Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Hygiena životního prostředí MUDr. Rastislav Maďar, PhD.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Hygiena životního prostředí MUDr. Rastislav Maďar, PhD."— Transkript prezentace:

1 Hygiena životního prostředí MUDr. Rastislav Maďar, PhD.

2 Základní složky životního prostředí Ovzdu ší Půda Voda

3 Půda (Pedosf é ra) Povrchov á vrstva lit o sf é ry přirozeným, dlouhodobým způsobem změn ě n á působen í m vody, vzduchu a živých i mrtvých mikroorgani z mů 29% povrchu planety 24% pevniny je obyvatelných 10% povrchu Země vhodn é na zemědelsk é ú čely

4 Složení půdy Fyzik á ln í hledisko 3 f á z e Tuh á – anorganick é a organick é sloučeniny Tekut á – voda a vodn í roztoky Plynn á – vzduch, C02, jin é plyny

5 Složení půdy Chemické hledisko Anorganick á složka – prvky – O, Si, Al, Ca, S, Na, K, B, Mn, Zn, Co, Ni, Mo, B - dus í k neobsahuj e ž á dn á hornina, do p ů dy v molekulov é formě ze vzduchu - někter é rostliny (fix á tory dus í ku) ho asimiluj í – t.j. př í mo měn í na složit é

6 Složení půdy Chemické hledisko Organick á složka – humusov é l á tky – produkty humifikačn í ch procesu Humifikace – synt é za složitých organických l á tek, kter é vznikaj í ze splodin rozkladu ligninu, celulózy, b í lkovin, tuku a pod.

7 Složení půdy Biologické hledisko Edafon – soubor rostlinných a živočišných organismu Makroedafon – červy, hmyz, hlodavci Mikroedafon – půdní saprofytická mikroflóra

8 Funkce půdy Zdroj výživy lidstva Z á sob á rna pitn é vody Zdroj nerostného bohatstv í Destrukce organických l á tek Rozkl á d á n í l á tek/odpadu přirozen é ho a antropogenn í ho původu a vrac í je do oběhu – samoči š těn í půdy

9 Znečištění půdy Přirozen é ho původu – odumřel é části rostlin a živočichů a jejich produkty - lehce biologicky rozložiteln é - mikroorganizmy Antropogenn í ho původu – zemědělstv í, průmysl, doprava, komunitn í sf é ra - hnojiva – negativn í vliv na kvalitu vody i ovzdu ší - těžk é kovy – kadmium, olovo, měď, zinek, - negativn í ú činek na organizmy - ovzdu ší, ropa

10 Znečistění půdy Pesticidy – herbicidy, insekticidy, fungicidy Profesion á ln í expozice pracovníků, přechod do potravin rostlinn é ho a živoči š ného původu Samoči š těn í půdy Rozklad l á tek, kter é se do půdy dost á vaj í jako odpad přirozen é ho nebo antropogenn í ho původu

11 Samočištění půdy Chemick é a biochemick é procesy katalyzovan é enzymovými syst é my půdní saprofytick é mikrofl ó ry Vlhkost Živiny Acidobazick é poměry – bakterie (neutr á ln í ), pl í sně (m í rně kysel é ) Oxido-redukčn í procesy – dostatečný obsah kysl í ku Teplota – 10-40 °C

12 Nitrifikace Rozklad b í lkovin na amoniak působen í m proteolytických enzymů, který d á le v aerobn í ch podm í nkách oxiduje přes kyselinu dusitou, dusičnou a jej í soli na dusičnany. V anaerobn í ch podm í nkách prob í h á opačný proces – denitrifikace

13 Xenobiotika Rozklad l á tek antropogenn í ho původu s poločasem rozkladu del ší m jako 1 rok Nerozložiteln é – l á tky připraven é synteticky, kter é se nevyskytuj í v př í rodě – plasty

14 Asanace půdy Mechanicky – odstraněn í kontaminovan é půdy Fyzik á lně – sp á len í m povrchov é vrstvy Chemicky – neutralizace na netoxick é produkty Prevence je levněj ší

15 Voda Biologick á potřeba organizmu 35 ml/kg/osoba/den Očista těla, komun á ln í, průmyslové, zemědělsk é ú čely Společensk á potřeba vody

16 Voda Spoločensk á potřeba vody Roste s n á rustem životn í ú rovně U individu á ln í ch zdrojů je niž ší Průmysl – výroba 1 kg pap í ru – 100 l vody

17 Pitná voda Prioritně podzemn í voda Při nedostatku povrchov á Z á sobovac í syst é my - individu á ln í – prameny, studny kolektivn í (centr á ln í ) – vodovody

18 Zdroje pitné vody Ochranná p á sma I. stupně – eliminace v š ech zdrojů zněčištěn í, z á brana př í stupu nepovolaných osob a zv í řat oplocen í m - do vzd á lenosti 10-50 m od podzemn í ho zdroje a 100 metrů od povrchov é ho zdroje

19 Ochranná pásma II. stupně – při nebezpeč í, že by mohlo v p á smu I. stupně doj í t k znečištěn í - ohraničen í č á rou 50-denn í ho zadržen í vody v hornin á ch (vnitřn í p á smo) a vněj ší p á smo tvoř í cel é hydrogeologick é povod í zdroje podzemn í vody - u povrchových zdrojů 2-5 km

20 Ochranná pásma III. stupně – cel é povod í n á drže nad m í stem odběru, zpř í sněn á hygienicko- epidemiologick á kontrola

21 Ochranná pásma Vyloučen í činnosti: - hornická - výrobn í - stavebn í - skladovac í - agrochemik á lie - rekreačn í a sportovn í činnost

22 Úprava vody Soubor mechanických, fyzik á lně- chemických a biologických procesů, kterými se z vody odstraňuj í složky přirozen é ho a antropogenn í ho původu, aby kvalita vody dos á hla ú rovně kvality pitn é vody

23 Úprava vody Mechanick é postupy – sedimentace, filtrace tuhých částic Chemick é postupy – aerace, koagulace – měn í se chemick é složen í vody nebo se odstraňuj í než á douc í l á tky (Fe, Mn), dezinfekce Biologick é postupy – ú prava vody činnost í některých mikroorganizmů

24 Pitná voda Zdravotně nez á vadn á voda, kter á ani po dlouhodob é m už í van í neohrozí zdrav í Jej í vlastnosti určuje norma – včetně senzorických vlastnost í (barva, z á kal, z á pach)

25 Pitná voda Mezn í hodnota – hraničn í hodnota ukazovatele – m á se dodržet, ale v odůvodněných př í padech se může překročit Nejvy šší mezn í hodnota – nesm í se překročit u pitn é vody - fenoly, ropa, ropn í produkty, kyanidy, toxick é kovy (hg, Cd, Cr, Se, Pb, Ba), koliformn í a fek á ln í bakterie, enterokoky.

26 Užitková voda Hygienicky nez á vadn á, nepouž í vá se na pit í ani na př í pravu stravy Nesm í být odpudiv á ani obsahovat toxick é l á tky Použ í vá se na myt í, koup á n í, výrobn í ú čely

27 Odpadní vody V š echny vody, kter é mohou ohrozit kvalitu povrchových nebo podzemn í ch vod Čist í c í stanice odpadn í ch vod Spla š kov é (moč, fek á lie, zbytky potravin, čist í c í a prac í prostředky Průmyslové, zemědělsk é, de š ťov é

28 Odpadní vody Žumpa – vodotěsn á, větran á, nejm é ně 10 metru od zdroje pitn é vody 1-2 kr á t za rok se vypr á zdňuje po dezinfekci neha š eným v á pnem Septik – vodotěsn á n á drž – rozdělen á na 2-3 komory, usazuj í se v n í tuh é složky, kter é postupně vyhn í vaj í, tekut á složka se po několika dnech vypr á zdňuje

29 Odpadní vody Kanalizace – čist í rny odpadn í ch vod Mechanick á č á st – zachycen í tuhých l á tek, plovouc í ch nečistot, tuků, olejů, ropných produktů Biologick á č á st – odbour á n í organických l á tek působen í m specifických mikroorganizmů Odpadn í vody obsahuj í c í velk é množstv í patogenn í ch mikroorganizmů (voda z infekčn í ch oddělen í, TBC l é čeben, veterin á rn í ch zař í zen í ) se před vypu š těn í m do kanalizace mus í dezinfikovat

30 Voda a nemocnost Akutn í a chronick é nemoci Mikroorganizmy – bři š n í tyfus, salmonel ó za, dyzenterie, tular é mie, antrax, leptospirozy, virov á hepatitida A, enterovirozy, parazit á rn í a jin é nemoci

31 L á tky po š kozuj í c í zdrav í – toxick é, radioaktivn í, biologicky ú činn é – kyanidy, arzen, kadmium, rtuť Z á toka Minamata – metylrtuť – tukov á tk á ň ryb, postižen í mozku, teratogenn í ú činek na plod Itai-itai – kadmium

32 Změny obsahu některých látek ve vodě - zvý š ený obsah dusičnanů a dusitanů – methemoglobin s cyanozou - fluor ó za – nad 1 mg/1 litr pitn é vody – kazy chrupu - endemick á struma – nedostatek jódu - tvrdost vody


Stáhnout ppt "Hygiena životního prostředí MUDr. Rastislav Maďar, PhD."

Podobné prezentace


Reklamy Google