Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Péče o biodiverzitu Jan Plesník Agentura ochrany přírody a krajiny ČR Praha

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Péče o biodiverzitu Jan Plesník Agentura ochrany přírody a krajiny ČR Praha"— Transkript prezentace:

1 Péče o biodiverzitu Jan Plesník Agentura ochrany přírody a krajiny ČR Praha

2 Proces přijímání nových myšlenek probíhá ve čtyřech fázích: To je naprostý nesmysl Je to zajímavý, ale naprosto zvrácený náhled na věc Je to pravda, ale není to moc důležité To jsem říkal vždycky John B.S. Haldane, 1963

3 Vývoj ochrany přírody  Prehistorické období ochrana kultovních míst (balvany, prameny, stromy, lesy)

4 Vývoj ochrany přírody  Starověk  4. století př.n.l. - Platón žádá obnovu lesů na svazích poloostrova Attika (Řecko)  254 př.n.l. indický vládce Ašóka vydal nařízení na ochranu některých druhů volně žijících živočichů na Srí Lance

5 Vývoj ochrany přírody  Středověk 680 Farneské ostrovy u východního pobřeží Anglie přírodní rezervace mnich Cuthbert  1087 Vilém Dobyvatel prohlašuje Nový les za loveckou oboru  1335 zákona města Curych na ochranu drobného ptactva

6 Vývoj ochrany přírody  1355 pokus Karla IV. o prosazení zákoníku Majestas Carolina (mj. přísná opatření na ochranu královských lesů)  Zikmund Lucemburský: ochrana královských lesů a lovné zvěře  vždy šlo o jednotlivé, většinou krátkodobé pragmaticky motivované pokusy (ochrana majetku jako zdrojů)

7 Vývoj ochrany přírody Pět hlavních etap vývoje cílů ochrany přírody a krajiny jako oboru

8 ROMANTICKÉ OBDOBÍ ( ) Ochrana mimořádných nebo značně zajímavých lokalit, území a druhů (pralesy, gejzíry): první chráněná území

9 ROMANTICKÉ OBDOBÍ ( ) 1832 horké prameny ve státě Arkansas 1841 Gammelmosen u Kodaně 1853 les Fontainebleau u Paříže

10 ROMANTICKÉ OBDOBÍ ( ) Yellowstonský národní park 1872 americké pojetí národního parku Žofínský prales a Hojná Voda 1838 prales Boubín 1858

11 OBDOBÍ DIVOČINY ( ) Ochrana lokalit nebo území co nejméně dotčených činností člověka (zbytky stepí, mokřadů)

12 OBDOBÍ DIVOČINY ( ) Albert Schweitzer (úcta k přírodě, německá teologická škola) Aldo Leopold (etika Země) Hugo Conwentz (přírodní památky)

13 KONZERVAČNÍ OBDOBÍ ( ) Vytváření reprezentativní soustavy ohrožených biotopů a typů prostředí

14 OBDOBÍ PÉČE ( ) Vytvoření ekologické sítě, obecná druhová ochrana a udržitelné využívání zdrojů

15 INTEGROVANÝ PŘÍSTUP (od 1995) integrace aspektů ochrany přírody do jiných resortů a sektorů než je životní prostředí mezinárodní ochrana přírody ekosystémové služby

16 Hlavní cíle soudobé ochrany přírody a krajiny  zachování původní biologické rozmanitosti (biodiverzity)  podpora základních životadárných procesů a funkcí v ekosystémech  mohou se vylučovat

17 Péče o přírodu a krajinu mnohem více využívá poznatky společenských a ekonomických věd prostorová ekologie – význam územního plánování, péče o nechráněnou krajinu účastnický přístup environmentální výchova, vzdělávání a osvěta

18 Ochranářská biologie (biologie ochrany přírody) (conservation biology) je vědní disciplína, zabývající se péčí o biologickou rozmanitost, která využívá zákonitostí biologických a jiných přírodních i společenských věd a ekonomie poznatky ochranářské biologie v praxi uskutečňuje státní i dobrovolná ochrana přírody a krajiny a měly by i další resorty a sektory důraz je kladen na populace planě rostoucích rostlin a volně žijících živočichů a biotopy

19 Ochranářská biologie Jako samostatný vědní obor vznikla v r. 1978, kdy se v San Diegu uskutečnila první mezinárodní konference na toto téma, i když se některé její aspekty rozvíjely podstatně dříve Společnost pro ochranářskou biologii vydává od r stejnojmenný prestižní vědecký časopis

20 Ochranářská ekologie je, když…. a) synonymum pro ochranářskou biologii b) samostatná disciplína, vydělená na přelomu 80. a 90. let z ochranářské biologie a zdůrazňující ekosystémový přístup (ecosystem approach) a péči o ekosystémy (ecosystem management)

21 Makroekologie Studuje zákonitosti bioty, zejména rozšíření, početnosti a rozmanitosti ve velkém měřítku a) prostorovém b) časovém c) taxonomickém základy formuloval Brown Macroecoloogy (1995)

22 Věda (vědy) o životním prostředí Environmental science V širším pojetí vědní disciplína, zabývající se vzájemnými vazbami mezi fyzikálními, chemickými a biologickými složkami životního prostředí Soustřeďuje se na znečištění a poškozování prostředí v důsledku činnosti člověka Výrazně mezioborový přístup

23 Příroda Je reálný svět, který nás obklopuje, na jehož vzniku neměl člověk podíl, ale na němž je existenčně závislý (Konference OSN o životním prostředí člověka, Stockholm, 1972)

24 Krajina Je životní prostor, skládající se z přírodních prvků a lidských výtvorů (Konference OSN o životním prostředí člověka, Stockholm, 1972)

25 Ekologická integrita Stav, kdy je udržováno složení a funkční vztahy odpovídající přírodní biodiverzitě ekosystému Aplikace pro vodní ekosystémy: index biotické integrity (IBI) Měření: indikátory ekologické integrity a biodiverzity

26 Ekologická integrita (I) vyjadřuje komplexnost ekosystémů zahrnuje udržení dostatečně početných, geneticky kvalitních a životaschopných populací původních druhů v dostatečně velkých, minimálně znečištěných biotopech zachování nezbytných ekologických procesů, které ekosystémy udržují

27 Ekologická integrita (II) zahrnuje odpovídající zastoupení typů stanovišť (biotopů), ekosystémů a prostředí vzhledem k rozsahu jejich přirozené proměnlivosti naplnění zájmů člověka v mezích uvedených limitů  problém referenční hladiny

28 Hlavní přístupy péče o biodiverzitu Pasivní zakonzervování Aktivní péče Udržitelné (racionální, moudré) využívání jejích složek

29 Péče o přírodní a krajinné dědictví věda a výzkum, ale ochrana přírody založená na důkazech vlastní péče komunikace, výchova, vzdělávání a získávání podpory veřejnosti (CEPA)


Stáhnout ppt "Péče o biodiverzitu Jan Plesník Agentura ochrany přírody a krajiny ČR Praha"

Podobné prezentace


Reklamy Google