Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

2012 Základní informace o studijních PRAVIDLECH A povinnostech pro studenty doktorského studia.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "2012 Základní informace o studijních PRAVIDLECH A povinnostech pro studenty doktorského studia."— Transkript prezentace:

1 2012 Základní informace o studijních PRAVIDLECH A povinnostech pro studenty doktorského studia

2 Program: Studijní pravidla a studijní agenda Stipendia
Práce se SIS, tvorba individuálního studijního plánu Práce s OBD, zadávání publikací Informace z oddělení VaV Informace ze zahraničního oddělení Zápis do studia Eventuálně informační schůzky jednotlivých oborů

3 Studijní pravidla Studijní a zkušební řád UK, Stipendijní řád UK
Pravidla pro organizaci studia UK FHS Pravidla pro přiznávání stipendií UK FHS Opatření děkana Organizace studia v doktorských studijních programech Stanovení způsobu úhrady pedagogické činnosti doktorandů Stanovení poplatků za studium v akademickém roce 2012/2013 Podmínky pro uznávání kontroly studia předmětu O mimořádné odměně za zdařilé ukončení studia Pravidla pro evidenci, odevzdávání a zveřejňování závěrečných prací Uznávání předmětů absolvovaných v rámci programu LLP/Erasmus

4 Doktorské studium Studium, jehož absolvováním získáte vědeckou hodnost Ph.D. Je to hodnost vědecká, nikoliv vědecko-pedagogická. Zapojení do pedagogických činností není součástí studia, nesmí být zařazeno do individuálního studijního plánu a obecně se nedoporučuje. Pokud Vás nějaká katedra do podobných aktivit zapojí, máte nárok na odměnu stanovenou opatřením děkana.

5 Doktorské studium Není prolongace navazujícího magisterského studia, nýbrž jiným studiem, zaměřeným primárně na získání kompetencí k vědecké práci. Není kreditním studiem! Rozhodující výstupy jsou: Postup při psaní dizertace Publikování a vykazování publikací Navazování zahraničních kontaktů + stáže Plnění předmětů daných akreditací a zakotvených v individuálním studijním plánu

6 Oborová rada – její pravomoci
Studium řídí oborová rada Schvaluje a navrhuje děkanovi ke jmenování školitele doktoranda Schvaluje individuální studijní plán Schvaluje případné změny individuálního studijního plánu Rozhoduje o ukončení studia při jeho nesplnění V mezích stipendijního řádu navrhuje snížení či zvýšení stipendia Schvaluje roční hodnocení doktoranda (hodnocení A, B, C)

7 Individuální studijní plán
Individuální studijní plán v sobě zahrnuje všechny povinnosti (tj. publikace, stáže, konference, povinné i volitelné předměty, apod.) za celé studium. Plán obsahuje též akademické roky, v nichž bude student tyto povinnosti plnit. Plán se sestavuje na celé studium.

8 Individuální studijní plán
Plán sestavuje student se školitelem. V průběhu studia je možno plán se souhlasem oborové rady ve výjimečných případech měnit (např. přidat publikaci, přidat předmět); lze též např. posunout plnění některé naplánované povinnosti - pokud to ale není z vážného důvodu, může se to odrazit v hodnocení doktoranda.

9 Školitel Profesor, docent nebo vědecký pracovník; jmenuje ho děkan na návrh oborové rady. Vedoucí dizertační práce ale též celé vědecké přípravy doktoranda. Předkládá oborové radě hodnocení doktoranda. Student musí mít po celou dobu studia školitele.

10 Harmonogram akademického roku
K dispozici na Uvedená data bezpodmínečně platí, nemá smysl o nich smlouvat. Studium má roční kontrolu, nikoliv semestrální Důležité datum je konec akademického roku 2012/2013, tj

11 Roční kontrola, co se kontroluje
Zdali student splnil vše, co si na daný akademický rok rozplánoval ve studijním plánu, tj. vykázané publikace, stáže, předměty, apod. Rozhodující pro kontrolu jsou povinnosti řádně zapsané, vykázané či atestované v SIS (u některých zkoušek je též sestaven písemný protokol o zkoušce). Kontrola se dělá na základě ročního hodnocení, návrh zpracuje student, postoupí školiteli, ten má právo vrátit studentovi či postoupit hodnocení oborové radě. Školitel hodnotí studenta na škále A-C; hodnocení C znamená ukončení studia, oborová rada hodnocení buď potvrdí nebo změní.

12 Publikace a konference
1) Bez publikací a bez jejich náležitého vykázání za fakultu není možné studium absolvovat. Nestačí mít publikace v tisku, třeba je mít již vydané; píší se na dodatek k diplomu. 2) Studium též předpokládá aktivní účast na konferencích, pokud je příspěvek publikován ve sborníku, též je třeba ho zadat: taková publikace je jiného typu než 1). publikace konference ETIK 1 článek v recenzovaném časopise, 2 recenze 2 aktivní účasti na konferencích ENV 2 články v recenzovaném časopise (1 s impakt faktorem) 1 aktivní účast na konferenci ISCOA 2 články v recenzovaném časopise HISO 1 aktivní účast na mezinárodní konferenci SOS 2 články v recenzovaném časopise (jeden v zahraničním) NFF

13 Stáže Stáže jsou též součástí studijního plánu, je třeba je do plánu řádně zaznamenat a nahlásit (i v případě krátkodobé stáže) na zahraničním oddělení. Na žádném oboru není stáž povinná, ale velmi doporučujeme možnost využít.

14 Předměty V průběhu studia plníte povinné a volitelné předměty.
Předměty nejsou klasifikovány známkami, nýbrž pouze "prospěl" - "neprospěl ". Student doktorského studijního programu může konat zkoušku ze zapsaného předmětu nejvýše dvakrát, tj. má právo na jeden opravný termín.

15 Povinné předměty Jsou dány akreditací oboru.
Musí být zohledněny ve studijním plánu, bez jejich splnění nelze studium absolvovat. Jejich počet se liší na jednotlivých oborech, obvykle je jich 3-6.

16 Povinně volitelné a volitelné předměty
Některé obory předepisují povinně volitelné předměty, které si volíte z určité skupiny. Do individuálního studijního plánu lze (obvykle po dohodě se školitelem) zařadit též volitelné předměty nad rámec povinných a povinně volitelných. Pozor: do studijního plánu nelze zařadit předmět určený pro nav. mag. studium či bak. studium; chodit na něj lze, ovšem ve studijním plánu mohou být pouze doktorské předměty.

17 Podmínky pro absolvování studia
Mít splněný individuální studijní plán Řádně vykázané publikace Doložitelnou aktivní účast na konferencích Splněné povinné i povinně volitelné předměty Napsanou dizertaci

18 Státní závěrečná zkouška
Státní doktorská zkouška se skládá vždy ze dvou částí: Ústní zkouška Komisionální obhajoba dizertační práce Poslední částí SDK je vždy obhajoba. Hodnocení je prospěl/neprospěl, neznámkuje se. Opakovat část státní zkoušky lze nejvýše jednou. V případě neúspěšné obhajoby lze opravenou práci odevzdat nejdříve za 6 měsíců.

19 Rozhodné doby studia Standardní doba studia – 3 roky: je dána akreditací, je to doba, na kterou je rozvržen studijní plán a v níž by měl student studium dokončit. Maximální doba studia – 8 let; počítá se na 8*365 dní od zápisu, počítají se do ní přerušení: je to maximální doba, po kterou lze být zapsán v daném studiu. Student může být zapsán v prezenční formě studia nejvýše tři roky, v kombinované formě není stanoveno. Dizertaci je třeba odevzdat nejpozději 6 měsíců před koncem maximální doby studia, později nelze.

20 Přerušení studia Studium může být i opakovaně přerušeno.
Studentovi může děkan přerušit studium, a to buď na jeho písemnou žádost, anebo v mimořádném případě i z vlastního podnětu. Zpravidla se přerušuje na rok. Dnem přerušení studia pozbýváte postavení studenta podle zákona o vysokých školách.

21 Přestup z formy na formu
Přestup mezi jednotlivými formami studia je během studia možný, a to vždy od následujícího semestru. Žádost o změnu formy je třeba podat nejpozději do pro změnu formy studia od letního semestru, resp. do pro změnu od zimního semestru daného akademického roku. Po vyčerpání maximální doby, kdy student může studovat prezenčně, je automaticky přeřazen na kombinovanou formu.

22 Poplatky za studium Doktorandi neplatí žádné poplatky za studium.

23 Stipendia Druhy stipendií: doktorandské, účelové, ubytovací (v pravomoci RUK), sociální (v pravomoci RUK).

24 Stipendia DOKTORANDSKÁ STIPENDIA - rozsah 1. ročník – 6050 Kč měsíčně
2.– 3. ročník – Kč měsíčně – dle rozhodnutí oborové rady na základě studijních výsledků doktoranda Prosíme, zadejte číslo svého účtu do SIS!

25 Návody pro práci se SIS www.fhs.cuni.cz SIS Užitečné odkazy
Návody na práci se syslem Přihlašování studentů k termínům zkoušek Vložení bak. či diplomové práce do SIS Změna osobních údajů Návod na vyplnění ročního hodnocení

26 Video návody www.youtube.com studfhs
Individuální studijní plán doktoranda Vložení závěrečné práce Přihlašování k termínu zkoušek


Stáhnout ppt "2012 Základní informace o studijních PRAVIDLECH A povinnostech pro studenty doktorského studia."

Podobné prezentace


Reklamy Google