Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Právní vztahy se čtenáři Pavel Rubeš © Městská knihovna v Praze, 2006.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Právní vztahy se čtenáři Pavel Rubeš © Městská knihovna v Praze, 2006."— Transkript prezentace:

1 Právní vztahy se čtenáři Pavel Rubeš © Městská knihovna v Praze, 2006

2 Smlouvy je nutno dodržovat  pacta sunt servanda = smlouvy lze měnit (rušit) jen za souhlasu smluvních stran (§ 493 OZ)  jednostranné ukončení smlouvy (jen na základě zákona nebo smlouvy!)  výpověď  odstoupení  změna (zánik) též dalšími skutečnostmi

3 Darovací smlouva I.  bezplatné přenechání „něčeho“  dar nelze vnucovat, jde o smlouvu  zcela právně dobrovolné jednání dárce  ne náhrada škody  ne plnění výživného  ano při odměně za záchranu života apod.  přátelská úsluha je mimoprávní jednání  pozvání na oběd  darování cigarety, drobné mince

4 Darovací smlouva II.  dárce nemá právo na protiplnění, ač morálně někdy má (vánoční dárky)  vrácení daru pro hrubý nevděk vůči dárci nebo jeho rodině  trestný čin, přestupek  hrubě nemravné jednání  písemně jen nemovitost a movitost, která není hned předána (slib darování)

5 Darovací smlouva III.  dar je příjmem rozpočtu příspěvkové organizace  příspěvková organizace nesmí za žádných okolností být dárcem  § 37 z. č. 250/2000 Sb.  výjimka: dary z FKSP  je proto v rozporu se zákonem dávat čtenářům zdarma čtenářský průkaz

6 Veřejná soutěž I.  § 847 – 849 OZ  ve vyhlášení uvést přesné vymezení  předmětu a lhůty soutěže  cen (nestačí „poutavá dobrodružná kniha“)  ostatní soutěžní podmínky  posouzení splnění podmínek soutěže  kdo posoudí  v jaké lhůtě  podle jakých měřítek  kdo poskytuje cenu

7 Veřejná soutěž II.  vítěz má právní nárok na cenu  pokud se na vítězném díle podílelo více osob, cenu obdrží společně  soutěž odvolat jen z vážných důvodů  účastníci mají právo na náhradu nákladů  jsou-li splněny zákonné podmínky, nejde o darování = knihovna to smí dělat  nejsou-li splněny zákonné podmínky a přesto by byla cena předána, jde o dar!!!

8 Smlouva o výpůjčce  do užívání individuální nezuživatelná věc  na dobu určitou x na dobu neurčitou  vypůjčitel musí vrátit, jakmile věc nepotřebuje, nejpozději ve stanovené době (jinak přechod nahodilé zkázy)  závazek vrátit tutéž věc – „in specie“  půjčitel má odpovědnost za  předání věci ve stavu způsobilém k užití  nahodilou zkázu věci  běžné opotřebení věci  udržovací běžné náklady nese vypůjčitel

9 Smlouva o půjčce I.  zuživatelná věc určená druhem  peníze, hromadné cenné papíry  zemědělské komodity  přechod vlastnictví – nahodilá zkáza tíží dlužníka (druh nezaniká, leda vyhubení, konec výroby, zánik měny…)  bezplatná nebo úplatná – vrátit větší množství nebo lepší jakost

10 Smlouva o půjčce II.  povinnost dlužníka vrátit totéž množství téhož druhu a kvality  sjednání splátek u prodlení se zaplacením je půjčka této hodnoty – jde o změnu času splnění původní smlouvy, ne o půjčku  u peněžitých půjček valorizační doložka – zajišťovací a zajišťovaná měna  příspěvková organizace smí sjednat smlouvy o půjčce jen se souhlasem zřizovatele

11  A teď již opravdu ke knihovnám …

12 Knihovní x … ický zákon  knihovní zákon  r. 1874  o pozemkových knihách  zákon č. 257/2001 Sb.  novela zákonem č. 1/2005 Sb.  nařízení vlády č. 288/2002 Sb.  novela nař. vlády č. 235/2005 Sb.  pravidla poskytování dotací na podporu knihoven  vyhláška min. kultury č. 88/2002 Sb.  provádí zákon č. 257/2001 Sb.

13 Knihovní x … ický zákon  knihovna  soubor polic na knihy  instituce  provozovna – tak to chápe zákon  knihovnou se rozumí zařízení … (§ 3 písm. a)  provozovatelem knihovny se rozumí fyzická nebo právnická osoba, která svým jménem v knihovně poskytuje veřejné knihovnické a informační služby (§ 3 písm. i)

14 Zákaz rozlišování  veřejné služby poskytované za rovných podmínek všem – porušení je důvod pro vyškrtnutí z evidence ministerstva kultury  všem znamená  fyzické i právnické osoby  obyvatel města i obyvatel ČR (ne občanství !!!)  obyvatel ČR i neobyvatel ČR  rovné neznamenají absolutně rovné  rovnost v rámci skupiny  nerovnosti skupin musejí mít racionální důvod

15 Bezplatné služby  zpřístupňování dokumentů z vlastního i cizího fondu  poskytování ústních bibliografických, referenčních a faktograf. informací a rešerší  zprostředkování informací z vnějších informačních zdrojů, zejména informací ze státní správy a samosprávy  umožnění přístupu k vnějším informačním zdrojům, ke kterým má knihovna bezplatný přístup, pomocí telekomunikačního zařízení

16 Úplatné služby  zpřístupňování zvukového či zvukově obrazového záznamu  zpřístupňování rozmnoženin dokumentů z fondů jiných knihoven  zpřístupňování knihovních dokumentů ze zahraničních knihovních fondů  další služby  registrace za čtenáře jen v rozsahu skutečných nákladů

17 Knihovní řád  vydává knihovna  stanoví podrobnosti poskytování knihovnických a informačních služeb  „obchodní podmínky“ knihovny  právní nástroj stanovující práva a povinnosti dvou smluvních stran  knihovna  čtenář  právní nástroj stanovující práva a povinnosti návštěvníků – povinnost nerušit ostatní

18 Knihovní řád II.  knihovní řád je vydáván jednostranně  fair = práva a povinnosti v rovnováze  pokud ne, neobstojí u  veřejnosti  knihovníků  soudu

19 Přihlášení za čtenáře  o přihlášce knihovna musí rozhodnout, standardně hned, ale někdy hned nelze  přijetím přihlášky se zakládá právní vztah knihovny a čtenáře  tento vztah slouží jako smluvní rámec pro další, dílčí smluvní vztahy  nezbytné v těch případech, kde je třeba znát identitu čtenáře

20 Tři pilíře  totožnost – knihovna ví, s kým jedná  usazenost (= dosažitelnost majetku) – knihovna ví, že snadněji ochrání svá práva u soudu apod.  způsobilost k právním úkonům – knihovna ví, že protistrana uzavírá smlouvy platně

21 První pilíř  totožnost spočívá v přiřazení jména a dalších osobních údajů k určité osobě  prokazuje se průkazem totožnosti  občanský průkaz  pas  řidičský průkaz  průkaz o povolení k pobytu státního příslušníka členského státu Evropských společenství  průkaz žadatele o udělení azylu  další průkazy, jejich výčet nelze uzavřít

22 První pilíř – totožnost dítěte I.  dítě není povinno mít průkaz totožnosti  rodič místo průkazu  ručitel místo průkazu  úředně ověřený podpis ručitele místo průkazu  bez přítomnosti ručitele – zák. zástupce – a bez ověření jeho podpisu dítě musí hodnověrně prokázat totožnost ZPRAVIDLA průkazem obsahujícím jméno a příjmení, datum narození a fotografii

23 První pilíř – totožnost dítěte II.  průkazem dítěte tak může být např. tramvajenka, průkazka na vlak apod.  průkazem není žákovská knížka, rodný list, průkaz zdravotního pojištění  bez průkazu lze zapsat např. když knihovník dítě osobně zná (ne jen od vidění, ale podle jména)

24 Pilíř č. 1 – totožnost instituce  doklad o existenci právnické osoby nebo o umístění organizační složky podniku v ČR  nejčastěji výpis z obchodního rejstříku,  výpis z rejstříku nadací,  stanovy občanských sdružení,  zřizovací listiny příspěvkových organizací  další doklady, výčet není uzavřen  doklad existence je též dokladem usazenosti

25 Pilíř č. 2 - usazenost  snadněji se vymáhají dluhy od usazených osob než od těch, kteří bydlí v zahraničí – ochrana proti turistům  průkazy usazenosti jsou zejména  občanský průkaz  potvrzení obecního úřadu o pobytu  náhradní doklad za občanský průkaz  průkaz o povolení k pobytu  průkaz žadatele o udělení azylu  výčet není uzavřen

26 Pilíř č. 2 - neusazenost  není-li průkaz usazenosti, je nutno zvýšené majetkové smluvní riziko snížit pomocí  kauce nebo  ručitele  týká se i usazených, kteří však usazení neprokáží – např. Pražák jen s pasem

27 Pilíř č. 2 – kauce  1 000 Kč, neúročí se  v případě dluhu se můžeme ihned hojit na kauci  kauce se vrací  po zrušení registrace čtenáře  po průkazu usazení čtenáře  po uplynutí jednoho roku od přihlášení, pokud čtenář  aktuálně nemá splatný dluh (zaúčtované peníze nebo knihovní jednotka po lhůtě)  knihovna mu dosud neposlala předžalobní výzvu, nepodala trestní oznámení apod.

28 Pilíř č. 2 – ručitel  ručení je vztah mezi věřitelem a ručitelem  ručení spočívá v ručitelovu písemném slibu úhrady dluhu, pokud ho včas neuhradí dlužník  ručitel za dluhy  neusazeného čtenáře staršího 15 let  dítěte

29 Pilíř č. 2 – ručitel II.  ručitel – fyzická osoba – musí doložit, že je  zletilý (alespoň 18 let)  zapsatelný nebo již zapsaný za čtenáře  totožnost  usazenost (nebo je již zapsán s kaucí či ručitelem)  ručitel – právnická osoba – musí být zapsatelný nebo již zapsaný za čtenáře  doložit svou existenci  doložit usazení

30 Pilíř č. 3 – způsobilost k úkonu  u právnických osob způsobilost k jednání jejím jménem – statutární orgán, prokurista, plná moc apod. (dokladů řada, často výpis z obchodního rejstříku)  u čtenářů starších 15 let - způsobilost se předpokládá, avšak nutná kontrola občanského průkazu – omezení či zbavení způsobilosti je zde vyznačeno  u dětí – děti nejsou způsobilé, je proto nutný podpis jeho zákonného zástupce na přihlášce

31 Přestávka !!!

32 Práva a povinnosti čtenáře  právo na služby anonymním uživatelům  právo na služby adresované čtenáři  právo na ochranu osobních údajů  povinnost dodržovat knihovní řád  povinnost strpět zpracování os. údajů  povinnost plnit závazky včas a řádně

33 Výpůjčka knihovní jednotky  prezenční výpůjčku z volného výběru může uskutečňovat každý uživatel  smlouva je uzavřena, jakmile uživatel uchopí knihovní jednotku  prezenční výpůjčka „ne z volného výběru“ a absenční výpůjčka se umožňuje pouze čtenáři  smlouva je uzavřena, jakmile knihovník čtenáři předá knihovní jednotku

34 Vrácení vypůjčené věci  prezenčně vypůjčenou knihovní jednotku si je uživatel povinen tentýž den buď zaregistrovat jako absenční, jsou-li pro to splněny podmínky, nebo ji vrátit  uživatel / čtenář je povinen vypůjčenou knihovní jednotku vrátit  jakmile ji nepotřebuje, nebo  před uplynutím sjednané výpůjční doby / před zavírací hodinou knihovny, kde byla výpůjčka uskutečněna, podle toho, co nastane dříve

35 Prezenční a absenční v.  časově první se vždy uzavírá prezenční výpůjčka  v některých případech se prezenční výpůjčka ukončuje sjednáním absenční výpůjčky  absenční výpůjčka tedy vždy následuje po výpůjčce prezenční

36 Osobní potřeba čtenáře dispozitivně:  vypůjčenou věc smí užívat pouze čtenář, který si ji vypůjčil (§ 661 odst. 2 OZ)  jakmile věc pro sebe již nepotřebuje, musí ji vrátit (§ 662 odst. 1 OZ)  předání jiné osobě k užití znamená, že ji pro sebe nepotřebuje – prodlení s vrácením – přechod nahodilé zkázy  předání k užití není předání poslovi, který knihu nese vrátit do knihovny

37 Osobní potřeba čtenáře II.  MKP přistoupila na to, že čtenář smí knihovní jednotku přenechat k užití osobě navzájem blízké (§ 116 OZ)  příbuzní v řadě přímé (předci a potomci)  manžel, manželka  sourozenci  další osoby žijící v rodinném poměru, přičemž újmu jednoho by druhý důvodně pociťoval jako újmu vlastní

38 Osobní potřeba III.  nelze tedy vypůjčenou věc přenechat sousedovi, kamarádovi ad.  oprávněné přenechání věci k užití  musí být bezplatné  čtenář se nezbavuje svých povinností, zejm. věc opatrovat a včas a řádně vrátit

39 Reklamační řád  reklamací stěžovatel projevuje nespokojenost s knihovnou  reklamace není útok na knihovnu, ale snaha, abychom byli lepší  příčiny nespokojenosti  jakost či množství poskytnuté služby  neposkytnutí služby  jednání knihovníka  jakákoliv další skutečnost týkající se knihovny

40 Reklamace: Jak ji podat?  ústně jen když lze reklamaci vyřídit ihned a na místě  písemně v ostatních případech  v knihovně, které se to týká

41 Reklamace: A co my s tím?  reklamace řeší odpovědná osoba – vedoucí pobočky, směnař apod. – po celou provozní dobu musí být někdo takový přítomen!  vyřídit jednoduché hned, ostatní nejdéle do měsíce  vyřízení = doručení odpovědi stěžovateli  proti vyřízení reklamace může stěžovatel podat stížnost k řediteli

42 Upomínky  knihovna má právo upomenout  ne povinnost  před žalobou však povinně jeden pokus o smír  upomíná se na korespondenční adresu  předžalobní výzva na adresu trvalého pobytu – dokládá se soudu  předžalobní výzva též ručiteli  u dítěte předžalobní výzva zák. zástupci  náklady na upomínání je čtenář povinen zaplatit (§ 121 odst. 3 OZ)

43 Pokuty za prodlení za prodlení s vrácením věci  3 Kč za každou vypůjčenou věc po lhůtě, za každý provozní den pobočky  počítá se jen za první rok prodlení – pak následuje žaloba, nebo postup pohledávky  na zpozdné nemá MKP právo, pokud prodlení nebylo čtenářem zaviněno za prodlení se zaplacením peněz  0,5 % za každý celý kalendářní měsíc

44 Náhrada škody  věřitel má volbu  úhrada v penězích  cena věci v místě a čase obvyklé  náklad na likvidaci škody  je-li to možné a účelné, uvedením do předešlého stavu  čtenáře nelze nutit, aby dodal věc, která na trhu není  čtenáře nelze nutit, aby obstaral jiný titul

45 Moderace náhrady škody  z důvodů zvláštního zřetele hodných soud náhradu škody přiměřeně sníží (§ 450 OZ)  hodnotí přitom zejména  jak ke škodě došlo  osobní a majetkové poměry škůdce – fyzické osoby  poměry fyzické osoby – poškozeného  snížení nelze provést, jde-li o škodu způsobenou úmyslně  když soud, může tak učinit i knihovna

46 Nevýhoda žaloby o knihy I.  knihovna obvykle nezná osud nevrácených věcí  pro žalobu je klíčové vědět, zda čtenář má věc u sebe, či zda věc zanikla  z opatrnosti se žaloba správně má formulovat „Žalovaný je povinen vrátit knihu … a pro případ, že by to nebylo možné, zaplatit xy Kč.“

47 Nevýhoda žaloby o knihy II.  knihovna musí dokazovat osud knihy  soudy však akceptují žalobu pouze o peníze (coby náhradu škody)  problém: po rozsudku čtenář knihy donese – mají se přijmout zpět?  MKP řeší: po jednom roce prodlení, není-li mezitím podána žaloba o vrácení věci, povinnost vrátit věc zaniká a nahrazuje se povinností zaplatit její cenu

48 Vyčíslení náhrady škody I.  dosud náhrady „odhadují“ v pobočce  vnitřní audit odhalil problém: každý knihovník oceňuje zcela jinak  pořizovací cena  cena nové věci  odhad antikvární ceny  mnohdy působí faktor  zuřícího čtenáře  hodného, měkkosrdcatého knihovníka

49 Vyčíslení náhrady škody II.  je-li vypůjčená věc ztracena, zničena či je dále neupotřebitelná  čtenář volí: věcná nebo peněžitá náhrada  věcná náhrada = čtenář donese stejný titul a dále uhradí knihařské náklady  peněžitá náhrada = paušál zahrnuje cenu KJ, náklad na opatření náhrady a knihařské náklady

50 Vyčíslení náhrady škody III. paušál platí jen pokud  cena věci není zjevně vyšší než paušál a současně  věc je knihou (320 Kč) nebo periodikem (100 Kč)  průměrná antikvární cena ztracených knih za druhé pololetí 2004 cca. 120 Kč  náklad na obstarání náhrady = 100 Kč  náklad na zařazení do fondu = 100 Kč

51 Vyčíslení náhrady škody IV.  pokud paušál neplatí, pak věc oceňuje COP (Centrální oceňování publikací)  COP vyčíslí výši škody obratem, nejpozději do čtyř týdnů  bez ohledu na způsob náhrady škody, je-li škoda neprodleně uhrazena, MKP nežádá zpozdné po oznámení škody – motivace k rychlému jednání čtenáře

52 Vyčíslení netotální škody  netotální škoda = KJ je dále použitelná, ale její užitná hodnota je snížena  náhrada škody paušálem 50 Kč (20 Kč periodika), není-li škoda zjevně vyšší  poškozené KJ lze dále půjčovat jen tehdy, budou-li výrazně označeny – budou k dispozici samolepky u výpůjčních pultů  čtenář v případě pochybností o míře poškození při vypůjčení má právo žádat, aby byla KJ jednotka označena jako poškozená

53 Výjimky z knihovního řádu  O službě přesahující právní nárok uživatele/čtenáře rozhoduje vedoucí knihovny nebo jiný pověřený zaměstnanec  O ostatních výjimkách rozhoduje ředitel nebo jím pověřený zaměstnanec (Odpuštění dluhu pak jen z důvodu  sociální nouze  zvláště nepříznivého zdravotního stavu  jiných zvláště závažných okolností u čtenáře)

54 Přestávka ?

55 Ochrana osobních údajů  zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů  naplnění práva každého na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromí  osobní údaj = jakýkoliv údaj vztahující se k fyzické osobě

56 Co je zpracování os. údaje?  operace nebo soustava operací systematicky prováděná, a to automatizovaně nebo jinak  shromažďování,  ukládání na nosiče informací  zpřístupňování  úprava, pozměňování  vyhledávání, používání, předávání, šíření, zveřejňování,  uchovávání, výměna, třídění nebo kombinování,  blokování a likvidace

57 Povinnosti správce I.  stanovit účel zpracování  stanovit prostředky a způsob zpracování  zpracovat pouze přesné osobní údaje, nepřesné se musí označit  shromažďovat osobní údaje odpovídající účelu v nezbytném rozsahu

58 Povinnosti správce II.  uchovávat osobní údaje po nezbytnou dobu (poté pouze pro účely státní statistické služby, pro účely vědecké a pro účely archivnictví)  zpracovávat osobní údaje pouze v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny. Zpracovávat k jinému účelu jen pokud předem souhlas

59 Povinnosti správce III.  shromažďovat osobní údaje pouze otevřeně; je vyloučeno shromažďovat údaje pod záminkou jiného účelu nebo jiné činnosti  nesdružovat osobní údaje, které byly získány k rozdílným účelům

60 Souhlas subjektu I.  musí být vždy dán předem  výjimky:  zpracování nezbytné pro dodržení právní povinnosti (účetnictví, oznamovací povinnosti)  zpracování nezbytné pro plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro jednání o uzavření nebo změně smlouvy uskutečněné na návrh subjektu údajů  je to nezbytně třeba k ochraně životně důležitých zájmů subjektu údajů

61 Souhlas subjektu II.  již zveřejněné osobní údaje v souladu s právním předpisem  pokud je to nezbytné pro ochranu práv a právem chráněných zájmů správce, příjemce nebo jiné dotčené osoby  osobní údaje o veřejně činné osobě, funkcionáři či zaměstnanci veřejné správy o jeho veřejné anebo úřední činnosti, o jeho funkčním nebo pracovním zařazení  zpracování výlučně pro účely archivnictví

62 Informace předem  Subjekt údajů musí být při udělení souhlasu informován  o účelu zpracování  k jakým osobním údajům je souhlas dáván  jakému správci  na jaké období  Souhlas subjektu údajů se zpracováním osobních údajů musí být správce schopen prokázat po celou dobu zpracování

63 Citlivý osobní údaj  údaj vypovídající o  národnostním, rasovém nebo etnickém původu  politických postojích, členství v odborových organizacích, náboženství a filozofickém přesvědčení  odsouzení za trestný čin  zdravotním stavu a sexuálním životě subjektu údajů  jakýkoliv biometrický nebo genetický údaj  citlivé údaje je možné zpracovávat jen za výslovného souhlasu

64 Oznámení o zpracování  správce předem úřadu oznamuje zahájení či změnu zpracování údajů  v oznámení uvede  účel nebo účely zpracování  kategorie subjektů údajů  kategorie osobních údajů  zdroje osobních údajů  popis způsobu zpracování osobních údajů  místo nebo místa zpracování osobních údajů  příjemce nebo kategorie příjemců  předpokládaná předání osobních údajů do jiných států  popis opatření k zajištění ochrany osobních údajů

65 Registrace u úřadu  lze zpracovávat, pokud do 30 dní od doručení oznámení zůstane úřad nečinný  v takovém případě úřad oznámení zaregistruje  úřad může z vlastní iniciativy, pokud shledá porušení zákona, registraci zrušit

66 Ochrana práv subjektu  v případě byť domnělého porušení zákona subjekt může správce žádat o  vysvětlení  odstranění tohoto stavu  právo kdykoliv se obrátit na úřad  při poskytnutí citlivých informací musí být o způsobech ochrany poučen  odpovědnost za škodu  odpovědnost za zásah do osobnosti (omluva a případně též peněžitá satisfakce)

67 Rodná čísla v knihovně  zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a o rodných číslech  z. č. 53/2004 Sb. – novela, přináší § 13c  užívat RČ smí jen  státní úřad při výkonu státní pravomoci  ten, komu to výslovně dovoluje zákon  ten, kdo získá souhlas nositele rodného čísla

68 Rozsudek NSS  knihovna smí zpracovávat RČ z důvodu zabránění duplicitám, jiný způsob není  rozsudek vydán 22. října 2003  zákon č. 53/2004 je účinný od 1. dubna 2004  přesto závěry rozsudku platí, avšak je nutno RČ užívat pouze se souhlasem jeho nositele  ÚOOÚ v listopadu 2005 změnil své stanovisko o rodných číslech  dobrovolný údaj, avšak to nemá oporu v zákoně  nedává jiný recept proti duplicitám

69  Děkuji za Vaši milou pozornost a nyní pojďme diskutovat!


Stáhnout ppt "Právní vztahy se čtenáři Pavel Rubeš © Městská knihovna v Praze, 2006."

Podobné prezentace


Reklamy Google