Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Finanční trh III. Kolektivní investování

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Finanční trh III. Kolektivní investování"— Transkript prezentace:

1 Finanční trh III. Kolektivní investování
10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Jana Švejdová. Dostupné z Metodického portálu ISSN:  , financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

2 Finanční trh III. Kolektivní investování
10 10 10 Investiční management, investiční styly kolektivní investování, podílové listy, investiční fond, otevřený podílový fond, uzavřený podílový fond 10 2

3 Finanční trh Trh, kde se střetávají investoři, kteří mají dostatek peněžních prostředků a jsou ochotni je půjčit za určitý výnos dalším investorům nebo institucím, které jich mají nedostatek 50 50 50

4 2 2 2 Investovat se může buď: Investoři mohou být:
přímo na burze, nebo přes RM systém, nebo zprostředkovaně přes instituce kolektivního investování Investoři mohou být: instituce – pojišťovny, penzijní fondy, firmy atd. nebo soukromí investoři Oba typy mohou investovat přímo, nebo zprostředkovaně. 2 2 2

5 Investiční management je profesionální správa různých cenných papírů (akcie, dluhopisy, atd.) nebo aktiv (např. nemovitosti) s cílem přinést investorům specifické užitky. 10 10 10

6 Investiční styly Existuje celá řada investičních stylů, které mohou správci fondů použít. Například: růstový hodnotový nízké kapitalizace indexovaný, atd. Každý z těchto přístupů má zřetelný rys a charakteristické riziko. 2 2 2 10 10 10 10

7 Tři kritéria při investování
Riziko Výnos Likvidita

8 Kolektivní investování
Obsahem kolektivního investování je: Shromažďování (získávání)finančních prostředků od investorů za podmínky stanovených zákonem, zejména podmínky rozložení rizika. Díky sdružené investici se významně rozkládá riziko pro každého podílníka oproti investici na vlastní pěst.

9 Kolektivní investování
Je jedinečný způsob investování pro drobné investory, kteří by při individuálním investování neměli dostatečný kapitál na nákup podílů ve velkých akciových společnostech.

10 Kolektivní investování
Vklady spravují profesionální manažeři a v případě rizika okamžitě kapitál přesouvají. Při výběru vhodného fondu kolektivního investování riziko podstatně klesá.

11 Investiční fondy Investiční fond je akciová společnost, jejímž předmětem podnikání je kolektivní investování. Peněžní prostředky shromažďuje od veřejnosti upisováním akcií. K činnosti investičního fondu je nutné povolení České národní banky Investiční fond lze založit jen na dobu určitou, která musí být uvedena v jeho statutu (nejdéle na 10 let).

12 Podílové fondy Podílový fond je v podstatě majetek, který je vlastněn podílníky vlastnící podílové listy (každému náleží určitá procentuelní část). Podílový fond není právnickou osobou a vytváří ho investiční společnosti.

13 Právní úprava Činnost investičních a podílových fondů upravuje zákon č. 248/1992 Sb., který se snaží v co největší míře ochraňovat všechny investory (podílníky). 10 10 10

14 Podílový fond členíme:
na otevřený podílový fond na uzavřený podílový fond 1. 2.

15 Nemá omezen počet vydávaných podílových listů.
Otevřený podílový fond Nemá omezen počet vydávaných podílových listů. S podílovým listem je spojeno též právo na odkoupení podílového listu investiční společností na žádost vlastníka listu. 1.

16 Neodkupuje investiční společnost podílové listy od podílníků.
Pokud je podílový fond uzavřený Neodkupuje investiční společnost podílové listy od podílníků. Uzavřený podílový fond se vytváří na dobu určitou, která musí být uvedena ve statutu. 2.

17 Otevřený podílový fond
Otevřený podílový fond vzniká tak, že řada menších investorů investuje své úspory společně. Svěří je do správy profesionálnímu správci – investiční společnosti Každý investor obdrží za své peněžní prostředky podílové listy, jejichž prostřednictvím se podílí na všech investicích fondu.

18 Podílový list Každý investor obdrží za své peníze podílové listy, jejichž prostřednictvím se podílí na všech investicích fondu. Kurz, za který investor podílové listy nakupuje či prodává, odpovídá hodnotě majetku, který připadá na jeden podíl. Kurz se přesně vypočte z hodnoty majetku.

19 Způsob nákupu podílových fondů
Kde koupit? Přímo u správce fondu V bance U investičního zprostředkovatele U obchodníka s cennými papíry

20 Základní členění fondů podle rizika
10 10 Fondy peněžního trhu investují do krátkodobých, vysoce bezpečných dluhopisů, tak aby jejich splatnost byla kratší než jeden rok. Využívá i termínovaných vkladů u bank. Kolísání kurzu je nízké, vysoká bezpečnost s nízkým výnosem. Dluhopisové fondy investují hlavně do dluhopisů, podíl akcií nesmí překročit 10 %. Zhodnocení bývá vyšší než u fondů peněžního trhu. Vhodný střednědobý investiční horizont. 10 10 10

21 Akciové fondy mají minimálně 66 % svého majetku investováno do akcií
Akciové fondy mají minimálně 66 % svého majetku investováno do akcií. Výrazné kolísání kurzu. Jsou to rizikové fondy vhodné pro nejdelší investiční horizont, mají nejvyšší zhodnocení. Smíšené (balancované)fondy stojí mezi fondy dluhopisovými a akciovými. Mají střední až vysoké investiční riziko, doporučený dlouhodobý investiční horizont. 10 10 10

22 Fondy fondů jsou fondy, které neinvestují přímo do akcií nebo dluhopisů, ale vytvářejí portfolio složené ze specializovaných fondů. Pro podílníky to znamená lepší rozložení rizika spojeného s investováním. Garantované fondy garantují investorovi návratnost části nebo celé investice a někdy i zaručený výnos v přesně daném investičním období. Výhodou je omezení ztráty a nevýhodou delší doba vázání investičních prostředků. 10 10 10

23 Členění fondů podle distribuce zisku
Výnosové fondy v pravidelných intervalech vyplácejí výnosy (dividendy). Zejména fondy, které investují převážně do bankovních vkladů a dluhopisů. Růstové fondy výnosy nevyplácejí. Podílník může výnos realizovat kdykoliv prodejem podílových listů. Rizikovější a dynamičtější jsou akciové a balancované fondy. V ČR je většina fondů růstových. 10 10 10 10

24 Fondy se mohou rozlišovat také podle regionálního rizika, například:
na fondy české, fondy eurozóny, evrospské či globální. Častá je také klasifikace podle měnového rizika.

25 Charakteristika otevřených podílových fondů
1 Dostupnost – umožňuje investovat drobným investorům Rozšířené investiční možnosti – i velmi malý investor může získat podíl na investicích velkých světových firem Velký výběr – každý si může vybrat takový fond, který nejlépe odpovídá jeho investičním cílům Profesionální správa – správci fondů jsou odborníci a na základě dostupných informací mohou činit investiční rozhodnutí a reagovat na situaci na trzích 2 3 4

26 Charakteristika otevřených podílových fondů
Vysoká likvidita – pohotový přístup k penězům Podílové listy je možné kdykoliv prodat investiční společnosti za aktuální kurz. Diverzifikace (rozložení) rizika Portfolia fondů se skládají z většího počtu různých cenných papírů. Dostatek informací Investiční společnosti a fondy podávají pravidelné a podrobné informace o tom, jak hospodaří se svěřenými penězi 5 6 7

27 Uzavřené fondy Mohou naopak přijmout pouze předem daný objem investic, proti kterému smí vydat předem daný počet podílových listů. Až je objem dosažen, fond se pro další investice uzavře. Nárok na vyplacení investovaných prostředků je až v době splatnosti. Uzavřené fondy slouží často k financování konkrétních záměrů. 10 10 10 10

28 Investiční management
Investiční styly Základní charakteristika kolektivního investování Investiční fondy Podílové fondy Základní charakteristika otevřených podílových fondů Základní charakteristika uzavřených podílových fondů

29 Literatura SYNEK Miroslav, KISLINGEROVÁ Eva a kol. Podniková ekonomika. 5. přepracované a doplněné vydání, nakladatelství C. H. BECK 2010, ISBN Odborné časopisy - měsíčníky: EKONOM, FP finanční poradce DVD: RÁDCE INVESTORA, ve studiu GRANT vyrobil MILD producktion, © Komise pro cenné papíry Zdroj z internetu, dostupný na WWW: <http://www.patria.cz/ekonomika/home.html>. <http://cs.wikipedia.org/wiki/Pod%C3%ADlov%C3%BD_fond>. <http://www.finance.cz>. <http://www.rmsystem.cz/burza-sluzby/evidence-cennych-papiru>. Obrázky peněz - vlastní tvorba (vložení, tvary, efekty, rychlé styly) Grafy – vlastní tvorba Autor: Jana Švejdová 29


Stáhnout ppt "Finanční trh III. Kolektivní investování"

Podobné prezentace


Reklamy Google