Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Kam jsem došla… …prezentace postupu práce na disertaci Postavení obchodovaných osob jako problém veřejné politiky (pracovní název) Petra Kutálková 2. ročník.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Kam jsem došla… …prezentace postupu práce na disertaci Postavení obchodovaných osob jako problém veřejné politiky (pracovní název) Petra Kutálková 2. ročník."— Transkript prezentace:

1 Kam jsem došla… …prezentace postupu práce na disertaci Postavení obchodovaných osob jako problém veřejné politiky (pracovní název) Petra Kutálková 2. ročník 27.5.2009 Školitel: PhDr. Martin Cejp, CsC.

2 Obsah prezentace Předmět a cíle disertační práce Teoretická východiska metodologie Metody sběru dat Etické a metodologické otázky sběru dat od obchodovaných osob Dotazy k auditoriu

3 Předmět disertační práce Politika prevence a boje proti obchodování s lidmi (OSL) v ČR s důrazem na situaci a problémy obchodovaných osob První a další fáze zpracování disertace Východiska pro zkoumání v rámci první části : – nespokojenost se stávající situací – významné změny od roku 1993 (změna definice, rozšíření pole aktérů, vliv mezinárodních organizací i EU, změna v praktikách obchodníků s lidmi, změna struktury obchodovaných osob v péči NNO – absence výzkumů v této oblasti

4 Cíle první fáze Popsat a vytýčit hranice problémů v oblasti politiky prevence a boje proti OSL s důrazem na situaci a problémy obchodovaných osob skrze metody policy analysis( zejm. boundary analysis) Přispět k diskusi metodologie policy analysis Využití a možnosti policy analysis, kde chybí zadavatel? Osoby, ke kterým směřuje politika, jako aktéři? Osoby, které prožily traumatickou zkušenost/OSL a jejich účast ve výzkumu?

5 Teoretická východiska metodologie Policy analysis (Dunn, 2004; Bardach, 2000, Veselý, 2005; Veselý a Nekola eds, 2007) „Policy analysis je proces multidisciplinární výzkumné činnosti směřující k tvorbě, kritickému zhodnocení a komunikaci informací, které jsou využitelné k porozumění a zlepšení politik“ (Dunn, 2004:2) Povaha problémů - problémy jsou konstrukce (Dunn, 2004; Veselý, 2005; Parsons, 1997 a další)

6 Boundary analysis Na počátku existují problémové situace, které zažívají političtí aktéři nebo jiní lidé, nikoli přesně definovaný problém. V rámci procesu strukturace problému je nutné vytýčit hranice metaproblému, konstruovat definici problému substantivního a problém formalizovat (Veselý, 2005 stránky 18-19). Boundary analysis - stanovení hranic metaproblému Relativně kompletní sada formulací problému může být načrtnuta skrze tři kroky: – získání informací od saturovaného vzorku aktérů – vyvození problémových reprezentací – stanovením hranic problému (Dunn, 2004 str. 98).

7 Metody sběru dat (primární data) Polostrukturované rozhovory s aktéry/aktérkami základní soubor : účastníci a účastnice koordinačních schůzek, klientky a klienti nevládních organizací -Snow ball metoda s cílem saturovat vzorek -Rámec dotazování: formulace problémů v oblasti politiky prevence a boje proti obchodování s lidmi s ohledem na situaci obchodovaných osob/obětí obchodování s lidmi; -„Nová role PK“ Faktory ovlivňující získávaná data: moje „účast“ v systému (formální/neformální kontakty), znalost prostředí, odlišný způsob získávání „profesionálních aktérů/rek“ a „klientely“

8 Metody sběru dat (sekundární data) odborné studie, expertizy a veřejně politické studie, publikace a zprávy zájmových skupin či konzultantů a odborníků realizované na území České republiky od roku 2006 (Burčíková, 2007) (Burčíková, 2008) (Burčíková, a další, 2008) (Hulíková, 2007) (Krebs, a další, 2009) (IGAC, 2006) (Trávníčková, a další, 2006) a další. Dokumenty a záznamy veřejné správy – zejména Národní strategii boje proti obchodování s lidmi, Zprávu o situaci obchodování s lidmi za rok 2008, zápisy z pravidelných koordinačních schůzek a další Články v médiích (Výběr dle předmětu výzkumu)

9 Etické a metodologické aspekty vedení rozhovorů s obchodovanými osobami aktuálně řešené otázky Obchodované osoby jako jedny z klíčových aktérů/aktérek? Je možné získávat informace pro výzkum od obchodovaných osob či osob, které prožily traumatickou zkušenost?

10 Etické a metodologické aspekty vedení rozhovorů s obchodovanými osobami Východiska: – Odborná literatura vážící se k metodologii výzkumů OSL a příbuzných témat – Metodologie realizovaných výzkumů, na kterých se podílely OO – (Publikace k etice výzkumů, metodologii kvalitativních výzkumů)  metodologií je nutné ošetřit: – Informovaný souhlas – Důvěrnost a právo na soukromí – Nezraňující způsob výzkumu – Bezpečnost (Brunovskis, a další, 2007; Callamard, 1999; Ellsberg, a další, 2005; Harrison, 2006; Zimmerman, 2006; United Nations Inter- Agency Project on Human Trafficking, 2008; Surtees, 2007 a další ).

11 Diskuse k etickým aspektům metodologie rozhovorů s OO Etické rámce obecně Informovaný souhlas – Orální x písemný – Vliv moci a získání informovaného souhlasu – Finanční honorování – Možnost výpovědi souhlasu Bezpečnost – Osoba, která se účastní výzkumu – Výzkumník/výzkumnice – Bezpečnostní plán – Nakládání s daty Nezraňující způsob výzkumu – Příprava výzkumného týmu (prevence zranění na obou stranách) – Vedení vlastního rozhovoru a ukončení rozhovoru – Kontakt na pomáhající organizace – Supervize

12 Stávající otázky Policy analysis, kde chybí zadavatel? Zdroje/zkušenosti ve vztahu k boundary analysis Osoby, ke kterým směřuje politika, jako aktéři? Metodologie či metody, které zkoumají osoby, jež mají ve své biografii traumatickou zkušenost

13 Základní zdroje Bardach, Eugen. 2000. A Practical Guide for Policy Analysis (The Eightfold Path to More Efective Problem Solving). New York : Seven Bridges Press, 2000. ISBN 1-889119-29-6. Brunovskis, Anette a Surtees, Rebeca. 2007. Leaving the past behind? místo neznámé : Fafo, 2007. ISBN 978-82 7422-607-4. BUrčíková, Petra. 2007. Obchodování s lidmi v jiných sektorech než je sexuální průmysl - problémy a nejasnosti z pohledu La Strada ČR. [autor knihy] Pavla Špondrová a (ed). Obchdování s lidmi, problematika nucené práce. místo neznámé : Liga lidských práv, Rada Evropy, 2007, stránky 53-59. Callamard, Agnés. 1999. A Methodology for Gender Senzitive Research. místo neznámé : Amnesty International Publications and The Centre for Human Rights and Democratic Development, 1999. ISBN: 2-9220084-21Y-3. Disman, Miroslav. 1993. Jak se vyrábí sociologická znalost. Praha : Karolinum, 1993. ISBN 80-7184-141-2. Dunn, William, N. 2004. Public Policy Analysis - An Introduction. third edition. New Jersey : Pearsons Prentice Hall, 2004. ISBN 0-13-097639-3. Ellsberg, Mary a Heise, Lori. 2005. Researching Violence Against Women: A Practical Guide for Researcher and Activist. Washingtom DC : World Health Organization PATH, 2005. ISBN 92 4 154647 6. Harrison, Deborah, L. 2006. Victims of Human Traffiicking or Victims of Research. neuvedeno : University of East Anglia, 2006. rukopis disertace. Hulíková, Tereza. 2007. Obchodování s lidmi a nucená práce v mezinárodním kontextu. [autor knihy] Pavla ed. Špondrová. Obchodování s lidmi, problematika nucené práce. místo neznámé : Liga lidských práv, Rada Evropy, 2007, stránky 83-88. IGAC. 2006. Potírání obchodu s lidmi v ČR a možnosti optimalizace bezpečnostní politiky. místo neznámé : Ivan Gabal Analysis & Consulting, 2006. Krebs, Michal a Pechová, Eva. 2009. Zpráva z projektu: vietnamští dělníci a delnice v českých továrnách. [Online] 2009. [Citace: 15. únor 2009.] http://www.strada.cz/download/files/Vietnamstidelnici.pdf. Parsons, Wayne. 1997. Public policy: an introduction to the theory and practice of policy analysis. Cheltenham : Edwar Elgar Publishing, Inc., 1997. ISBN 1 85278 553 5. Paterová, Hana. 2007. Etické aspekty analýzy a tvorby veřejných politik. [autor knihy] Arnošt Veselý, Martin Nekola a (eds). Analýza a tvobra veřejných politik: přístupy, metody, praxe. Praha : Slon, 2007. Silverman, David. 2005. Ako robiť kvalitatívny výskum. Bratislava : Ikar, 2005. ISBN 80-551-0904-4. Surtees, Rebecca. 2007. Listening to Victims. Vienna : ICMPD, 2007. ISBN 3-900411-09-3. The Regional Working Group on Child Labour in Asia. 2002. Handbook on Action Oriented Research on the Worst forms of Child Labour including Trafficking in Children. Bangkok : The Regional Working Group on Child Labour in Asia, 2002. ISBN 974-90865-2-X. Trávníčková, Ivana a Blatníko, Šárka. 2006. Motivační a demotivační faktory ovlivňující obchdované osoby při rozhodování o vstupu do Programu podpory a ochrany obětí obchodování s lidmi. místo neznámé : IKSP, 2006. United Nations Inter- Agency Project on Human Trafficking. 2008. Guide to Ethic and HUman Rights in Counter Trafficking. Bangkok : United Nations Inter- Agency Project on Human Trafficking, 2008. ISBN: 978-974-257-233-4. Veselý, Arnošt a Nekola, Martin (eds.). 2007. Analýza a tvorba veřejných politik. Praha : SLON, 2007. 978-80-86429-75-5. Veselý, Arnošt. 2005. Metody a metodologie vymezení problému (Strukturace, definice, modelování a formulace problému v policy analysis). Praha : UK FSV CESES, 2005. ISSN: 1801-1519. Zimmerman, Cathy a kol. 2006. Stolen Smiles. LOndon : The London School of Hygiena and Tropical Medicine, 2006.


Stáhnout ppt "Kam jsem došla… …prezentace postupu práce na disertaci Postavení obchodovaných osob jako problém veřejné politiky (pracovní název) Petra Kutálková 2. ročník."

Podobné prezentace


Reklamy Google