Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní"— Transkript prezentace:

1 Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní
OPŽP Prioritní osa 1 Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní

2 Porovnání alokace na PO 1 OPŽP 2007-2013 a OPŽP 2014-2020
Celkem (EUR) PO 1 (EUR) % 38,6 29,15

3 Prioritní osa 1: Specifické cíle
Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní 1.1 Snížit množství vypouštěného znečištění do povrchových i podzemních vod z komunálních zdrojů a vnos znečišťujících látek do povrchových a podzemních vod 1.2 Zajistit dodávky pitné vody v odpovídající jakosti a množství 1.3 Zajistit povodňovou ochranu intravilánu 1.4 Podpořit preventivní protipovodňová opatření

4 Alokace pro PO 1 (specifické cíle)
PO 1 celkem EUR SC 1.1 45 % EUR SC 1.2 15 % EUR SC 1.3 30 % EUR SC 1.4 10 % EUR Alokace OPŽP byla 128,5 mld. Kč. Pokles alokace OPŽP II na 57%!

5 Podporované aktivity SC 1.1
1.1.1: výstavba kanalizace za předpokladu existence vyhovující čistírny odpadních vod v aglomeraci, výstavba kanalizace za předpokladu související výstavby, modernizace a intenzifikace čistírny odpadních vod včetně decentralizovaných řešení likvidace odpadních vod (domovní čistírny odpadních vod nebudou podporovány) 1.1.2: výstavba, modernizace a intenzifikace čistíren odpadních vod Není omezeno velikostí zdroje znečištění (počtu obyvatel obce) 1.1.3: odstraňování příčin nadměrného zatížení povrchových vod živinami (eutrofizace vod) – podporovaná zejména u vodárenských nádrží, nadrží koupacích vod a na přítocích do těchto nádrží

6 Podmínky pro administraci projektů OPŽP 2014-2020 SC 1.1
Výše podpory Max. 85 % V řešení odlišný způsob určení výše podpory oproti OPŽP (odpočet příjmů projektů metodou flat rate, u VH sazba 25 % - výše podpory 63,75 % ) Příjemci podpory Kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizační složky státu, státní podniky, městské části hl. města Prahy, příspěvkové organizace, obchodní společnosti.

7 Obecná kritéria přijatelnosti SC 1.1
Soulad žádosti s aktuální výzvou. Soulad údajů uvedených ve formuláři žádosti s relevantními doklady k žádosti. Projektová dokumentace je minimálně ve stupni pro stavební povolení. Soulad se státní politikou plánování v oblasti vod, tvořenou zpracovaným Plánem hlavních povodí ČR a navazujícími plány národní části mezinárodní oblasti povodí a plány oblastí povodí včetně programů opatření (pro období do ), po tvořenou zpracovávanými Plány pro zvládání povodňových rizik a plány dílčích povodí.

8 Obecná kritéria přijatelnosti SC 1.1, aktivity 1.1.1 a 1.1.2
Soulad projektu s platným Plánem rozvoje vodovodů a kanalizací území krajů. Realizací projektů dojde k poklesu vypouštěného znečištění nebo dojde ke zvýšení množství čištěných odpadních vod. Rekonstrukce ČOV jsou přijatelné pouze v souvislosti s intenzifikací nebo změnou kapacity při současném zvýšení účinnosti čištění (legislativní požadavek plnění přísnějších limitů). Výstavby kanalizace pro veřejnou potřebu dle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích. Decentralizované řešení pouze jako součást komplexního investičně efektivního řešení. Podmínky pro provozování vodohospodářské infrastruktury budou v souladu s přílohou č. 6 OPŽP. Žadatel musí být vlastníkem rekonstruované infrastruktury.

9 Obecná kritéria přijatelnosti SC 1.1, aktivita 1.1.3
Projekt musí mít prokazatelný dlouhodobý efekt na snížení eutrofizace povrchových vod. Realizací technických opatření u stávajících ČOV musí dojít k prokazatelnému dlouhodobému snížení vnosu nutrientů do nádrží. Biologická a další technická opatření k dlouhodobému snížení eutrofizace povrchových vod ve vodních nádržích lze podporovat pouze v případě, že jsou součástí komplexního a účinného řešení celého dílčího povodí nad vodní nádrží. Je zajištěno: omezení smyvu, tj. přísunu živin P, N ze zemědělských pozemků, odstraňování nutrientů u bodových zdrojů znečištění nad 2000 EO, minimální negativní dopad na vodní zdroje, na vodu vázaný ekosystém, bez ohrožení lidského zdraví.

10 Podporované aktivity SC 1.2
Výstavba a modernizace úpraven vody a zvyšování kvality zdrojů pitné vody včetně výstavby a modernizace systémů (technická opatření) pro ochranu zdrojů pitné vody v jejich bezprostřední blízkosti, sloužící veřejné potřebě Výstavba a dostavba přivaděčů a rozvodných sítí pitné vody včetně souvisejících objektů sloužících veřejné potřebě

11 Podmínky pro administraci projektů OPŽP 2014-2020 SC 1.2
Výše podpory Max. 85 % V řešení odlišný způsob určení výše podpory oproti OPŽP (odpočet příjmů projektů metodou flat rate, u VH sazba 25 % - výše podpory 63,75 % ) Příjemci podpory Kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizační složky státu, státní podniky, městské části hl. města Prahy, příspěvkové organizace, společnosti vlastněné z více jak 50 % obcemi, městy a jinými veřejnými subjekty.

12 Obecná kritéria přijatelnosti SC 1.2
Soulad žádosti s aktuální výzvou. Soulad údajů uvedených ve formuláři žádosti s relevantními doklady k žádosti. Projektová dokumentace je minimálně ve stupni pro stavební povolení.

13 Obecná kritéria přijatelnosti SC 1.2
Projektem dojde k napojení dalších obyvatel na kvalitní pitnou vodu, ke zlepšení kvality dodávané pitné vody nebo ke zvýšení množství dodávané pitné vody. (Existence vyhovujícího systému likvidace odpadních vod.) Žadatel musí být vlastníkem rekonstruované infrastruktury. Podmínky pro provozování vodohospodářské infrastruktury budou v souladu s přílohou č. 6 OPŽP.

14 Podmínky pro administraci projektů OPŽP 2014-2020 SC 1.1 a 1.2
Změny: Podpora oddílné kanalizace, ve specifických případech možnost dešťové kanalizace Jednotná kanalizace- dojde-li její výstavbou k odvedení odpadních vod ze stávající jednotné kanalizace na ČOV (např. podchycení volných výustí) Nezpůsobilé přípojky - i části umístěné na veřejném prostranství (návaznost na novelu zák. 274/2001,o VaK § 8, odst. 5) Nezpůsobilé rekonstrukce vodovodní a kanalizační sítě Změna limitů pro minimální výši přímých realizačních nákladů pro přijatelnost projektů.

15 Podmínky pro administraci projektů OPŽP 2014-2020 SC 1. 1 a 1
Podmínky pro administraci projektů OPŽP SC 1.1 a 1.2 – způsobilé výdaje Specifické způsobilé a nezpůsobilé výdaje na opatření podrobný popis výdajů je v kapitole B Pravidla pro žadatele a příjemce - dokument je zveřejněn na

16 Podporované aktivity SC 1.3
Zprůtočnění nebo zvýšení retenčního potenciálu koryt vodních toků a přilehlých niv, zlepšení přirozených rozlivů Hospodaření se srážkovými vodami v intravilánu a jejich další využití namísto jejich urychleného odvádění kanalizací do toků Obnovení, výstavba a rekonstrukce, případně modernizace vodních děl sloužící povodňové ochraně Stabilizování a sanace svahových nestabilit ohrožujících zdraví, majetek a bezpečnost obsažených v „Registru svahových nestabilit“

17 Podmínky pro administraci projektů OPŽP 2014-2020 SC 1.3
Výše podpory – 85 % z celkových způsobilých výdajů Příjemci podpory kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizační složky státu, státní podniky, státní organizace, veřejné výzkumné instituce, městské části hl. města Prahy, příspěvkové organizace, vysoké školy a školská zařízení, nestátní neziskové organizace (obecně prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy, ústavy, spolky) – kromě opatření výstavby suchých nádrží, církve a náboženské společnosti a jejich svazy, fyzické osoby podnikající (pouze na bezpečnostní přelivy)

18 Obecná kritéria přijatelnosti SC 1.3
Soulad žádosti s aktuální výzvou. Soulad údajů uvedených ve formuláři žádosti s relevantními doklady k žádosti. Projektová dokumentace v odpovídajícím stupni přípravy

19 Specifická kritéria přijatelnosti pro aktivitu 1.3.1
Soulad se státní politikou plánování v oblasti vod, tvořenou zpracovaným Plánem hlavních povodí ČR. Soulad se směrnicemi Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES, ustavujícími rámec pro činnost společenství v oblasti vodní politiky, a 2007/60/ES, o vyhodnocování a zvládání povodňových rizik. Návrh revitalizované kynety koryta zajišťuje v rozsahu území využitelného pro revitalizaci zlepšení současného ekologického stavu vod (úprava kynety do potenciálního geomorfologického typu přirozeného toku), migrační prostupnost a potřebný transport splavenin. Projekt zachovává (případně zvyšuje) průtočnou kapacitu stanovenou pro danou obec či město a nezvyšuje povodňové nebezpečí. Projekt obsahuje posouzení transformačního účinku protipovodňového opatření a nezhoršuje povodňové riziko dále po toku. Projekt je v souladu s aktuální platnou metodikou Ministerstva životního prostředí, která stanoví postup při navrhování přírodě blízkých protipovodňových opatření, zveřejněnou na

20 Typy podporovaných projektů aktivity 1.3.1
Realizace opatření podporujících přirozený tlumivý rozliv povodní v nivách (např. snížení kapacity koryta a rozliv do údolní nivy, vytváření povodňových koryt, tůní), zvýšení kapacity koryta složeným profilem, vložení stěhovavé (meandrující) kynety pro běžné průtoky v intravilánu obcí; úpravy nevhodného opevnění, zvýšení členitosti a zlepšení morfologie koryta vodních toků; na některých místech s tvorbou mokřin a tůní, umožnění povodňových rozlivů do nivních ploch (v intravilánu tzv. povodňové parky, v extravilánu do volné krajiny).

21 Specifická kritéria přijatelnosti pro aktivitu 1.3.2
Soulad se státní politikou plánování v oblasti vod, tvořenou zpracovaným Plánem hlavních povodí ČR. Soulad se směrnicemi Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES, ustavujícími rámec pro činnost společenství v oblasti vodní politiky, a 2007/60/ES, o vyhodnocování a zvládání povodňových rizik. V případě podzemních prostor a nádrží projekt obsahuje předčištění na vtoku do objektu a bezpečnostní přeliv. V případě vsaku projekt obsahuje hydrogeologické posouzení. Není přípustný hluboký vsak z budovaných zařízení. Hospodaření se srážkovými vodami je řešeno v území se stávající zástavbou nekomerčního charakteru. Nelze podpořit hospodaření se srážkovými vodami pouze v komerčních areálech. Projekt obsahuje posouzení transformačního účinku protipovodňového opatření a snižuje povodňové riziko v zastavěném území.

22 Typy podporovaných projektů aktivity 1.3.2
Příklady: plošná povrchová vsakovací a retenční zařízení doplněná zelení (průleh, nádrž), podzemní vsakovací a retenční prostory vyplněné štěrkem nebo prefabrikáty, vsakovací šachty, podzemní retenční nádrže s regulací odtoku do povrchových vod nebo kanalizace.

23 Specifická kritéria přijatelnosti pro aktivitu 1.3.3
Soulad se státní politikou plánování v oblasti vod, tvořenou zpracovaným Plánem hlavních povodí ČR. Soulad se směrnicemi Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES, ustavujícími rámec pro činnost společenství v oblasti vodní politiky, a 2007/60/ES, o vyhodnocování a zvládání povodňových rizik. Projekt obsahuje posouzení transformačního účinku protipovodňového opatření a snižuje povodňové riziko v zastavěném území. Projekt je v souladu s aktuální platnou metodikou Ministerstva životního prostředí, která stanoví postup při navrhování přírodě blízkých protipovodňových opatření, zveřejněnou na

24 Specifická kritéria přijatelnosti pro aktivitu 1.3.4
Svahová nestabilita bude v aktuálním odborném posouzení Českou geologickou službou (ČGS) při zaregistrování nového objektu do Registru svahových nestabilit zařazena do kategorie III (nejvyšší nebezpečí). Aktivace svahové nestability bude způsobena přírodními vlivy (geologická stavba, počasí, odtokové poměry, vegetace apod.).

25 Typy podporovaných projektů
Aktivita 1.3.3 výstavba suchých nádrží (poldrů), vybudování nebo rekonstrukce bezpečnostních přelivů vodních nádrží. Aktivita 1.3.4 stabilizování a sanace svahových nestabilit ohrožujících zdraví, majetek a bezpečnost, které jsou evidovány a kategorizovány v „Registru svahových nestabilit“.

26 Podporované aktivity SC 1.4
Analýza odtokových poměrů včetně návrhů možných protipovodňových opatření Budování, rozšíření a zkvalitnění varovných, hlásných, předpovědních a výstražných systémů na celostátní úrovni, digitální povodňové plány Budování a rozšíření varovných, hlásných, předpovědních a výstražných systémů na lokální úrovni, digitální povodňové plány

27 Podmínky pro administraci projektů OPŽP 2014-2020 SC 1.4
Výše podpory 85 % z celkových způsobilých výdajů 70 % z celkových způsobilých výdajů na budování varovných systémů Příjemci podpory kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizační složky státu, státní podniky, veřejné výzkumné instituce, městské části hl. města Prahy, příspěvkové organizace, vysoké školy, nestátní neziskové organizace (obecně prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy, ústavy, spolky)

28 Obecná kritéria přijatelnosti SC 1.4
Soulad žádosti s aktuální výzvou. Soulad údajů uvedených ve formuláři žádosti s relevantními doklady k žádosti. Projektová dokumentace je v odpovídajícím stupni přípravy. Soulad se státní politikou plánování v oblasti vod, tvořenou zpracovaným Plánem hlavních povodí ČR. Soulad se směrnicemi Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES, ustavujícími rámec pro činnost společenství v oblasti vodní politiky, a 2007/60/ES, o vyhodnocování a zvládání povodňových rizik.

29 Specifická kritéria přijatelnosti
Aktivita 1.4.1 Projekt je v souladu s aktuální platnou metodikou Ministerstva životního prostředí, která stanoví postup při navrhování přírodě blízkých protipovodňových opatření, zveřejněnou na Aktivita a 1.4.3 Projekt obsahující opatření budování či rozšíření varovných a výstražných systémů ochrany před povodněmi je v souladu s platnou příručkou „Lokální výstražné a varovné systémy v ochraně před povodněmi“, zveřejněnou na Projekt obsahující opatření zpracování, aktualizování či rozšíření digitálního povodňového plánu je v souladu s platnou „Metodikou pro tvorbu digitálních povodňových plánů“, zveřejněnou na a obsahově této metodice odpovídá.

30 Typy podporovaných projektů
Aktivita 1.4.1 Zpracování podkladů pro stanovení záplavových území a map povodňového ohrožení, zpracování podkladů pro vymezení území ohroženého zvláštní povodní. Aktivity a1.4.3 Budování a modernizace systému předpovědní povodňové služby včetně budování a modernizace měřicích stanic, budování a rozšíření varovných a výstražných systémů v rámci hlásné povodňové služby na státní a lokální úrovni, tvorba digitálních povodňových plánů včetně naplňování sdílených databází Povodňového informačního systému.

31 Administrace projektů PO 1 na SFŽP
Odbor ochrany vod Administruje SC 1.1 a 1.2 Ředitelka odboru: Ing. Ivana Vráblíková tel: Odbor ochrany přírody Administruje SC 1.3 a 1.4 Ředitelka odboru: Ing.Květoslava Kapková tel:

32 Aktuální stav OPŽP 2014-2020 – PO 1
řádný monitorovací výbor– schválení části B PrŽaP a hodnotících kritérií vyhlášení í vlny prvnvýzev výzva pro 2. fázi projektů (61. výzva)- SC 1.1 a 1.2 výzvy na SC 1.3.2, a 1.4.3 příjem žádostí u vyhlášených výzev 08/2015 vyhlášení dalších výzev s příjmem žádostí 10/2015 první soutěžní výzva pro SC 1.1 a 1.2 12/ /2016 vyhlášení výzev pro SC 1.3 a 1.4

33 Děkuji za pozornost Ing. Ivana Vráblíková
ředitelka odboru ochrany vod, SFŽP ČR Státní fond životního prostředí České republiky, Kaplanova 1931/1, Praha 11, korespondenční a kontaktní adresa: Olbrachtova 2006/9, Praha 4, tel.: n n zelená linka n


Stáhnout ppt "Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní"

Podobné prezentace


Reklamy Google