Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Knihovna a čtenáři Pavel Rubeš © Městská knihovna v Praze, 2006.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Knihovna a čtenáři Pavel Rubeš © Městská knihovna v Praze, 2006."— Transkript prezentace:

1 Knihovna a čtenáři Pavel Rubeš © Městská knihovna v Praze, 2006

2 Knihovna = veřejná služba  soubor věcí (knihovních jednotek)  soubor služeb  často placeny z veřejných prostředků  veřejná podpora  knihovní licence v autorském zákoně  cíl: ústavní právo na přijímání informací

3 Novela autorského zákona  216/2006 Sb.  vyhlášena dne 22. května 2006  účinná téhož dne  nově napsána knihovní licence  zákonná licence  adresátem jsou veřejné knihovny  smí zasahovat do autorských práv

4 Zákaz rozlišování  veřejné služby poskytované za rovných podmínek všem – porušení je důvod pro vyškrtnutí z evidence ministerstva kultury  všem znamená  fyzické i právnické osoby  obyvatel města i obyvatel ČR (ne občanství !!!)  obyvatel ČR i neobyvatel ČR  rovné neznamenají absolutně rovné  rovnost v rámci skupiny  nerovnosti skupin musejí mít racionální důvod

5 Knihovní řád  vydává knihovna  stanoví podrobnosti poskytování knihovnických a informačních služeb  „obchodní podmínky“ knihovny  právní nástroj stanovující práva a povinnosti dvou smluvních stran  knihovna  čtenář  právní nástroj stanovující práva a povinnosti návštěvníků – povinnost nerušit ostatní

6 Knihovní řád II.  knihovní řád je vydáván jednostranně  závazný je však oboustranně  fair = práva a povinnosti v rovnováze  pokud ne, neobstojí u  veřejnosti  knihovníků  soudu

7 Smlouvy je nutno dodržovat  pacta sunt servanda = smlouvy lze měnit (rušit) jen za souhlasu smluvních stran (§ 493 OZ)  jednostranné ukončení smlouvy (jen na základě zákona nebo smlouvy!)  výpověď  odstoupení  změna (zánik) též dalšími skutečnostmi

8 Výpůjčka I.  smluvní vztah, smlouva o výpůjčce  půjčitel (knihovna)  vypůjčitel (čtenář)  vypůjčitel získá k užívání věc  individuálně vymezenou  nezuživatelnou = užíváním se nespotřebuje

9 Výpůjčka II. – časový limit  doba výpůjčky  určitá – půjčitel nesmí požadovat dříve  neurčitá – půjčitel smí požadovat kdykoliv  vypůjčitel musí vrátit, jakmile věc nepotřebuje  nejpozději ve stanovené době  prodlení = přechod nahodilé zkázy

10 Výpůjčka III. – povinnosti  půjčitel má odpovědnost za  předání věci ve stavu způsobilém k užití  nahodilou zkázu věci  běžné opotřebení věci  vypůjčitel  závazek vrátit tutéž věc – „in specie“  nese běžné udržovací náklady

11 Výpůjčka IV. – osobní potřeba dispozitivně:  vypůjčenou věc smí užívat pouze čtenář, který si ji vypůjčil (§ 661 odst. 2 OZ)  jakmile věc pro sebe již nepotřebuje, musí ji vrátit (§ 662 odst. 1 OZ)  předání jiné osobě k užití znamená, že ji pro sebe nepotřebuje – prodlení s vrácením – přechod nahodilé zkázy  předání k užití není předání poslovi, který knihu nese vrátit do knihovny

12 Přihlášení za čtenáře  přijetím přihlášky se zakládá právní vztah knihovny a čtenáře  tento vztah slouží jako smluvní rámec pro další, dílčí smluvní vztahy  nezbytné v těch případech, kde je třeba znát identitu čtenáře

13 Tři pilíře  totožnost – knihovna ví, s kým jedná  usazenost (= dosažitelnost majetku) – knihovna ví, že snadněji ochrání svá práva u soudu apod.  způsobilost k právním úkonům – knihovna ví, že protistrana uzavírá smlouvy platně

14 Práva a povinnosti čtenáře  právo na služby anonymním uživatelům  právo na služby adresované čtenáři  právo na ochranu osobních údajů  povinnost dodržovat knihovní řád  povinnost strpět zpracování os. údajů  povinnost plnit závazky včas a řádně

15 Když se dluhy neplní…  prevence je lepší než represe  informace o stavu čtenářského konta  zdarma  vnucovat při všech příležitostech  automaticky výpisy při každé výpůjčce  kdykoliv výpis na požádání, knihomaty  přístup ke kontu po internetu

16 Represivní kroky  pokuty za prodlení  upomínky  předžalobní výzvy  správa pohledávky třetí osobou  postoupení pohledávky třetí osobě  žaloba a nalézací soudní řízení  výzva k zaplacení po rozsudku  výkon rozhodnutí alias exekuce  odpis pohledávky – účetně evidenční postup

17 Pokuty I. Obecné stanovení pokuty  částka v Kč  jednorázová  sazba za časový úsek prodlení  kombinace jednorázové a za čas. úsek  jiný způsob, jak ji objektivně určit – např. rezervace jinou osobou zvyšuje sazbu  písemná forma – v knihovním řádu

18 Pokuty II. – záludnosti  na pokutu není právo, pokud nastalo prodlení bez viny čtenáře  lze si dohodnout opak, avšak je to fair?  přemrštěná výše, potom je neplatná  výše musí odpovídat zájmu, který je pokutou zajištěn  hladký běh výpůjček  bezplatnost služby zvyšuje laťku  horní strop pokuty

19 Upomínky  knihovna má právo upomenout  ne povinnost  před žalobou však povinně jeden pokus o smír  zásilka obyčejnou poštou  levná a efektivní  na korespondenční adresu  dítě: od druhé upomínky adresát rodič

20 Předžalobní výzvy I.  předžalobní výzva na adresu trvalého pobytu  dokládá se soudu  uspěla by i korespondenční adresa  předžalobní výzva též ručiteli  u dítěte předžalobní výzva se odesílá zákonnému zástupci  náklad na upomínání knihovně nahradí čtenář (§ 121 odst. 3 OZ)

21 Předžalobní výzvy II. – text  jasný, stručný  úderný, nesmlouvavý  krátký termíny k úhradě dluhu  pohrůžky právními následky  soud – vyčíslení nákladů řízení 600 Kč + náklady na advokáta 7000 Kč  exekuce  co vše exekutor smí postihnout  náklad a odměna exekutora cca 8000 Kč

22 Správa pohledávek I.  inkasní společnost = vymahači  příkazní smlouva  jménem knihovny vyzývají k zaplacení  pro knihovnu inkasují dluhy  efekt »nezávislého« faktoru  efekt dlužníkova překvapení a obav  důležité je zachování dobrého jména  důležité jsou reference na vymahače

23 Správa pohledávek II.  během správy knihovna nevymáhá  knihovna však přijímá plnění dluhů  za činnost vymahače knihovna platí  podílová odměna z vymožených dluhů  neúspěšné případy bez odměny  náhradní odměna při úmrtí, úpadku apod.  komunikace hlavně elektronicky  ochrana osobních údajů  knihovna = správce  vymahač = zpracovatel  předávání nutno předem oznámit úřadu

24 Postoupení pohledávky  písemná dohoda o postoupení pohledávky  vůči dlužníku účinná až oznámením  čtenář přestává být dlužníkem knihovny  postoupení za úplatu  vždy za méně než nominál  účetně se neuhrazená část odepíše  nutno výslovně vyloučit odpovědnost knihovny za dobytnost dluhu

25 Žaloba  písemný procesní úkon  zahajuje se soudní řízení  žádost o rozsouzení právního sporu  vymezení předmětu sporu  návrh na provedení důkazů  návrh na výrok soudního rozhodnutí

26 Nevýhoda žaloby o knihy I.  knihovna obvykle nezná osud nevrácených věcí  pro žalobu je klíčové vědět, zda čtenář má věc u sebe, či zda věc zanikla  z opatrnosti se žaloba správně má formulovat „Žalovaný je povinen vrátit knihu … a pro případ, že by to nebylo možné, zaplatit xy Kč.“

27 Nevýhoda žaloby o knihy II.  knihovna musí dokazovat osud knihy  soudy však akceptují žalobu pouze o peníze (coby náhradu škody)  problém: po rozsudku čtenář knihy donese – mají se přijmout zpět?  MKP řeší: po jednom roce prodlení, není-li mezitím podána žaloba o vrácení věci, povinnost vrátit věc zaniká a nahrazuje se povinností zaplatit její cenu

28 Žaloba II. – první A4 I.  soud, kterému je podávána  stačí jen název, např. Okresní soud Cheb  žalobce – obvykle právnická osoba  název / obchodní firma  IČ  sídlo  číslo jednací žalobce  bankovní spojení pro dlužníka  žalovaný – obvykle fyzická osoba  jméno a příjmení  datum narození / rodné číslo  adresa trvalého pobytu  adresa korespondenční  ne e-mail, telefon apod.

29 Žaloba III. – první A4 II.  předmět sporu  »žaloba o zaplacení 1 234 Kč s přísl.«  počet vyhotovení žaloby v zásilce  »dvojmo«  1 x do spisu soudu  1 x pro každého ze žalovaných

30 Žaloba IV. – první A4 III.  vymezení příloh připojených k žalobě  zřizovací listina žalobce  knihovní řád  přihláška čtenáře  výpis z konta = přehled nevrácených věcí  odborný odhad knihovníka = ocenění věcí  výpis z pokladny = nezaplacené peníze  zpozdné  upomínky, předžalobní výzva  rezervace  předžalobní výzva a dodejka

31 Žaloba V. – jak dál  systém »tvrzení – důkaz«  součet všech dluhů  nedokázané tvrzení, že žalovaný dluh dosud dobrovolně neuhradil  návrh, jak má znít výrok rozsudku

32 Systém »tvrzení – důkaz«  co tvrzení, to samostatný bod žaloby  články číslované římskými číslicemi  ke každému bodu žalobce navrhne důkaz  žalobce je knihovnou – zřizovací listina  výpůjční podmínky – knihovní řád  žalovaný je čtenář – přihláška čtenáře  vypůjčil si a nevrátil – výpis z konta  cena nevrácených věcí – odhad knihovníka

33 Další položky žaloby  pokuta – knihov. řád a výpis z pokladny  upomínky – výpis z pokladny, dodejka  součet peněžních nároků  nedokázané tvrzení, že dluh nebyl zaplacen  je na žalovaném, aby dokázal opak

34 Návrh soudního výroku  Žalovaný je žalobci povinen zaplatit částku 1 234 Kč  spolu s úrokem z prodlení v sazbě 7 %  zvýšené o repo sazbu ČNB aktuální k prvnímu dni kalendářního pololetí, v němž nastalo či trvalo prodlení dlužníka,  a to do tří dnů od právní moci rozhodnutí.

35 Výzva po rozsudku  konstatování, že  soud již rozhodl  rozhodnutí je pravomocné a vykonatelné  výzva k úhradě dluhu  bankovní spojení  kde lze platit hotově  pohrůžka exekucí – viz předžaloba  obyčejnou poštou – efekt »maminka«

36 Výkon rozhodnutí, exekuce  návrh do 10 let po právní moci  návrh na zpeněžení majetku  soudní vykonavatelé  levnější, ale pomalejší a méně efektní  nutno vymezit přesně způsob  soudní exekutoři  dražší, ale způsob volí samostatně  vidí do všech veřejných rejstříků  spolupracuje s bankami apod.

37  Děkuji za Vaši milou pozornost a nyní pojďme diskutovat!


Stáhnout ppt "Knihovna a čtenáři Pavel Rubeš © Městská knihovna v Praze, 2006."

Podobné prezentace


Reklamy Google