Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Daň z příjmů fyzických osob - závislá činnost a funkční požitky

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Daň z příjmů fyzických osob - závislá činnost a funkční požitky"— Transkript prezentace:

1 Daň z příjmů fyzických osob - závislá činnost a funkční požitky
Mgr. Michaela Moždiáková interní doktorandka katedry finančního práva a národního hospodářství

2 Daň z příjmů FO obecně daň – povinná, zákonem předem sazbou stanovená částka, kterou se více méně pravidelně odčerpává na nenávratném principu bez ekvivalentního protiplnění část nominálního důchodu ekonomického subjektu ve prospěch veřejného peněžního fondu  daň stricto sensu § 1 odst. 1 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů  daň lato sensu - daně, poplatky, odvody, zálohy na tyto příjmy a odvody za porušení rozpočtové kázně (legislativní zkratka daně) Mgr. Michaela Moždiáková

3 Daň z příjmů FO obecně Článek 11 odst. 5 LZPS: Daně a poplatky lze ukládat jen na základě zákona zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (ZDP) část I. a část III. ZDP Mgr. Michaela Moždiáková

4 Daň z příjmů FO obecně přímá důchodová daň  bezprostředně vyměřena poplatníkovi na základě jeho důchodu či majetku in personam (osobní důchodová daň, daň z příjmů jednotlivců)  adresná, přihlíží k situaci poplatníka (sám je vypočítává a odvádí, zná jejich hodnotu) - jedna z nejvýnosnějších daní (výnos do SR a ÚSC), součástí daňové soustavy od 1. ledna 1993 - „single tax laws“ (DPFO i DPPO regulovány v rámci jednoho předpisu) X „separate tax laws“ (zvláštní právní předpis pro každou) - při aplikaci ZDP se dále vychází ze zákona č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a z dalších právních předpisů, především vyhlášek MF, opatření MF a současně i sdělení MF a SD postupuje dle pokynů MF uveřejňovaných ve finančních zpravodajích (pod označením D). Mgr. Michaela Moždiáková

5 Daň z příjmů FO - obecně Konstrukční prvky daně: Daňový subjekt
Objekt zdanění Základ daně Sazba daně Korekční prvky Rozpočtové určení daně Správce daně Podmínky placení Rozpočtové určení  sdílené  děleno mezi státní, krajský a obecní Správce  orgán veřejné správy  ÚFO – finanční úřady a finanční ředitelství Termín placení  ve lhůtě podání DP Mgr. Michaela Moždiáková

6 Daň z příjmů FO - subjekt
obecně v ZSDP: vymezen jako poplatník, plátce a právní nástupce (§ 6/1 ZSDP) konkretizace v ZDP: poplatník DPFO = fyzické osoby (§ 2/1 ZDP) kritérium: domicil  osoby mající na území ČR bydliště nebo se zde obvykle zdržují (alespoň 183 dní v příslušném kalendářním roce) (§ 2/2,3 ZDP) nerozhoduje zda: podnikající X nepodnikající, zapsané v OR X nezapsané v OR, zletilá X nezletilá X s omezenou způsobilostí k PÚ (jedná zákonný zástupce nebo opatrovník) do rozhodných dnů se započítávají i dny příjezdů a odjezdů, byť je to jen půlden. Bydlištěm je pak místo, kde má poplatník stálý byt za okolností, ze kterých lze usuzovat na jeho úmysl trvale se v tomto bytě zdržovat; přitom není rozhodné ani trvalé bydliště či vlastnictví bytu. Daňová povinnost rezidenta se vztahuje jak na příjmy plynoucí ze zdrojů na území ČR, tak i na příjmy plynoucí ze zdrojů v zahraničí. S ohledem na povinnost zdanit celosvětové příjmy o daňových rezidentech hovoříme také jako o osobách s tzv. neomezenou daňovou povinností Mgr. Michaela Moždiáková

7 Daň z příjmů FO - předmět
5 druhů příjmů pozitivní vymezení  co předmětem DPFO je: příjmy ze závislé činnosti a funkční požitky, příjmy z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti, příjmy z kapitálového majetku, příjmy z pronájmu, ostatní příjmy. (§ 3/1 ZDP) příjem: peněžní, nepeněžní (§ 3/2 ZDP) negativní vymezení  co předmětem DPFO není: (§ 3/4; § 6/7,11; § 7/10 ZDP) příjem peněžní X nepeněžní (naturální – z. o ocenění majetku) X i dosažený směnou každý z těchto pěti druhů příjmů je po jistých úpravách označován jako dílčí základ daně Mgr. Michaela Moždiáková

8 Daň z příjmů FO - předmět
ZÁVISLÁ ČINNOST  Příjmy z pracovněprávních poměrů a poměrů obdobných Příjmy za práci členů družstev, společníků a jednatelů Odměny členů statutárních orgánů Mgr. Michaela Moždiáková

9 Daň z příjmů FO - předmět
FUNKČNÍ POŽITKY  pobírají členové vlády, PČR, ústředních orgánů státní správy, zastupitelé obcí a krajů apod. Mgr. Michaela Moždiáková

10 Daň z příjmů FO - výpočet
základ daně = Σ dílčích základů daně (§ 6 odst. 13) - položky snižující základ daně (§ 15) upravený základ daně zaokrouhlený základ daně (na 100,- Kč dolů) DPFO brutto I. - slevy na dani (§ 35ba) DPFO brutto II. - daňové zvýhodnění (§ 35c) DPFO netto / daňový bonus - uhrazené zálohy doplatek / přeplatek základ daně (ZD) obecně určen v § 5 ZDP jako součet dílčích základů daně (P-V=HV) položky snižující základ daně  osvobození od daně (§ 4/1 a §6/9 ZDP), nezdanitelná část základu daně (§ 15 ZDP), odčitatelné položky (§ 34 ZDP) osvobození od daně  příjmy, které jsou předmětem daně, ale jsou při splnění kritérií od daně osvobozeny sazba daně  „procentuální lineární“? (§ 16 ZDP) Mgr. Michaela Moždiáková

11 Daň z příjmů FO - výpočet
Prohlášení (§ 38k odst. 4) Zálohy na daň Mgr. Michaela Moždiáková

12 Daň z příjmů FO - exkurs (SaZP)
Zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů. (§ 7) zaměstnavatel  25 % z vyměřovacího základu ( z toho 2,3 % na nemocenské pojištění, 21,5 % na důchodové pojištění a 1,2 % na státní politiku zaměstnanosti) zaměstnanec  6,5 % Zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů. (§ 2) zaměstnavatel  9 % zaměstnanec  4,5 % Část pojistného hrazená zaměstnavatelem tedy tvoří 34% a část pojistného hrazená zaměstnancem tvoří 11%. Vyměřovací základ = hrubá mzda; sazba se neustále mnění. 2008  26 % (z toho 3,3 % na nemocenské pojištění, 21,5 % na důchodové pojištění a 1,2 % na státní politiku zaměstnanosti) a 8 %. 2010  25 % (z toho 2,3 % na nemocenské pojištění, 21,5 % na důchodové pojištění a 1,2 % na státní politiku zaměstnanosti) a 6,5 %. 2011  24,1 % (z toho 1,4 % na nemocenské pojištění, 21,5 % na důchodové pojištění a 1,2 % na státní politiku zaměstnanosti) a 6,5 %. Celkem pojistné: 45%. Mgr. Michaela Moždiáková

13 Daň z příjmů FO - příklad 1
Výpočet daně z příjmu ze závislé činnosti (§ 6 ZDP) Zadání: Pepa je zaměstnancem /prodavač/ a bydlí v Brně. Jeho hrubý příjem ze zaměstnání bude za rok ,- Kč, jiné příjmy nemá. Má nepracující manželku Báru a 9-ti letého syna Frantu. Každý rok daruje neurčené politické straně částku 8.000,- Kč a dále přispívá si na penzijní připojištění částkou ,- Kč. Nepodepsal prohlášení k dani. V roce 2009 činily jeho zálohy na daň Kč. Mgr. Michaela Moždiáková

14 Daň z příjmů FO - příklad 1
Výpočet základu daně (§ 6/13 ZDP) hrubá mzda ,- Kč SaZP zaměstnavatel (34%) ,- Kč superhrubá mzda (základ daně) = ,- Kč Výpočet zálohy na daň (§ 38h ZDP) superhrubá mzda (zaokrouhleno na 100 nahoru) ,- Kč sazba (15 %) * 0,15 záloha na daň = ,- Kč *0,34= superhrubá mzda (zavedená tzv. Toplánkovým batohem) je základem pro výpočet zálohy na daň 26.750,- hrubá měsíční mzda Mgr. Michaela Moždiáková

15 Daň z příjmů FO - příklad 1
Výpočet DPFO brutto I (§ 16 ZDP) základ daně (ZD) ,- Kč položky snižující základ daně ,- Kč - nezdanitelná část základu daně (§ 15 ZDP) ,- Kč dar politické straně (§ 15/1 ZDP) ,- Kč penzijní připojištění (§ 15/5 ZDP) ,- Kč - odčitatelné položky (§ 34 ZDP) ,- Kč upravený ZD = ,- Kč zaokrouhlený ZD (na 100 dolů) ,- Kč sazba (15 %) * 0,15 daň brutto I = ,- Kč dar politické straně (§ 15/1 ZDP)  test: min ,- Kč; min. 2% ZD (0,02* =8.602) max. 10% ZD (0,10* =43.114) penzijní připojištění (§ 15/5 ZDP)  test: zaplacená částka – 6.000,- Kč; max ,- Kč Mgr. Michaela Moždiáková

16 Daň z příjmů FO - příklad 1
Výpočet DPFO brutto II a DPFO netto (§ 35ba a §35c ZDP) daň brutto I = ,- Kč slevy na dani ,- Kč - sleva na poplatníka (§ 35ba/1a ZDP) ,- Kč - sleva na manželku (§ 35ba/1b ZDP) ,- Kč daň brutto II = ,- Kč daňová zvýhodnění ,- Kč - daňové zvýhodnění na dítě (§ 35c ZDP) ,- Kč daň netto = ,- Kč daň brutto II – může být pouze nulová nebo kladná (nelze dát slevu do mínusu) daň netto je kladná (musíme platit)  nicméně ještě musíme zúčtovat odvedené zálohy X daňový bonus sleva na manželku (manžela)  test: žije s poplatníkem v domácnosti a její příjem nepřesahuje ,- (za zdaňovací období) daňové zvýhodnění na dítě  test: vyživované dítě žijící s ním v domácnosti Mgr. Michaela Moždiáková

17 Daň z příjmů FO - příklad 1
Vyúčtování záloh daň netto ,- Kč záloha na daň (zaplacená) ,- Kč přeplatek = ,- Kč To je konec, ALE … daň netto / daňový bonus přeplatek znamená, že DS (poplatník) dostane od SD zaplaceno ,- X doplatek (pokud by suma byla kladná) Mgr. Michaela Moždiáková

18 Daň z příjmů FO - příklad 1
Výpočet zálohy na daň – bez prohlášení k dani (§ 38h ZDP) superhrubá mzda (zaokrouhleno na 100 nahoru) ,- Kč 15% sazba * 0,15 záloha na daň netto = ,- Kč Výpočet zálohy na daň – s prohlášením k dani záloha na daň brutto I = ,- Kč sleva na poplatníka (§ 35ba/1a ZDP) ,- Kč záloha na daň brutto II = ,- Kč - daňové zvýhodnění na dítě (§ 35c ZDP) ,- Kč záloha na daň netto = ,- Kč nezapočítávají se položky snižující základ daně (nelze dopředu určit) započítávají se všechny slevy na dani vyjma slevy na manželku/manžela (nelze dopředu určit příjem) záloha na daň netto / daňový bonus Mgr. Michaela Moždiáková

19 Daň z příjmů FO - příklad 1
Vyúčtování záloh - rozdíl daň netto ,- Kč záloha na daň (zaplacená) ,- Kč přeplatek = ,- Kč záloha na daň (zaplacená) ,- Kč přeplatek = ,- Kč Ještě pořád pokračujeme … daň netto / daňový bonus přeplatek znamená, že DS (poplatník) dostane od SD zaplaceno ,- X doplatek Mgr. Michaela Moždiáková

20 Daň z příjmů FO - příklad 1
Výpočet daně z příjmu ze závislé činnosti (§ 6 ZDP) Alternativní zadání: Pepa je zaměstnancem /prodavač/ a bydlí v Brně. Jeho hrubý příjem ze zaměstnání bude za rok ,- Kč, jiné příjmy nemá. Nemá ženu ani děti. Nepodepsal prohlášení k dani. V roce 2009 činily jeho zálohy na daň Kč. Mgr. Michaela Moždiáková

21 Daň z příjmů FO - příklad 1
Vyúčtování záloh - rozdíl hrubá mzda ,- Kč SaZP zaměstnavatel (34%) ,- Kč superhrubá mzda (základ daně) = ,- Kč zaokrouhlený ZD (na 100 dolů) ,- Kč sazba (15 %) * 0,15 daň brutto I = ,- Kč sleva na poplatníka (§ 35ba/1a ZDP) ,- Kč daň brutto II (daň netto) = ,- Kč záloha na daň (zaplacená) ,- Kč přeplatek = ,- Kč KONEC příkladu 1 DS neuplatňuje žádné položky snižující základ daně má nárok pouze na slevu na polatníka nemá nárok na žádná daňová zvýhodnění přeplatek znamená, že DS (poplatník) dostane od SD zaplaceno ,- X doplatek Mgr. Michaela Moždiáková

22 Daň z příjmů FO - příklad 2
Výpočet daně z příjmu z podnikání a jiné výdělečné činnosti (§ 7 ZDP) Zadání: Pepa je živnostníkem /OSVČ - hodinář/ a bydlí v Brně. Jeho příjem je ,- Kč, jeho výdaje dosáhly výše ,- Kč. Má jedno vyživované dítě Frantu. Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů, stanoví v Příloze 1 výčet řemeslných živností (hodinář  řemeslná živnost) Mgr. Michaela Moždiáková

23 Daň z příjmů FO - příklad 2
Výpočet daně Příjem (§ 7/1b ZDP) ,- Kč Výdaje (reálné) ,- Kč Výdaje paušální (§ 7/7a ZDP) (80 %) ,- zaokrouhlený ZD (§ 16 ZDP) (na 100 dolů) = ,- Kč sazba (§ 16 ZDP) (15 %) * 0,15 daň brutto I = ,- Kč sleva na poplatníka (§ 35ba/1a ZDP) ,- Kč daň brutto II = ,- Kč daňové zvýhodnění na dítě (§ 35c ZDP) ,- Kč daň netto = ,- Kč KONEC příkladu 2 P-V (reálné) = ,- Mgr. Michaela Moždiáková

24 Daň z příjmů FO - závěr Otázky na závěr kdo je správcem DPFO?
do kdy je nutné podat daňové přiznání k DPFO? co je to tzv. autoaplikace? SD je příslušný FÚ podle bydliště FO v ČR, jinak FÚ v místě, kde se FO převážně zdržuje do roku následujícího po uplynutí zdaňovacího období (kalendářní rok) povinnost poplatníka daň vypočítat atd. Mgr. Michaela Moždiáková

25 Daň z příjmů FO Děkuji za pozornost !!! Mgr. Michaela Moždiáková


Stáhnout ppt "Daň z příjmů fyzických osob - závislá činnost a funkční požitky"

Podobné prezentace


Reklamy Google