Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Kam jsem došla… …prezentace postupu práce na disertaci

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Kam jsem došla… …prezentace postupu práce na disertaci"— Transkript prezentace:

1 Kam jsem došla… …prezentace postupu práce na disertaci
Postavení obchodovaných osob jako problém veřejné politiky (pracovní název) Petra Kutálková 2. ročník Školitel: PhDr. Martin Cejp, CsC.

2 Obsah prezentace Předmět a cíle disertační práce
Teoretická východiska metodologie Metody sběru dat Etické a metodologické otázky sběru dat od obchodovaných osob Dotazy k auditoriu

3 Předmět disertační práce
Politika prevence a boje proti obchodování s lidmi (OSL) v ČR s důrazem na situaci a problémy obchodovaných osob První a další fáze zpracování disertace Východiska pro zkoumání v rámci první části : nespokojenost se stávající situací významné změny od roku 1993 (změna definice, rozšíření pole aktérů, vliv mezinárodních organizací i EU, změna v praktikách obchodníků s lidmi, změna struktury obchodovaných osob v péči NNO absence výzkumů v této oblasti

4 Cíle první fáze Popsat a vytýčit hranice problémů v oblasti politiky prevence a boje proti OSL s důrazem na situaci a problémy obchodovaných osob skrze metody policy analysis( zejm. boundary analysis) Přispět k diskusi metodologie policy analysis Využití a možnosti policy analysis, kde chybí zadavatel? Osoby, ke kterým směřuje politika, jako aktéři? Osoby, které prožily traumatickou zkušenost/OSL a jejich účast ve výzkumu?

5 Teoretická východiska metodologie
Policy analysis (Dunn, 2004; Bardach, 2000, Veselý, 2005; Veselý a Nekola eds, 2007) „Policy analysis je proces multidisciplinární výzkumné činnosti směřující k tvorbě, kritickému zhodnocení a komunikaci informací, které jsou využitelné k porozumění a zlepšení politik“ (Dunn, 2004:2) Povaha problémů - problémy jsou konstrukce (Dunn, 2004; Veselý, 2005; Parsons, 1997 a další)

6 Boundary analysis Na počátku existují problémové situace, které zažívají političtí aktéři nebo jiní lidé, nikoli přesně definovaný problém. V rámci procesu strukturace problému je nutné vytýčit hranice metaproblému, konstruovat definici problému substantivního a problém formalizovat (Veselý, 2005 stránky 18-19). Boundary analysis - stanovení hranic metaproblému Relativně kompletní sada formulací problému může být načrtnuta skrze tři kroky: získání informací od saturovaného vzorku aktérů vyvození problémových reprezentací stanovením hranic problému (Dunn, 2004 str. 98).

7 Metody sběru dat (primární data)
Polostrukturované rozhovory s aktéry/aktérkami základní soubor : účastníci a účastnice koordinačních schůzek, klientky a klienti nevládních organizací Snow ball metoda s cílem saturovat vzorek Rámec dotazování: formulace problémů v oblasti politiky prevence a boje proti obchodování s lidmi s ohledem na situaci obchodovaných osob/obětí obchodování s lidmi; „Nová role PK“ Faktory ovlivňující získávaná data: moje „účast“ v systému (formální/neformální kontakty), znalost prostředí, odlišný způsob získávání „profesionálních aktérů/rek“ a „klientely“

8 Metody sběru dat (sekundární data)
odborné studie, expertizy a veřejně politické studie, publikace a zprávy zájmových skupin či konzultantů a odborníků realizované na území České republiky od roku 2006 (Burčíková, 2007) (Burčíková, 2008) (Burčíková, a další, 2008) (Hulíková, 2007) (Krebs, a další, 2009) (IGAC, 2006) (Trávníčková, a další, 2006) a další. Dokumenty a záznamy veřejné správy – zejména Národní strategii boje proti obchodování s lidmi, Zprávu o situaci obchodování s lidmi za rok 2008, zápisy z pravidelných  koordinačních schůzek a další Články v médiích (Výběr dle předmětu výzkumu)

9 Obchodované osoby jako jedny z klíčových aktérů/aktérek?
Etické a metodologické aspekty vedení rozhovorů s obchodovanými osobami aktuálně řešené otázky Obchodované osoby jako jedny z klíčových aktérů/aktérek? Je možné získávat informace pro výzkum od obchodovaných osob či osob, které prožily traumatickou zkušenost?

10 Etické a metodologické aspekty vedení rozhovorů s obchodovanými osobami
Východiska: Odborná literatura vážící se k metodologii výzkumů OSL a příbuzných témat Metodologie realizovaných výzkumů, na kterých se podílely OO (Publikace k etice výzkumů, metodologii kvalitativních výzkumů) metodologií je nutné ošetřit: Informovaný souhlas Důvěrnost a právo na soukromí Nezraňující způsob výzkumu Bezpečnost (Brunovskis, a další, 2007; Callamard, 1999; Ellsberg, a další, 2005; Harrison, 2006; Zimmerman, 2006; United Nations Inter- Agency Project on Human Trafficking , 2008; Surtees, 2007 a další ).

11 Diskuse k etickým aspektům metodologie rozhovorů s OO
Etické rámce obecně Informovaný souhlas Orální x písemný Vliv moci a získání informovaného souhlasu Finanční honorování Možnost výpovědi souhlasu Bezpečnost Osoba, která se účastní výzkumu Výzkumník/výzkumnice Bezpečnostní plán Nakládání s daty Nezraňující způsob výzkumu Příprava výzkumného týmu (prevence zranění na obou stranách) Vedení vlastního rozhovoru a ukončení rozhovoru Kontakt na pomáhající organizace Supervize

12 Stávající otázky Policy analysis, kde chybí zadavatel?
Zdroje/zkušenosti ve vztahu k boundary analysis Osoby, ke kterým směřuje politika, jako aktéři? Metodologie či metody, které zkoumají osoby, jež mají ve své biografii traumatickou zkušenost

13 Základní zdroje Bardach, Eugen A Practical Guide for Policy Analysis (The Eightfold Path to More Efective Problem Solving). New York : Seven Bridges Press, ISBN Brunovskis, Anette a Surtees, Rebeca Leaving the past behind? místo neznámé : Fafo, ISBN BUrčíková, Petra Obchodování s lidmi v jiných sektorech než je sexuální průmysl - problémy a nejasnosti z pohledu La Strada ČR. [autor knihy] Pavla Špondrová a (ed). Obchdování s lidmi, problematika nucené práce. místo neznámé : Liga lidských práv, Rada Evropy, 2007, stránky Callamard, Agnés A Methodology for Gender Senzitive Research. místo neznámé : Amnesty International Publications and The Centre for Human Rights and Democratic Development, ISBN: Y-3. Disman, Miroslav Jak se vyrábí sociologická znalost . Praha : Karolinum, ISBN Dunn, William, N Public Policy Analysis - An Introduction. third edition. New Jersey : Pearsons Prentice Hall, ISBN Ellsberg, Mary a Heise, Lori Researching Violence Against Women: A Practical Guide for Researcher and Activist. Washingtom DC : World Health Organization PATH, ISBN Harrison, Deborah, L Victims of Human Traffiicking or Victims of Research . neuvedeno : University of East Anglia, rukopis disertace. Hulíková, Tereza Obchodování s lidmi a nucená práce v mezinárodním kontextu. [autor knihy] Pavla ed. Špondrová. Obchodování s lidmi, problematika nucené práce. místo neznámé : Liga lidských práv, Rada Evropy, 2007, stránky IGAC Potírání obchodu s lidmi v ČR a možnosti optimalizace bezpečnostní politiky. místo neznámé : Ivan Gabal Analysis & Consulting, Krebs, Michal a Pechová, Eva Zpráva z projektu: vietnamští dělníci a delnice v českých továrnách. [Online] [Citace: 15. únor 2009.] Parsons, Wayne Public policy: an introduction to the theory and practice of policy analysis. Cheltenham : Edwar Elgar Publishing, Inc. , ISBN Paterová, Hana Etické aspekty analýzy a tvorby veřejných politik. [autor knihy] Arnošt Veselý, Martin Nekola a (eds). Analýza a tvobra veřejných politik: přístupy, metody, praxe. Praha : Slon, Silverman, David Ako robiť kvalitatívny výskum. Bratislava : Ikar, ISBN Surtees, Rebecca Listening to Victims. Vienna : ICMPD, ISBN The Regional Working Group on Child Labour in Asia Handbook on Action Oriented Research on the Worst forms of Child Labour including Trafficking in Children . Bangkok : The Regional Working Group on Child Labour in Asia, ISBN X. Trávníčková, Ivana a Blatníko, Šárka Motivační a demotivační faktory ovlivňující obchdované osoby při rozhodování o vstupu do Programu podpory a ochrany obětí obchodování s lidmi . místo neznámé : IKSP, United Nations Inter- Agency Project on Human Trafficking Guide to Ethic and HUman Rights in Counter Trafficking . Bangkok : United Nations Inter- Agency Project on Human Trafficking, ISBN: Veselý, Arnošt a Nekola, Martin (eds.) Analýza a tvorba veřejných politik . Praha : SLON, Veselý, Arnošt Metody a metodologie vymezení problému (Strukturace, definice, modelování a formulace problému v policy analysis). Praha : UK FSV CESES, ISSN: Zimmerman, Cathy a kol Stolen Smiles. LOndon : The London School of Hygiena and Tropical Medicine, 2006.


Stáhnout ppt "Kam jsem došla… …prezentace postupu práce na disertaci"

Podobné prezentace


Reklamy Google