Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace výzkumných týmů Výzkumný záměr MSM 0021622443 Speciální potřeby žáky v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Prezentace výzkumných týmů Výzkumný záměr MSM 0021622443 Speciální potřeby žáky v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání."— Transkript prezentace:

1 Prezentace výzkumných týmů Výzkumný záměr MSM 0021622443 Speciální potřeby žáky v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání

2 Výzkumné týmy výzkumného záměru VT VZ 1. Sociální determinanty inkluzivního vzdělávání (Mühlpachr) VT VZ 2. Inkluzivní vzdělávání ve školách hlavního proudu se zaměřením na žáky s poruchami chování a sociálním znevýhodněním (Vojtová) VT VZ 3. Kvalitativní a kvantitativní výzkumné šetření zaměřené na sociálně znevýhodněné skupiny (Němec) VT VZ 4. Intervence u žáků se zdravotním postižením a zdravotním oslabením v základních školách (Opatřilová) VT VZ 5. Vzdělávání a výchova nadaných žáků (Šimoník)

3 Výzkumné týmy výzkumného záměru VT VZ 6. Školní kurikulum při výuce žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na 1. stupni ZŠ (Kratochvílová) VT VZ 7. Empirický výzkum u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami se zaměřením na český jazyk a jazykovou komunikaci (Sieglová) VT VZ 8. Učení a vyučování cizímu jazyku u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v kontextu integrace a inkluze (Janíková) VT VZ 9. Intervence u žáků s narušenou komunikační schopností v průběhu vytváření komunikační kompetence v rámci základního vzdělávání (Klenková)

4 Výzkumné týmy výzkumného záměru VT VZ 10. Vzdělávání žáků s poruchami učení  strategie ve vzdělávání žáků v ZŠ (Bartoňová)  vzdělávání žáků s dyskalkulií a dalšími poruchami učení v matematice (Blažková) VT VZ 11. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávací potřebami ve vzdělávací oblasti Člověk a zdraví - Výchova ke zdraví (Havelková) VT VZ 12. Vzdělávání žáků se zdravotním postižením a sociálním znevýhodněním ve vzdělávací oblasti Člověk a svět práce (Friedmann) VT VZ 13. Edukace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami prostřednictvím dramatické výchovy (Pavlovská)

5 Sociální determinanty inkluzivního vzdělávání Výzkumný cíl  Analýza sociálních determinant inkluzivního vzdělávání, komparace ve vybraných zemích EU, hledání faktorů, které determinují inkluzivní proces  Role sociálních služeb v procesu inkluzivního vzdělávání

6 Inkluzivní vzdělávání se zaměřením na žáky s poruchami chování Výzkumný cíl  Zaměření na empirické šetření v prostředí škol hlavního proudu v rámci předškolního vzdělávání základní školy  V prostředí školských zařízení pro preventivně výchovnou péči a ústavní a ochrannou výchovu

7 Inkluzivní vzdělávání se zaměřením na žáky s poruchami chování Dílčí cíle Analýza podmínek pro edukaci žáků s rizikem poruch chování a sociálním znevýhodněním a jejich inkluzivní dimenze

8 Inkluzivní vzdělávání se zaměřením na žáky s poruchami chování Očekávané výsledky - šetření bude sledovat  Příležitosti, které vytváří školský systém, škola v systému pro začleňování žáků s rizikem chování do přirozeného edukativního prostředí  Podmínky a prostředky v systému – pravidla, prostor, čas, ve výuce – cíle, hodnocení, příležitost  Bariéry v socializaci žáků s rizikem chování, které škola vytváří v systému ve výuce

9 Výzkum se zaměřením na sociálně znevýhodněné skupiny Výzkumný cíl  Vytvořit typologii charakteristik sociálního prostředí v kontextu žáka základní školy  Navrhnout optimální koncepci stimulačně edukativních přístupů, které povedou k jeho smysluplnému životu ve školní třídě

10 Výzkum se zaměřením na sociálně znevýhodněné skupiny Dílčí cíle  Analýza současné situace  Studie z prostředí tříd a škol, kde působí asistent pedagoga, volnočasový asistent, sociální pedagog a zhodnotit efektivitu jejích působení  Sledování utváření postojů k žákům se sociálním znevýhodněním ve třídě

11 Intervence u žáků se zdravotním postižením a znevýhodněním Výzkumný cíl  Analýza současných intervenčních opatření ve školské sféře u žáků s tělesným postižením a zdravotním znevýhodněním

12 Intervence u žáků se zdravotním postižením a znevýhodněním Dílčí cíle  Vliv chronického onemocnění na vzdělávání žáků v základních školách  Didaktika pro integrativní/inkluzivní školu  Faktory prostředí ovlivňující strategii ve vzdělávání žáků s tělesným postižením (technologie, podpora, služby)  Funkce speciálně pedagogické diagnostiky

13 Vzdělávání a výchova nadaných žáků Výzkumný cíl  Zjistit současný stav přístupu ve vzdělávání nadaných a mimořádně nadaných žáků v ČR a v zahraničí

14 Vzdělávání a výchova nadaných žáků Dílčí cíle  Analyzovat dostupné informační zdroje – české i zahraniční  Provést orientační průzkum současného stavu v oblasti vzdělávání a výchovy nadaných žáků základních a středních škol v České republice

15 Vzdělávání a výchova nadaných žáků Očekávané výsledky  Navrhnout a ověřit nové postupy při diagnostice nadaných žáků  Navrhnout a ověřit strategie vzdělávání a výchovy nadaných žáků  Stanovit požadavky na úpravy kurikula pre- a postgraduální přípravy učitelů  Formulovat podmínky, které jsou nezbytné pro výuky žáků v inkluzivních třídách  Vytvořit teoretické konstrukty, které napomohu ke konstituování nového pojetí didaktiky pro inkluzivní školu

16 Školní kurikulum primárního vzdělávání při edukaci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Výzkumný cíl  Zjistit připravenost škol k inkluzi žáků se speciálními vzdělávacími potřebami  Provést obsahovou analýzu školního kurikula na 1. stupni základní škol a jeho komparaci vzhledem k požadavkům Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání (RVP ZV)

17 Školní kurikulum primárního vzdělávání při edukaci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Očekávané výstupy Formulovat návrh na obsah a strukturu školního vzdělávacího programu pro zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Zprostředkovat učitelům integrativní didaktické postupy Výsledky implementovat do pre- a postgraduální přípravy učitelů primární školy (školní pedagogika, oborové didaktiky)

18 Empirický výzkum se za měřením na český jazyk a jazykovou komunikaci Výzkumný cíl  Zaměřit se na zjištění současného stavu ve výuce žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na vybraných školách v Brně  Podpořit tvorbu a průběžnou modifikaci školních vzdělávacích programů v konkrétních i obecně platných podmínkách škol s inkluzivním vzděláváním

19 Empirický výzkum se za měřením na český jazyk a jazykovou komunikaci Dílčí cíle  Zaměřit se na ztížené schopnosti komunikace s literárním textem u žáků s SPU  Možnosti využití tématu handicapu v knihách pro děti  Problematiku komunikativních vývojových aspektů u žáků z cizojazyčného prostředí  Problematiku jazykových a komunikativních schopností žáků s SPU  Komunikaci v běžných životních situacích

20 Empirický výzkum se zaměřeném na cizí jazyky Výzkumný cíl  Zmapovat současný stav cizojazyčné výuky u žáků s SPU ve školách v Brně  Ověřit a zjistit efektivitu vybraných výukových aktivit a metod relevantních pro danou cílovou skupinu žáků (prvky alternativních směrů, metody tvůrčího psaní, hodnocení)  Vytvořit konkrétní náměty pro jazykovou výuku u žáků s SPU

21 Empirický výzkum se zaměřeném na cizí jazyky Dílčí cíle - Výzkumné otázky  Jak jsou žáci s SPU zařazeni do výuky jazyků na ZŠ  Jak jsou učitelů jazyků seznámeni s problematikou (pre- a postgraduální příprava učitelů)  Jak probíhá spolupráce mezi jednotlivými subjekty (škola, rodina, pedagogicko- psychologická poradna)

22 Intervence u žáků s narušenou komunikační schopností Výzkumný cíl  Analyzovat výskyt žáků s narušenou komunikační schopností v základních školách v Brně  Sledovat návaznost na realizovaný výzkum v mateřských školách v Brně

23 Intervence u žáků s narušenou komunikační schopností Dílčí cíle  Zjistit výskyt narušené komunikační schopnosti u žáků základní školy  Sledovat projevy nedostatků v komunikačních schopnostech žáků, které se odrážejí ve vzdělávacím procesu  Analyzovat kompetence učitelů ke vzdělávání žáků s narušenou komunikační schopností

24 Intervence u žáků s narušenou komunikační schopností Očekávané výsledky  Odhalení výskytu a aktuálního stavu narušené komunikační schopnosti u žáků v základních školách  Zjištění situace v připravenosti pedagogů k práci se žáky s narušenou komunikační schopností  Stanovit konkrétní návrhy na opatření pro pedagogy

25 Vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení Výzkumný cíl  Analyzovat současný stav na ZŠ v integraci žáků se SPU  Analyzovat současný stav na ZŠ v integraci žáků s poruchami učení v matematice (dyskalkulie)

26 Vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení Očekávané výsledky  Realizace vhodných komunikačních cest, které osloví žáka s SPU  Postupné vytváření klíčových kompetencí žáka se SPU dle RVP ZV  Výběr vhodných oblastí učiva matematiky pro žáky s dyskalkulií  Výsledky implementovat do pre- a postgraduální přípravy učitelů (školní pedagogika, oborové didaktiky)

27 Vzdělávání žáků se zdravotním postižením ve vzdělávací oblasti Člověk a zdraví – výchova ke zdraví Výzkumný cíl  Zjistit a analyzovat stav a respektování podmínek integrace Se zřetelem na integrované žáky – jejich osobnost, sociální adaptabilitu Ze strany školy – znalosti, postoje a připravenost pedagogů, existenci potřebného materiálně technického vybavení  Zaměřit se na sledování a utváření postojů k integrovaným žákům v kontextu spolužáků

28 Vzdělávání žáků se zdravotním postižením ve vzdělávací oblasti Člověk a zdraví – výchova ke zdraví Dílčí cíle - orientace na oblasti:  Skupinu žáků se zdravotním postižením či znevýhodněním - mapování jejich potřeb a kvality života  Skupinu žáků nadaných – screening jejich životního stylu, denního režimu a rizikových momentů  Skupinu žáků se sociálním znevýhodněním – monitoring vybraných sociálních patologií a návrh preventivních opatření

29 Vzdělávání žáků se zdravotním postižením ve vzdělávací oblasti Člověk a svět práce Výzkumný cíl  Analyzovat současný stav v oblasti profesní orientace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

30 Vzdělávání žáků se zdravotním postižením ve vzdělávací oblasti Člověk a svět práce Dílčí cíle - výzkumné otázky  Jaká je převažující profesní orientace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami  V čem je specifické kariérové poradenství pro tyto žáky  Jakou roli v kariérním poradenství hrají jednotlivé subjekty ve školách – pracovníci školních poradenských pracovišť, třídní učitelé, učitelé jednotlivých předmětů  Jaké postavení a podobu má téma volby povolání ve školních vzdělávacích programech

31 Vzdělávání žáků se zdravotním postižením ve vzdělávací oblasti Člověk a svět práce Dílčí cíle - výzkumné otázky Jakými způsoby je podporována orientace žáků k technickým oborům a řemeslům Jak je otázka profesní orientace žáků zastoupená ve vyučovacích předmětech vzdělávacích oblasti Člověk a svět práce Nakolik jsou učitelé praktických předmětů ochotni a připraveni pomáhat žákům se speciálními vzdělávací potřebami při volbě profesní cesty Jaké postavení v otázce profesní orientace zaujímají vnější poradenské subjekty (PPP, SPC)

32 Edukace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami prostřednictvím dramatické výchovy Výzkumný cíl  Ověřit možnosti rozvinutí osobních a sociálních kompetencí žáků se speciálními vzdělávacími potřebami pomocí dramatické výchovy při přímé práci s dramatem  Vytvořit metodický materiál s využitím metod a technik dramatické výchovy pro osobnostní a sociální rozvoj žáků se speciálními potřebami

33 Edukace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami prostřednictvím dramatické výchovy Dílčí cíle - orientace na oblasti  Rozvoj osobnostních a sociálních kompetencí u žáků se speciálními potřebami prostřednictvím dramatické výchovy  Řešení problémových situací pomocí metod dramatické výchovy  Adaptace žáků se zrakovým postižením do kolektivu v inkluzivní škole pomocí dramatické výchovy

34 Konference s mezinárodní účastí 2007 – Přístupy ke vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení 2007 – Výchova a vzdělávání žáků nadaných a mimořádně nadaných 2008 – Vzdělávání žáků s narušenou komunikační schopností 2009 – Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním 2009 – Dramatická výchova na školách s inkluzí 2010 – Vzdělávání žáků nadaných 2011 – Pre- a postgraduální příprava učitelů 2012 – Vzdělávání žáků se zdravotním postižením 2013 – Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na základní škole


Stáhnout ppt "Prezentace výzkumných týmů Výzkumný záměr MSM 0021622443 Speciální potřeby žáky v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání."

Podobné prezentace


Reklamy Google