Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PŘEDNÁŠKA INVESTICE MEZINÁRODNÍ INVESTIČNÍ PRÁVO SMLOUVA O DODÁVCE INVESTIČNÍCH CELKŮ PROF. JUDR. NADĚŽDA ROZEHNALOVÁ,CSc.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PŘEDNÁŠKA INVESTICE MEZINÁRODNÍ INVESTIČNÍ PRÁVO SMLOUVA O DODÁVCE INVESTIČNÍCH CELKŮ PROF. JUDR. NADĚŽDA ROZEHNALOVÁ,CSc."— Transkript prezentace:

1 PŘEDNÁŠKA INVESTICE MEZINÁRODNÍ INVESTIČNÍ PRÁVO SMLOUVA O DODÁVCE INVESTIČNÍCH CELKŮ PROF. JUDR. NADĚŽDA ROZEHNALOVÁ,CSc.

2 UPOZORNĚNÍ TENTO MATERIÁL ZPRACOVALA PROF. JUDR. N. ROZEHNALOVÁ,CSc. JE URČEN STUDENTŮM, KURSŮ, KTERÉ VYUČUJE. JE URČEN POUZE KE STUDIJNÍM ÚČELŮM. BEZ VÝSLOVNÉHO DOVOLENÍ AUTORA NELZE TEXT POUŽÍT K JINÝM, NEŽ STUDIJNÍM ÚČELŮM V JÍ VEDENÝCH KURSECH.

3 OSNOVA A. ROVINA MEZINÁRODNÍHO EKONOMICKÉHO PRÁVA DEFINICE
MULTILATERÁLNÍ ÚPRAVA BILATERÁLNÍ ÚPRAVA B. ZACHÁZENÍ S INVESTICEMI C. OCHRANA INVESTIC DIPLOMATICKÁ V ROVINĚ MEZINÁRODNÍCH SMLUV D. ŘEŠENÍ SPORŮ

4 ÚVOD MEZINÁRODNÍ INVESTICE – HYBNÝ MOTOR ŘADY EKONOMIK, ZEJMÉNĚ MÉNĚ ROZVINUTÝCH ZAPOJENÍ MEZINÁRODNÍCH ORGANIZACÍ ZAJIŠŤUJÍCÍCH FINANCOVÁNÍ V ROZVOJI INVESTIC (SVĚTOVÁ BANKA, IBRD, IDA, IFC, MIGA,ICSID, REGIONÁLNÍ INSTITUCE, OECD, EU, OSN) ŘADA VLIVŮ ZASAHUJÍCÍCH KONKRÉTNÍ INVESTICI

5 INVESTICE - POJEM EKONOMICKÝ POHLED: URČITÝ EKONOMICKÝ PŘÍNOS, KTERÝ JE POSKYTNUT NA URČITOU DOBU, PŘIČEMŽ BUDOUCÍ ODMĚNA INVESTORA ZÁVISÍ NA HOSPODÁŘSKÉM VÝSLEDKU PODNIKU (PODNIKATELSKÉ RIZIKO) PRÁVNÍ POJEM: NENÍ JEDNOTNÝ, ŘADA DEFINIC INVESTICE, KTERÉ SE LIŠÍ V ZÁVISLOSTI NA ZDROJI ÚPRAVY A NA ÚČELU ZDROJE ÚPRAVY

6 PŘÍKLAD SMLOUVA S ŘECKEM
(1) "Investice" znamená každý druh aktiv a zahrnuje zejména, nikoliv však výlučně: a) movitý a nemovitý majetek a jiná majetková práva jako hypotéky, zástavy nebo ručení, b) akcie, vklady a obligace společnosti a jiné formy účasti na společnosti, c) půjčky, nároky na peníze nebo jakékoliv plnění podle smlouvy, které má finanční hodnotu, d) duševní majetková práva, goodwill, technické procesy a know-how, e) podnikatelská oprávnění vyplývající ze zákona nebo ze smlouvy, včetně oprávnění k průzkumu, kultivaci, těžbě nebo využívání přírodních zdrojů.

7 PŘÍKLAD SMLOUVA USA a) "investice" označuje jakýkoli druh investice na území jedné smluvní strany, která je vlastněna nebo je přímo či nepřímo kontrolována státními příslušníky nebo společnostmi druhé smluvní strany, jako je akcie, pohledávka, smlouva o službách a investiční smlouva, a zahrnuje: i) hmotné a nehmotné vlastnictví, včetně práv jako jsou hypotéky, zástavy a ručení; ii) společnost nebo akcie či jiné podíly na společnosti, nebo podíly na jejích aktivech; iii) peněžní pohledávky nebo nároky na plnění, které mají ekonomickou hodnotu a které jsou spojené s investicí; iv) duševní vlastnictví, které zahrnuje mezi jiným práva vztahující se k - literárním a uměleckým dílům, včetně zvukových nahrávek, - vynálezům ve všech oborech lidského úsilí, - průmyslovým vzorům, - uspořádání částí polovodičových integrovaných obvodů, - obchodním tajemstvím a důvěrným podnikatelským informacím, a - obchodním a servisním známkám a názvům výrobků, v) jakékoliv právo vyplývající ze zákona nebo kontraktu, a jakékoliv oprávnění a povolení v souladu se zákonem, včetně koncesí na vyhledávání, kultivaci, těžbu nebo využívání přírodních zdrojů;…………..“

8 MULTILATERÁLNÍ ÚPRAVA
ÚMLUVA V RÁMCI OECD NEBYLA UZAVŘENA, PRÁCE ODSUNUTY NA WTO ÚMLUVA O ŘEŠENÍ SPORŮ MEZI STÁTEM A ZAHRANIČNÍM INVESTOREM – CASE LAW MIGA – ZNAKY INVESTIC PRO ÚČEL ZÁRUK TRIM – WTO – TRADE RELATED MEASURES, KTERÉ JSOU V ROZPORU S ČLÁNKY 3 A 9, SEZNAM TRIM V PŘÍLOZE

9 BILATERÁLNÍ ÚPRAVA ZÁKLAD SYSTÉMU
PRVÁ GENERACE – SMLOUVY O PŘÁTELSTVÍ A OBCHODU (NEŘEŠILY SPECIÁLNĚ INVESTICE, ALE OBECNĚ OBCHOD) SMLOUVY O ZACHÁZENÍ S INVESTICEMI A OCHRANĚ INVESTIC ZVLÁŠTNOST V EU: RÁMCOVÁ V. INDIVIDUÁLNÍ PODOBNÝ OBSAH – OVLIVNĚN PRACEMI NA ÚROVNI MO ŠIROKÁ DEFINICE – ČASTO JEN DEMONSTRATIVNÍ VÝČET – NÁRODNÍ ZACHÁZENÍ – PRAVIDLA PRO VYVLASTNĚNÍ

10 STRUKTURA BIT DEFINICE REŽIM ZACHÁZENÍ – NÁRODNÍ A NEJVYŠŠÍCH VÝHOD
OCHRANA ŘEŠENÍ SPORŮ

11 REŽIM ZACHÁZENÍ zajištění národního režimu, tj. zacházení ne méně výhodného, než stát dává svým vlastním investorům. zajištění režimu nejvyšších výhod, tj. s určitými výjimkami (vztahy v rámci integrací, vztahy v rámci celních unií, atd.) režimu ne méně příznivému, než uděluje stát investorům třetích států.

12 Ochrana závazek podporovat a chránit na svém území investice investorů druhé smluvní strany, připouštět je v souladu se svým právním řádem, poskytovat jim řádné a spravedlivé zacházení a ochranu.

13 OCHRANA je potvrzeno právo státu na vyvlastnění, resp. jakékoli majetkové opatření mající stejný účinek jako znárodnění, tyto zásahy musí být zásahy z titulu veřejného zájmu,a na základě zákona, a na nediskriminačním základě, a při poskytnutí okamžité, přiměřené a účinné náhradě, realizované bez prodlení (ta se rovná tržní hodnotě investice bezprostředně před vyvlastněním nebo před okamžikem, kdy se vyvlastnění stalo veřejně známým), a náhrada bude obsahovat úroky až do doby platby, a současně bude volně převoditelná do zahraničí. Současně má investor právo na neodkladné přezkoumání svého případu a ohodnocení investice soudním nebo jiným nezávislým orgánem.

14 BIT A EU PROBLÉMY KONFLIKTU PRAVOMOCÍ
VZHLEDEM K VNITŘNÍMU TRHU BY NEMĚLY EXISTOVAT PROBLÉMY V MÍŘE ZACHÁZENÍ POSTUPNÉ VYPOVÍDÁNÍ MEZINÁRODNÍCH SMLUV MEZI STÁTY EU

15 OCHRANA INVESTIC A. DIPLOMATICKÁ OCHRANA
B. OCHRANA NA ZÁKLADĚ MEZINÁRODNÍCH SMLUV C. ICSID

16 DIPLOMATICKÁ OCHRANA MEZINÁRODNÍ OBYČEJOVÉ PRÁVO
DEFINICE 1759 EMMERICH DE VATTEL „STÁT JAKO SUBJEKT MP ZASTUPUJE ZÁJMY SVÝCH STÁTNÍCH PŘÍSLUŠNÍKŮ“ MOŽNOST DOMÁHAT SE REPARACE NA HOSTITELSKÉM STÁTU STÁTNÍ PŘÍSLUŠNOST – VIZ NAPŘ. BARCELONA TRACTION

17 MEZINÁRODNÍ SMLOUVY EXISTUJE 2600 BIT OPROŠTĚNÍ SE OD REŽIMU BIT
ZVLÁŠTNÍ DEFINICE I INVESTORA A JEHO STÁTNÍ PŘÍSLUŠNOSTI

18 ICSID WASHINGTONSKÁ SMLOUVA

19 ŘEŠENÍ SPORŮ – DVOUSTRANNÉ SMLOUVY
RŮZNÉ MECHANISMY ROZHODČÍ SOUDY AD HOC ROZHODČÍ SOUDY STÁLÉ

20 SMLOUVA O DODÁVCE INVESTIČNÍCH CELKŮ
II ČÁST SMLOUVA O DODÁVCE INVESTIČNÍCH CELKŮ

21 KONSTRUKCE A. JEDNOTLIVÉ SMLOUVY A DÍLČÍ PLNĚNÍ.
B. CELKOVÁ SMLOUVA A SKUPINOVÁ PLNĚNÍ. C. SMLOUVA O DODÁVCE NA KLÍČ na klíč (turnkey contract) A KOMPLEXNÍ PLNĚNÍ.

22 DEFINICE „Smlouva mezi zadavatelem a dodavatelem investice, kteří mají místo podnikání v různých. Předmětem smlouvy je vybudování konkrétního investičního celku a jeho převod do vlastnictví druhé strany“.

23 NESTÁTNÍ ZDROJE PRÁVNÍ ÚPRAVY
OSN – komise UNCITRAL: Legal Guide on Drawing Up International Contracts for the Construction of Industrial Works Evropská hospodářská komise OSN: General Conditions for the Supply of Plant and Machinery for Export No. 188 General Conditions for the Supply and Erection of Plant and Machinery for Import and Export No. 188 A  Additional Clauses for Supervision of Erection of Plant and Machinery Abroad, No. 188 B  General Conditions for the Erection of Plant and Machinery Abroad, No 188 D

24 NESTÁTNÍ ZDROJE PRÁVNÍ ÚPRAVY
POKRAČOVÁNÍ EHK General Conditions for the Supply of Plant and Machinery for Export, No. 574, 574 D  Guide on Drawing up Contracts for Large Industrial Works

25 FIDIC Conditions of Contract (International) for Works of Civil Engineering Construction, with Forms of Tender and Agreement (Red Book, The New Red Book) Model Contract for Electrical and Mechanical Works (Yeallow book) Conditions of Contract for Design-Build and Turnkey (Orange Book) The Green Book of FIDIC: „Short Form of Contract“ Conditions of Contract for EPC/Turnkey Projects Conditions of Contract for Plant and Design-Build for Electrical and Mechanical Plant and for Building and Engineering Works Designed by the Contractor Conditions of Contract for Construction for Building and Engineering Works Designed by the Employer

26 KONTRAKTACE A. DLE TYPU KONTAKTU MEZI PARTNERY INDIVIDUÁLNÍ TENDR
B. DLE TYPU DOKUMENTŮ S VYUŽITÍM VZOROVÝCH PODMÍNEK C. DLE OVLIVNĚNÍ BEZ DOPADU OSOB TŘETÍCH POD VLIVEM OSOB TŘETÍCH – BANK ATD.

27 STRUKTURA ZÁKLADNÍ SMLOUVA VLOŽENÝ ODKAZ NA PODMÍNKY
VLOŽENÝ ODKAZ NA TECHNICKOU DOKUMENTACI DALŠÍ SOUČÁSTÍ SMLOUVY

28 ZVLÁŠTNÍ KONTRAKTAČNÍ DOLOŽKY
HARDSHIPP DOLOŽKA V. FORCE MAJEURE DOLOŽKA HANDCUFFS DOLOŽKA DOLOŽKA O UCHOVÁNÍ OBCHODNÍHO TAJEMSTVÍ (CONFIDENTIALITY CLAUSE) TERMINATION CLAUSE STABILIZAČNÍ DOLOŽKA

29 HARDSHIPP DOLOŽKA REAGUJE NA ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ, FINANČNÍ A JIM PODOBNÉ SITUACE NASTALY PO UZAVŘENÍ SMLOUVY JE PLNĚNÍ MOŽNÉ? – ANO PACTA SUNT SERVANDA V. REBUS SIC STANTIBUS JAKÉ JE TEDY – PROBLEMATICKÉ, OBTÍŽNÉ, MOŽNÁ EKONOMICKY OBTÍŽNÉ NÁSLEDEK? – V PŘÍPADĚ NASTALÝCH OKOLNOSTÍ JEDNAT DÁLE O SMLOUVĚ

30 DEFINICE HARDSHIPP Těžkostmi při plnění smlouvy, které byly způsobeny podstatnou změnou okolností, se rozumí vznik skutečnosti, které podstatně mění rovnováhu smlouvy, ať již proto, že se zvýšily náklady plnění některé strany, anebo se snížila hodnota přijímaného plnění, a: a) tyto skutečnosti se vyskytnou anebo se stanou známými znevýhodněné straně až po uzavření smlouvy, b) znevýhodněná strana nemohla tyto skutečnosti při uzavírání smlouvy rozumně předpovídat, c) znevýhodněná strana nemohla tyto skutečnosti ovlivnit, d) znevýhodněná strana nevzala na sebe riziko vzniku těchto skutečností.“

31 HARDSHIPP DOLOŽKA - KONSTRUKCE
HYPOTÉZA ÚČINEK

32 HARDSHIPP - FORMULACE a) vymezit samotné „těžkosti“ (lze jen doporučit charakteristiku obsaženou v Zásadách UNIDROIT viz výše) b) vymezit vztah mezi „řádným“ plněním a situací, kdy bude toto plnění „obtížné“ c) notifikační povinnost – zejména nutno zakotvit oznamovací lhůtu ale také formu oznámení d) následky definovaných „obtíží“: - nové jednání mezi smluvními partnery (adaptace nově nastalé situaci) – pro toto přesně stanovit lhůtu případná možnost použít prostředků „ADR“ (mediace, konciliace…) nebo - možnost obrátit se na rozhodce, příp. na soud

33 HANDCUFF DOLOŽKA NEPŘEDVÍDATELNÉ ÚČINKY DOPADU ROZHODNÉHO PRÁVA
„DOLOŽKY UVEDENÉ V TÉTO SMLOUVĚ JSOU VÝLUČNÉ. STRANY SE ZAVAZUJÍ NEPOŽADOVAT V PŘÍPADĚ VÝKONU JEJICH SMLUVNÍCH PRÁV, ŽÁDNOU JINOU NÁHRADU, AŤ JIŽ Z TITULU PORUŠENÍ SMLUVNÍCH ČI MIMOSMLUVNÍCH ZÁVAZKŮ“ VELMI PROBLEMATICKÉ – VIZ PLATNOST DLE NÁRODNÍHO PRÁVA

34 TERMINATION CLAUSE DELŠÍ TRVÁNÍ EXISTENCE SMLOUVY AUTOMATICKÉ UKONČENÍ
NUTNOST DALŠÍHO JEDNÁNÍ DOSAŽENÍ URČITÉ HODNOTY NEDOSAŽENÍ URČITÉ HODNOTY VAZBA NA JINÉ NÁROKY

35 DALŠÍ DOLOŽKY A JEJICH VYSVĚTLENÍ VIZ ZVLÁŠTNÍ INTERAKTIVNÍ OSNOVA

36 Děkuji za pozornost Tento studijní materiál byl vytvořen jako výstup z projektu č. CZ.1.07/2.2.00/ Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.


Stáhnout ppt "PŘEDNÁŠKA INVESTICE MEZINÁRODNÍ INVESTIČNÍ PRÁVO SMLOUVA O DODÁVCE INVESTIČNÍCH CELKŮ PROF. JUDR. NADĚŽDA ROZEHNALOVÁ,CSc."

Podobné prezentace


Reklamy Google