Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

2013 Základní informace o studijních PRAVIDLECH A povinnostech pro navazující magisterské studenty.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "2013 Základní informace o studijních PRAVIDLECH A povinnostech pro navazující magisterské studenty."— Transkript prezentace:

1 2013 Základní informace o studijních PRAVIDLECH A povinnostech pro navazující magisterské studenty

2 Studijní pravidla Studijní a zkušební řád UK
Pravidla pro organizaci studia UK FHS Pravidla pro přiznávání stipendií UK FHS Opatření děkana Organizace studia v doktorských studijních programech Stanovení způsobu úhrady pedagogické činnosti doktorandů Stanovení poplatků za studium v akademickém roce 2013/2014 Podmínky pro uznávání kontroly studia předmětu O mimořádné odměně za zdařilé ukončení studia Pravidla pro evidenci, odevzdávání a zveřejňování závěrečných prací Uznávání předmětů absolvovaných v rámci programu LLP/Erasmus Vyhlášky vedoucích modulů

3 Harmonogram akademického roku
K dispozici na Uvedená data bezpodmínečně platí, nemá smysl o nich smlouvat Důležitá data jsou zejména konec zkouškového období, tj. pro ZS

4 Semestrální kontrola – normální a minimální počty ECTS bodů
Minimální počet Normální počet po prvním semestru 25 ECTS 30 ECTS po druhém semestru 50 ECTS 60 ECTS po třetím semestru 75 ECTS 90 ECST po čtvrtém semestru 100 ECTS 120 ECTS

5 Studijní plán Studijní plán definuje povinnosti, jež musíte splnit proto, abyste úspěšně absolvovali studium a obdrželi diplom. Studijní plán vychází z akreditačního materiálu, připravuje ho garant daného studijního oboru, projednává vědecká rada a vyhlašuje děkan. Plán zejména určuje: Povinné předměty, povinně volitelné předměty, minimum kreditů za povinně volitelné předměty, části státní závěrečné zkoušky

6 Povinné předměty - pravidla
Neregistrují se vesměs po webu Je třeba je splnit v semestru, kdy jsou Vám podle studijního plánu zapsány Pokud je nesplníte, lze je plnit již jen v semestru bezprostředně následujícím Na zkoušky jsou tři termíny, na zápočty počet termínů stanovuje garant Pokud Vám zbudou nevyčerpané termíny, garant není povinen vypsat další termíny zkoušky; termíny mohou být rozděleny na řádné a opravné.

7 Povinně volitelné předměty – pravidla
Registrují se po webu V případě, že je v daném semestru nesplníte, nenese to fatální důsledky Některé lze zapisovat opakovaně

8 Minima kreditů za PVP po jednotlivých oborech
EKS – 30 ECTS GS – 48 ECTS HISO – 12 ECTS OA – 39 ECTS OHSD – 16 ECTS ŘaS – pouze povinné SOS – 3 ECTS SKE – 28 ECTS NFF – 42 ECTS

9 Volitelné předměty Registrujete si je po webu volně dle svého uvážení, a to z nabídky UK FHS, ale i ostatních fakult UK Penzum kreditů za volitelné předměty lze splnit i zápisem povinně volitelných předmětů Maximální počet registrovaných předmětů (tj. volitelných a povinně volitelných) po webu je omezen na 18 Pro semestrální kontrolu byste neměli pro daný úsek studia získat více jak 20% kreditů za volitelné předměty (tj. ne více jak 6 kreditů za semestr).

10 Elektronický zápis do následujícího úseku studia
Dle Studijního a zkušebního řádu UK, čl. 4., odst. 6 je student povinen vykonat zápis do každého úseku studia. Úsekem studia na FHS je semestr Student se zapisuje elektronicky v SIS Zápis je umožněn pouze studentům, kteří splňují podmínky pro postup do dalšího úseku studia. Kontrolu provede student rovněž v SIS Student, který plánuje v nadcházejícím semestru studium přerušit, se do dalšího úseku studia nezapisuje Elektronický zápis do dalšího úseku studia nesouvisí s registrací předmětů Studentovi, který nevykoná zápis do dalšího úseku studia v řádném nebo náhradním termínu dle Studijního a zkušebního řádu UK čl. 4, odst. 6, bude studium ukončeno

11 Podmínky pro absolvování studia
Splnit všechny povinné předměty Splnit minimum kreditů za povinně volitelné předměty Celkem získat 120 kreditů Potom může student přistoupit k obhajobě diplomové práce a úspěšně ukončit studium SZZK nebo její část má student právo absolvovat ve dvouleté lhůtě. Tato lhůta začíná běžet od prvého dne kalendářního měsíce následujícího po dni, kdy student splnil předpoklady pro konání SZZK nebo její části. Pokud student v dané lhůtě SZZK nebo její část nesplní, je mu studium ukončeno.

12 Státní závěrečná zkouška
Poslední částí SZZK je vždy obhajoba. Student se k ní může přihlásit pouze po splnění všech povinností, které se vážou ke studiu. Podmínky pro konání jiné než poslední části SZZK v jednotlivých oborech jsou popsány v Pravidlech pro organizaci studia a ve studijním plánu oboru. Pravidla pro organizaci studia rovněž určují pořadí, podle kterého se student k jednotlivým částem SZZK přihlašuje. Skládá-li se státní zkouška z více částí, stanoví komise výslednou klasifikaci s přihlédnutím k průměru klasifikace jednotlivých částí s tím, že klasifikace „neprospěl/a“ je stanovena právě tehdy, je-li alespoň jedna část klasifikována „neprospěl/a“; jsou-li všechny části klasifikovány „výborně“, je i výsledná klasifikace stanovena „výborně“.

13 Prospěl s vyznamenání V případě, že žádná část státní zkoušky nebyla vykonána v opravném termínu nebo klasifikována známkou „dobře“, výsledná klasifikace je „výborně“, prospěchový průměr za celé studium je nejvýše 1,5 (…) student absolvuje s vyznamenáním. (Čl. 7 odst. 11 SaZŘ UK. Prospěchový průměr se určuje tak, že se započítávají všechny známky ze všech konaných zkoušek a všech opravných termínů. Tj. je třeba skládat zkoušky co nejlépe na první pokus .

14 Rozhodné doby studia Standardní doba studia – 2 roky: je dána akreditací, je to doba, na kterou je rozvržen studijní plán a v níž by měl student studium dokončit. Standardní doba studia navýšená o jeden rok – 3 roky; nevznikla-li mu povinnost již dříve, je student po jejím uplynutí povinen platit poplatek (cca Kč za semestr), nepočítá se do ní přerušení. Maximální doba studia – 5 let; počítá se na 5*365 dní od zápisu, počítají se do ní přerušení: je to maximální doba, po kterou lze být zapsán v daném studiu.

15 Přerušení studia Studium může být i opakovaně přerušeno.
Studentovi může děkan přerušit studium, a to buď na jeho písemnou žádost, anebo v mimořádném případě i z vlastního podnětu. Pokud student o přerušení studia požádá poté, co prokázal splnění povinností v daném úseku studia děkan této žádosti vyhoví; studium lze přerušit nejméně na dobu jednoho semestru. Dnem přerušení studia student pozbývá postavení studenta podle zákona o vysokých školách

16 Uznaná doba rodičovství
Evidence uznané doby rodičovství je třeba provést do 22. týdne od narození dítěte nemá vliv na maximální dobu studia, má vliv na vznik poplatku za dElší studium Přerušení z důvodu rodičovství posouvá maximální dobu studia a má vliv na poplatek za dElší studium ISP a prodloužení lhůt z důvodu rodičovství lhůty pro plnění předmětů a pro semestrální kontroly se posouvají o dobu trvání rodičovské dovolené tj. minimálně o 30 (22) týdnů doba mateřské dovolené se nezapočítává do maximální doby studia v případě ISP Předpis platí od a vztahuje se na matky i otce do 3 let věku dítěte

17 Poplatky za studium Jsou dány zákonem 111/1998 Sb. o VŠ
Vztahují se na všechny studenty veřejných vysokých škol v ČR. Poplatek za dElší studium (cca ,-za načatých 6 měsíců) Poplatek za dAlší (druhé a další) studium (cca 1450,- za načatý rok)

18 Poplatky za studium – delší studium
Ve vzniku poplatku za delší studium jsou rozhodná neúspěšná studia (zanechaná, ukončená pro neplnění studijních povinností, ukončená kvůli disciplinárnímu řízení apod.) Všechna tato studia se přičítají k aktuálnímu studiu v matrice studií SIMS se každému studentovi, jenž byl ve studiu počínaje , načítá počet dní, které odstudoval (nepočítá se přerušení). V případě mag. studia je 1095 (3*365) dní studia zdarma, za každý další den platíte: poplatky vyměřuje RUK většinou za každý započatý půlrok, student dostane písemnou výzvu z RUK, není třeba se nijak hlásit.

19 Poplatky za studium – další studium
Ve vzniku poplatku za další studium jsou rozhodná úspěšná studia (absolvovaná). V každém dalším studiu po absolvování již jednoho studia má student nárok na studium za poplatek za další studium (1450,-) pouze řádnou dobu studia, v prodloužené době („+1“ a dále) již platí poplatek za delší studium (cca ,- za 6 měsíců). Jedinou výjimkou je navazující mgr. Studium Souběžná studia na UK se (v tuto chvíli) nesčítají a ani zanechané souběžné studium nevstupuje do poplatku na dále studovaném studiu. Vstoupí pak ale do jakéhokoliv dalšího studia.

20 Stipendia Poplatky za studium plní tzv. stipendijní fond fakulty, z něhož se vyplácejí studentům stipendia. Druhy stipendií: účelové, prospěchové, ubytovací (v pravomoci RUK), sociální (v pravomoci RUK).

21 Stipendium za vynikající studijní výsledky
Mají na něj nárok pouze prezenční studenti Vyplácí se zpětně každý rok (výše se řídí příslušným opatřením děkana) po jednotlivých oborech 10% studentů prezenčního studia, již nepřekračují standardní dobu studia (tj. 2 a 3 ročník), neměli v daném roce přerušeno a nepřestoupili v daném roce z jedné formy na druhou, a již dosáhli v daném roce nejlepšího stipendijního průměru:

22 Stipendium se vyplácí zpětně
Stipendium za vynikající studijní výsledky je přiznáváno studentům zpětně za vynikající studijní výsledky v předcházejícím ročníku studia. Tedy není to tak, že by se vyhlásily pravidla na příští akademický rok (např. průměry, při jejichž dosažení má student na stipendium nárok), nýbrž tak, že se na základě již dosažených výsledků udělí stipendium relativně nejúspěšnějším studentům. Tedy není to tak, že by se předem vyhlásila pravidla pro příští akademický rok (např. průměry, při jejichž dosažení má student na stipendium nárok), nýbrž tak, že se na základě již dosažených výsledků udělí stipendium relativně nejúspěšnějším studentům.

23 Ukazatel p - studijní průměr dané studenta
n - počet klasifikovaných povinností v předcházejícím ročníku jeho studia m - počet pokusů, které student potřeboval pro splnění povinnosti i. z - známka z povinnosti i při pokusu j. Nesložil-li student při pokusu j danou povinnost, je v tomto případě z=4. E - počet ECTS kreditů za povinnost i. Stipendium lze získat jen tehdy, je-li počet klasifikovaných povinností vyšší než 3.

24 Příklad

25 Skupiny pro udělování stipendií
Pro účely přiznávání prospěchových stipendií se studenti, u nichž nenastala překážka poskytnutí stipendia podle čl. 8 stipendijního řádu univerzity, a kteří nejsou zapsáni v prvním ročníku studia, dělí do skupin podle studijních oborů.

26 Skupiny pro udělování stipendií
dále pak (setříděni dle průměru) studenti, kteří získali při poslední průběžné kontrole studia alespoň minimální počet kreditů, zároveň nepřekračují standardní dobu studia Počet studentů (setříděni dle průměru) studenti, kteří získali normální počet kreditů, zároveň nepřekračují standardní dobu studia obor

27 Za rozhodné datum pro přiznávání prospěchových stipendií se považuje stav k 31. říjnu běžného roku. Určení studentů, kterým bude přiznáno stipendium za vynikající studijní výsledky, proběhne nejpozději do 20. listopadu běžného roku, určeným studentům bude prospěchové stipendium přiznáno a vyplaceno nejpozději 1. prosince běžného roku.


Stáhnout ppt "2013 Základní informace o studijních PRAVIDLECH A povinnostech pro navazující magisterské studenty."

Podobné prezentace


Reklamy Google