Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ZÁKLADNÍ INFORMACE O STUDIJNÍCH PRAVIDLECH A POVINNOSTECH PRO STUDENTY DOKTORSKÉHO STUDIA 2012.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ZÁKLADNÍ INFORMACE O STUDIJNÍCH PRAVIDLECH A POVINNOSTECH PRO STUDENTY DOKTORSKÉHO STUDIA 2012."— Transkript prezentace:

1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O STUDIJNÍCH PRAVIDLECH A POVINNOSTECH PRO STUDENTY DOKTORSKÉHO STUDIA 2012

2 Program: Studijní pravidla a studijní agenda Stipendia Práce se SIS, tvorba individuálního studijního plánu Práce s OBD, zadávání publikací Informace z oddělení VaV Informace ze zahraničního oddělení Zápis do studia Eventuálně informační schůzky jednotlivých oborů

3 Studijní pravidla Studijní a zkušební řád UK, Stipendijní řád UK Pravidla pro organizaci studia UK FHS Pravidla pro přiznávání stipendií UK FHS Opatření děkana  Organizace studia v doktorských studijních programech  Stanovení způsobu úhrady pedagogické činnosti doktorandů  Stanovení poplatků za studium v akademickém roce 2012/2013  Podmínky pro uznávání kontroly studia předmětu  O mimořádné odměně za zdařilé ukončení studia  Pravidla pro evidenci, odevzdávání a zveřejňování závěrečných prací  Uznávání předmětů absolvovaných v rámci programu LLP/Erasmus

4 Doktorské studium Studium, jehož absolvováním získáte vědeckou hodnost Ph.D. Je to hodnost vědecká, nikoliv vědecko-pedagogická. Zapojení do pedagogických činností není součástí studia, nesmí být zařazeno do individuálního studijního plánu a obecně se nedoporučuje. Pokud Vás nějaká katedra do podobných aktivit zapojí, máte nárok na odměnu stanovenou opatřením děkana.

5 Doktorské studium Není prolongace navazujícího magisterského studia, nýbrž jiným studiem, zaměřeným primárně na získání kompetencí k vědecké práci. Není kreditním studiem! Rozhodující výstupy jsou:  Postup při psaní dizertace  Publikování a vykazování publikací  Navazování zahraničních kontaktů + stáže  Plnění předmětů daných akreditací a zakotvených v individuálním studijním plánu

6 Oborová rada – její pravomoci Studium řídí oborová rada  Schvaluje a navrhuje děkanovi ke jmenování školitele doktoranda  Schvaluje individuální studijní plán  Schvaluje případné změny individuálního studijního plánu  Rozhoduje o ukončení studia při jeho nesplnění  V mezích stipendijního řádu navrhuje snížení či zvýšení stipendia  Schvaluje roční hodnocení doktoranda (hodnocení A, B, C)

7 Individuální studijní plán Individuální studijní plán v sobě zahrnuje všechny povinnosti (tj. publikace, stáže, konference, povinné i volitelné předměty, apod.) za celé studium. Plán obsahuje též akademické roky, v nichž bude student tyto povinnosti plnit. Plán se sestavuje na celé studium.

8 Individuální studijní plán Plán sestavuje student se školitelem. V průběhu studia je možno plán se souhlasem oborové rady ve výjimečných případech měnit (např. přidat publikaci, přidat předmět); lze též např. posunout plnění některé naplánované povinnosti - pokud to ale není z vážného důvodu, může se to odrazit v hodnocení doktoranda.

9 Školitel Profesor, docent nebo vědecký pracovník; jmenuje ho děkan na návrh oborové rady. Vedoucí dizertační práce ale též celé vědecké přípravy doktoranda. Předkládá oborové radě hodnocení doktoranda. Student musí mít po celou dobu studia školitele.

10 Harmonogram akademického roku

11 Roční kontrola, co se kontroluje Zdali student splnil vše, co si na daný akademický rok rozplánoval ve studijním plánu, tj. vykázané publikace, stáže, předměty, apod. Rozhodující pro kontrolu jsou povinnosti řádně zapsané, vykázané či atestované v SIS (u některých zkoušek je též sestaven písemný protokol o zkoušce). Kontrola se dělá na základě ročního hodnocení, návrh zpracuje student, postoupí školiteli, ten má právo vrátit studentovi či postoupit hodnocení oborové radě. Školitel hodnotí studenta na škále A-C; hodnocení C znamená ukončení studia, oborová rada hodnocení buď potvrdí nebo změní.

12 Publikace a konference 1) Bez publikací a bez jejich náležitého vykázání za fakultu není možné studium absolvovat. Nestačí mít publikace v tisku, třeba je mít již vydané; píší se na dodatek k diplomu. 2) Studium též předpokládá aktivní účast na konferencích, pokud je příspěvek publikován ve sborníku, též je třeba ho zadat: taková publikace je jiného typu než 1). publikacekonference ETIK1 článek v recenzovaném časopise, 2 recenze2 aktivní účasti na konferencích ENV2 články v recenzovaném časopise (1 s impakt faktorem)1 aktivní účast na konferenci ISCOA2 články v recenzovaném časopise2 aktivní účasti na konferencích HISO2 články v recenzovaném časopise1 aktivní účast na mezinárodní konferenci SOS2 články v recenzovaném časopise (jeden v zahraničním)1 aktivní účast na konferenci NFF2 články v recenzovaném časopise2 aktivní účasti na konferencích

13 Stáže Stáže jsou též součástí studijního plánu, je třeba je do plánu řádně zaznamenat a nahlásit (i v případě krátkodobé stáže) na zahraničním oddělení. Na žádném oboru není stáž povinná, ale velmi doporučujeme možnost využít.

14 Předměty V průběhu studia plníte povinné a volitelné předměty. Předměty nejsou klasifikovány známkami, nýbrž pouze "prospěl" - "neprospěl ". Student doktorského studijního programu může konat zkoušku ze zapsaného předmětu nejvýše dvakrát, tj. má právo na jeden opravný termín.

15 Povinné předměty Jsou dány akreditací oboru. Musí být zohledněny ve studijním plánu, bez jejich splnění nelze studium absolvovat. Jejich počet se liší na jednotlivých oborech, obvykle je jich 3-6.

16 Povinně volitelné a volitelné předměty Některé obory předepisují povinně volitelné předměty, které si volíte z určité skupiny. Do individuálního studijního plánu lze (obvykle po dohodě se školitelem) zařadit též volitelné předměty nad rámec povinných a povinně volitelných. Pozor: do studijního plánu nelze zařadit předmět určený pro nav. mag. studium či bak. studium; chodit na něj lze, ovšem ve studijním plánu mohou být pouze doktorské předměty.

17 Podmínky pro absolvování studia Mít splněný individuální studijní plán Řádně vykázané publikace Doložitelnou aktivní účast na konferencích Splněné povinné i povinně volitelné předměty Napsanou dizertaci

18 Státní závěrečná zkouška Státní doktorská zkouška se skládá vždy ze dvou částí: Ústní zkouška Komisionální obhajoba dizertační práce Poslední částí SDK je vždy obhajoba. Hodnocení je prospěl/neprospěl, neznámkuje se. Opakovat část státní zkoušky lze nejvýše jednou. V případě neúspěšné obhajoby lze opravenou práci odevzdat nejdříve za 6 měsíců.

19 Rozhodné doby studia Standardní doba studia – 3 roky: je dána akreditací, je to doba, na kterou je rozvržen studijní plán a v níž by měl student studium dokončit. Maximální doba studia – 8 let; počítá se na 8*365 dní od zápisu, počítají se do ní přerušení: je to maximální doba, po kterou lze být zapsán v daném studiu. Student může být zapsán v prezenční formě studia nejvýše tři roky, v kombinované formě není stanoveno. Dizertaci je třeba odevzdat nejpozději 6 měsíců před koncem maximální doby studia, později nelze.

20 Přerušení studia Studium může být i opakovaně přerušeno. Studentovi může děkan přerušit studium, a to buď na jeho písemnou žádost, anebo v mimořádném případě i z vlastního podnětu. Zpravidla se přerušuje na rok. Dnem přerušení studia pozbýváte postavení studenta podle zákona o vysokých školách.

21 Přestup z formy na formu Přestup mezi jednotlivými formami studia je během studia možný, a to vždy od následujícího semestru. Žádost o změnu formy je třeba podat nejpozději do 31. 3. pro změnu formy studia od letního semestru, resp. do 31. 10. pro změnu od zimního semestru daného akademického roku. Po vyčerpání maximální doby, kdy student může studovat prezenčně, je automaticky přeřazen na kombinovanou formu.

22 Poplatky za studium Doktorandi neplatí žádné poplatky za studium.

23 Stipendia Druhy stipendií: doktorandské, účelové, ubytovací (v pravomoci RUK), sociální (v pravomoci RUK). http://www.ubytovani.cuni.cz/

24 Stipendia DOKTORANDSKÁ STIPENDIA - rozsah 1. ročník – 6050 Kč měsíčně 2.– 3. ročník – 7300-11.000 Kč měsíčně – dle rozhodnutí oborové rady na základě studijních výsledků doktoranda Prosíme, zadejte číslo svého účtu do SIS!

25 Návody pro práci se SIS www.fhs.cuni.cz  SIS  Užitečné odkazy Návody na práci se syslem Přihlašování studentů k termínům zkoušek Vložení bak. či diplomové práce do SIS Změna osobních údajů Návod na vyplnění ročního hodnocení

26 Video návody www.youtube.com  studfhs  Individuální studijní plán doktoranda  Vložení závěrečné práce  Přihlašování k termínu zkoušek


Stáhnout ppt "ZÁKLADNÍ INFORMACE O STUDIJNÍCH PRAVIDLECH A POVINNOSTECH PRO STUDENTY DOKTORSKÉHO STUDIA 2012."

Podobné prezentace


Reklamy Google