Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Partnerství mezi veřejnou správou, soukromým a neziskovým sektorem

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Partnerství mezi veřejnou správou, soukromým a neziskovým sektorem"— Transkript prezentace:

1 Partnerství mezi veřejnou správou, soukromým a neziskovým sektorem
Ing. Zuzana Khendriche Trhlínová, Ph.D.

2 Cíle přednášky Představit koncept partnerství, jeho význam a cíle
Představit jednotlivé typy a formy partnerství Aktuální trendy a problémy v rozvoji partnerství

3 Zdroje studia Studijní texty jako průvodce
Nejdl, P., Čermák D., Participace a partnerství v místní veřejné správě. Sociologický ústav AV ČR, Praha, str. Potůček M., a kol., Veřejná politika. SLON, Praha 2005. Další zdroje

4 Kontext zavádění konceptu partnerství
Důvody: Proměna pohledu na aktéry veřejných politik ze strany národních i nadnárodních institucí Tlak na posilování efektivity veřejných služeb Efektivita služeb-potřeby místa – potřeba zjistit zájmy a potřeby populace Finanční nároky na služby – zapojení různých typů partnerů do realizace projektů Rostoucí komplexnost řízení ve veřejném sektoru Strategické řízení, plánování a řízení založené na komunitních přístupech, řízení kvality (CAF …) Podpora demokracie rozhodování, subsidiarita Módní záležitost

5 Podpora partnerství Nadnárodní úroveň, EU Národní úroveň Regionální
Lokální

6 Vymezení pojmu patnerství
jakákoliv forma spolupráce, která usnadňuje dosažení určitého cíle, resp. naplnění veřejného zájmu relativně trvalé kooperativní vztahy symetrické povahy mezi dvěma nebo více aktéry stejného typu (např. mezi územními samosprávnými celky), které vznikají dobrovolně z vůle jejich účastníků za účelem dosažení či dosahování nějakého společného cíle spolupráce různých aktérů ve smyslu identifikace, rozhodování a implementace veřejného zájmu nejširší účast veřejnosti na správě věcí veřejných, participace spoluúčast různých typů aktérů na rozhodování správních orgánů a na politickém dění

7 Role partnerství spolupráce mezi představiteli různých organizací a institucí v dané lokalitě při dosahování společných cílů synergický efekt - společně lze dosáhnout většího výstupu, než kdyby každý subjekt usiloval o dosažení cíle sám spolupráce jednotlivců nebo skupin při řešení problému, který nejsou schopni vyřešit vlastními silami např. z důvodu chybějících finančních prostředků, lidských zdrojů apod. Nové nápady, postřehy Sdílení dobrých i špatných zkušeností Transparentnost procesu místního rozvoje, důvěra v samosprávu Udržitelnost rozvoje území Podpora sounáležitosti komunity a rozvoje občanské společnosti, ale také podpora zapojení mladých lidí do života obce Zlepšování úrovně, dostupnosti a rozsahu služeb

8 Typy partnerství V rámci veřejného sektoru
Dobrovolná sdružení obcí a měst MAS Spolupráce obce - kraje Spolupráce mezi kraji Zahraniční spolupráce Mezi organizacemi veřejné správy a institucemi soukromé povahy zapojení elit a jednotlivců Zapojení občanského sektoru Zapojení soukromého sektoru

9

10 Mezinárodní spolupráce
Stát Regiony, kraje Obce, města a DSO

11 Spolupráce ČR s dalšími státy
SK Dohoda o spolupráci pro oblast územního plánování a stavebního řádu společná Studie rozvoje česko-slovenského příhraničí, společné cíle rozvoje, včetně úkolů posílení rozvoje prostorových struktur jednotlivých území, rozvoj dopravních vztahů, koordinování společného prodloužení Baťova kanálu Sasko Studie rozvoje česko – saského příhraničí sladění a realizaci příhraničních plánů a opatření podpora identifikace obyvatel se společným tradičním česko – saským životním a hospodářským prostorem Česko-saský informační systém územního plánování

12 Spolupráce na úrovni regionů, obcí
odborné konzultace a výměny ekonomická spolupráce různé typy výměnných programů mezi žáky, studenty a členy a zástupci různých místních nebo regionálních občanských sdružení a iniciativ (např. sportovní oddíly) Role politické podpory Motivy a cíle spolupráce

13

14

15 Town twinning dlouhodobé mezinárodní spolupráce mezi samosprávami, spočívající v pravidelném setkávání zástupců měst a jejich občanů (partnerské dohody) Ocenění Zlaté hvězdy aktivního evropského občanství pro nejlepší partnerské projekty zapojování místních občanů – evropský charakter Podpora úhrady cestovních a pobytových nákladů v partnerském městě SMO: databáze fungujících partnerství českých měst a obcí se zahraničními subjekty

16 Hlavní cíle programu Vytváření partnerských vztahů mezi občany, NO a dalšími subjekty, společné setkávání občanů: evropská dimenze! Inspirace participace Networking a vytváření sítí pro společné postupy řešení problémů, společná implementace VEP Vytvoření komunikačních nástrojů Vzájemné návštěvy, stáže, pobyty (21 dnů, EUR) 27 čl. zemí, Turecko, Východní Evropa, Norsko… Musí již existovat partnerská smlouva, zapojení min 25 účastníků, 50% max zastupitelé

17 Význam town-twinnigu výměna zkušeností (rozvoj měst, sociální oblast, školství, životní prostředí, cestovní ruch nebo fungování samosprávy…) podpora ekonomických vazeb svých podnikatelů s jejich protějšky v partnerských městech zapojení všech skupiny místních aktérů – občané, odborníci, podnikatelé, pracovníci různých organizací.. (mládež, ekonomicky aktivní občané, senioři, hendikepovaní atd.)

18

19

20 PARTNERSTVÍ SE SOUKROMÝM SEKTOREM
Spolupráce se soukromým sektorem jako významný nástroj rozvoje místa/regionu Spolupráce se soukromým sektorem = vždy PPP !!! Široký koncept ve kterém studujeme vzájemné vztahy a komunikaci ve vztahu k rozvojovým aktivitám v území Ing. Zuzana Trhlínová

21 Soukromý sektor Sociálně stabilizační faktor Ekonomická role
- příjmy z daní a poplatků - podpora při řešení problémů (osvětlení, chodníky, kanalizace apod.) - firemní kultura a sponzorství (příspěvky na místní aktivity - Škoda, Procter and Gambler, Phillip Morris) Poradenská a konzultativní funkce Identita s prostředím (místní firma x nadnárodní společnost, developerská společnost) Ing. Zuzana Trhlínová

22 PARTNERSTVÍ S OBČANSKÝM SEKTOREM
1. proces urbanizace PARTNERSTVÍ S OBČANSKÝM SEKTOREM Různé pohledy na význam občanské společnosti v rozvoji území Prostor mezi rodinou, státem, trhem, kde se lidé sdružují pro uplatnění vlastních zájmů Soubor různých typů organizací, které přímo nebo nepřímo vstupují do rozhodování– občanská sdružení, samosprávy, církev, NO, profesní sdružení, místní iniciativy, odbory, zájmová sdružení, politické strany, média, dobrovolní hasiči, sportovní kluby apod. Znaky OS: rozhodování „bottom up“, neformální kontrola, horizontální princip rozhodování Role OS: participační, kontrolní, zprostředkování zájmu jednotlivců/skupin, vyjádření priorit a zájmů skupin Velký rozsah subjektů, Společné znaky skupiny Reprezentativní x participativní formy účasti na veřejném životě Společné znaky – příjemci místních veřejných služeb (jezdí/chodí po chodnících , užívají si osvětlení, parků, infrastruktury, služeb pro občany i soukromý sektor…) a zároveň jsou to uživatelé těchto služeb + Plátci daní „místní daně“ – přes různé přerozdělovací mechanismy by měly být výnosy z jejich činnost sloužit jako finanční zdroje pro specifické účely – např. daň ze psa – poskytování služeb pro psi (prostory pro venčení, úklid ..) + Svým hlasováním nebo participací na obecním životě legitimují volené zástupce popř. stvrzují aktivity, které tito zástupci vykonávají - reprezentativní x participativní - viz papír + kalifornie+zájem občanů jen v okamžiku, kdy se něco děje Ing. Zuzana Trhlínová

23 Pojem občanské participace
Vnitřní participace - podíl činnosti občana na VS (účast v úřadu, komisích) Vnější participace - ovlivňování činnosti úřadu vně VS institucí - volba x referendum (obligatorní, fakultativní, rozhodovací, konzultativní)

24 Limity partnerství Nedostatek komunikace Nedůvěra ve veřejný sektor
Malé zkušenosti ve vytváření partnerských sítí Účelnost rozhodování jednotlivých sektorů (veřejného, soukromého, občanského) Zapojování stále stejných partnerů Odchod elit z veřejného života Nefungující strategické plánování, dlouhodobé plánování (politické faktory) Riziko nátlakových skupin, lobbing, korupce Chybějící osobnosti a elity Neochota věnovat čas obecním záležitostem, horký problém Dobrovolná role občanů jako „neúčastněných pozorovatelů“

25 VS x participace, partnerství
Obchodníci Důchodci Velké firmy Studenti Matky prům.firmy Dělníci Cizinci Problém konfliktu – integrace různých zájmů VS jako prostředník zájmů, mediátor Organizace veřejné správy jako koordinátor zájmů NO jako zprostředkující organizace

26 Role participace „Každá centrální moc, i když má minimální pravomoci, má stálou tendenci ve jménu efektivity a akceschopnosti neustále expandovat a zvětšovat svoji moc. Demokratické systémy mohou čelit nebezpečí administrativní centralizace prostřednictvím aktivně se projevující veřejnosti“ Viz: Karel Muller: Občanská společnost v komunitaristické perspektivě.

27 Kladenské dvorky – Třešť, Třebíč – nechají jít lidi domů … otevřenost komunitnímu životu, image obce

28 PARTNERSTVÍ JAKO KVALITA ŽIVOTA

29 Participace jako kontroverze ?
Do jaké míry je správné, aby se významná rozhodnutí činila pod náhodným tlakem a ne pod dlouhodobými koncepcemi ? Není participace nástrojem lobby a nátlakových skupin ? P. jako kontrola moci – ne jako nástroj moci. Je správné, aby občané participovali na některých „nadnárodních tématech“? – obrana, policie, armáda…


Stáhnout ppt "Partnerství mezi veřejnou správou, soukromým a neziskovým sektorem"

Podobné prezentace


Reklamy Google