Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Všeobecný přehled Teorie práva

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Všeobecný přehled Teorie práva"— Transkript prezentace:

1 Všeobecný přehled Teorie práva
Mgr. Pavel PETR Katedra společenských věd VŠB Katedra občanského práva PrF MU

2 Prezentace

3 Test

4 Literatura KNAPP,K. Teorie práva, C.H.Beck, 1995
REBRO, K. Latinské právnické výrazy, Obzor, 1984. KOTLÁN, P. Chcete se dostat na právnickou fakultu 1.+2.díl, Sokrates, 2006.

5 Osnova Právní stát Prameny práva Právní normy Právní vztahy
Právní skutečnosti

6 Právo Normativní systém (systém norem) Právo Normy – pravidla chování
Stanovené a sankciované státem Právo = stát (v objektivním smyslu) Subjektivní právo – vlastní nárok jedince

7 Právní stát Rechtstaat (D), Rule of law (GB) 19.stol Německo
Závaznost zákona a mezinárodních smluv pro všechny (včetně státních orgánů) Zákonnost realizace státní moci (legislativní proces, předepsaná forma, výkonná moc a soudnictví) Nezávislost soudních orgánů (čl.82/1 Ústavy) Dělba moci (systém brzd a vyvažování – checks and balances) institut inkompatibility (čl.82/3, čl.22) Ochrana lidských práv – jedinec stojí nad státem

8 Pozitivní a přirozené právo
Pozitivní právo (ius positivum) dané státem právo platné právo objektivní Striktní odlišování práva a morálky Stěžejní role zákona Dominantní role v 19. a 1. ½ 20.stol Přirozené právo (ius naturale) principy a nezadatelná práva předchází pozitivnímu právu některé koncepce – hovoří o nadřazenosti (suprapozitivitě) věčné a nezměnitelné nezávislé na vůli států na státě nezávislé Carl Fridrich Von Savigny Georg Jellinek John Austin Hugo Grotius Thomas Hobbes Jean Jacques Rousseau John Locke

9 Právo veřejné a soukromé
Publicum ius est quod ad staatum rei romanae spectat; privatum singulorum utilitatem (Ulpianus) Právo veřejné je právo římského státu; právo soukromé sleduje prospěch jedince

10 Právo veřejné a soukromé
Veřejné – VP metoda regulace Rozdílné postavení subjektů Soukromé – SP metoda regulace Rovné postavení subjektů Někteří autoři hovoří o administrativně právní metodě regulace – typická pro správní právo

11 Právo veřejné a soukromé
Ústavní Trestní Finanční Správní aj. Soukromé Občanské Obchodní Pracovní Rodinné aj.

12 Angloamerický právní systém
Common law Equity Judge-made law Case law Doktrína precedentů Právní obyčeje Málo ovlivněno ŘP Statute law Soudcovské právo nahrazovalo partikulární právo WRIT – privilegium obrátit se na soud a vymoci své právo Od Westministerského statutu 1285 se počet WRITů nemohl rozmnožovat – to vedlo ke vzniku EQUITY – složitost hospodářské a spol. situace vedla k tomu, že se lidé obraceli přímo ke králi, aby rozhodl dle spravedlnosti (ARS AEQUI ET BONI) Vztah Common Law a Equity – Equity follows the law – Equity následuje právo

13 Angloamerický právní systém
Prameny Obyčeje Precedenty Statute law – psané Právní literatura

14 Kontinentální systém Ovlivněno ŘP (resp. jeho recepcí)
Zákon, psané právo (lex scripta) Code Civil 1804 přirozenoprávní základ ABGB Rakousko 1811 přirozenoprávní základ BGB Německo1900 Zivilgesetzbuch Švýcarsko 1907 členění na veřejné a soukromé právo

15 Islámský systém Označováno jako Šaría Platí vedle kodifikovaného práva
19.stol sekularizace práva islámských zemí Prameny Korán Sunna – tradice o výrocích Mohameda Idžma – právní principy v islámské spol. Kijás – analogie Taklíd – neměnnost – zjevené právo – Alláh vytvořil; zvěstoval Prorok Súra – kapitola v Koránu Typické nerovné postavení M a Ž Tělesné tresty Vysoké trestní sazby Příslušnost k šíjítské x sunitské orientaci

16 Prameny práva Označení pro vnější formu  formální
Pouze takové pravidlo, které má státem uznanou formu je pramenem práva Označení pro zdroje  materiální Stav dané společnosti Tradice, zvyklosti Technologickou, ekonomickou, kulturní úroveň Obecně – společensko-historický kontext

17 Prameny práva - Formální
Právní obyčej Normativně právní akt Soudní a správní precedent Normativní smlouva

18 Právní obyčej Není vytvářen uvědomělou činností států
Vzniká spontánně – dodržováním tradičních obyčejů, které jsou považovány za závazné Nejstarší prameny práva Omezený význam v současnosti Obecná akceptace státem/společností Opakování  tradice  správné řešení případu

19 Právní obyčej + pružnější - nižší právní jistota
Existují sbírky sepsaní právních obyčejů (oslabení viz výše) Švábské zrcadlo, Saské zrcadlo Chamurabiho zákoník Lex duodecim tabularum

20 Právní obyčej Usus longaevus Dlouhodobě zažitý a užívaný zvyk
Od „nepaměti“ Opinio necessitatis Obecně uznaný zvyk, sankcionovaný státem Dodržován, i když je v náš neprospěch

21 Právní obyčej Není totéž co usance (uzance)
Časté jsou ve Velké Británii, islámském právu a mezinárodním právu veřejném apod. V kontinentálním právu není pramenem práva

22 Normativně právní akt Výsledek legislativního procesu – zákonodárného procesu Zákonodárná iniciativa – Kdo ji má? (čl.41 Ústavy) Předem dané (apriorní) pravidla chování V anglické terminologii Statute law

23 Normativně právní akt Individuální právní akty – rozsudek inter partes
Interní normativní akty – instrukce (tzv.paraprávní systém) Normativní právní akty tj. obecně závazné erga omnes

24 Normativně právní akt Primární (zákonné) Ústava, ústavní zákony Zákony
Zákonná opatření Sekundární podzákonné Vyhlášky ministerstev Vyhlášky zastupitelstev samosprávy Nařízení vlády

25 Soudní a správní precedenty
Judikát, tj. rozhodnutí soudu, které je prvním řešením daného případu, dosud právem neupraveného, závazné pro obdobné případy v budoucnu Obvyklé v angloamerickém právním systému U nás ne – rozhodnutí NS mají faktickou nikoli normativní závaznost (quasiprecedenční)

26 Soudní a správní precedenty
Ratio decidendi Právní věta, použitelná pro další případy Obiter dictum Ta část odůvodnění, která se týká konkrétního případu Kramerová vs. Kramer (u nás - Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne , sp. zn 22 Cdo 2104/99) Nálezy ústavního soudu – jiná povaha, jde o negativní právotvorbu – ruší zákony Soudy dotvářejí (judgemade law)

27 Roe v. Wade

28 Normativní smlouvy Blízké NPA
Rozdíl je ve vzniku – tj. není přijato legislativní cestou, ale na základě konsenzu – shody Smluvní podstata – oferta a akceptace Zejména mezinárodní právo Kolektivní smlouvy (podnikové, vyššího stupně)

29 Normativní smlouvy Charta OSN

30 Vtip Víte proč mají v New Jersey tolik skládek jaderného odpadu a v New Yorku tolik právníků??? New Jersey si vybíralo první…

31 Všeobecný přehled Pokročilý

32 Právní norma Struktura Hypotéza  Dispozice  Sankce

33 Právní norma Platnost – legislativní proces a vyhlášení ve Sbírce zákonů – promulgační norma (promulgace) Účinnost – pravidlo chování se stává závazným – stanoví norma sama, event. obecná lhůta 15 dnů, nejdříve platností Platnost  vacatio legis  účinnost

34 Právní norma

35 Právní norma Zvláštní forma (pramen práva)
Obecná (normativní) závaznost § 219 TZ Kdo jiného úmyslně usmrtí, bude potrestán odnětím svobody na deset až patnáct let. Teritoriální princip – na území určitého státu Neurčitý počet – všichni, všichni vojáci, prezident apod. Možnost státního donucení – sankce Není-li obsažena pak tzv.imperfektní norma

36 Právní norma - druhy Vyšší x nižší právní síly (ius superior derogat inferiori) Opravňující x zakazující Dispozitivní x kogentní

37 Právní norma Bez klasické struktury (HDS) Blanketové normy
Neobsahuje vlastní pravidlo Zmocňuje orgán k vydání prováděcího předpisu Odkazující Stanoví zvláštní zákon

38 Právní norma S taxativním výčtem Mirek, Láďa a Zdeněk
S demonstrativním výčtem Zejména Mirek a Láďa Kolizní x přímé normy Lex specialis x lex generalis

39 Právní norma Kolizní normy Mezinárodní právo soukromé Struktura
Užívá tzv. hraniční určovatele – lex rei sitae, lex loci laboris, lex loci damni infecti aj. Rozsah  Navázání §5 ZMPS Věcná práva k nemovitostem i k věcem movitým se řídí, pokud v tomto zákoně nebo ve zvláštních předpisech není stanoveno jinak, právem místa, kde věc je. § 19 ZMPS Způsobilost osoby uzavřít manželství, (…) se řídí právem státu, jehož je tato osoba příslušníkem. Pozor! Existuje tzv. výhrada veřejného pořádku – odporuje-li užití právního řádu jiného státu našim předpisům, pak je užití vyloučeno – např. divka z Konga by byla schopna uzavřít manželství dle práva svého státu již ve 14 letech – u nás by to ovšem nebylo umožněno na základě uplatnění této výhrady.

40 Právní skutečnosti Právně relevantní jevy se kterými normy spojují vznik, změnu a zánik právních vztahů

41 Právní úkony Výslovné (písemné, ústní apod.) Konkludentní (mlčky)
Jednostranné – výpověď, závěť Dvoustranné a vícestranné – smlouvy

42 Právní vztahy Subjekty
Objekt (předmět) – věci a práva, event. jiné majetkové hodnoty Obsah – vlastní práva a povinnosti

43 Subjekty Fyzické osoby Nasciturus Právnické osoby

44 Fyzické osoby Lidé Způsobilost k právům a povinnostem
Vzniká narozením (živé dítě) Způsobilost má i počaté dítě – narodí-li se živé – NASCITURUS Způsobilost zaniká smrtí (nelze-li běžným způsobem prokázat (důkaz smrti), pak soud prohlásí osobu za mrtvou i pokud je nezvěstná (lze-li předpokládat, že nežije)) Způsobilost k právním úkonům – vzniká v plném rozsahu zletilostí (nikoliv 18.rokem života!!) Zletilost se nabývá dvojím způsobem: dovršením 18.roku, event. sňatkem osobou starší 16 let (ta už pak nezaniká zánikem manželství apod.) Nezletilí mají způsobilost jen k takovým právním úkonům, které jsou svou povahou přiměřené rozumové a volní vyspělosti odpovídající jejich věku (objektivní hledisko!)

45 Právnické osoby Sdružení fyzických a právnických osob (občanská sdružení, obchodní společnosti – s.r.o., a.s., komanditní spol., v.o.s.) Účelová sdružení majetku (nadace, fondy) Jednotky územní samosprávy (obce, kraje, okresy NE!) Jiné subjekty o nichž to stanoví zákon (banky, státní podniky, Česká televize aj) Ke zřízení PO nutná smlouva, zakládající listina nebo zákon Rozdíl mezi založením a vznikem – patrné u obchodních společností (viz přednáška Obchodní právo) Většina PO (se zapisuje do Obchodního rejstříku – vznikají až zápisem do něj) Musí mít název, sídlo Právní úkony PO činí (nejde o zastupování!!) Statutární orgány (jednatel, představenstvo, předseda aj.) Jiní pracovníci a členové (staveno vnitřním předpisem, event. je to obvyklé) Zrušuje se – dohodou, uplynutím doby, splněním účelu

46 Obsah Dare dát Facere konat Omittere zdržet Pati strpět

47 Objekt /předmět/ Věci (res) Movité Nemovité
Příslušenství věci (patřící k věci; určeny k trvalému užívání s věcí)


Stáhnout ppt "Všeobecný přehled Teorie práva"

Podobné prezentace


Reklamy Google