Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vzdělávání žáků s SVP na ZŠ a SŠ Mgr. Miroslav Vosmik PhDr. Jitka Kendíková ZŠ J. Gutha-Jarkovského Gymnázium Jiřího Gutha-Jarkovského Truhlářská 22, Praha.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vzdělávání žáků s SVP na ZŠ a SŠ Mgr. Miroslav Vosmik PhDr. Jitka Kendíková ZŠ J. Gutha-Jarkovského Gymnázium Jiřího Gutha-Jarkovského Truhlářská 22, Praha."— Transkript prezentace:

1 Vzdělávání žáků s SVP na ZŠ a SŠ Mgr. Miroslav Vosmik PhDr. Jitka Kendíková ZŠ J. Gutha-Jarkovského Gymnázium Jiřího Gutha-Jarkovského Truhlářská 22, Praha 1 miroslav.vosmik@seznam.cz j.kendikova@email.cz

2 Motto: „Je zhola zbytečné se ptát, má-li život smysl či ne. Má takový smysl, jaký mu dáme.” Seneca

3 Specifické vzdělávací potřeby Za žáky se specifickými vzdělávacími potřebami se považují jedinci s těžkými zrakovým, těžkým sluchovým postižením, těžkou poruchou dorozumívacích schopností, hluchoslepí, se souběžným postižením více vadami, s autismem, s těžkým tělesným a těžkým mentálním postižením. Za žáky se specifickými vzdělávacími potřebami se považují jedinci s těžkými zrakovým, těžkým sluchovým postižením, těžkou poruchou dorozumívacích schopností, hluchoslepí, se souběžným postižením více vadami, s autismem, s těžkým tělesným a těžkým mentálním postižením.

4 Legislativa Zákon č. 561/2004 Sb., (školský zákon) Zákon č. 561/2004 Sb., (školský zákon) Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád Vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami… Vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami… Vyhláška č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání… Vyhláška č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání… Vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání… Vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání… Vyhláška č. 492/2005 Sb., o krajských normativech Vyhláška č. 492/2005 Sb., o krajských normativech Vyhláška č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci PŘ na SŠ Vyhláška č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci PŘ na SŠ

5 I. Diagnóza - Aspergerův syndrom A/ Diagnóza a diagnostika ve škole A/ Diagnóza a diagnostika ve škole B/ Charakteristika příznaků AS. Metody a přístupy ve školní praxi. B/ Charakteristika příznaků AS. Metody a přístupy ve školní praxi. 1. Narušené sociální chování a neverbální komunikace 1. Narušené sociální chování a neverbální komunikace 2. Narušený jazyk a řeč 2. Narušený jazyk a řeč 3. Specifické zájmy a rituály 3. Specifické zájmy a rituály 4. Narušená motorická koordinace 4. Narušená motorická koordinace 5. Procesy vnímání, myšlení a paměti 5. Procesy vnímání, myšlení a paměti 6. Citlivost smyslů a percepční poruchy 6. Citlivost smyslů a percepční poruchy 7. Úzkost, deprese, agresivita, puberta 7. Úzkost, deprese, agresivita, puberta

6 Diagnóza a diagnostika Základními klinickými příznaky jsou (Lorna Wingová, 1981, doplněno Thorová, 2006): Základními klinickými příznaky jsou (Lorna Wingová, 1981, doplněno Thorová, 2006): nedostatek empatie, egocentrismus nedostatek empatie, egocentrismus snížená adaptabilita (kompenzovaná rigidním chováním ve formě rituálů) snížená adaptabilita (kompenzovaná rigidním chováním ve formě rituálů) jednoduchá, nepatřičná a jednostranná interakce jednoduchá, nepatřičná a jednostranná interakce omezená, případně neexistující schopnost navazovat a udržet si přátelství omezená, případně neexistující schopnost navazovat a udržet si přátelství obtížné chápání společenských pravidel obtížné chápání společenských pravidel pedantsky přesná, jednotvárná řeč, problém v oblasti pragmatického užívání řeči (opožděný vývoj řeči být může i nemusí) pedantsky přesná, jednotvárná řeč, problém v oblasti pragmatického užívání řeči (opožděný vývoj řeči být může i nemusí) nedostatečná neverbální komunikace nedostatečná neverbální komunikace hluboký (ulpívavý) zájem o specifickou skutečnost či předmět hluboký (ulpívavý) zájem o specifickou skutečnost či předmět nemotornost, nepřirozené pozice nemotornost, nepřirozené pozice

7 Sociální chování a neverbální komunikace neschopnost (omezená schopnost) interakce s vrstevníky neschopnost (omezená schopnost) interakce s vrstevníky nízký zájem navazovat kontakty s vrstevníky (vyplývá z nejistoty a neschopnosti kontakt navazovat) nízký zájem navazovat kontakty s vrstevníky (vyplývá z nejistoty a neschopnosti kontakt navazovat) neodpovídající interpretace sociálních podnětů neodpovídající interpretace sociálních podnětů sociálně i emočně nepřiměřené chování sociálně i emočně nepřiměřené chování problém s adaptabilitou problém s adaptabilitou zvláštní projevy neverbální komunikace : zvláštní projevy neverbální komunikace : - omezené využívání gest - nejasná řeč těla - malá výpovědní hodnota výrazu tváře (strnulý pohled) - neschopnost “předávat informace“ očima - nedodržování dostatečného fyzického odstupu aj.

8 Metody pro nácvik sociálního chování učit zahajovat, udržovat a ukončovat sociální kontakt učit zahajovat, udržovat a ukončovat sociální kontakt učit reagovat na spolužáky, spolupracovat s nimi, zároveň respektovat jejich individualitu učit reagovat na spolužáky, spolupracovat s nimi, zároveň respektovat jejich individualitu učit být sám, aniž by se svým jednáním dotýkal druhých učit být sám, aniž by se svým jednáním dotýkal druhých trpělivě vysvětlovat různé situace a to, jak se v nich měl zachovat (posilovat žádoucí jednání a tlumit nežádoucí) trpělivě vysvětlovat různé situace a to, jak se v nich měl zachovat (posilovat žádoucí jednání a tlumit nežádoucí) podporovat zájmovou činnost (setkávání s lidmi stejných zájmů) podporovat zájmovou činnost (setkávání s lidmi stejných zájmů) dbát na to, aby mu byl ve škole někdo blízký (z dospělých i vrstevníků) dbát na to, aby mu byl ve škole někdo blízký (z dospělých i vrstevníků) vést k pozorování druhých vést k pozorování druhých učitelé jako vzor v komunikaci učitelé jako vzor v komunikaci učit říkat si o pomoc učit říkat si o pomoc vytvářet prostor pro relaxaci a odreagování vytvářet prostor pro relaxaci a odreagování vytvářet prostor pro individuální práci s učitelem (asistentem) vytvářet prostor pro individuální práci s učitelem (asistentem) nacvičovat řeč těla a porozumění projevům emocí nacvičovat řeč těla a porozumění projevům emocí vést k psaní deníku k rozvoji sebepoznání a empatie vést k psaní deníku k rozvoji sebepoznání a empatie naučit frázím, které se dají použít, když je zmatený a neví si rady naučit frázím, které se dají použít, když je zmatený a neví si rady nechat zažívat úspěch (důležité zvláště u jedinců s nadměrnou úzkostí) nechat zažívat úspěch (důležité zvláště u jedinců s nadměrnou úzkostí) neignorovat osobité příspěvky do diskuse, dát prostor k projevení vlastního názoru neignorovat osobité příspěvky do diskuse, dát prostor k projevení vlastního názoru nepoužívat ironii, sarkasmus, narážky a metafory při jednání s ním, jsou matoucí a nepříjemné (můžou být přijímány doslovně) nepoužívat ironii, sarkasmus, narážky a metafory při jednání s ním, jsou matoucí a nepříjemné (můžou být přijímány doslovně) být důsledný v dodržování stanovených pravidel i v plnění slibů být důsledný v dodržování stanovených pravidel i v plnění slibů zajistit co nejvyšší možnou pravidelnost ve všech školních činnostech, pokud mají nastat nějaké změny, včas vyvětlit proč ke změně dochází a jak bude vypadat zajistit co nejvyšší možnou pravidelnost ve všech školních činnostech, pokud mají nastat nějaké změny, včas vyvětlit proč ke změně dochází a jak bude vypadat za všech okolností dávat přesné a srozumitelné instrukce (nejlépe ve vizuální podobě) za všech okolností dávat přesné a srozumitelné instrukce (nejlépe ve vizuální podobě)

9 Jazyk a řeč opožděný vývoj řeči (nemusí být, Thorová 2006) opožděný vývoj řeči (nemusí být, Thorová 2006) hyperkorektní jazykový projev hyperkorektní jazykový projev pedantský přístup k řeči pedantský přístup k řeči neobvyklé frázování, atypicky působící řeč neobvyklé frázování, atypicky působící řeč nedostatečné porozumění, mylné chápání obrazných pojmenování nedostatečné porozumění, mylné chápání obrazných pojmenování

10 Metody pro rozvoj řeči učit vhodné fráze pro zahájení a ukončení hovoru, pro požádání o pomoc, pro zopakování a jinou formulaci otázek učit vhodné fráze pro zahájení a ukončení hovoru, pro požádání o pomoc, pro zopakování a jinou formulaci otázek učit používat komplimenty určené druhým lidem učit používat komplimenty určené druhým lidem využívat řečová cvičení, učit správně pracovat s přízvukem, melodií, tónem hlasu, tempem a pauzami využívat řečová cvičení, učit správně pracovat s přízvukem, melodií, tónem hlasu, tempem a pauzami vysvětlovat obrazná pojmenování a nechtít je samostatně interpretovat vysvětlovat obrazná pojmenování a nechtít je samostatně interpretovat nepoužívat abstraktní výrazy, nepřesné instrukce nepoužívat abstraktní výrazy, nepřesné instrukce spolupracovat s logopedem spolupracovat s logopedem

11 Specifické zájmy a rituály Diagnostická kritéria (podle Gillberg, 1989) : nezájem o jiné činnosti nezájem o jiné činnosti jednoznačný projev specifického zájmu a ulpívání na něm jednoznačný projev specifického zájmu a ulpívání na něm mechanické jednání převažuje nad významem činnosti mechanické jednání převažuje nad významem činnosti

12 Přístupy v oblasti zájmů a rituálů využívat specifického zájmu a rituálů pro : relaxaci, podnícení konverzace, posílení sebevědomí, nastolení řádu a pravidelnosti, k prožitku radosti využívat specifického zájmu a rituálů pro : relaxaci, podnícení konverzace, posílení sebevědomí, nastolení řádu a pravidelnosti, k prožitku radosti vymezovat dobu vyhrazenou pro specifický zájem vymezovat dobu vyhrazenou pro specifický zájem konstruktivně využívat zájem - pro zvýšení motivace, pro lepší sociální kontakt konstruktivně využívat zájem - pro zvýšení motivace, pro lepší sociální kontakt naučit pracovat s časovým rozvrhem naučit pracovat s časovým rozvrhem trvat na dohodě (kompromisu) ohledně zájmu i rituálů trvat na dohodě (kompromisu) ohledně zájmu i rituálů mírnit hladinu úzkosti mírnit hladinu úzkosti sebestimulující jednání mírnit zvýšenou tělesnou aktivitou sebestimulující jednání mírnit zvýšenou tělesnou aktivitou vyvarovat se činnostem, které vyvolávají silnou frustraci či dlouhotrvající nudu vyvarovat se činnostem, které vyvolávají silnou frustraci či dlouhotrvající nudu

13 Metody pro rozvoj koordinace zajistit vyšetření pohybového ústrojí zajistit vyšetření pohybového ústrojí podle pokynů fyzioterapeuta, který sestaví plán pro zlepšení pohybových dovedností, pracovat v hodinách tělesné výchovy podle pokynů fyzioterapeuta, který sestaví plán pro zlepšení pohybových dovedností, pracovat v hodinách tělesné výchovy pracovat především na zlepšení koordinace horních a dolních končetin pracovat především na zlepšení koordinace horních a dolních končetin rozvoj dovedností při míčových hrách rozvoj dovedností při míčových hrách vést nápravná cvičení pro zlepšení rukopisu, cvičit rychlé používání klávesnice vést nápravná cvičení pro zlepšení rukopisu, cvičit rychlé používání klávesnice sledovat změny v pohybu a konzultovat je s odborníky sledovat změny v pohybu a konzultovat je s odborníky zařazovat do volného času další fyzické aktivity (např. plavání) zařazovat do volného času další fyzické aktivity (např. plavání) vymýšlet nové metody motivující k tělesné aktivitě vymýšlet nové metody motivující k tělesné aktivitě

14 Metody pro rozvoj kognitivních procesů vést k vnímání myšlenek a pocitů druhých lidí a jejich porozumění vést k vnímání myšlenek a pocitů druhých lidí a jejich porozumění vést k tomu, aby se student nejprve nad chováním zamyslel, vyhodnotil ho a pak teprve jednal vést k tomu, aby se student nejprve nad chováním zamyslel, vyhodnotil ho a pak teprve jednal alternativní formy výkladu alternativní formy výkladu dbát na zasazování nových informací do souvislostí (systému) dbát na zasazování nových informací do souvislostí (systému) nevyžadovat interpretace literárních textů nevyžadovat interpretace literárních textů usměrňovat rozbíhavou diskuzi usměrňovat rozbíhavou diskuzi podporovat nadprůměrné intelektové schopnosti a posilovat slabší stránky intelektu podporovat nadprůměrné intelektové schopnosti a posilovat slabší stránky intelektu navrhovat různé strategie uvažování navrhovat různé strategie uvažování respektovat netradiční metody řešení problémů (pokud vedou k správnému výsledku) respektovat netradiční metody řešení problémů (pokud vedou k správnému výsledku) vždy hodnotit postup, nejen výsledek vždy hodnotit postup, nejen výsledek podporovat vizualizaci ve výkladu podporovat vizualizaci ve výkladu tolerovat výkyvy pozornosti tolerovat výkyvy pozornosti procvičovat dlouhodobou paměť procvičovat dlouhodobou paměť začít včas s přípravou na velké zkoušky (viz maturita) a průběžně kontrolovat tuto přípravu zkoušením začít včas s přípravou na velké zkoušky (viz maturita) a průběžně kontrolovat tuto přípravu zkoušením poskytovat konzultace k výkladům i mimo rámec vyučovacích hodin poskytovat konzultace k výkladům i mimo rámec vyučovacích hodin důsledná kontrola zápisu poznámek důsledná kontrola zápisu poznámek častá analýza výkonů studenta, spolu se zpětnou vazbou častá analýza výkonů studenta, spolu se zpětnou vazbou

15 Doporučení při změně citlivosti smyslů eliminovat nepříjemné zvuky eliminovat nepříjemné zvuky vytvořit postupy, které dokážou redukovat nepříjemné zážitky ze sluchových i zrakových podnětů vytvořit postupy, které dokážou redukovat nepříjemné zážitky ze sluchových i zrakových podnětů zvážit sluchátka, poslech hudby zvážit sluchátka, poslech hudby respektovat citlivost na dotyk respektovat citlivost na dotyk v prostoru třídy snižovat hladinu hluku a intenzivní osvětlení v prostoru třídy snižovat hladinu hluku a intenzivní osvětlení v případě změněné citlivosti na chuť a složení jídel a po dohodě s odborníkem na výživu upravit jídelníček v případě změněné citlivosti na chuť a složení jídel a po dohodě s odborníkem na výživu upravit jídelníček sledovat, zda se u studenta nevyskytují příznaky bolesti sledovat, zda se u studenta nevyskytují příznaky bolesti vést k tomu, aby se student svěřoval s jakoukoliv nepohodou vést k tomu, aby se student svěřoval s jakoukoliv nepohodou

16 Jak snižovat úzkost ? úzkost vždy snižuje přesný plán, struktura, program, rozvrh úzkost vždy snižuje přesný plán, struktura, program, rozvrh relaxace relaxace mechanická a systematická činnost navozuje pocit jistoty a řádu mechanická a systematická činnost navozuje pocit jistoty a řádu redukce hodin (několikadenní absence) redukce hodin (několikadenní absence) terapie (kognitivně-behaviorální) terapie (kognitivně-behaviorální) medikace medikace

17 Jak pracovat s agresivitou ? naučit chápat, co to je vztek a kdy vzniká (hraní rolí, rozbor situací) naučit chápat, co to je vztek a kdy vzniká (hraní rolí, rozbor situací) naučit rozpoznávat vztek u druhých i u sebe (práce s obrázky, studium řeči těla) naučit rozpoznávat vztek u druhých i u sebe (práce s obrázky, studium řeči těla) nácvik sebekontroly (učit zastavit se, počkat, zhluboka dýchat, zachovat klid) nácvik sebekontroly (učit zastavit se, počkat, zhluboka dýchat, zachovat klid) učit adekvátní způsoby reakcí (vztek vyjádřit slovně, nikoli fyzicky, a v soukromí, z místa incidentu odejít, provokatéra ignorovat, umět říci “nech mě být”, umět požádat o pomoc) učit adekvátní způsoby reakcí (vztek vyjádřit slovně, nikoli fyzicky, a v soukromí, z místa incidentu odejít, provokatéra ignorovat, umět říci “nech mě být”, umět požádat o pomoc)

18 II. Co může a musí škola ? A/ Výhody a nevýhody integrace A/ Výhody a nevýhody integrace B/ Příprava pracovníků školy B/ Příprava pracovníků školy C/ Individuální vzdělávací plán C/ Individuální vzdělávací plán 1. Podmínky pro vzdělávání studentů s AS 1. Podmínky pro vzdělávání studentů s AS 2. Jak by měl IVP vypadat ? 2. Jak by měl IVP vypadat ? 3. Forma IVP 3. Forma IVP 4. Příprava na maturitní zkoušku 4. Příprava na maturitní zkoušku D/ Třídní kolektiv a atmosféra školy D/ Třídní kolektiv a atmosféra školy E/ Asistent pedagoga E/ Asistent pedagoga 1. Náplň práce asistenta pedagoga 1. Náplň práce asistenta pedagoga 2. Postup při zajišťování asistenta ve škole 2. Postup při zajišťování asistenta ve škole F/ Shrnutí - postupné kroky k úspěšné integraci F/ Shrnutí - postupné kroky k úspěšné integraci

19 Výhody a nevýhody integrace Pozitiva náročnější prostředí školy odpovídá více běžnému životu náročnější prostředí školy odpovídá více běžnému životu možnost nápodoby chování možnost nápodoby chování v běžném sociálním prostředí v běžném sociálním prostředí odbourání izolace, kontakt se zdravými vrstevníky odbourání izolace, kontakt se zdravými vrstevníky lepší adaptace na pozdější studium či zaměstnání, i život lepší adaptace na pozdější studium či zaměstnání, i život v dospělosti v dospělosti u víceletého gymnázia zajištění delší kontinuity vzdělávání u víceletého gymnázia zajištění delší kontinuity vzdělávání zvýšení sebevědomí rodičů i dítěte zvýšení sebevědomí rodičů i dítěte v přítomnosti asistenta zajištěn individuální přístup v přítomnosti asistenta zajištěn individuální přístup podpořená touha některých dětí být mezi běžnou populací podpořená touha některých dětí být mezi běžnou populací možnost rozvíjet do hloubky specifický zájem možnost rozvíjet do hloubky specifický zájem někdy lepší dostupnost školy někdy lepší dostupnost školy nezanedbatelný je přínos pro zdravou populaci, jež by se měla setkávat s jinakostí, a tak se ji učila tolerovat nezanedbatelný je přínos pro zdravou populaci, jež by se měla setkávat s jinakostí, a tak se ji učila tolerovatNegativa chybí ochranné prostředí, které nevyhovuje individuálním potřebám dítěte chybí ochranné prostředí, které nevyhovuje individuálním potřebám dítěte méně uspokojeny specifické potřeby dítěte méně uspokojeny specifické potřeby dítěte vyšší zátěž, tedy i stres, úzkost, strach ze selhání vyšší zátěž, tedy i stres, úzkost, strach ze selhání více problémového chování (je víc vidět) více problémového chování (je víc vidět) chybějící speciálně-pedagogické vzdělání učitelů, málo zkušeností s výukou dětí s AS chybějící speciálně-pedagogické vzdělání učitelů, málo zkušeností s výukou dětí s AS problematičtější souhra mezi rodinou a školou problematičtější souhra mezi rodinou a školou možnost tlaku rodičů spolužáků na odchod dítěte (z důvodu špatné informovanosti, či strachu z agresivity, nebo z pocitu, že handicapované dítě brzdí vzdělávání) možnost tlaku rodičů spolužáků na odchod dítěte (z důvodu špatné informovanosti, či strachu z agresivity, nebo z pocitu, že handicapované dítě brzdí vzdělávání) nebezpečí šikany nebezpečí šikany sklon k sebepodhodnocování, srovnávání se spolužáky, nemožnost zažít úspěch sklon k sebepodhodnocování, srovnávání se spolužáky, nemožnost zažít úspěch

20 Důležití pracovníci školy ředitel ředitel výchovný poradce výchovný poradce učitelé učitelé asistenti pedagoga asistenti pedagoga školní psycholog školní psycholog další pracovníci další pracovníci

21 Nač musí být připraven ředitel školy? činit klíčová rozhodnutí činit klíčová rozhodnutí umět říci: NE umět říci: NE motivovat ped. pracovníky motivovat ped. pracovníky věnovat zvýšenou pozornost výběru učitelů věnovat zvýšenou pozornost výběru učitelů ve zvýšené míře komunikovat se všemi zúčastněnými ve zvýšené míře komunikovat se všemi zúčastněnými spolupracovat s odborníky spolupracovat s odborníky možný neúspěch možný neúspěch

22 Výchovný poradce Zvýšené nároky v oblasti Zvýšené nároky v oblasti A) vzdělání B) komunikace se všemi zúčastněnými – role koordinátora C) spolupráce s odborníky D) osvětová činnost E) metodická činnost F) supervize

23 Příprava učitelů informovaný a motivovaný učitel informovaný a motivovaný učitel školení pro učitele (nejlépe od odborníků, kteří budou se školu spolupracovat) školení pro učitele (nejlépe od odborníků, kteří budou se školu spolupracovat) podrobný IVP (připravený a konzultovaný s odborníkem) podrobný IVP (připravený a konzultovaný s odborníkem) supervize (psychologa, speciálního pedagoga) supervize (psychologa, speciálního pedagoga) užší spolupráce s rodiči užší spolupráce s rodiči

24 Asistent pedagoga – náplň práce a) individuální práce se studentem podle instrukcí učitele (ve formě dohledu, verbální podpory, dovysvětlování, vizuální podpory) a) individuální práce se studentem podle instrukcí učitele (ve formě dohledu, verbální podpory, dovysvětlování, vizuální podpory) b) pomoc při adaptaci studenta : b) pomoc při adaptaci studenta : pomoc při rozvoji sociálních dovedností pomoc při rozvoji sociálních dovedností pomoc při orientaci v prostoru a čase pomoc při orientaci v prostoru a čase pomoc při řešení konfliktů mezi spolužáky pomoc při řešení konfliktů mezi spolužáky zprostředkovává komunikaci mezi rodinou a školou (vede nebo dohlíží nad vedením diáře, pravidelně konzultuje s rodiči, zprostředkovává konzultace mezi rodiči a učiteli) zprostředkovává komunikaci mezi rodinou a školou (vede nebo dohlíží nad vedením diáře, pravidelně konzultuje s rodiči, zprostředkovává konzultace mezi rodiči a učiteli) pomáhá studentovi v komunikaci a navazování sociálních vztahů pomáhá studentovi v komunikaci a navazování sociálních vztahů nacvičuje a rozvíjí komunikaci nacvičuje a rozvíjí komunikaci podílí se na vytváření pracovních a hygienických návyků podílí se na vytváření pracovních a hygienických návyků zajišťuje bezpečnost studenta zajišťuje bezpečnost studenta pomáhá usměrňovat problémové chování studenta (konzultuje se speciálním pedagogem či behaviorálním terapeutem možnosti této pomoci) pomáhá usměrňovat problémové chování studenta (konzultuje se speciálním pedagogem či behaviorálním terapeutem možnosti této pomoci) zajišťuje dohled (činnost) o přestávkách a volných hodinách zajišťuje dohled (činnost) o přestávkách a volných hodinách zajišťuje relaxaci zajišťuje relaxaci c) pomoc při přípravě pomůcek a materiálů pro studenta c) pomoc při přípravě pomůcek a materiálů pro studenta d) spolupráce při tvorbě IVP (k tomu využívá své záznamy z pozorování studenta) d) spolupráce při tvorbě IVP (k tomu využívá své záznamy z pozorování studenta) pozoruje chování studenta (vede si o něm záznamy) pozoruje chování studenta (vede si o něm záznamy) sleduje studijní výsledky studenta (vede si o nich záznamy, zvláště o výrazných zlepšeních či zhoršeních v jednotlivých předmětech) sleduje studijní výsledky studenta (vede si o nich záznamy, zvláště o výrazných zlepšeních či zhoršeních v jednotlivých předmětech) konzultuje s učiteli (výchovným poradcem, třídním učitelem, speciálním pedagogem) výsledky svých pozorování konzultuje s učiteli (výchovným poradcem, třídním učitelem, speciálním pedagogem) výsledky svých pozorování

25 Základní podmínky úspěšné integrace podrobné psychologické (neurologické, …) vyšetření studenta podrobné psychologické (neurologické, …) vyšetření studenta převaha pozitiv při zvažování individuální integrace (nutné počítat s negativy a připravit se na ně) převaha pozitiv při zvažování individuální integrace (nutné počítat s negativy a připravit se na ně) motivace rodičů i studenta (mírnit nejistotu a pochybnosti na straně rodičů) motivace rodičů i studenta (mírnit nejistotu a pochybnosti na straně rodičů) ochotné a vstřícné vedení příslušné školy ochotné a vstřícné vedení příslušné školy o vhodnosti integrace přesvědčený (vyškolený a spolupracující) učitelský sbor o vhodnosti integrace přesvědčený (vyškolený a spolupracující) učitelský sbor ustavený tým odborníků (výchovný poradce, psycholog, speciální pedagog, terapeut, lékař, fyzioterapeut, …), jejich konzultace a supervize ve škole ustavený tým odborníků (výchovný poradce, psycholog, speciální pedagog, terapeut, lékař, fyzioterapeut, …), jejich konzultace a supervize ve škole kvalitní IVP, vycházející z vyšetření studenta kvalitní IVP, vycházející z vyšetření studenta připravený třídní kolektiv (a to i rodiče spolužáků) připravený třídní kolektiv (a to i rodiče spolužáků) vhodný asistent pedagoga (popřípadě student VŠ pro volnočasové aktivity) vhodný asistent pedagoga (popřípadě student VŠ pro volnočasové aktivity) neustálý kontakt mezi rodinou a školou neustálý kontakt mezi rodinou a školou

26 Seznam doporučené literatury Thorová, K. : Poruchy autistického spektra. Portál, Praha 2006. Thorová, K. : Poruchy autistického spektra. Portál, Praha 2006. Attwood, T. : Aspergerův syndrom. Portál, Praha 2005. Attwood, T. : Aspergerův syndrom. Portál, Praha 2005. Hrdlička, M., Komárek, V. : Dětský autismus. Portál, Praha 2004. Hrdlička, M., Komárek, V. : Dětský autismus. Portál, Praha 2004. Gillberg, Ch., Peeters, T. : Autismus - zdravotní a výchovné aspekty. Portál, Praha 2003. Gillberg, Ch., Peeters, T. : Autismus - zdravotní a výchovné aspekty. Portál, Praha 2003. Haddon, M. : Podivný případ se psem. Argo, Praha 2003. Haddon, M. : Podivný případ se psem. Argo, Praha 2003. Howlin, P. : Autismus u dospívajících a dospělých. Portál, Praha 2005 Howlin, P. : Autismus u dospívajících a dospělých. Portál, Praha 2005 Schopler, E. : Příběhy dětí s autismem a příbuznými poruchami vývoje. Portál, Praha 1999. Schopler, E. : Příběhy dětí s autismem a příbuznými poruchami vývoje. Portál, Praha 1999. Schopler, E., Reichler, R.J., Lansingová, M. : Strategie a metody výuky dětí s autismem a dalšími vývojovými poruchami. Portál, Praha 1998. Schopler, E., Reichler, R.J., Lansingová, M. : Strategie a metody výuky dětí s autismem a dalšími vývojovými poruchami. Portál, Praha 1998. Schopler, E., Mesibov, G.B. : Autistické chování. Portál, Praha 1997 Schopler, E., Mesibov, G.B. : Autistické chování. Portál, Praha 1997 Richman, S. : Výchova dětí s autismem. Portál, Praha 2006. Richman, S. : Výchova dětí s autismem. Portál, Praha 2006. Vermeulen, P. : Autistické myšlení. Grada, Praha 2006. Vermeulen, P. : Autistické myšlení. Grada, Praha 2006. Nesnídalová, R. : Extrémní osamělost. Portál, Praha 1994. Nesnídalová, R. : Extrémní osamělost. Portál, Praha 1994. Šmejkalová, H. a kol. : Poradenské služby, výchova a vzdělávání dětí a žáků s poruchami autistického spektra. IPPP ČR, Praha 2006. (ke stáhnutí na www.msmt.cz) Šmejkalová, H. a kol. : Poradenské služby, výchova a vzdělávání dětí a žáků s poruchami autistického spektra. IPPP ČR, Praha 2006. (ke stáhnutí na www.msmt.cz) Internetové stránky : Internetové stránky : http://www.dobromysl.cz http://www.dobromysl.cz http://www.dobromysl.cz http://www.autismus.cz http://www.autismus.cz http://www.autismus.cz http://www.apla.cz http://www.apla.cz http://www.apla.cz http://www.mameotevreno.cz http://www.mameotevreno.cz http://www.mameotevreno.cz http://www.rytmus.cz http://www.rytmus.cz http://www.rytmus.cz

27 Centra pomoci 1. APLA ČR, Asociace pomáhající lidem s autismem, www.apla.cz 1. APLA ČR, Asociace pomáhající lidem s autismem, www.apla.czwww.apla.cz (APLA Praha, APLA Severní Čechy, APLA Hradec Králové, APLA Jižní Morava, APLA Vysočina) (APLA Praha, APLA Severní Čechy, APLA Hradec Králové, APLA Jižní Morava, APLA Vysočina) 2. Autistik, Občanské sdružení pro pomoc postiženým autismem, www.volny.cz/autistik 2. Autistik, Občanské sdružení pro pomoc postiženým autismem, www.volny.cz/autistikwww.volny.cz/autistik 3. Rytmus, Občanské sdružení pro integraci lidí s postižením do společnosti, www.rytmus.cz (pomoci může při výběru asistenta) 3. Rytmus, Občanské sdružení pro integraci lidí s postižením do společnosti, www.rytmus.cz (pomoci může při výběru asistenta)www.rytmus.cz 4. Dětská psychiatrická klinika 2. lékařské fakulty, FN Motol 4. Dětská psychiatrická klinika 2. lékařské fakulty, FN Motol 5. Dětská neurologická klinika 2. lékařské fakulty, FN Motol 5. Dětská neurologická klinika 2. lékařské fakulty, FN Motol 6. Máme otevřeno, Občanské sdružení pro integraci lidí s mentálním postižením do společnosti, www.mameotevreno.cz 6. Máme otevřeno, Občanské sdružení pro integraci lidí s mentálním postižením do společnosti, www.mameotevreno.czwww.mameotevreno.cz


Stáhnout ppt "Vzdělávání žáků s SVP na ZŠ a SŠ Mgr. Miroslav Vosmik PhDr. Jitka Kendíková ZŠ J. Gutha-Jarkovského Gymnázium Jiřího Gutha-Jarkovského Truhlářská 22, Praha."

Podobné prezentace


Reklamy Google