Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

INTERREG IIIA Česká republika – Polská republika Přeshraniční dopad projektů informační semináře Hradec Králové 31. srpna 2005 Ostrava 01. září 2005 Olomouc.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "INTERREG IIIA Česká republika – Polská republika Přeshraniční dopad projektů informační semináře Hradec Králové 31. srpna 2005 Ostrava 01. září 2005 Olomouc."— Transkript prezentace:

1 INTERREG IIIA Česká republika – Polská republika Přeshraniční dopad projektů informační semináře Hradec Králové 31. srpna 2005 Ostrava 01. září 2005 Olomouc 02. září 2005 Toto školení je spolufinancováno EU INTERREG IIIA Česká republika – Polská republika Přeshraniční dopad projektů informační semináře Hradec Králové 31. srpna 2005 Ostrava 01. září 2005 Olomouc 02. září 2005 Toto školení je spolufinancováno EU

2 Toto školení je spolufinancováno EU2 Programové cíle (dle CIP)   Globálním cílem programu je zlepšení kvality životních podmínek a standardů v dotčených příhraničních oblastech prostřednictvím společných akcí skupin a organizací z obou částí hranice.   Specifické cíle (úroveň priorit):   - zvyšování ekonomické integrace česko-polské hranice   - zlepšování podmínek pro hospodářský rozvoj přeshraniční oblasti   - zlepšování podmínek pro udržitelný rozvoj životního prostředí a/nebo regeneraci přeshraniční oblasti   - další sociální integrace česko-polské hranice

3 Toto školení je spolufinancováno EU3 Programové cíle (dle CIP) Operační cíle (úroveň opatření):   zlepšování kvality dopravní infrastruktury s přeshraničním dopadem   zlepšování kvality a kvantity infrastruktury na ochranu - životního prostředí přeshraničního významu   prevence přírodních katastrof, zejména povodní, prostřednictvím úzké přeshraniční koordinace akcí   podpora místních malých a středních podniků a cestovního ruchu zajištěním přeshraniční infrastuktury   zvýšení přeshraničně koordinovaných neinvestičních aktivit, které se vztahují k cestovnímu ruchu   zintenzívnění spolupráce mezi komunitami   vytváření přeshraničních sítí a struktur a posilování jejich spolupráce

4 Toto školení je spolufinancováno EU4 Interreg IIIA = program zaměřený na spolupráci v příhraničí Klíčová kritéria: Klíčová kritéria:  Každý žadatel musí mít partnera v příslušném příhraničním regionu na druhé straně hranice ČR-PL, projekt musí mít přeshraniční dopad a být realizován v dotačním území podporovaném z Iniciativy Společenství INTERREG IIIA na česko-polské hranici.  Aktivity uskutečněné v rámci projektu se vztahují k opatřením (a cílům) definovaným v programu a programovém dodatku,  Zajištění odpovídající míry spolufinancování,  Soulad s národními a regionálními strategiemi a politikami,  Soulad s politikami Společenství (např. politikou hospodářské soutěže, ochrany životního prostředí, podpory rovnosti mezi muži a ženami) a doplňkovost s jinými evropskými programy (prevence dvojího financování)  Příspěvek k socio-ekonomickému rozvoji příhraniční oblasti

5 Toto školení je spolufinancováno EU5 Územní vymezení Následující regiony jsou způsobilé k podpoře v rámci programu Následující regiony jsou způsobilé k podpoře v rámci programu INTERREG IIIA: INTERREG IIIA:  5 správních regionů (krajů) na české straně (Liberecký, Královéhradecký, Pardubický, Olomoucký a Moravskoslezský kraj)  4 regiony NUTS III na polské straně: Jeleniogórsko - Wałbrzyski, Opolski, Rybnicko - Jastrzębski, Bielsko - Bialski

6 Toto školení je spolufinancováno EU6 Typy přeshraničních projektů  Společný projekt (společné plánování a realizace aktivit ze strany zúčastněných partnerů, realizace z velké části ve stejném čase) (společné plánování a realizace aktivit ze strany zúčastněných partnerů, realizace z velké části ve stejném čase)  Zrcadlový projekt (příprava projektu ve spolupráci partnerů, realizace plánovaných aktivit nemusí být nezbytně uskutečněna ve stejném čase) (příprava projektu ve spolupráci partnerů, realizace plánovaných aktivit nemusí být nezbytně uskutečněna ve stejném čase)  Ostatní projekty (projekty musí prokázat jasný přeshraniční dopad, přestože jsou realizovány pouze na jedné straně hranice) (projekty musí prokázat jasný přeshraniční dopad, přestože jsou realizovány pouze na jedné straně hranice)

7 Toto školení je spolufinancováno EU7 Typy přeshraničních projektů –Interreg IIIA ČR-PL  Společný projekt - společné plánování a realizace aktivit ze strany zúčastněných partnerů, realizace z velké části ve stejném čase - partneři předkládají dvě samostatné žádosti na stejné zasedání ŘV (Pozn.: Program iniciativy Společenství v budoucnosti umožní předložit jednu společnou žádost (zásada vedoucího partnera), až bude pro tuto možnost existovat právní základ. V současnosti je nutno předkládat dvě žádosti). (Pozn.: Program iniciativy Společenství v budoucnosti umožní předložit jednu společnou žádost (zásada vedoucího partnera), až bude pro tuto možnost existovat právní základ. V současnosti je nutno předkládat dvě žádosti). - obě předložené projektové žádosti se posuzují společně (zejména posouzení kritérií přeshraničního dopadu Společným technickým sekretariátem). České zprostředkující subjekty / polští zástupci v regionech a JTS vydávají společné doporučení na financování z ERRF. - pokud projekt schválí Řídící výbor (obě projektové žádosti budou schváleny na jednom zasedání ŘV), budou s konečnými příjemci v České republice a Polsku podepsány samostatné smlouvy o poskytnutí podpory.

8 Toto školení je spolufinancováno EU8 Typy přeshraničních projektů–Interreg IIIA ČR-PL Zrcadlový projekt - Projekty se zpracovávají ve spolupráci, plánují vzájemně se doplňující činnosti, které budou realizovány na obou stranách hranice, ale realizace plánovaných aktivit nemusí být nezbytně uskutečněna ve stejném čase - Projekty se zpracovávají ve spolupráci, plánují vzájemně se doplňující činnosti, které budou realizovány na obou stranách hranice, ale realizace plánovaných aktivit nemusí být nezbytně uskutečněna ve stejném čase - Předkladatelé projektů budou předkládat různé projektové žádosti. (Tyto projekty mohou být schváleny jako doplněk k již existujícím projektům).

9 Toto školení je spolufinancováno EU9 Typy přeshraničních projektů –Interreg IIIA ČR-PL  Ostatní projekty - Projekty vykazující jasný přeshraniční dopad, přestože jsou předloženy, schváleny ŘV a financovány na základě smlouvy o dotaci z ERDF jen na jedné straně hranice.

10 Toto školení je spolufinancováno EU10 Typy přeshraničních projektů Přes- hraniční dopad Přes- hraniční partnerství Společné aktivity Stejné časování Společnéprojekty++++ Zrcadlovéprojety+++ Ostatníprojekty++

11 Toto školení je spolufinancováno EU11 Doporučení  zdůraznit v žádosti, že se jedná o zrcadlový nebo společný projekt (informace potřebná pro hodnocení)  přeshraniční dopad - uvést v žádosti využití výstupu projektu (např. oprava budovy, ale za účelem následného pravidelného využívání pro společná setkání, semináře apod.)  využít dobrou tradici regionální spolupráce v euroregionech jako základnu pro zrcadlové projekty  ve fondu mikroprojektů – vyzkoušet si možnosti partnerství, společné projekty – inkubátor pro příští větší projekty  využít toto programové období jako zkušební pro další období– 2007-2013 (tendence: EK chce podporovat společné projekty)

12 Toto školení je spolufinancováno EU12 Přeshraniční partner = základní podmínka Český projekt: Polský partner - polský partner může pocházet z území: vojvodství Dolnoslezské, Opolské, Slezské (projekt musí být realizován v české dotační oblasti) - v žádosti: zapojení partnera do přípravy a realizace projektu, souhlas partnera se zapojením do projektu formou podpisu (viz zadní strana žádosti- v případě více partnerů je vyžadován podpis pouze 1 /hlavního/ partnera) - spolufinancování ze strany polského partnera: pouze nezpůsobilé výdaje - vhodnost: platí stejné podmínky jako pro polské žadatele (tj. právní forma ekvivalentní k právním formám žadatelů v ČR – viz Příručka pro žadatele – kap. 4.2.3) - uzavření smlouvy o partnerství mezi českým a polským partnerem není povinné - doporučení

13 Toto školení je spolufinancováno EU13 Domácí partner-ČR Český projekt: Čeký partner  může být právnická i fyzická osoba  nevztahují se na něj podmínky platné pro žadatele  nepodepisuje souhlas se zapojením do projektu  spolufinancování: v případě soukromé firmy pouze na nezpůsobilé výdaje

14 Toto školení je spolufinancováno EU14 Přeshraniční partner = základní podmínka Polský projekt: Český partner - území: z podporovaného území (z ostatního území ČR, pokud má organizace pobočku v podporovaném území) - v žádosti: zapojení partnera do přípravy a realizace projektu, souhlas partnera se zapojením do projektu formou podpisu žádosti (viz zadní strana žádosti-v případě více partnerů je vyžadován podpis pouze 1 /hlavního/ partnera) - spolufinancování ze strany českého partnera: jen nezpůsobilé výdaje - vhodnost: platí stejné podmínky jako pro české žadatele (tj. právní forma ekvivalentní k právním formám žadatelů v ČR)

15 Toto školení je spolufinancováno EU15 Domácí partner-PL Polský projekt: Polský partner  subjekty dle Programového dodatku (veřejné, neziskové subjekty)  vztahují se na něj podmínky platné pro žadatele  nepodepisuje souhlas se zapojením do projektu (nepodepisuje žádost)

16 Toto školení je spolufinancováno EU16 Hodnocení přeshraničních dopadů a úrovně přeshraniční spolupráce  Míra jakou projekt přispívá k naplnění cílů programu  Přeshraniční dopad projektu, do jaké míry projekt přispívá k odstraňování bariér přeshraničních kontaktů.  Míra spolupráce a účasti partnerů na obou stranách hranice ve fázi přípravy a implementace projektu.  Míra budoucího využití výsledků projektu přes subjekty z obou stran.  Míra propojení s projektem realizovaném na druhé straně hranice.  Udržitelnost: dopad na ekonomický růst dopad na soc. kohezi a rovné příležitosti dopad na soc. kohezi a rovné příležitosti dopad na životní prostředí dopad na životní prostředí dopad na informační společnost dopad na informační společnost

17 Toto školení je spolufinancováno EU17 Děkujeme za pozornost. Společný technický sekretariát INTERREG IIIA Česká republika – Polská republika Ludmila Navrátilová, navratilova@crr.cz navratilova@crr.cz Radek Tomanek, tomanek@crr.cz Radek Tomanek, tomanek@crr.cztomanek@crr.cz Linda Houžvová, houzvova@crr.cz houzvova@crr.cz Mateusz Huk, huk@crr.cz huk@crr.cz Malgorzata Filipek, filipek@crr.cz filipek@crr.cz Rafal Prietzel, prietzel@crr.cz prietzel@crr.cz Tel: 587 337 710-5 http://www.interreg3a.czhttp://www.interreg3a.cz; http://www.crr.cz http://www.interreg3a.cz


Stáhnout ppt "INTERREG IIIA Česká republika – Polská republika Přeshraniční dopad projektů informační semináře Hradec Králové 31. srpna 2005 Ostrava 01. září 2005 Olomouc."

Podobné prezentace


Reklamy Google