Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Pavel Rubeš © Městská knihovna v Praze, 2006

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Pavel Rubeš © Městská knihovna v Praze, 2006"— Transkript prezentace:

1 Pavel Rubeš © Městská knihovna v Praze, 2006
Knihovna a čtenáři Pavel Rubeš © Městská knihovna v Praze, 2006

2 Knihovna = veřejná služba
soubor věcí (knihovních jednotek) soubor služeb často placeny z veřejných prostředků veřejná podpora knihovní licence v autorském zákoně cíl: ústavní právo na přijímání informací

3 Novela autorského zákona
216/2006 Sb. vyhlášena dne 22. května 2006 účinná téhož dne nově napsána knihovní licence zákonná licence adresátem jsou veřejné knihovny smí zasahovat do autorských práv

4 Zákaz rozlišování veřejné služby poskytované za rovných podmínek všem – porušení je důvod pro vyškrtnutí z evidence ministerstva kultury všem znamená fyzické i právnické osoby obyvatel města i obyvatel ČR (ne občanství !!!) obyvatel ČR i neobyvatel ČR rovné neznamenají absolutně rovné rovnost v rámci skupiny nerovnosti skupin musejí mít racionální důvod

5 Knihovní řád vydává knihovna
stanoví podrobnosti poskytování knihovnických a informačních služeb „obchodní podmínky“ knihovny právní nástroj stanovující práva a povinnosti dvou smluvních stran knihovna čtenář právní nástroj stanovující práva a povinnosti návštěvníků – povinnost nerušit ostatní

6 Knihovní řád II. knihovní řád je vydáván jednostranně
závazný je však oboustranně fair = práva a povinnosti v rovnováze pokud ne, neobstojí u veřejnosti knihovníků soudu

7 Smlouvy je nutno dodržovat
pacta sunt servanda = smlouvy lze měnit (rušit) jen za souhlasu smluvních stran (§ 493 OZ) jednostranné ukončení smlouvy (jen na základě zákona nebo smlouvy!) výpověď odstoupení změna (zánik) též dalšími skutečnostmi

8 Výpůjčka I. smluvní vztah, smlouva o výpůjčce půjčitel (knihovna)
vypůjčitel (čtenář) vypůjčitel získá k užívání věc individuálně vymezenou nezuživatelnou = užíváním se nespotřebuje

9 Výpůjčka II. – časový limit
doba výpůjčky určitá – půjčitel nesmí požadovat dříve neurčitá – půjčitel smí požadovat kdykoliv vypůjčitel musí vrátit, jakmile věc nepotřebuje nejpozději ve stanovené době prodlení = přechod nahodilé zkázy

10 Výpůjčka III. – povinnosti
půjčitel má odpovědnost za předání věci ve stavu způsobilém k užití nahodilou zkázu věci běžné opotřebení věci vypůjčitel závazek vrátit tutéž věc – „in specie“ nese běžné udržovací náklady

11 Výpůjčka IV. – osobní potřeba
dispozitivně: vypůjčenou věc smí užívat pouze čtenář, který si ji vypůjčil (§ 661 odst. 2 OZ) jakmile věc pro sebe již nepotřebuje, musí ji vrátit (§ 662 odst. 1 OZ) předání jiné osobě k užití znamená, že ji pro sebe nepotřebuje – prodlení s vrácením – přechod nahodilé zkázy předání k užití není předání poslovi, který knihu nese vrátit do knihovny

12 Přihlášení za čtenáře přijetím přihlášky se zakládá právní vztah knihovny a čtenáře tento vztah slouží jako smluvní rámec pro další, dílčí smluvní vztahy nezbytné v těch případech, kde je třeba znát identitu čtenáře

13 Tři pilíře totožnost – knihovna ví, s kým jedná
usazenost (= dosažitelnost majetku) – knihovna ví, že snadněji ochrání svá práva u soudu apod. způsobilost k právním úkonům – knihovna ví, že protistrana uzavírá smlouvy platně

14 Práva a povinnosti čtenáře
právo na služby anonymním uživatelům právo na služby adresované čtenáři právo na ochranu osobních údajů povinnost dodržovat knihovní řád povinnost strpět zpracování os. údajů povinnost plnit závazky včas a řádně

15 Když se dluhy neplní… prevence je lepší než represe
informace o stavu čtenářského konta zdarma vnucovat při všech příležitostech automaticky výpisy při každé výpůjčce kdykoliv výpis na požádání, knihomaty přístup ke kontu po internetu

16 Represivní kroky pokuty za prodlení upomínky předžalobní výzvy
správa pohledávky třetí osobou postoupení pohledávky třetí osobě žaloba a nalézací soudní řízení výzva k zaplacení po rozsudku výkon rozhodnutí alias exekuce odpis pohledávky – účetně evidenční postup

17 Pokuty I. Obecné stanovení pokuty částka v Kč
jednorázová sazba za časový úsek prodlení kombinace jednorázové a za čas. úsek jiný způsob, jak ji objektivně určit – např. rezervace jinou osobou zvyšuje sazbu písemná forma – v knihovním řádu

18 Pokuty II. – záludnosti na pokutu není právo, pokud nastalo prodlení bez viny čtenáře lze si dohodnout opak, avšak je to fair? přemrštěná výše, potom je neplatná výše musí odpovídat zájmu, který je pokutou zajištěn hladký běh výpůjček bezplatnost služby zvyšuje laťku horní strop pokuty

19 Upomínky knihovna má právo upomenout zásilka obyčejnou poštou
ne povinnost před žalobou však povinně jeden pokus o smír zásilka obyčejnou poštou levná a efektivní na korespondenční adresu dítě: od druhé upomínky adresát rodič

20 Předžalobní výzvy I. předžalobní výzva na adresu trvalého pobytu
dokládá se soudu uspěla by i korespondenční adresa předžalobní výzva též ručiteli u dítěte předžalobní výzva se odesílá zákonnému zástupci náklad na upomínání knihovně nahradí čtenář (§ 121 odst. 3 OZ)

21 Předžalobní výzvy II. – text
jasný, stručný úderný, nesmlouvavý krátký termíny k úhradě dluhu pohrůžky právními následky soud – vyčíslení nákladů řízení 600 Kč + náklady na advokáta 7000 Kč exekuce co vše exekutor smí postihnout náklad a odměna exekutora cca 8000 Kč

22 Správa pohledávek I. inkasní společnost = vymahači příkazní smlouva
jménem knihovny vyzývají k zaplacení pro knihovnu inkasují dluhy efekt »nezávislého« faktoru efekt dlužníkova překvapení a obav důležité je zachování dobrého jména důležité jsou reference na vymahače

23 Správa pohledávek II. během správy knihovna nevymáhá
knihovna však přijímá plnění dluhů za činnost vymahače knihovna platí podílová odměna z vymožených dluhů neúspěšné případy bez odměny náhradní odměna při úmrtí, úpadku apod. komunikace hlavně elektronicky ochrana osobních údajů knihovna = správce vymahač = zpracovatel předávání nutno předem oznámit úřadu

24 Postoupení pohledávky
písemná dohoda o postoupení pohledávky vůči dlužníku účinná až oznámením čtenář přestává být dlužníkem knihovny postoupení za úplatu vždy za méně než nominál účetně se neuhrazená část odepíše nutno výslovně vyloučit odpovědnost knihovny za dobytnost dluhu

25 Žaloba písemný procesní úkon zahajuje se soudní řízení
žádost o rozsouzení právního sporu vymezení předmětu sporu návrh na provedení důkazů návrh na výrok soudního rozhodnutí

26 Nevýhoda žaloby o knihy I.
knihovna obvykle nezná osud nevrácených věcí pro žalobu je klíčové vědět, zda čtenář má věc u sebe, či zda věc zanikla z opatrnosti se žaloba správně má formulovat „Žalovaný je povinen vrátit knihu … a pro případ, že by to nebylo možné, zaplatit xy Kč.“

27 Nevýhoda žaloby o knihy II.
knihovna musí dokazovat osud knihy soudy však akceptují žalobu pouze o peníze (coby náhradu škody) problém: po rozsudku čtenář knihy donese – mají se přijmout zpět? MKP řeší: po jednom roce prodlení, není-li mezitím podána žaloba o vrácení věci, povinnost vrátit věc zaniká a nahrazuje se povinností zaplatit její cenu

28 Žaloba II. – první A4 I. soud, kterému je podávána
stačí jen název, např. Okresní soud Cheb žalobce – obvykle právnická osoba název / obchodní firma sídlo číslo jednací žalobce bankovní spojení pro dlužníka žalovaný – obvykle fyzická osoba jméno a příjmení datum narození / rodné číslo adresa trvalého pobytu adresa korespondenční ne , telefon apod.

29 Žaloba III. – první A4 II. předmět sporu
»žaloba o zaplacení Kč s přísl.« počet vyhotovení žaloby v zásilce »dvojmo« 1 x do spisu soudu 1 x pro každého ze žalovaných

30 Žaloba IV. – první A4 III. vymezení příloh připojených k žalobě
zřizovací listina žalobce knihovní řád přihláška čtenáře výpis z konta = přehled nevrácených věcí odborný odhad knihovníka = ocenění věcí výpis z pokladny = nezaplacené peníze zpozdné upomínky, předžalobní výzva rezervace předžalobní výzva a dodejka

31 Žaloba V. – jak dál systém »tvrzení – důkaz« součet všech dluhů
nedokázané tvrzení, že žalovaný dluh dosud dobrovolně neuhradil návrh, jak má znít výrok rozsudku

32 Systém »tvrzení – důkaz«
co tvrzení, to samostatný bod žaloby články číslované římskými číslicemi ke každému bodu žalobce navrhne důkaz žalobce je knihovnou – zřizovací listina výpůjční podmínky – knihovní řád žalovaný je čtenář – přihláška čtenáře vypůjčil si a nevrátil – výpis z konta cena nevrácených věcí – odhad knihovníka

33 Další položky žaloby pokuta – knihov. řád a výpis z pokladny
upomínky – výpis z pokladny, dodejka součet peněžních nároků nedokázané tvrzení, že dluh nebyl zaplacen je na žalovaném, aby dokázal opak

34 Návrh soudního výroku Žalovaný je žalobci povinen zaplatit částku Kč spolu s úrokem z prodlení v sazbě 7 % zvýšené o repo sazbu ČNB aktuální k prvnímu dni kalendářního pololetí, v němž nastalo či trvalo prodlení dlužníka, a to do tří dnů od právní moci rozhodnutí.

35 Výzva po rozsudku konstatování, že výzva k úhradě dluhu
soud již rozhodl rozhodnutí je pravomocné a vykonatelné výzva k úhradě dluhu bankovní spojení kde lze platit hotově pohrůžka exekucí – viz předžaloba obyčejnou poštou – efekt »maminka«

36 Výkon rozhodnutí, exekuce
návrh do 10 let po právní moci návrh na zpeněžení majetku soudní vykonavatelé levnější, ale pomalejší a méně efektní nutno vymezit přesně způsob soudní exekutoři dražší, ale způsob volí samostatně vidí do všech veřejných rejstříků spolupracuje s bankami apod.

37 Děkuji za Vaši milou pozornost a nyní pojďme diskutovat!


Stáhnout ppt "Pavel Rubeš © Městská knihovna v Praze, 2006"

Podobné prezentace


Reklamy Google