Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Právní a psychologické aspekty

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Právní a psychologické aspekty"— Transkript prezentace:

1 Právní a psychologické aspekty
2010 Mgr. Pavel Petr, LL.M. Katedra společenských věd Vysoká škola báňská – TUO Právnická fakulta MU

2

3 Osnova Právo Právní stát Právo soukromé a veřejné Prameny práva

4 Právo Normativní systém (systém norem) Právo Normy – pravidla chování
Stanovené a sankciované státem Právo = stát (v objektivním smyslu) Nárok = subjektivní právo

5 Právní stát Rechtstaat, Rule of law 19.stol Německo
Závaznost zákona pro všechny (včetně státních orgánů) Zákonnost realizace státní moci (legislativní proces, předepsaná forma, výkonná moc a soudnictví) Nezávislost soudních orgánů (čl.82/1 Ústavy) Dělba moci (systém brzd a vyvažování – checks and balances) institut inkompatibility (čl.82/3, čl.22)

6 Právo veřejné a soukromé
Publicum ius est quod ad staatum rei romanae spectat; privatum singulorum utilitatem (Ulpianus) Právo veřejné je právo římského státu; právo soukromé sleduje prospěch jedince

7 Právo veřejné a soukromé
Veřejné – VP metoda regulace Rozdílné postavení subjektů Soukromé – SP metoda regulace Rovné postavení subjektů Někteří autoři hovoří o administrativně právní metodě regulace – typická pro správní právo

8 Právo veřejné a soukromé
Ústavní Trestní Finanční Správní Soukromé Občanské Obchodní Pracovní Rodinné

9 Prameny práva Označení pro vnější formu  formální
Pouze takové pravidlo, které má státem uznanou formu je pramenem práva Označení pro zdroje  materiální Stav dané společnosti Tradice, zvyklosti Technologickou, ekonomickou, kulturní úroveň Obecně – společensko-historický kontext

10 Prameny práva - Formální
Právní obyčej Normativně právní akt Soudní a správní precedent Normativní smlouva

11 Právní obyčej Není vytvářen uvědomělou činností států
Vzniká spontánně – dodržováním tradičních obyčejů, které jsou považovány za závazné Nejstarší prameny práva Omezený význam v současnosti Obecná akceptace státem/společností Opakování  tradice  správné řešení případu

12 Normativně právní akt Výsledek legislativního procesu – zákonodárného procesu Zákonodárná iniciativa – Kdo ji má? (čl.41 Ústavy) Předem dané (apriorní) pravidla chování V anglické terminologii Statute law

13 Normativně právní akt Primární (zákonné) Ústava, ústavní zákony Zákony
Zákonná opatření Sekundární podzákonné Vyhlášky ministerstev Vyhlášky zastupitelstev samosprávy Nařízení vlády

14 Soudní a správní precedenty
Judikát, tj. rozhodnutí soudu, které je prvním řešením daného případu, dosud právem neupraveného, závazné pro obdobné případy v budoucnu Obvyklé v angloamerickém právním systému U nás ne – rozhodnutí NS mají faktickou nikoli normativní závaznost (quasiprecedenční)

15 Soudní a správní precedenty
Ratio decidendi Právní věta, použitelná pro další případy Obiter dictum Ta část odůvodnění, která se týká konkrétního případu Kramerová vs. Kramer Nálezy ústavního soudu – jiná povaha, jde o negativní právotvorbu – ruší zákony Soudy dotvářejí (judgemade law)

16 Normativní smlouvy Blízké NPA
Rozdíl je ve vzniku – tj. není přijato legislativní cestou, ale na základě konsenzu – shody Smluvní podstata – oferta a akceptace Zejména mezinárodní právo Kolektivní smlouvy (podnikové, vyššího stupně)

17 Angloamerický právní systém
Common law Equity Judge-made law Case law Doktrína precedentů Právní obyčeje Málo ovlivněno ŘP Statute law

18 Angloamerický právní systém
Prameny Obyčeje Precedenty Statute law – psané Právní literatura

19 Kontinentální systém Ovlivněno ŘP (resp. jeho recepcí)
Zákon, psané právo Code Civil 1804 ABGB Rakousko 1811 BGB Německo1900 Zivilgesetzbuch Švýcarsko 1907 členění na veřejné a soukromé právo

20 Islámský systém Označováno jako Šaría Platí vedle kodifikovaného práva
19.stol sekularizace práva islámských zemí Prameny Korán Sunna – tradice o výrocích Mohameda Idžma – právní principy v islámské spol. Kijás – analogie Taklíd – neměnnost – zjevené právo – Alláh vytvořil; zvěstoval Prorok Typické nerovné postavení M a Ž Tělesné tresty Vysoké trestní sazby Příslušnost k šíjítské x sunitské orientaci

21 Stát

22 Stát Georg Jellinek Obyvatelstvo Území Moc

23 Státní hranice

24 Volby a volební systémy
Mandáty Imperativní (vázaný) Reprezentativní (volný) Volební systém ČR Upravují zákony o volbách… Victor d´Hondt Systém největšího průměru Skrutinium

25 www.stránky.cz www.czech.cz oficiální stránky ČR
stránky Poslanecké sněmovny stránky Senátu oficiální stránky prezidenta stránky vlády stránky Ústavního soudu stránky Nejvyššího kon. úřadu stránky České nár. banky portál veřejné správy

26 Ústava ČR Předcházel ústavní zákon č. 542/1992 Sb. O zániku ČSFR
Přijala ČNR Účinnost od Ústavní zákon (změna jen ústavním zákonem) Součást ústavního pořádku

27 Ústavní pořádek ČR Definuje čl. 112 Ústava LZPS Ústavní zákony
Ústavní zákony Národního shromáždění ČSR, FS ČSSR a ČNR upravující státní hranice Ústavní zákony přijaté ČNR po

28 Systematika Ústavy Hlava Základní ustanovení Hlava Moc zákonodárná
Hlava Moc výkonná Hlava Moc soudní Hlava Nejvyšší kontrolní úřad Hlava Česká národní banka Hlava Územní samospráva Hlava Přechodná a závěrečná ustanovení

29 Symboly Velký státní znak Malý státní znak Státní barvy Státní vlajka
Vlajka prezidenta Státní pečeť Státní hymna

30 Moc zákonodárná Náleží Parlamentu!!!
Parlament = Poslanecká sněmovna a Senát (komory) Poslanecká sněmovna – někdy označována jako dolní komora Senát – někdy označován jako horní komora

31 Poslanecká sněmovna 200 poslanců Voleni na 4 roky
Volby ve lhůtě počínající třicátým dnem před ukončením volebního období a končící jeho uplynutím Pokud rozpuštěna volby do 60 dnů po rozpuštění Volby na základě poměrného volebního systému s uzavírací klauzulí 5% pro stranu, event. pro koalici dle počtu stran (strana x 5% max. 20%) Pasivní volební právo (být volen) 21+ Aktivní volební právo (jít volit) 18+ Mandát vzniká zvolením Mandát reprezentativní

32 Senát 81 senátorů Voleni na 6 let, každé dva roky 1/3
Volby ve lhůtě počínající třicátým dnem před ukončením volebního období a končící jeho uplynutím Nelze rozpustit – ústavní pojistka, prameny práva tzv. zákonná opatření  věci, které nesnesou odklad a vyžadovaly by přijetí zákona na návrh vlády (nutná následná ratihabice) Volby na základě většinového volebního systému „vítěz bere vše“ – nadpoloviční většina v I.kole nebo většina v kole druhém Pasivní volební právo (být volen) 40+ Aktivní volební právo (jít volit) 18+ Mandát vzniká zvolením

33 Parlament Neslučitelnost inkompatibilita (prezident, soudce); člen vlády, který je zároveň poslancem/senátorem nemůže být předsedou, místopředsedou PS a S, členem výborů, komisí Usnášení schopnost komor – přítomnost alespoň 1/3 svých členů Přijetí usnesení nadpoloviční většina přítomných Důležité usnesení (válečný stav aj.) nadpoloviční většina(kvórum - proměnlivé) všech /101/ Ústavní zákony, mezinárodní smlouvy – 3/5 (kvalifikovaná většina) všech poslanců /120/a přítomných senátorů

34 Zákonodárná iniciativa
Právo podat návrh zákona Poslanec Skupina poslanců Senát (nikoliv jednotlivý senátor!) Vláda Zastupitelstvo vyššího územně samosprávného celku (jen kraje!!)

35 Moc výkonná - prezident
Hlava státu (spíše reprezentativní) Volen/na Parlamentem (PS i S!!) společná schůze Volitelný člověk, který je volitelný do Senátu (40+) Max. dvakrát tatáž osoba Návrh nejméně 10 poslanců nebo 10 senátorů Jmenuje soudce, rozpouští Poslaneckou sněmovnu, jmenuje členy rady ČNB

36 Prezidenti ČSR, ČSSR, ČSFR a ČR

37 Moc Výkonná - Vláda Vrcholný orgán výkonné moci (kolegiální – rozhoduje ve sboru) Předseda, místopředseda, ministři – počet ministerstev dán tzv.kompetenčním zákonem Předsedu jmenuje prezident (kohokoliv) existuje usance (zvyklost – že je to předseda nejsilnější strany ve volbách) Postup: Prezident  jmenuje premiéra (1)žádost o důvěru PS (2) pokud ne znovu 1+2  pokud znovu ne jmenuje prezident premiéra na návrh předsedy poslanecké sněmovny

38 Moc soudní Soustava soudů v ČR Ústavní soudnictví Obecné soudy
Správní soudnictví

39 Moc soudní – Ústavní soud
15 soudců na 10let Jmenuje prezident se souhlasem Senátu Volitelnost  40+, VŠ právník, 10let praxe Negativní zákonodárce – je-li zákon v rozporu s Ústavou zruší část zákona Žaloba se nazývá – ústavní stížnost Sídlo Brno, Joštova 8 Předseda JUDr. Pavel Rychetský

40 Ústavní soud

41 Soustava obecných soudů

42 Soustava správního soudnictví

43 Podmínky na jmenování soudcem v ČR
Právní bezúhonost Způsobilost k právním úkonům Věk minimálně 30 let VŠ vzdělání právnického směru dosažené v magisterském studijním programu Morální vlastnosti Souhlas s výkonem funkce Jmenuje prezident

44 Nejvyšší kontrolní úřad
Nezávislý orgán Kontrola hospodaření se státním majetkem Kontrola plnění rozpočtu V čele prezident Ing. František Dohnal

45 Česká národní banka Ústřední (centrální) banka státu
Péče o cenovou stabilitu Nezávislá na státu!! Emituje bankovky a mince V čele guvernér a bankovní rada Doc. Ing. Zdeněk Tůma, CSc.

46 Územní samospráva Obce – základní územní samosprávné celky
Kraje – vyšší územně samosprávné celky (VÚSC) Vytvořit VÚSC jen ústavním zákonem ÚSC – veřejnoprávní korporace V čele zastupitelstvo voleno na 4 roky Mohou vydávat pramen práva obecně závazné vyhlášky

47 Ombudsman Původně Švédsko 18.stol (1713 – Král Karel XII. od 1809 zakotveno ve švédské ústavě) Ombud - zástupce Veřejný ochránce práv Volen PS – návrhy 2 prezident, 2 Senát 6 let, 40+ Sídlo Brno JUDr. Otakar Motejl

48 Listina základních práv a svobod
Usnesení ČNR č. 2/1993 Sb. Hl.I. Obecná ustanovení Hl.II. Lidská práva a základní svobody Hl.III. Práva národnostních a etnických menšin Hl. IV. Hospodářská, sociální a kulturní práva Hl. V. Právo na soudní a jinou ochranu Hl. VI. Ustanovení společná Otázky se převážně týkají – kam by jste zařadili určité právo – např. právo na spravedlivou odměnu za práci je…. Práva hospodářská sociální a kulturní


Stáhnout ppt "Právní a psychologické aspekty"

Podobné prezentace


Reklamy Google