Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ZÁKLADNÍ INFORMACE O STUDIJNÍCH PRAVIDLECH A POVINNOSTECH PRO NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDENTY 2011.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ZÁKLADNÍ INFORMACE O STUDIJNÍCH PRAVIDLECH A POVINNOSTECH PRO NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDENTY 2011."— Transkript prezentace:

1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O STUDIJNÍCH PRAVIDLECH A POVINNOSTECH PRO NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDENTY 2011

2 Studijní pravidla Studijní a zkušební řád UK Pravidla pro organizaci studia UK FHS Opatření děkana (Harmonogram) Vyhlášky vedoucích modulů

3 Harmonogram akademického roku K dispozici na www.fhs.cuni.czwww.fhs.cuni.cz Uvedená data bezpodmínečně platí, nemá smysl o nich smlouvat Důležitá data jsou zejména konec zkouškového období, tj. pro ZS 17. 2. 2012.

4 Semestrální kontrola – normální a minimální počty ECTS bodů Minimální početNormální počet po prvním semestru25 ECTS30 ECTS po druhém semestru50 ECTS60 ECTS po třetím semestru75 ECTS90 ECST po čtvrtém semestru100 ECTS120 ECTS

5 Studijní plán Studijní plán definuje povinnosti, jež musíte splnit proto, abyste úspěšně absolvovali studium a obdrželi diplom. Studijní plán vychází z akreditačního materiálu, připravuje ho garant daného studijního oboru, projednává vědecká rada a vyhlašuje děkan. Plán zejména určuje: Povinné předměty, povinně volitelné předměty, minimum kreditů za povinně volitelné předměty, části státní závěrečné zkoušky

6 Povinné předměty - pravidla Neregistrují se vesměs po webu Je třeba je splnit v semestru, kdy jsou Vám podle studijního plánu zapsány Pokud je nesplníte, lze je plnit již jen v semestru bezprostředně následujícím Na zkoušky jsou tři termíny, na zápočty počet termínů stanovuje garant Pokud Vám zbudou nevyčerpané termíny, garant není povinen vypsat další termíny zkoušky; termíny mohou být rozděleny na řádné a opravné.

7 Povinně volitelné předměty – pravidla Registrují se po webu V případě, že je v daném semestru nesplníte, nenese to fatální důsledky Některé lze zapisovat opakovaně

8 Minima kreditů za PVP po jednotlivých oborech EKS – 30 ECTS GS – 48 ECTS HISO – 12 ECTS OA – 39 ECTS OHSD – 16 ECTS ŘaS – pouze povinné SOS – 3 ECTS SKE – 28 ECTS NFF – 42 ECTS

9 Volitelné předměty Registrujete si je po webu volně dle svého uvážení, a to z nabídky UK FHS, ale i ostatních fakult UK Penzum kreditů za volitelné předměty lze splnit i zápisem povinně volitelných předmětů Maximální počet registrovaných předmětů (tj. volitelných a povinně volitelných) po webu je omezen na 18 Pro semestrální kontrolu byste neměli pro daný úsek studia získat více jak 20% kreditů za volitelné předměty (tj. ne více jak 6 kreditů za semestr).

10 Podmínky pro absolvování studia Splnit všechny povinné předměty Splnit minimum kreditů za povinně volitelné předměty Celkem získat 120 kreditů Potom může student přistoupit k obhajobě diplomové práce a úspěšně ukončit studium SZZK nebo její část má student právo absolvovat ve dvouleté lhůtě. Tato lhůta začíná běžet od prvého dne kalendářního měsíce následujícího po dni, kdy student splnil předpoklady pro konání SZZK nebo její části. Pokud student v dané lhůtě SZZK nebo její část nesplní, je mu studium ukončeno.

11 Státní závěrečná zkouška Poslední částí SZZK je vždy obhajoba. Student se k ní může přihlásit pouze po splnění všech povinností, které se vážou ke studiu. Podmínky pro konání jiné než poslední části SZZK v jednotlivých oborech jsou popsány v Pravidlech pro organizaci studia a ve studijním plánu oboru. Pravidla pro organizaci studia rovněž určují pořadí, podle kterého se student k jednotlivým částem SZZK přihlašuje. Skládá-li se státní zkouška z více částí, stanoví komise výslednou klasifikaci s přihlédnutím k průměru klasifikace jednotlivých částí s tím, že klasifikace "neprospěl/a„ je stanovena právě tehdy, je-li alespoň jedna část klasifikována "neprospěl/a"; jsou-li všechny části klasifikovány "výborně", je i výsledná klasifikace stanovena "výborně".

12 Prospěl s vyznamenání V případě, že žádná část státní zkoušky nebyla vykonána v opravném termínu nebo klasifikována známkou "dobře", výsledná klasifikace je "výborně", prospěchový průměr za celé studium je nejvýše 1,5 (…) student absolvuje s vyznamenáním. (Čl. 7 odst. 11 SaZŘ UK. Prospěchový průměr se určuje tak, že se započítávají všechny známky ze všech konaných zkoušek a všech opravných termínů. Tj. je třeba skládat zkoušky co nejlépe na první pokus.

13 Rozhodné doby studia Standardní doba studia – 2 roky: je dána akreditací, je to doba, na kterou je rozvržen studijní plán a v níž by měl student studium dokončit. Standardní doba studia navýšená o jeden rok – 3 roky; nevznikla-li mu povinnost již dříve, je student po jejím uplynutí povinen platit poplatek (cca 10 000 Kč za semestr), nepočítá se do ní přerušení. Maximální doba studia – 5 let; počítá se na 5*365 dní od zápisu, počítají se do ní přerušení: je to maximální doba, po kterou lze být zapsán v daném studiu.

14 Přerušení studia Studium může být i opakovaně přerušeno. Studentovi může děkan přerušit studium, a to buď na jeho písemnou žádost, anebo v mimořádném případě i z vlastního podnětu. Pokud student o přerušení studia požádá poté, co prokázal splnění povinností v daném úseku studia děkan této žádosti vyhoví; studium lze přerušit nejméně na dobu jednoho semestru. Dnem přerušení studia student pozbývá postavení studenta podle zákona o vysokých školách

15 Poplatky za studium Jsou dány zákonem 111/1998 Sb. o VŠ Vztahují se na všechny studenty veřejných vysokých škol v ČR. Poplatek za dElší studium (cca 10 000,-za načatých 6 měsíců) Poplatek za dAlší (druhé a další) studium (cca 1450,- za načatý rok)

16 Poplatky za studium – delší studium Ve vzniku poplatku za delší studium jsou rozhodná neúspěšná studia (zanechaná, ukončená pro neplnění studijních povinností, ukončená kvůli disciplinárnímu řízení apod.) Všechna tato studia se přičítají k aktuálnímu studiu  v matrice studií SIMS se každému studentovi, jenž byl ve studiu počínaje 1.1.1999, načítá počet dní, které odstudoval (nepočítá se přerušení). V případě mag. studia je 1095 (3*365) dní studia zdarma, za každý další den platíte: poplatky vyměřuje RUK většinou za každý započatý půlrok, student dostane písemnou výzvu z RUK, není třeba se nijak hlásit.

17 Poplatky za studium – další studium Ve vzniku poplatku za další studium jsou rozhodná úspěšná studia (absolvovaná). V každém dalším studiu po absolvování již jednoho studia má student nárok na studium za poplatek za další studium (1450,-) pouze řádnou dobu studia, v prodloužené době („+1“ a dále) již platí poplatek za delší studium (cca 10 000,- za 6 měsíců). Jedinou výjimkou je navazující mgr. Studium Souběžná studia na UK se (v tuto chvíli) nesčítají a ani zanechané souběžné studium nevstupuje do poplatku na dále studovaném studiu. Vstoupí pak ale do jakéhokoliv dalšího studia.

18 Stipendia Poplatky za studium plní tzv. stipendijní fond fakulty, z něhož se vyplácejí studentům stipendia. Druhy stipendií: účelové, prospěchové, ubytovací (v pravomoci RUK), sociální (v pravomoci RUK). http://www.ubytovani.cuni.cz/

19 Prospěchové stipendium Mají na něj nárok pouze prezenční studenti Vyplácí se zpětně každý rok (výše je cca 18 000 kč) po jednotlivých oborech 10% studentů prezenčního studia, již nepřekračují standardní dobu studia (tj. 2 ročník), neměli v daném roce přerušeno a nepřestoupili v daném roce z jedné formy na druhou, a již dosáhli v daném roce nejlepšího stipendijního průměru:

20 Stipendium se vyplácí zpětně Stipendium za vynikající studijní výsledky je přiznáváno studentům zpětně za vynikající studijní výsledky v předcházejícím ročníku studia. Tedy není to tak, že by se předem vyhlásila pravidla pro příští akademický rok (např. průměry, při jejichž dosažení má student na stipendium nárok), nýbrž tak, že se na základě již dosažených výsledků udělí stipendium relativně nejúspěšnějším studentům.

21 Ukazatel p - studijní průměr dané studenta n - počet klasifikovaných povinností v předcházejícím ročníku jeho studia m - počet pokusů, které student potřeboval pro splnění povinnosti i. z - známka z povinnosti i při pokusu j. Nesložil-li student při pokusu j danou povinnost, je v tomto případě z=4. E - počet ECTS kreditů za povinnost i.

22 Příklad

23 Skupiny pro udělování stipendií Pro účely přiznávání prospěchových stipendií se studenti, u nichž nenastala překážka poskytnutí stipendia podle čl. 8 stipendijního řádu univerzity, a kteří nejsou zapsáni v prvním ročníku studia, dělí do skupin podle studijních oborů.

24 Skupiny pro udělování stipendií (setříděni dle průměru) studenti, kteří získali normální počet kreditů, zároveň nepřekračují standardní dobu studia dále pak (setříděni dle průměru) studenti, kteří získali při poslední průběžné kontrole studia alespoň minimální počet kreditů, zároveň nepřekračují standardní dobu studia Počet studentů obor

25


Stáhnout ppt "ZÁKLADNÍ INFORMACE O STUDIJNÍCH PRAVIDLECH A POVINNOSTECH PRO NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDENTY 2011."

Podobné prezentace


Reklamy Google