Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Právní vztahy se čtenáři

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Právní vztahy se čtenáři"— Transkript prezentace:

1 Právní vztahy se čtenáři
Pavel Rubeš © Městská knihovna v Praze, 2005

2 Smlouvy je nutno dodržovat
pacta sunt servanda = smlouvy lze měnit (rušit) jen za souhlasu smluvních stran (§ 493 OZ) jednostranné ukončení smlouvy (jen na základě zákona nebo smlouvy!) výpověď odstoupení změna (zánik) též dalšími skutečnostmi

3 Darovací smlouva I. bezplatné přenechání „něčeho“
dar nelze vnucovat, jde o smlouvu zcela právně dobrovolné jednání dárce ne náhrada škody ne plnění výživného ano při odměně za záchranu života apod. přátelská úsluha je mimoprávní jednání pozvání na oběd darování cigarety, drobné mince

4 Darovací smlouva II. dárce nemá právo na protiplnění, ač morálně někdy má (vánoční dárky) vrácení daru pro hrubý nevděk vůči dárci nebo jeho rodině trestný čin, přestupek hrubě nemravné jednání písemně jen nemovitost a movitost, která není hned předána (slib darování)

5 Darovací smlouva III. dar je příjmem rozpočtu příspěvkové organizace
příspěvková organizace nesmí za žádných okolností být dárcem § 37 z. č. 250/2000 Sb. výjimka: dary z FKSP je proto v rozporu se zákonem dávat čtenářům zdarma čtenářský průkaz

6 Veřejná soutěž I. § 847 – 849 OZ ve vyhlášení uvést přesné vymezení
předmětu a lhůty soutěže cen (nestačí „poutavá dobrodružná kniha“) ostatní soutěžní podmínky posouzení splnění podmínek soutěže kdo posoudí v jaké lhůtě podle jakých měřítek kdo poskytuje cenu

7 Veřejná soutěž II. vítěz má právní nárok na cenu
pokud se na vítězném díle podílelo více osob, cenu obdrží společně soutěž odvolat jen z vážných důvodů účastníci mají právo na náhradu nákladů jsou-li splněny zákonné podmínky, nejde o darování = knihovna to smí dělat nejsou-li splněny zákonné podmínky a přesto by byla cena předána, jde o dar!!!

8 Smlouva o výpůjčce do užívání individuální nezuživatelná věc
na dobu určitou x na dobu neurčitou vypůjčitel musí vrátit, jakmile věc nepotřebuje, nejpozději ve stanovené době (jinak přechod nahodilé zkázy) závazek vrátit tutéž věc – „in specie“ půjčitel má odpovědnost za předání věci ve stavu způsobilém k užití nahodilou zkázu věci běžné opotřebení věci udržovací běžné náklady nese vypůjčitel

9 Smlouva o půjčce I. zuživatelná věc určená druhem
peníze, hromadné cenné papíry zemědělské komodity přechod vlastnictví – nahodilá zkáza tíží dlužníka (druh nezaniká, leda vyhubení, konec výroby, zánik měny…) bezplatná nebo úplatná – vrátit větší množství nebo lepší jakost

10 Smlouva o půjčce II. povinnost dlužníka vrátit totéž množství téhož druhu a kvality sjednání splátek u prodlení se zaplacením je půjčka této hodnoty – jde o změnu času splnění původní smlouvy, ne o půjčku u peněžitých půjček valorizační doložka – zajišťovací a zajišťovaná měna příspěvková organizace smí sjednat smlouvy o půjčce jen se souhlasem zřizovatele

11 A teď již opravdu ke knihovnám …

12 Knihovní x … ický zákon knihovní zákon zákon č. 257/2001 Sb. 1874
o pozemkových knihách zákon č. 257/2001 Sb. novela č. 1/2005 Sb. vyhláška min. kultury č. 88/2002 Sb.

13 Knihovní x … ický zákon knihovna soubor polic na knihy instituce
provozovna – tak to chápe zákon knihovnou se rozumí zařízení … (§ 3 písm. a) provozovatelem knihovny se rozumí fyzická nebo právnická osoba, která svým jménem v knihovně poskytuje veřejné knihovnické a informační služby (§ 3 písm. i)

14 Zákaz rozlišování veřejné služby poskytované za rovných podmínek všem – porušení je důvod pro vyškrtnutí z evidence ministerstva kultury všem znamená fyzické i právnické osoby obyvatel města i obyvatel ČR (ne občanství !!!) obyvatel ČR i neobyvatel ČR rovné neznamenají absolutně rovné rovnost v rámci skupiny nerovnosti skupin musejí mít racionální důvod

15 Bezplatné služby zpřístupňování dokumentů z vlastního i cizího fondu
poskytování ústních bibliografických, referenčních a faktograf. informací a rešerší zprostředkování informací z vnějších informačních zdrojů, zejména informací ze státní správy a samosprávy umožnění přístupu k vnějším informačním zdrojům, ke kterým má knihovna bezplatný přístup, pomocí telekomunikačního zařízení

16 Úplatné služby zpřístupňování zvukového či zvukově obrazového záznamu
zpřístupňování rozmnoženin dokumentů z fondů jiných knihoven zpřístupňování knihovních dokumentů ze zahraničních knihovních fondů další služby registrace za čtenáře jen v rozsahu skutečných nákladů

17 Knihovní řád vydává knihovna
stanoví podrobnosti poskytování knihovnických a informačních služeb „obchodní podmínky“ knihovny právní nástroj stanovující práva a povinnosti dvou smluvních stran knihovna čtenář právní nástroj stanovující práva a povinnosti návštěvníků – povinnost nerušit ostatní

18 Knihovní řád II. knihovní řád je vydáván jednostranně
fair = práva a povinnosti v rovnováze pokud ne, neobstojí u veřejnosti knihovníků soudu

19 Přihlášení za čtenáře o přihlášce knihovna musí rozhodnout, standardně hned, ale někdy hned nelze přijetím přihlášky se zakládá právní vztah knihovny a čtenáře tento vztah slouží jako smluvní rámec pro další, dílčí smluvní vztahy nezbytné v těch případech, kde je třeba znát identitu čtenáře

20 Tři pilíře totožnost – knihovna ví, s kým jedná
usazenost (= dosažitelnost majetku) – knihovna ví, že snadněji ochrání svá práva u soudu apod. způsobilost k právním úkonům – knihovna ví, že protistrana uzavírá smlouvy platně

21 První pilíř totožnost spočívá v přiřazení jména a dalších osobních údajů k určité osobě prokazuje se průkazem totožnosti občanský průkaz pas řidičský průkaz průkaz o povolení k pobytu státního příslušníka členského státu Evropských společenství průkaz žadatele o udělení azylu další průkazy, jejich výčet nelze uzavřít

22 První pilíř – totožnost dítěte I.
dítě není povinno mít průkaz totožnosti rodič místo průkazu ručitel místo průkazu úředně ověřený podpis ručitele místo průkazu bez přítomnosti ručitele – zák. zástupce – a bez ověření jeho podpisu dítě musí hodnověrně prokázat totožnost ZPRAVIDLA průkazem obsahujícím jméno a příjmení, datum narození a fotografii

23 První pilíř – totožnost dítěte II.
průkazem dítěte tak může být např. tramvajenka, průkazka na vlak apod. průkazem není žákovská knížka, rodný list, průkaz zdravotního pojištění bez průkazu lze zapsat např. když knihovník dítě osobně zná (ne jen od vidění, ale podle jména)

24 Pilíř č. 1 – totožnost instituce
doklad o existenci právnické osoby nebo o umístění organizační složky podniku v ČR nejčastěji výpis z obchodního rejstříku, výpis z rejstříku nadací, stanovy občanských sdružení, zřizovací listiny příspěvkových organizací další doklady, výčet není uzavřen doklad existence je též dokladem usazenosti

25 Pilíř č. 2 - usazenost snadněji se vymáhají dluhy od usazených osob než od těch, kteří bydlí v zahraničí – ochrana proti turistům průkazy usazenosti jsou zejména občanský průkaz potvrzení obecního úřadu o pobytu náhradní doklad za občanský průkaz průkaz o povolení k pobytu průkaz žadatele o udělení azylu výčet není uzavřen

26 Pilíř č. 2 - neusazenost není-li průkaz usazenosti, je nutno zvýšené majetkové smluvní riziko snížit pomocí kauce nebo ručitele týká se i usazených, kteří však usazení neprokáží – např. Pražák jen s pasem

27 Pilíř č. 2 – kauce 1 000 Kč, neúročí se
v případě dluhu se můžeme ihned hojit na kauci kauce se vrací po zrušení registrace čtenáře po průkazu usazení čtenáře po uplynutí jednoho roku od přihlášení, pokud čtenář aktuálně nemá splatný dluh (zaúčtované peníze nebo knihovní jednotka po lhůtě) knihovna mu dosud neposlala předžalobu, nepodala trestní oznámení apod.

28 Pilíř č. 2 – ručitel ručení je vztah mezi věřitelem a ručitelem
ručení spočívá v ručitelovu písemném slibu úhrady dluhu, pokud ho včas neuhradí dlužník ručitel za dluhy neusazeného čtenáře staršího 15 let dítěte

29 Pilíř č. 2 – ručitel II. ručitel – fyzická osoba – musí doložit, že je
zletilý (alespoň 18 let) zapsatelný nebo již zapsaný za čtenáře totožnost usazenost (nebo je již zapsán s kaucí či ručitelem) ručitel – právnická osoba – musí být zapsatelný nebo již zapsaný za čtenáře doložit svou existenci doložit usazení

30 Pilíř č. 3 – způsobilost k úkonu
u právnických osob způsobilost k jednání jejím jménem – statutární orgán, prokurista, plná moc apod. (dokladů řada, často výpis z obchodního rejstříku) u čtenářů starších 15 let - způsobilost se předpokládá, avšak nutná kontrola občanského průkazu – omezení či zbavení způsobilosti je zde vyznačeno u dětí – děti nejsou způsobilé, je proto nutný podpis jeho zákonného zástupce na přihlášce

31 Přestávka !!!

32 Práva a povinnosti čtenáře
právo na služby anonymním uživatelům právo na služby adresované čtenáři právo na ochranu osobních údajů povinnost dodržovat knihovní řád povinnost strpět zpracování os. údajů povinnost plnit závazky včas a řádně

33 Výpůjčka knihovní jednotky
prezenční výpůjčku z volného výběru může uskutečňovat každý uživatel smlouva je uzavřena, jakmile uživatel uchopí knihovní jednotku prezenční výpůjčka „ne z volného výběru“ a absenční výpůjčka se umožňuje pouze čtenáři smlouva je uzavřena, jakmile knihovník čtenáři předá knihovní jednotku

34 Vrácení vypůjčené věci
prezenčně vypůjčenou knihovní jednotku si je uživatel povinen tentýž den buď zaregistrovat jako absenční, jsou-li pro to splněny podmínky, nebo ji vrátit uživatel / čtenář je povinen vypůjčenou knihovní jednotku vrátit jakmile ji nepotřebuje, nebo před uplynutím sjednané výpůjční doby / před zavírací hodinou knihovny, kde byla výpůjčka uskutečněna, podle toho, co nastane dříve

35 Prezenční a absenční v. časově první se vždy uzavírá prezenční výpůjčka v některých případech se prezenční výpůjčka ukončuje sjednáním absenční výpůjčky absenční výpůjčka tedy vždy následuje po výpůjčce prezenční

36 Osobní potřeba čtenáře
dispozitivně: vypůjčenou věc smí užívat pouze čtenář, který si ji vypůjčil (§ 661 odst. 2 OZ) jakmile věc pro sebe již nepotřebuje, musí ji vrátit (§ 662 odst. 1 OZ) předání jiné osobě k užití znamená, že ji pro sebe nepotřebuje – prodlení s vrácením – přechod nahodilé zkázy předání k užití není předání poslovi, který knihu nese vrátit do knihovny

37 Osobní potřeba čtenáře II.
MKP přistoupila na to, že čtenář smí knihovní jednotku přenechat k užití osobě navzájem blízké (§ 116 OZ) příbuzní v řadě přímé (předci a potomci) manžel, manželka sourozenci další osoby žijící v rodinném poměru, přičemž újmu jednoho by druhý důvodně pociťoval jako újmu vlastní

38 Osobní potřeba III. nelze tedy vypůjčenou věc přenechat sousedovi, kamarádovi ad. oprávněné přenechání věci k užití musí být bezplatné čtenář se nezbavuje svých povinností, zejm. věc opatrovat a včas a řádně vrátit

39 Reklamační řád reklamací stěžovatel projevuje nespokojenost s knihovnou reklamace není útok na knihovnu, ale snaha, abychom byli lepší příčiny nespokojenosti jakost či množství poskytnuté služby neposkytnutí služby jednání knihovníka jakákoliv další skutečnost týkající se knihovny

40 Reklamace: Jak ji podat?
ústně jen když lze reklamaci vyřídit ihned a na místě písemně v ostatních případech v knihovně, které se to týká

41 Reklamace: A co my s tím? reklamace řeší odpovědná osoba – vedoucí pobočky, směnař apod. – po celou provozní dobu musí být někdo takový přítomen! vyřídit jednoduché hned, ostatní nejdéle do měsíce vyřízení = doručení odpovědi stěžovateli proti vyřízení reklamace může stěžovatel podat stížnost k řediteli

42 Upomínky knihovna má právo upomenout
ne povinnost před žalobou však povinně jeden pokus o smír upomíná se na korespondenční adresu předžalobní výzva na adresu trvalého pobytu – dokládá se soudu předžalobní výzva též ručiteli u dítěte předžalobní výzva zák. zástupci náklady na upomínání je čtenář povinen zaplatit (§ 121 odst. 3 OZ)

43 Pokuty za prodlení za prodlení s vrácením věci
3 Kč za každou vypůjčenou věc po lhůtě, za každý provozní den pobočky počítá se jen za první rok prodlení – pak následuje žaloba, nebo postup pohledávky na zpozdné nemá MKP právo, pokud prodlení nebylo čtenářem zaviněno za prodlení se zaplacením peněz 0,5 % za každý celý kalendářní měsíc

44 Náhrada škody věřitel má volbu úhrada v penězích
cena věci v místě a čase obvyklé náklad na likvidaci škody je-li to možné a účelné, uvedením do předešlého stavu čtenáře nelze nutit, aby dodal věc, která na trhu není čtenáře nelze nutit, aby obstaral jiný titul

45 Moderace náhrady škody
z důvodů zvláštního zřetele hodných soud náhradu škody přiměřeně sníží (§ 450 OZ) hodnotí přitom zejména jak ke škodě došlo osobní a majetkové poměry škůdce – fyzické osoby poměry fyzické osoby – poškozeného snížení nelze provést, jde-li o škodu způsobenou úmyslně když soud, může tak učinit i knihovna

46 Nevýhoda žaloby o knihy I.
knihovna obvykle nezná osud nevrácených věcí pro žalobu je klíčové vědět, zda čtenář má věc u sebe, či zda věc zanikla z opatrnosti se žaloba správně má formulovat „Žalovaný je povinen vrátit knihu … a pro případ, že by to nebylo možné, zaplatit xy Kč.“

47 Nevýhoda žaloby o knihy II.
knihovna musí dokazovat osud knihy soudy však akceptují žalobu pouze o peníze (coby náhradu škody) problém: po rozsudku čtenář knihy donese – mají se přijmout zpět? MKP řeší: po jednom roce prodlení, není-li mezitím podána žaloba o vrácení věci, povinnost vrátit věc zaniká a nahrazuje se povinností zaplatit její cenu

48 Vyčíslení náhrady škody I.
dosud náhrady „odhadují“ v pobočce vnitřní audit odhalil problém: každý knihovník oceňuje zcela jinak pořizovací cena cena nové věci odhad antikvární ceny mnohdy působí faktor zuřícího čtenáře hodného, měkkosrdcatého knihovníka

49 Vyčíslení náhrady škody II.
je-li vypůjčená věc ztracena, zničena či je dále neupotřebitelná čtenář volí: věcná nebo peněžitá náhrada věcná náhrada = čtenář donese stejný titul a dále uhradí knihařské náklady peněžitá náhrada = paušál zahrnuje cenu KJ, náklad na opatření náhrady a knihařské náklady

50 Vyčíslení náhrady škody III.
paušál platí jen pokud cena věci není zjevně vyšší než paušál a současně věc je knihou (320 Kč) nebo periodikem (100 Kč) průměrná antikvární cena ztracených knih za druhé pololetí 2004 cca. 120 Kč náklad na obstarání náhrady = 100 Kč náklad na zařazení do fondu = 100 Kč

51 Vyčíslení náhrady škody IV.
pokud paušál neplatí, pak věc oceňuje COP (Centrální oceňování publikací) COP vyčíslí výši škody obratem, nejpozději do čtyř týdnů bez ohledu na způsob náhrady škody, je-li škoda neprodleně uhrazena, MKP nežádá zpozdné po oznámení škody – motivace k rychlému jednání čtenáře

52 Vyčíslení netotální škody
netotální škoda = KJ je dále použitelná, ale její užitná hodnota je snížena náhrada škody paušálem 50 Kč (20 Kč periodika), není-li škoda zjevně vyšší poškozené KJ lze dále půjčovat jen tehdy, budou-li výrazně označeny – budou k dispozici samolepky u výpůjčních pultů čtenář v případě pochybností o míře poškození při vypůjčení má právo žádat, aby byla KJ jednotka označena jako poškozená

53 Výjimky z knihovního řádu
O službě přesahující právní nárok uživatele/čtenáře rozhoduje vedoucí knihovny nebo jiný pověřený zaměstnanec O ostatních výjimkách rozhoduje ředitel nebo jím pověřený zaměstnanec (Odpuštění dluhu pak jen z důvodu sociální nouze zvláště nepříznivého zdravotního stavu jiných zvláště závažných okolností u čtenáře)

54 Přestávka ?

55 Ochrana osobních údajů
zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů naplnění práva každého na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromí osobní údaj = jakýkoliv údaj vztahující se k fyzické osobě

56 Co je zpracování os. údaje?
operace nebo soustava operací systematicky prováděná, a to automatizovaně nebo jinak shromažďování, ukládání na nosiče informací zpřístupňování úprava, pozměňování vyhledávání, používání, předávání, šíření, zveřejňování, uchovávání, výměna, třídění nebo kombinování, blokování a likvidace

57 Povinnosti správce I. stanovit účel zpracování
stanovit prostředky a způsob zpracování zpracovat pouze přesné osobní údaje, nepřesné se musí označit shromažďovat osobní údaje odpovídající účelu v nezbytném rozsahu

58 Povinnosti správce II. uchovávat osobní údaje po nezbytnou dobu (poté pouze pro účely státní statistické služby, pro účely vědecké a pro účely archivnictví) zpracovávat osobní údaje pouze v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny. Zpracovávat k jinému účelu jen pokud předem souhlas

59 Povinnosti správce III.
shromažďovat osobní údaje pouze otevřeně; je vyloučeno shromažďovat údaje pod záminkou jiného účelu nebo jiné činnosti nesdružovat osobní údaje, které byly získány k rozdílným účelům

60 Souhlas subjektu I. musí být vždy dán předem výjimky:
zpracování nezbytné pro dodržení právní povinnosti (účetnictví, oznamovací povinnosti) zpracování nezbytné pro plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro jednání o uzavření nebo změně smlouvy uskutečněné na návrh subjektu údajů je to nezbytně třeba k ochraně životně důležitých zájmů subjektu údajů

61 Souhlas subjektu II. již zveřejněné osobní údaje v souladu s právním předpisem pokud je to nezbytné pro ochranu práv a právem chráněných zájmů správce, příjemce nebo jiné dotčené osoby osobní údaje o veřejně činné osobě, funkcionáři či zaměstnanci veřejné správy o jeho veřejné anebo úřední činnosti, o jeho funkčním nebo pracovním zařazení zpracování výlučně pro účely archivnictví

62 Informace předem Subjekt údajů musí být při udělení souhlasu informován o účelu zpracování k jakým osobním údajům je souhlas dáván jakému správci na jaké období Souhlas subjektu údajů se zpracováním osobních údajů musí být správce schopen prokázat po celou dobu zpracování

63 Citlivý osobní údaj údaj vypovídající o
národnostním, rasovém nebo etnickém původu politických postojích, členství v odborových organizacích, náboženství a filozofickém přesvědčení odsouzení za trestný čin zdravotním stavu a sexuálním životě subjektu údajů jakýkoliv biometrický nebo genetický údaj citlivé údaje je možné zpracovávat jen za výslovného souhlasu

64 Oznámení o zpracování správce předem úřadu oznamuje zahájení či změnu zpracování údajů v oznámení uvede účel nebo účely zpracování kategorie subjektů údajů kategorie osobních údajů zdroje osobních údajů popis způsobu zpracování osobních údajů místo nebo místa zpracování osobních údajů příjemce nebo kategorie příjemců předpokládaná předání osobních údajů do jiných států popis opatření k zajištění ochrany osobních údajů

65 Registrace u úřadu lze zpracovávat, pokud do 30 dní od doručení oznámení zůstane úřad nečinný v takovém případě úřad oznámení zaregistruje úřad může z vlastní iniciativy, pokud shledá porušení zákona, registraci zrušit

66 Ochrana práv subjektu v případě byť domnělého porušení zákona subjekt může správce žádat o vysvětlení odstranění tohoto stavu právo kdykoliv se obrátit na úřad při poskytnutí citlivých informací musí být o způsobech ochrany poučen odpovědnost za škodu odpovědnost za zásah do osobnosti (omluva a případně též peněžitá satisfakce)


Stáhnout ppt "Právní vztahy se čtenáři"

Podobné prezentace


Reklamy Google