22  Různé pohledy na význam občanské společnosti v rozvoji území  Prostor mezi rodinou, státem, trhem, kde se lidé sdružují pro uplatnění vlastních zájmů  Soubor různých typů organizací, které přímo nebo nepřímo vstupují do rozhodování– občanská sdružení, samosprávy, církev, NO, profesní sdružení, místní iniciativy, odbory, zájmová sdružení, politické strany, média, dobrovolní hasiči, sportovní kluby apod.  Znaky OS: rozhodování „bottom up“, neformální kontrola, horizontální princip rozhodování  Role OS: participační, kontrolní, zprostředkování zájmu jednotlivců/skupin, vyjádření priorit a zájmů skupin  Velký rozsah subjektů, Společné znaky skupiny  Reprezentativní x participativní formy účasti na veřejném životě

23  Vnitřní participace - podíl činnosti občana na VS (účast v úřadu, komisích)  Vnější participace - ovlivňování činnosti úřadu vně VS institucí - volba x referendum (obligatorní, fakultativní, rozhodovací, konzultativní)

24  Nedostatek komunikace  Ned ů v ě ra ve ve ř ejný sektor  Malé zkušenosti ve vytvá ř ení partnerských sítí  Ú č elnost rozhodování jednotlivých sektor ů (ve ř ejného, soukromého, ob č anského)  Zapojování stále stejných partner ů  Odchod elit z ve ř ejného ž ivota  Nefungující strategické plánování, dlouhodobé plánování (politické faktory)  Riziko nátlakových skupin, lobbing, korupce  Chyb ě jící osobnosti a elity  Neochota v ě novat č as obecním zále ž itostem, horký problém  Dobrovolná role ob č an ů jako „neú č astn ě ných pozorovatel ů “ 24

25 Obchodníci Důchodci Velké firmy Studenti Matky prům.firmy Dělníci Cizinci  Problém konfliktu – integrace různých zájmů  VS jako prostředník zájmů, mediátor  Organizace veřejné správy jako koordinátor zájmů  NO jako zprostředkující organizace

26 „Každá centrální moc, i když má minimální pravomoci, má stálou tendenci ve jménu efektivity a akceschopnosti neustále expandovat a zvětšovat svoji moc. Demokratické systémy mohou čelit nebezpečí administrativní centralizace prostřednictvím aktivně se projevující veřejnosti“ Viz: Karel Muller: Občanská společnost v komunitaristické perspektivě.

27

28

29  Do jaké míry je správné, aby se významná rozhodnutí činila pod náhodným tlakem a ne pod dlouhodobými koncepcemi ?  Není participace nástrojem lobby a nátlakových skupin ?  P. jako kontrola moci – ne jako nástroj moci.  Je správné, aby občané participovali na některých „nadnárodních tématech“? – obrana, policie, armáda…


Stáhnout ppt "Ing. Zuzana Khendriche Trhlínová, Ph.D..  Představit koncept partnerství, jeho význam a cíle  Představit jednotlivé typy a formy partnerství  Aktuální."

Podobné prezentace


Reklamy Google