Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Brífink k podnětu AK k odebrání státního souhlasu Univerzitě Jana Amose Komenského Praha s.r.o. působit jako soukromá vysoká škola.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Brífink k podnětu AK k odebrání státního souhlasu Univerzitě Jana Amose Komenského Praha s.r.o. působit jako soukromá vysoká škola."— Transkript prezentace:

1 Brífink k podnětu AK k odebrání státního souhlasu Univerzitě Jana Amose Komenského Praha s.r.o. působit jako soukromá vysoká škola

2 Stanovisko UJAK UJAK s podnětem AK zásadně nesouhlasí. Považuje jej za neprofesionální, tendenční, obsahově nepravdivý a významně poškozující dobré jméno školy a jejích studentů. Informace v něm uvedené UJAK vyvrátí jasnými důkazy a následně bude po Akreditační komisi a konkrétních autorech vymáhat veškeré škody, které jí v souvislosti s tím vzniknou. Na následujících slidech budeme vyvracet nejzásadnější nepravdivá tvrzení, jak jsou prezentována v zápisu z jednání AK.

3 Nepravdivé tvrzení č. 1 – kratší studia „Vysoký počet absolventů končí za dobu výrazně kratší, než je standardní doba studia ve studijním programu. Jak bylo zjištěno, v letech 2011 – 2014 absolvovalo na Univerzitě Jana Amose Komenského Praha s.r.o. v bakalářském studijním programu se standardní dobou studia tři roky 6641 studentů. Z toho 1718 za dobu kratší než dva roky, z toho 1491 za dobu jednoho roku a z toho někteří absolventi dokonce za dobu kratší než půl roku. Z uvedených zjištění vyplývá, že každý čtvrtý absolvent bakalářského programu na Univerzitě Jana Amose Komenského Praha s.r.o. získal vysokoškolské vzdělání za nestandardně krátkou dobu, což je vysoce neobvyklé a může to svědčit o existenci dalších závažných systémových pochybení v činnosti vysoké školy.“ Jde o hrubou manipulaci Akreditační komise s interpretací údajů o studiu. MŠMT v daném období na všech VŠ opakovaně provedlo kontrolu délky studií všech jednotlivých studentů. Na UJAK se nezjistilo žádné pochybení. Kratším studiem přirozeně procházejí absolventi VOŠ a studenti přestupující z jiných škol, vše na základě pravidel registrovaných MŠMT ve Studijním a zkušebním řádu.

4 Nepravdivé tvrzení č. 2 – neexistující akreditace „Vydávání neúplných nebo klamavých informací. Univerzita Jana Amose Komenského Praha s.r.o. ve svých propagačních dokumentech vytváří zdání, že může přijímat uchazeče ke studiu více studijních programů, než k jakým má oprávnění (na webových stránkách Univerzity Jana Amose Komenského Praha s.r.o. v sekci Pro zájemce o studium). Jde například nabídku doktorského studijního programu Speciální pedagogika, jehož akreditace je omezena, nebo i v současnosti nabízeného magisterského studijního oboru Speciální pedagogika – učitelství, jehož akreditace skončila, nebo bakalářského studijní oboru Pojišťovnictví, jemuž akreditace nebyla nikdy udělena.“ Zjevná lež. Obor Pojišťovnictví byl řádně akreditován (viz. Zápis AK č. 3/2009, str. 33, dostupný na webu AK) a uskutečňován, UJAK má rozhodnutí o udělení akreditace z července 2009 – viz další slide. Pokud je AK schopna veřejně popřít i vlastní udělení akreditace, pak to ukazuje buď na závažnou systémovou chybu v její činnosti, anebo na úmysl, což by bylo ještě horší. UJAK na své elektronické úřední desce zveřejňuje všechny originály aktuálně platných akreditací a nikdy nebyli žádní studenti přijati do neakreditovaných oborů.

5 Nepravdivé tvrzení č. 2

6 Nepravdivé tvrzení č. 3 – vysoký počet studentů „Akreditační komise v roce 2010 konstatovala, že počet studentů Univerzity Jana Amose Komenského Praha s.r.o. násobně převyšuje personální možnosti Univerzity Jana Amose Komenského Praha s.r.o.“ Tato informace je v roce 2015 irelevantní. Od roku 2010 do současnosti došlo ke snížení počtu studentů o 47 %, tedy o necelou polovinu, počty vyučujících však poklesly pouze o 11 %. Veškerá výuka probíhá podle akreditovaných studijních plánů, podle rozvrhů, ke každému předmětu je přiřazený vyučující. Všechny hodiny jsou řádně a kvalitně odučené. AK nikdy, přes opakované výzvy, nestanovila, jaký je optimální počet studentů na jednoho vyučujícího.

7 Nepravdivé tvrzení č. 4 – zveřejňování prací „Zveřejňování kvalifikačních prací, které prošly obhajobou, spolu s posudky a výsledkem obhajoby v knihovně Univerzity Jana Amose Komenského Praha s.r.o. nelze považovat za dostačující. Zveřejňování pouze v knihovně s omezeným vstupem a počtem výpůjček bez dálkového přístupu neumožňuje dostatečnou kontrolu veřejností, neboť uvedená forma vytváří výraznou obstrukci. Tento způsob zveřejňování prací vede k ochraně netransparentnosti a ochraně nekvalitních výstupů a zhoršuje možnosti odhalování plagiátorství. Také výrazně omezuje možnost kontroly, zda nemohla být mírně rozšířená bakalářská práce obhájena jako práce diplomová a po dalším mírném doplnění jako práce rigorózní, či dokonce doktorská. Neodevzdávání prací elektronicky také neumožňuje veřejnosti zjistit, zda jsou v knihovně zveřejněny všechny práce.“ Nepravda. UJAK zcela naplňuje požadavek zákona ke zveřejňování kvalifikačních prací, způsob je v SZŘ registrovaném MŠMT. UJAK má veřejnou elektronickou databázi prací. Všechny práce od r. 2012 jsou přístupné elektronicky. Na UJAK se práce odevzdávají samozřejmě i v elektronické podobě a jsou důsledně kontrolovány antiplagiátorským programem Theses. Už kvůli tomu není možné, aby byla Bc. práce rozšířena a odevzdána jako diplomová atd. Okamžitě by bylo vykázáno vysoké procento shody. U řady VŠ nejsou kvalifikační práce na webu zveřejňovány.

8 Nepravdivé tvrzení č. 5 - netransparentnost „Univerzita Jana Amose Komenského Praha s.r.o. nezveřejňuje dostatečně transparentně informace o svém fungování. Na internetových stránkách chybí veřejně dostupné informace o celkovém personálním obsazení jednotlivých pracovišť (kateder), o kontaktech na vyučující, údaje o jejich konzultačních hodinách atd.“ Nepravda. UJAK zveřejňuje všechny předepsané informace: výroční zprávy o činnosti (na webu dostupné v databázi dokumentů), dokonce audity a účetní závěrky, dlouhodobé záměry a jejich aktualizace, výsledky studentského hodnocení atd. Údaje týkající se vnitřního chodu školy (konzultační, hodiny, rozvrhy, kontakty na vyučující) jsou samozřejmě dostupné studentům a pracovníkům školy v informačním systému.

9 Nepravdivé tvrzení č. 6 – chybí systém řízení kvality „Na Univerzitě Jana Amose Komenského Praha s.r.o. nefunguje adekvátní zabezpečování a řízení kvality“.... „Lze se oprávněně domnívat, že Univerzita Jana Amose Komenského Praha s.r.o. úmyslně takovýto systém vytvářet nechce, brání se nastavení vnitřních kontrolních mechanismů a stejně jako transparentnímu vystupování směrem k veřejnosti.“ Opět nepravda. UJAK má zpracovánu komplexní metodiku s názvem Vnitřní systém hodnocení a zajišťování kvality, ten je zakotvený ve Statutu UJAK s registrací MŠMT. Výstupy z hodnocení se projednávají na zasedáních Vědecké rady, jsou popsány ve veřejných výročních zprávách UJAK i kontrolních zprávách pro AK, které Akreditační komise podle všeho nečte nebo číst nechce. Komplexní systém zahrnuje periodické hodnocení kateder (výkonnost ve výzkumu a výuce), hodnocení výuky studenty i absolventy, a dokonce i hodnocení vedení kvalifikačních prací. UJAK plně využívá antiplagiátorský systém Theses Masarykovy univerzity (má jej pouze 57 % vysokých škol). Detaily viz např. Výroční zprávy o činnosti UJAK za roky 2010 až 2013 na www.ujak.cz (VZ za rok 2014 se odevzdává 30. 6. 2015).

10 Nepravdivé tvrzení č. 7 – výuka v hangárech „Hodnocení ukázalo, že Univerzita Jana Amose Komenského Praha s.r.o. cílí na okamžitý ekonomický profit, který upřednostňuje před systematickým budováním vysoké školy jako standardně fungující instituce. Akreditační komise zjistila, že Univerzita Jana Amose Komenského Praha s.r.o. „jako vrcholné centrum vzdělanosti“ působí v prostorách hangárového typu v obci Starý Hrozenkov, kde výuku zabezpečují vyučující převážně mimo zaměstnance uvedené v akreditačním spise s minimální kvalifikací, bez zázemí adekvátní knihovny.“ Opět nepravda. Dokument se vztahuje ke stavu z roku 2010, který byl již tehdy chybně hodnocen, a pro hodnocení v roce 2015 je zcela irelevantní. UJAK přesto v zájmu zajištění kvality zrušila všechny své pobočky a studium koncentrovala do Prahy. V hangárech nikdy nevyučovala – k dispozici byly plně vybavené nové učebny s dataprojektorem i PC, výuku vedli mimo jiné i docenti a profesoři, vyučující poskytovali osobní konzultace i tutoriály. Soubor přijatých opatření je komplexně zpracován ve výroční zprávě za rok 2010, o postupu byla AK detailně informována.

11 Nepravdivé tvrzení č. 8 – porušování pravidel „Univerzita Jana Amose Komenského Praha s.r.o. mnohdy porušuje vlastní pravidla.“ Nepravda. Příklad, který AK uvádí, se zrovna vztahuje k situaci, kdy AK zasáhla do harmonogramu akademického roku. V důsledku neprodloužení akreditace musela být zcela přerušena výuka v oboru. Když byla obnovena, termín se posunul, ale samozřejmě na základě pravidla - opatření rektora. Naopak závažným excesem ze strany AK byl pokus tajemníka AK Smrčky nařídit škole, aby se zachovala nezákonně ke svým studentům a nepřipustila je k závěrečným zkouškám. Až po zásahu právníka UJAK tajemník změnil názor. Dokumenty k tomuto excesu jsme zveřejnili a budeme požadovat jeho exemplární řešení.

12 Nepravdivé tvrzení č. 9 – centrum vzdělanosti Podle AK „Univerzita Jana Amose Komenského Praha s.r.o. rozhodným způsobem nenaplňuje § 1 zákona o vysokých školách, podle něhož jsou vysoké školy „vrcholnými centry vzdělanosti“ mající klíčovou úlohu ve vědeckém, kulturním, sociálním a ekonomickém rozvoji společnosti.“ Nepravda. Paragraf 1 škola beze zbytku naplňuje: jsme školou s tisíci studentů, desetitisíci absolventů, všemi stupni studia, výzkumem, mezinárodními projekty, se statusem výzkumné organizace podle evropského práva, s mezinárodní akreditací, s členstvím v Evropské asociaci univerzit atd., která je současně ekonomicky přínosná (nic nestojí poplatníky, naopak nemalé daně odvádí a hospodaření má v pořádku, jak dokládají výsledky auditu a četných kontrol různých úřadů). Rozhodně jsme centrem vzdělanosti. V příkré kontradikci k rozhodnutí české Akreditační komise působí rozhodnutí prestižní mezinárodní akreditační společnosti FIBAA, u níž UJAK úspěšně reakreditovala svůj MBA program a ze strany této instituce byla univerzitě dokonce nabídnuta širší spolupráce.

13 Nepravdivé tvrzení č. 10 – ignorování doporučení AK „Univerzita Jana Amose Komenského Praha s.r.o. nereagovala na řadu doporučení Akreditační komise, týkajících se zejména personálního zabezpečení, výzkumné činnosti či počtu přijímaných studentů a vykazuje stále obdobné nedostatky, byť v různém čase v různých studijních programech a oborech. Univerzita Jana Amose Komenského Praha s.r.o. tak zjevně nebuduje vysokou školu ve smyslu zákona o vysokých školách, nemá zájem o nastavení systému vnitřního hodnocení kvality a kontrolních mechanismů, ale sleduje pouze bezprostřední finanční zisky i za cenu eliminace vysokoškolského prostředí. Výrazně tak snižuje kvalitu vysokoškolského prostředí v České republice.“ Nepravda. UJAK opakovaně reagovala na všechna doporučení AK. O tom svědčí rekordní počet kontrolních zpráv v historii novodobého vysokého školství, které musela UJAK neustále podávat AK (dnes v řádu tisíců stran textu). Stejně tak o tom svědčí všechny podklady k akreditacím podávaným AK. Přehled kontrolních zpráv dodaných AK je uváděn i ve Výročních zprávách UJAK.

14 Stanovisko studentů „My - studenti Univerzity Jana Amose Komenského v Praze, se cítíme dlouhodobě poškozováni netransparentním chováním a postupy Akreditační komise (AK), zejména pak veřejným vystupováním její předsedkyně Prof. PhDr. Vladimíry Dvořákové, CSc. Ve svých četných mediálních prezentacích opakovaně dehonestuje naše studijní kompetence, zpochybňuje naši odbornou praxi a záměrně uvádí veřejnost v omyl. Operuje se statistickými závěry, které údajně vznikly na základě šetření AK a expertní skupiny, aniž by toto šetření vycházelo z transparentních a obecně platných postupů s oporou v legislativě a zároveň byla tato kritétia ve stejné důslednosti vyžadována pro hodnocení kvality studia na všech vysokých školách v ČR. Opakovaně jsou AK veřejně prezentovány závěry, pro něž nemá relevantní důkazy nebo jsou uváděné bez kontextu s podstatnými skutečnostmi. Žádáme členy AK a především její předsedkyni Prof. PhDr. Vladimíru Dvořákovou, CSc., aby se nadále zdržela dalších veřejných prohlášení bez uvedení všech podstatných skutečností a jednoznačně prokazatelných faktů. Prof. PhDr. V. Dvořákovou, CSc., vyzýváme k doložení relevantních důkazů pro svá již uskutečněná veřejná prohlášení *(viz seznam odkazů některých mediálních vystoupení a tvrzení). V opačném případě se budeme domáhat svého práva na ochranu osobnosti prostřednictvím žaloby. Dále pak žádáme o zveřejnění celého procesu prověřování kvality studia na UJAK, zejména pak uvedení metod a nástrojů, které AK (a expertní skupina) volila, dále zveřejnění kritérií, z nichž vycházela a platné legislativy, na které staví své zásadní požadavky“.

15 Stanovisko studentů Další skutečnosti a dotazy, které bychom jakožto studenti soustavně veřejně znevažované UJAK rádi vznesli směrem k členům Akreditační komise : Proč je na UJAK vyžadováno velmi podrobné dokladování praxe, přičemž toto měřítko hodnocení kvality praxí není vyžadováno po veřejných vysokých školách (VŠ)? Lze doložit, že na veřejných VŠ studenti dokládají svou odbornou praxi prostým potvrzením zaměstnavatele (v oblasti školství, v oblasti speciálního školství), případně přehledem praxe či „jen“ potvrzením instituce, kde odbornou praxi vykonali. Proč je u studentů UJAK oboru Speciální pedagogika základním kritériem pro „připuštění“ ke státní závěrečné zkoušce vyšší než magisterské vzdělání vedoucího diplomové práce (DP) a to bez přihlédnutí k dalším okolnostem (téma, kvalita zpracování DP aj.)? Jaká je legislativní zakotvenost tohoto požadavku? Jak je možné, že na celé řadě VŠ, včetně veřejných, není nutností vyšší než magisterské vzdělání u vedoucích diplomových prací? Proč AK a expertní skupina při svém posuzování nebrala v úvahu další odborné konzultanty diplomových prací a nezohlednila ani fakt, že požadovaná kvalita diplomových prací je v případě, kdy je konzultantem diplomové práce odborník magisterského stupně vzdělání ověřována oponenturou erudovaného odborníka s vyšším akademickým vzděláním? Proč nejsou požadavky, které AK klade na studium a studenty UJAK, stejné jako pro veřejné vysoké školy a jejich studenty? Prokáže-li se, že nároky kladené AK na studium a studenty UJAK nejsou stejné jako požadavky kladené na veřejné vysoké školy, bude pak po nich požadovat AK okamžitou nápravu pod hrozbou odebrání či omezení akreditace? Není v demokratickém státě, za který se Česká republika považuje, naprosto nepřípustné, aby požadavky na soukromý subjekt byly jiné než na subjekt veřejný? Není to diskriminace studentů soukromých škol?

16 Stanovisko studentů Směrem k médiím bychom ještě rádi podotkli, že v zájmu vyváženého informování veřejnosti by bylo vhodné soustavně neuvádět některá klišé. Studenti UJAK nejsou skupinou celebrit a zbohatlíků, přičemž nelze opomenout, že ani veřejná známost ani vyšší ekonomické zabezpečení ještě nutně neznamená snížení rozumových schopností a studijních předpokladů. Studenti UJAK studují také mnoho „finančně nelukrativních“ oborů, mezi něž pedagogické obory patří. Jsme lidé z praxe, mnozí z nás již mají vystudované VŠ (včetně veřejných) a pro další setrvání v zaměstnáních, která máme rádi, si doplňujeme příslušné vzdělání tak, abychom dostáli liteře zákona. UJAK nám umožnila studium o víkendech, které žádná jiná VŠ v ČR svého času (a je tomu dosud) nenabízela (vždy jen v kombinaci s vybraným všedním dnem). Studujeme podle svého nejlepšího vědomí a svědomí, kvůli studiu ochuzujeme své rodiny a nemálo z nás bude ještě dlouho splácet půjčky na pokrytí studijních nákladů. Za studenty UJAK a iniciativu „Chceme UJAK“ Mgr. Lenka Klárová

17 Stanovisko studentů *Vybrané odkazy na vybraná mediální vystoupení a tvrzení AK a Prof. PhDr. Vladimíry Dvořákové, CSc., k nimž se vztahuje naše výzva: http://prehravac.rozhlas.cz/audio/3361906/embedded http://video.aktualne.cz/dvtv/dvorakova-ujak-si-nehlida-kvalitu-mela-by-skoncit-uplne/r~eebb1df8b6c011e4ba57002590604f2e/ http://www.impuls.cz/clanky/2015/04/sefka-akreditacni-komise-dvorakova-kdyby-ujak-rikal-pravdu-studenti-by-odesli-sami/ http://www.tyden.cz/rubriky/domaci/skolstvi/komise-o-ujak-hangarova-skola-jiz-jde-jen-o-penize-musi-skoncit_341400.html#.VUSej47tmkp - http://www.tyden.cz/rubriky/domaci/skolstvi/komise-o-ujak-hangarova-skola-jiz-jde-jen-o-penize-musi-skoncit_341400.html#.VUSej47tmkp http://www.tyden.cz/rubriky/domaci/skolstvi/komise-o-ujak-diplom-se-dal-ziskat-za-pul-roku-studia_341400.html#.VUSfTo7tmko http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/309559-ujak-ma-dalsi-problem-ctvrtinu-bakalaru-hotovych-za-mene-nez-tri-roky/ http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/302114-predpoklady-k-dokonceni-studia-na-ujak-proveri-komise/

18 Nástin právních kroků Nutnost striktního dodržování zákonnosti při rozhodování o právech a povinnostech školy a jejích studentů, nelze si vymýšlet požadavky, které nemají oporu v zákoně Výzva ke zdržení se neoprávněných zásahů do pověsti a dobrého jména školy podle občanského zákoníku Upozornění na odpovědnost za vzniklou majetkovou a nemajetkovou újmu, za kterou odpovídá příslušný orgán, který ji způsobil Vysvětlení základních principů správního řízení podle Správního řádu, které nejsou při úkonech Akreditační komise vůči škole dodržovány – ochrana oprávněných zájmů osob, povinnost minimalizace zásahů (§ 2/3) – zásada procesní rovnosti (§ 2/4) – zásada materiální pravdy (§ 3) – povinnost uvědomit dotčenou osobu o úkonech (§ 4) – zákaz podjatosti (§ 14) Související aspekty v oblasti občanského, správního i trestního práva (poškozování cizích práv)


Stáhnout ppt "Brífink k podnětu AK k odebrání státního souhlasu Univerzitě Jana Amose Komenského Praha s.r.o. působit jako soukromá vysoká škola."

Podobné prezentace


Reklamy Google