Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace na Vědecké radě Pedagogické fakulty MU 18. ledna 2011.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Prezentace na Vědecké radě Pedagogické fakulty MU 18. ledna 2011."— Transkript prezentace:

1

2 Prezentace na Vědecké radě Pedagogické fakulty MU 18. ledna 2011

3 Předmět výzkumného záměru Je systematická tvůrčí činnost v oblasti inkluzivního vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v základní škole s důrazem na implementaci Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání a na výuku podle školních vzdělávacích programů

4 Cíle výzkumného záměru Analyzovat sociální determinanty vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami u nás v komparaci s výsledky zahraničních výzkumů v oblastech: legislativní školní rámec, podpora žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v běžné škole, kurikulum - diferencované kurikulum, pre- a postgraduální vzdělávání učitelů

5 Cíle výzkumného záměru Zmapovat a analyzovat současnou inkluzivní praxi základních škol s využitím empirického výzkumu na základních školách v Brně a v Jihomoravském kraji syntetizovat funkční didaktické principy, přístupy, strategie a koncepce do modelu inkluzivní didaktiky a evaluovat jejich funkčnost

6 Realizace cílů v roce 2007-2010 Personální zabezpečení – vedení týmu ▫řešitel, administrátor, ekonom (D3) ▫koordinace výzkumných týmů vytvořených z D1, D2, D4 - 13 VT VZ Personální zabezpečení – pracovní kapacita ▫D1 – 29 výzkumných pracovníků (14,5 úvazků) – stálý tým ▫D2 – 24 výzkumných pracovníků (6 úvazků) – krátkodobé řešení úkolů – flexibilita (k 31.12.2010) ▫D4 – 19 studentů DSP

7 Kvalifikační růst výzkumných pracovníků doc. PhDr. Dagmar Opatřilová, Ph.D. doc. PhDr. Věra Vojtová, Ph.D. doc. PaedDr. Jana Škrabánková, Ph.D. probíhající a připravovaná habilitační řízení výzkumní pracovníci D2 – Ph.D. (Ilona Fialová, Sayoud Solárová, Pavla Pitnerová, Dana Brožová, Ema Štěpařová) DSP studenti D4 – Ph.D.

8 Průběh řešení 2007-2010 Do řešení VZ je zapojena značná část kateder PdF MU (15 kateder) ve výzkumných týmech řízených výzkumnými pracovníky (D1) jsou zapojováni na dílčí úkoly další akademičtí pracovníci (D2) a studenti DSP (D4) – vizitky (www.ped.muni.cz/wsedu) řešené výzkumné úkoly se stávají tématy i pro zadávání bakalářských, diplomových a disertačních prací

9 Výzkumné týmy VZ VT VZ 1. Sociální determinanty inkluzivního vzdělávání (Pančocha, Bartoňová, Pipeková, Vaďurová, Vítková) VT VZ 2. Inkluzivní vzdělávání ve školách hlavního proudu se zaměřením na žáky s poruchami chování a sociálním znevýhodněním (Vojtová, Červenka) VT VZ 3. Kvalitativní a kvantitativní výzkumné šetření zaměřené na sociálně znevýhodněné skupiny (Němec, Gulová) VT VZ 4. Intervence u žáků se zdravotním postižením a zdravotním oslabením v základních školách (Opatřilová, Fialová, Procházková, Přinosilová, Röderová)

10 Výzkumné týmy VZ VT VZ 5. Vzdělávání a výchova nadaných žáků (Šimoník, Škrabánková, Šťáva) VT VZ 6. Školní kurikulum při výuce žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na 1. stupni ZŠ (Havel, Filová) VT VZ 7. Empirický výzkum u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami se zaměřením na český jazyk a jazykovou komunikaci (Sieglová) VT VZ 8. Učení a vyučování cizímu jazyku u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v kontextu integrace a inkluze (Janíková, Hanušová, Grenarová, Kyloušková)

11 Výzkumné týmy VZ VT VZ 9. Intervence u žáků s narušenou komunikační schopností v průběhu vytváření komunikační kompetence v rámci základního vzdělávání (Klenková, Bočková, Horáková, Doležalová) VT VZ 10. Vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení ▫strategie ve vzdělávání žáků v ZŠ (Bartoňová) ▫vzdělávání žáků s dyskalkulií a dalšími poruchami učení v matematice (Blažková)

12 Výzkumné týmy VZ VT VZ 11. Vzdělávání žáků se zdravotním postižením a sociálním znevýhodněním ve vzdělávací oblasti Člověk a svět práce (Friedmann) VT VZ 12. Edukace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami prostřednictvím dramatické výchovy (Pavlovská) VT VZ 13. Edukace žáků s poruchami autistického spektra (PAS) a profesní uplatnění na trhu práce (Bazalová)

13 Konference v roce 2010 Talent a nadání ve vzdělávání – 7.9. - 8.9. 2010 Speciální potřeby žáků v kontextu RVP ZV – Škola pro všechny – 15.-16.9. 2010

14 Plánované konference 7.9. 2011 – Vzdělávání žáků se zdravotním postižením a chronickým onemocněním (Opatřilová, Procházková) 2012 – Přechod škola – povolání u žáků se zdravotním postižením a sociálním znevýhodněním (Friedmann, Pipeková) 2013 – Inkluzivní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ (Pančocha, Vaďurová)

15 Mezinárodní spolupráce konference s mezinárodní účastí prezentace VZ v zahraničí ▫mezinárodní konference – vyžádané přednášky (Rakousko, Německo, Polsko, Kypr, Itálie, Finsko, Dánsko, Belgie, Anglie) ▫mobility učitelů a studentů ▫bilaterální smlouvy se zahraničními univerzitami a institucemi

16 Dosažené výsledky 2007-2010 Konference s mezinárodní účastí – 11 Sborníky – 11 Odborné recenzované knihy - 31

17

18 Sborníky VÍTKOVÁ, M., HAVEL, J. (eds.). Inkluzivní vzdělávání v primární škole. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. 1. vydání, 500 kusů, příloha (CD ROM s příspěvky v plném znění). Brno: Paido, 2010, 101 s. ISBN 978-80-7315-199-7

19 Monografie HAVEL, J., FILOVÁ, H. et al. Inkluzivní vzdělávání v primární škole. Inclusive Education in Primary School. 1. vydání, 220 kusů. Brno: Paido, MU, 2010, 321 s. ISBN 978-80-7315-202-4 (Paido)

20 Monografie 2010 BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M, et al. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami IV. Education of Pupils with Special Educational Needs IV. 1. vydání, 220 kusů. Brno: Paido, 2010, 384 s. ISBN 978-80- 7315-201-7 (Paido).

21 Monografie 2010 VOJTOVÁ, V. Inkluzivní vzdělávání žáků v riziku a s poruchami chování jako perspektiva kvality života v dospělosti. 1. vydání, 200 kusů. Brno: MU, 2010, 330 s. ISBN 978-80-210-5159-1.

22 Monografie 2010 SAYOUD SOLÁROVÁ, K. Analýza speciálně pedagogických a speciálně andragogických přístupů k terapii osob s neurologickým onemocněním v seniorském věku. 1. vydání, 200 kusů. Brno: MU, 2010, 238 s. ISBN 978-80-210-5287-1.

23 Monografie 2010 BROŽOVÁ, D. Poradenské podpora a možnosti edukace žáků s poruchami učení v širším smyslu. 1. vydání, 200 kusů. Brno: MU, 2010, 190 s. ISBN 978-80-210-5329-8.

24 Monografie 2010 ŠIMONÍK, O. (ed.) Vzdělávání nadaných žáků, 1. vydání, 200 kusů. Brno: MU, 2010, … s. ISBN 978-80-210-5349-6.

25 Monografie 2010 ŠIMONÍK, O. (ed.) School and Talented Pupil, 1. vydání, 200 kusů. Brno: MU, 2010, … s. ISBN 978-80-210-5350-2.

26


Stáhnout ppt "Prezentace na Vědecké radě Pedagogické fakulty MU 18. ledna 2011."

Podobné prezentace


Reklamy Google