Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

JUDr. Jaroslav Stránský

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "JUDr. Jaroslav Stránský"— Transkript prezentace:

1 JUDr. Jaroslav Stránský
Nový občanský zákoník v pracovněprávních vztazích Část 3: Osoby, právní osobnost a svéprávnost Jednání za právnické osoby JUDr. Jaroslav Stránský © Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o.

2 Osoby a jejich druhy Osoba je ústředním pojmem soukromého práva.
Soukromoprávní vztahy probíhají mezi osobami. Práva může mít a vykonávat jen osoba. Povinnost lze uložit jen osobě a jen vůči ní lze plnění povinnosti vymáhat. Osoby existují: Fyzické Právnické 2 2

3 Osobnost a svéprávnost
Místo dosavadní způsobilosti k právům a povinnostem: právní osobnost Místo dosavadní způsobilosti k právním úkonům: svéprávnost Úprava osobnosti i svéprávnosti bude obsažena přímo v NOZ i pro osoby v postavení zaměstnance a zaměstnavatele 3 3

4 Zaměstnanec a zaměstnavatel
§ 6 ZP: Zaměstnancem je fyzická osoba, která se zavázala k výkonu závislé práce v základním pracovněprávním vztahu. § 7 ZP: Zaměstnavatelem je osoba, pro kterou se fyzická osoba zavázala k výkonu závislé práce v základním pracovněprávním vztahu. 4 4

5 Osobnost a svéprávnost fyzické osoby
§ 23 NOZ: Člověk má právní osobnost od narození až do smrti. § 30 NOZ: Plně svéprávným se člověk stává zletilostí. Zletilosti se nabývá dovršením osmnáctého roku věku. Před nabytím zletilosti se plné svéprávnosti nabývá přiznáním svéprávnosti, nebo uzavřením manželství. Svéprávnost nabytá uzavřením manželství se neztrácí ani zánikem manželství, ani prohlášením manželství za neplatné. § 31 NOZ: Má se za to, že každý nezletilý, který nenabyl plné svéprávnosti, he způsobilý k právním jednáním co do povahy přiměřeným rozumové a volní vyspělosti nezletilých jeho věku. 5 5

6 Osobnost a svéprávnost zaměstnance
§ 34 NOZ: Závislá práce nezletilých mladších než patnáct let nebo nezletilých, kteří neukončili povinnou školní docházku, je zakázána. Tito nezletilí mohou vykonávat jen uměleckou, kulturní, reklamní nebo sportovní činnost za podmínek stanovených jiným právním předpisem. Výkon umělecké, kulturní, reklamní nebo sportovní činnosti dítěte upravuje zákon o zaměstnanosti. 6 6

7 Osobnost a svéprávnost zaměstnance
§ 35 NOZ: (1) Nezletilý, který dovršil patnáct let a ukončil povinnou školní docházku, se může zavázat k výkonu závislé práce podle jiného právního předpisu. (2) Zákonný zástupce nezletilého, který nedosáhl věku šestnáct let, může rozvázat jeho pracovní poměr nebo smlouvu o výkonu práce zakládající mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem obdobný závazek, pokud to je nutné v zájmu vzdělávání, vývoje nebo zdraví nezletilého, způsobem stanoveným jiným právním předpisem. 7 7

8 Zrušení pracovního poměru zákonným zástupcem
§ 56a ZP: (1) Zákonný zástupce nezletilého zaměstnance, který nedosáhl věku 16 let, může okamžitě zrušit pracovní poměr nezletilého zaměstnance, pokud je to nutné v zájmu vzdělání, vývoje nebo zdraví tohoto zaměstnance. K platnosti okamžitého zrušení pracovního poměru nezletilého zaměstnance podle věty první se vyžaduje přivolení soudu. (2) Zákonný zástupce je povinen doručit stejnopis okamžitého zrušení pracovního poměru a přivolení soudu nezletilému zaměstnanci. 8 8

9 Právnická osoba Právnická osoba je umělý organizační útvar vytvořený člověkem. § 118 NOZ: Právnická osoba má právní osobnost od svého vzniku do svého zániku. § 126 odst. 1 NOZ: Právnická osoba vzniká dnem zápisu do veřejného rejstříku. 9 9

10 Jednání za právnickou osobu
Za právnickou osobu musí vždy jednat zástupce. § 161 NOZ: Kdo právnickou osobu zastupuje, dá najevo, co ho k tomu opravňuje, neplyne-li to již z okolností. Kdo za právnickou osobu podepisuje, připojí k jejímu názvu svůj podpis, popřípadě i údaj o své funkci nebo o svém pracovním zařazení. § 163 NOZ: Statutárnímu orgánu náleží veškerá působnost, kterou zakladatelské právní jednání, zákon nebo rozhodnutí orgánu veřejné moci nesvěří jinému orgánu právnické osoby. 10 10

11 Jednání za právnickou osobu
§ 164 odst. 3 NOZ: Má-li právnická osoba s kolektivním statutárním orgánem zaměstnance, pověří jednoho člena statutárního orgánu právním jednáním vůči zaměstnancům; jinak tuto působnost vykonává předseda statutárního orgánu. § 166 NOZ: (1) Právnickou osobu zastupují její zaměstnanci v rozsahu obvyklém vzhledem k jejich zařazení nebo funkci; přitom rozhoduje stav, jak se jeví veřejnosti. Co je stanoveno o zastoupení právnické osoby zaměstnancem, platí obdobně pro zastoupení právnické osoby jejím členem nebo členem jiného orgánu nezapsaného do veřejného rejstříku. (2) Omezení zástupčího oprávnění vnitřním předpisem právnické osoby má účinky vůči třetí osobě, jen muselo-li jí být známo. 11 11

12 Souběh funkce statutárního orgánu a pracovního poměru
Nový občanský zákoník ani nový zákon o obchodních korporacích nepřevzal stávající § 66d obchodního zákoníku (pověření obchodním vedením). Krajně nejistá se opět stává otázka tzv. souběhu funkce statutárního orgánu a pracovního poměru, ve kterém má zaměstnanec společnost řídit. 12 12

13 Zastoupení § 436 odst. 1 NOZ: § 437 odst. 1 NOZ:
Kdo je oprávněn právně jednat jménem jiného, je jeho zástupcem; ze zastoupení vznikají práva a povinnosti přímo zastoupenému. Není-li zřejmé, že někdo jedná za jiného, platí, že jedná vlastním jménem. § 437 odst. 1 NOZ: Zastoupit jiného nemůže ten, jehož zájmy jsou v rozporu se zájmy zastoupeného, ledaže při smluvním zastoupení zastoupený o takovém rozporu věděl nebo musel vědět. 13 13

14 Děkujeme za pozornost. © Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o.


Stáhnout ppt "JUDr. Jaroslav Stránský"

Podobné prezentace


Reklamy Google