Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace na Vědecké radě Pedagogické fakulty MU 18. ledna 2011.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Prezentace na Vědecké radě Pedagogické fakulty MU 18. ledna 2011."— Transkript prezentace:

1

2 Prezentace na Vědecké radě Pedagogické fakulty MU 18. ledna 2011

3 Předmět výzkumného záměru Je systematická tvůrčí činnost v oblasti inkluzivního vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v základní škole s důrazem na implementaci Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání a na výuku podle školních vzdělávacích programů

4 Cíle výzkumného záměru Analyzovat sociální determinanty vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami u nás v komparaci s výsledky zahraničních výzkumů v oblastech: legislativní školní rámec, podpora žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v běžné škole, kurikulum - diferencované kurikulum, pre- a postgraduální vzdělávání učitelů

5 Cíle výzkumného záměru Zmapovat a analyzovat současnou inkluzivní praxi základních škol s využitím empirického výzkumu na základních školách v Brně a v Jihomoravském kraji syntetizovat funkční didaktické principy, přístupy, strategie a koncepce do modelu inkluzivní didaktiky a evaluovat jejich funkčnost

6 Realizace cílů v roce Personální zabezpečení – vedení týmu ▫řešitel, administrátor, ekonom (D3) ▫koordinace výzkumných týmů vytvořených z D1, D2, D VT VZ Personální zabezpečení – pracovní kapacita ▫D1 – 29 výzkumných pracovníků (14,5 úvazků) – stálý tým ▫D2 – 24 výzkumných pracovníků (6 úvazků) – krátkodobé řešení úkolů – flexibilita (k ) ▫D4 – 19 studentů DSP

7 Kvalifikační růst výzkumných pracovníků doc. PhDr. Dagmar Opatřilová, Ph.D. doc. PhDr. Věra Vojtová, Ph.D. doc. PaedDr. Jana Škrabánková, Ph.D. probíhající a připravovaná habilitační řízení výzkumní pracovníci D2 – Ph.D. (Ilona Fialová, Sayoud Solárová, Pavla Pitnerová, Dana Brožová, Ema Štěpařová) DSP studenti D4 – Ph.D.

8 Průběh řešení Do řešení VZ je zapojena značná část kateder PdF MU (15 kateder) ve výzkumných týmech řízených výzkumnými pracovníky (D1) jsou zapojováni na dílčí úkoly další akademičtí pracovníci (D2) a studenti DSP (D4) – vizitky (www.ped.muni.cz/wsedu) řešené výzkumné úkoly se stávají tématy i pro zadávání bakalářských, diplomových a disertačních prací

9 Výzkumné týmy VZ VT VZ 1. Sociální determinanty inkluzivního vzdělávání (Pančocha, Bartoňová, Pipeková, Vaďurová, Vítková) VT VZ 2. Inkluzivní vzdělávání ve školách hlavního proudu se zaměřením na žáky s poruchami chování a sociálním znevýhodněním (Vojtová, Červenka) VT VZ 3. Kvalitativní a kvantitativní výzkumné šetření zaměřené na sociálně znevýhodněné skupiny (Němec, Gulová) VT VZ 4. Intervence u žáků se zdravotním postižením a zdravotním oslabením v základních školách (Opatřilová, Fialová, Procházková, Přinosilová, Röderová)

10 Výzkumné týmy VZ VT VZ 5. Vzdělávání a výchova nadaných žáků (Šimoník, Škrabánková, Šťáva) VT VZ 6. Školní kurikulum při výuce žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na 1. stupni ZŠ (Havel, Filová) VT VZ 7. Empirický výzkum u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami se zaměřením na český jazyk a jazykovou komunikaci (Sieglová) VT VZ 8. Učení a vyučování cizímu jazyku u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v kontextu integrace a inkluze (Janíková, Hanušová, Grenarová, Kyloušková)

11 Výzkumné týmy VZ VT VZ 9. Intervence u žáků s narušenou komunikační schopností v průběhu vytváření komunikační kompetence v rámci základního vzdělávání (Klenková, Bočková, Horáková, Doležalová) VT VZ 10. Vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení ▫strategie ve vzdělávání žáků v ZŠ (Bartoňová) ▫vzdělávání žáků s dyskalkulií a dalšími poruchami učení v matematice (Blažková)

12 Výzkumné týmy VZ VT VZ 11. Vzdělávání žáků se zdravotním postižením a sociálním znevýhodněním ve vzdělávací oblasti Člověk a svět práce (Friedmann) VT VZ 12. Edukace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami prostřednictvím dramatické výchovy (Pavlovská) VT VZ 13. Edukace žáků s poruchami autistického spektra (PAS) a profesní uplatnění na trhu práce (Bazalová)

13 Konference v roce 2010 Talent a nadání ve vzdělávání – Speciální potřeby žáků v kontextu RVP ZV – Škola pro všechny –

14 Plánované konference – Vzdělávání žáků se zdravotním postižením a chronickým onemocněním (Opatřilová, Procházková) 2012 – Přechod škola – povolání u žáků se zdravotním postižením a sociálním znevýhodněním (Friedmann, Pipeková) 2013 – Inkluzivní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ (Pančocha, Vaďurová)

15 Mezinárodní spolupráce konference s mezinárodní účastí prezentace VZ v zahraničí ▫mezinárodní konference – vyžádané přednášky (Rakousko, Německo, Polsko, Kypr, Itálie, Finsko, Dánsko, Belgie, Anglie) ▫mobility učitelů a studentů ▫bilaterální smlouvy se zahraničními univerzitami a institucemi

16 Dosažené výsledky Konference s mezinárodní účastí – 11 Sborníky – 11 Odborné recenzované knihy - 31

17

18 Sborníky VÍTKOVÁ, M., HAVEL, J. (eds.). Inkluzivní vzdělávání v primární škole. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. 1. vydání, 500 kusů, příloha (CD ROM s příspěvky v plném znění). Brno: Paido, 2010, 101 s. ISBN

19 Monografie HAVEL, J., FILOVÁ, H. et al. Inkluzivní vzdělávání v primární škole. Inclusive Education in Primary School. 1. vydání, 220 kusů. Brno: Paido, MU, 2010, 321 s. ISBN (Paido)

20 Monografie 2010 BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M, et al. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami IV. Education of Pupils with Special Educational Needs IV. 1. vydání, 220 kusů. Brno: Paido, 2010, 384 s. ISBN (Paido).

21 Monografie 2010 VOJTOVÁ, V. Inkluzivní vzdělávání žáků v riziku a s poruchami chování jako perspektiva kvality života v dospělosti. 1. vydání, 200 kusů. Brno: MU, 2010, 330 s. ISBN

22 Monografie 2010 SAYOUD SOLÁROVÁ, K. Analýza speciálně pedagogických a speciálně andragogických přístupů k terapii osob s neurologickým onemocněním v seniorském věku. 1. vydání, 200 kusů. Brno: MU, 2010, 238 s. ISBN

23 Monografie 2010 BROŽOVÁ, D. Poradenské podpora a možnosti edukace žáků s poruchami učení v širším smyslu. 1. vydání, 200 kusů. Brno: MU, 2010, 190 s. ISBN

24 Monografie 2010 ŠIMONÍK, O. (ed.) Vzdělávání nadaných žáků, 1. vydání, 200 kusů. Brno: MU, 2010, … s. ISBN

25 Monografie 2010 ŠIMONÍK, O. (ed.) School and Talented Pupil, 1. vydání, 200 kusů. Brno: MU, 2010, … s. ISBN

26


Stáhnout ppt "Prezentace na Vědecké radě Pedagogické fakulty MU 18. ledna 2011."

Podobné prezentace


Reklamy Google