Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Jednotný dokument místo dvou novel. Proč novelizace obou dosavadních řádů ? Věcné důvody - dosažení evropských standardů při evidenci studia uznávání.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Jednotný dokument místo dvou novel. Proč novelizace obou dosavadních řádů ? Věcné důvody - dosažení evropských standardů při evidenci studia uznávání."— Transkript prezentace:

1 Jednotný dokument místo dvou novel

2 Proč novelizace obou dosavadních řádů ? Věcné důvody - dosažení evropských standardů při evidenci studia uznávání předmětů inividuálním rozhodnutím bez „expirační doby“ ECTS stupnice důsledně uplatňovaný princip kumulace kreditů zavedení ECTS pro DSP (Boloňský proces) Administrativní důvody zjednodušení procesů: větší možnost rozhodování studenta = menší zátěž administrativy (opětovný zápis, přerušení) novela zákona č. 111/1998 Sb.

3 Proč návrh jednotného dokumentu ? Věcné důvody převaha společných ustanovení pro všechny typy programů, specifika DSP jasně definovaná (OR, školitelé závěr studia, zavedení ECTS pro DSP (Boloňský proces, závěry EUA), Formální důvody Zákon č. 111/1998 Sb. § 17 odst. 1 písm. f) … studijní a zkušební řád (v novele písm. e))

4 Co přináší novela zákona č. 111/1998 pro SaZŘ - 1 SaZŘ fakult není již vnitřním předpisem, fakulta se řídí řádem školy Studijní programy zveřejnění na úřední desce školy/fakult, včetně typu, seznamu oborů, forem výuky, standardní doby studia Standardní doba studia v DSP tři roky → tři nebo čtyři roky Studium v zahraničí ve spolupráci se zahraniční VŠ, společný titul

5 Co přináší novela zákona č. 111/1998 pro SaZŘ - 2 Zveřejňování závěrečných prací v 111/1998 Sb. zahrnuto nově, 5 pracovních dnů před obhajobou na určeném místě, po obhajobě v databázi prací, možnost kopírování Komise pro státní zkoušky MŠMT jmenuje odborníky → může jmenovat Doklady o ukončení studia, o studiu vysvědčení o SZZ → dodatek k diplomu vysvědčení se ruší, dodatek k diplomu povinný Žádost o přezkum rozhodnutí při nesplnění podmínek pokračování ve studiu – vždy odkladný účinek

6 Struktura dokumentu Část 1. Základní ustanovení Část 2. Obecná ustanovení o průběhu studia Hlava I: Organizace a evidence studia Hlava II: Průběh studia Hlava III: Hodnocení průběhu studia Hlava IV: Řádné ukončení studia v bakalářských a magisterských programech Hlava V: Zvláštní ustanovení pro studium v doktorských studijních programech  Část 3. Rigorózní řízení  Část 4. Závěrečná a přechodná ustanovení

7 Obsah jednotlivých částí - charakteristika Část 1. Část 2. (Hlavy I až IV) novelizovaný SaZŘ pro bakalářské a magisterské studium s doplněním formulací vztahujících se k DSP (minimum doplňků)  Část 2. (Hlava V) oborové rady, školitel, závěr studia, dvojí doktorát, evropský doktorát  Část 3. rigorózní řízení (jen ustanovení společná fakultám, specifika-fakulty)  Část 4. zveřejňování závěrečných prací, standardní závěrečná a přechodná ustanovení+kredity v DSP v přechodovém období

8 Konkrétní změny - 1 Kumulace kreditů: započtení kreditů do všech studií, pro zápis do semestru je rozhodující souhrnný počet kreditů (čl. 6 odst. 5, čl. 12 : 15 kreditů ve všech souběžných studiích souhrnně !!) Druhé opravné termíny: omezeno na celkový počet daný standardní dobou studia – čl. 16 odst. 10: v bc studiu celkem tři „životy“, v mgr dva, DSP tři Expirační doba předmětů: není stanovena, rozhoduje se případ od případu Další změny: drobné k usnadnění administrativy, Studijní katalog (v ISMU u předmětů kompetence, nepovinný v tištěné podobě, aktualizace semestrálně), … Komise pro SZZ: nemusí být „ministerští odborníci“, pokud je MŠMT aktivně nejmenuje

9 Konkrétní změny - 2 Klasifikační stupnice univerzální pro předměty i SZZ a součásti Stupeňoznhodnotastupeňoznhodnota výborně A 1,0uspokojivě D 2,5 velmi dobře B 1,5vyhovující E 3,0 dobře C 2,0nevyhovující F 4,0

10 Konkrétní změny – 3  Studium v DSP (čl. 25 – 33) přesnější úprava závěru studia, včetně obhajoby disertační práce, požadavků na posudky (čl. 30 – 32) meziuniverzitní studium ve spolupráci se zahraniční VŠ, doktorát s dvojím vedením (společný doktorát), evropský doktorát (čl. 29) jazykové kompetence (čl. 28 odst. 3) příprava disertační práce - kredity polovina až dvě třetiny minimální kreditové hodnoty studia (čl. 28 odst. 2) kredity v přechodovém období (čl. 43 odst. 1 a 2) v komisích pro státní doktorkou zkoušku a obhajobu disertační práce nemusí být „ministerští odborníci“, pokud je MŠMT aktivně nejmenuje

11 Konkrétní změny – 4  Rigorózní řízení proč do SaZŘ – vazba na akreditaci mgr programů, řád je nejen studijní, ale také zkušební rigorózní práce vs teze disertační práce  Zveřejňování závěrečných prací zveřejnění před obhajobou, respektující skutečnost, že obhajoba je veřejná – vyložení fyzicky nebo elektronicky 5 dní před obhajobou (čl. 38 odst. 2) zveřejnění po obhajobě bez ohledu na výsledek obhajoby (přihláška k obhajobě je souhlasem se zveřejněním); předtím přihláška k oponentnímu řízení – ochrana studenta (možnost odstoupení)  Studenti se specifickými nároky povinnost vydat směrnici rektora (čl. 42)

12 Evidence studia v DSP  Společné články 1 až 17 (dříve pouze pro bc a mgr) hodnocení předmětů kredity semestrální zápisy podle čl. 12 stupnice pro ukončení předmětů, klasifikační stupnice opakování předmětů

13 Oborové rady a komise  Popis kompetencí a povinností OR a OK pravidla pro jejich složení, ustavení a odvolání, jednání a hlasování (čl. 25, 1-4, 10) - nejméně 7 členů, nejméně 3 MU, 2 externí - OR volí předsedu a místopředsedu ze svého středu většinou hlasů všech členů - jmenuje a odvolává děkan po schválení VR fakulty činnosti OR (čl. 25, 8), zápisy o jednáních zveřejněny pravidla hlasování

14 Školitel  Popis kompetencí a povinností školitele povinnost vedení studenta povinnost pravidelného hodnocení studenta povinnost stanoviska k disertační práci možnost odstoupení nebo (nově) odvolání školitele

15 Zvláštní ustanovení  Článek 28 - obsahová ustanovení kreditová hodnota přípravy disertační práce [90 až ~ 120) jazykové kompetence – alternativy a) ukončení dvou semestrálních předmětů b) cizojazyčná publikace, vystoupení na konferenci - hodnotitel typy předmětů pomoc při výuce možnost OR stanovit povinnost tezí disertační práce

16 Zahraniční spolupráce  Spolupráce se zahraniční institucí ukončení studia podle pravidel evropského doktorátu kotutorát (doktorát s dvojí vedením) – dohoda, i podle zákona, další školitel společný akademický titul, v diplomu uvedeny obě spolupracující instituce

17 Disertační práce  Disertační práce - požadavky požadavky na úpravu disertační práce čl. 30, 4 disertační práce musí obsahovat původní a uveřejněné výsledky nebo výsledky přijaté ke zveřejnění – zákon požadavky podání přihlášky k obhajobě - státní doktorská zkouška - disertační práce - abstrakt disertační práce (či autoreferát) - odborný životopis - seznam publikací

18 Obhajoba není součást SDZk  Posudky oponentů explicitně uvést zda - student prokázal tvůrčí schopnosti ANO-NE - zda práce splňuje požadavky kladené na disertační práci standardně v daném oboru ANO-NE  Termín obhajoby týž semestr, pro který byla podána přihláška  Možnost odstoupení od obhajoby v případě nejméně jedné odpovědi NE v každém z posudků, odstoupení pouze jednou

19 Obhajoba  Neúspěšná obhajoba jedno opakování, děkan stanoví nejpozději na období dvou následujících semestrů, podmínky stanoví komise pro obhajobu přerušení studia (děkan je oprávněn přerušit uchazeči studium)  Hodnocení obhajoby klasifikační stupnice jako pro předměty

20 Státní doktorská zkouška  Přihláška splnění všech požadavků studia  Termín týž semestr, pro který byl podána přihláška  Neúspěšná SDZk stejná pravidla jako u neúspěšné obhajoby  Hodnocení SDZk klasifikační stupnice jako pro předměty

21 Zkušební komise  Složení nejméně 5, nejvýše 7 členů jmenovaných děkanem (MŠMT navíc, pokud členy jmenuje), předsedu jmenuje rektor, členy odvolává orgán, který je jmenoval nejméně dva členové nejsou z MU školitel je členem komise, hlasuje  Usnášení přítomnost nadpoloviční většiny čl. jmenovaných děkanem, včetně předsedy, z nich alespoň jeden externí tajné hlasování – nadpoloviční většina přítomných členů  Oponenti Buď regulérní člen, nebo hlas poradní

22 Tajné hlasování  Tajné hlasování o výsledku SDZk nebo obhajoby výsledkem obhajoby/SDZk se rozumí ANO-NE tajně se hlasuje o výsledku obhajoby nebo státní doktorské zkoušky v případě ANO se komise na klasifikaci dohodne

23 Nové formuláře  Obhajoba disertační práce  Státní doktorská zkouška schváleny vedením MU jako závazné aplikace v IS MU od července 2006 (zkušební „provoz“)  Ukázky formulářů ve WORDu

24 Studijní a zkušební řád schválen Akademickým senátem MU


Stáhnout ppt "Jednotný dokument místo dvou novel. Proč novelizace obou dosavadních řádů ? Věcné důvody - dosažení evropských standardů při evidenci studia uznávání."

Podobné prezentace


Reklamy Google