Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

21.4.2006Plénum ČKR1 Priority RVŠ 2006 - 2008 Teze programového prohlášení Rady vysokých škol.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "21.4.2006Plénum ČKR1 Priority RVŠ 2006 - 2008 Teze programového prohlášení Rady vysokých škol."— Transkript prezentace:

1 21.4.2006Plénum ČKR1 Priority RVŠ 2006 - 2008 Teze programového prohlášení Rady vysokých škol

2 21.4.2006Plénum ČKR2 Oblast rozvoje VŠ (strategie, koncepce) Oblast legislativy Vzdělávací oblast Oblast VaV Oblast financování Sociální dimenze studia a její ekonomické podmínky RVŠ má zájem o cílech ve všech výše uvedených oblastech a strategiích jejich dosažení pravidelně diskutovat s ČKR, neboť pro prosazení zájmů VŠ je součinnost obou reprezentací nezbytná.

3 21.4.2006Plénum ČKR3  Pracovní komise pro koncepci a strategii rozvoje VŠ (doc. Ježek)  Aktivní členství v pracovních týmech a komisích klíčových z hlediska rozvoje VŠ - hlavní partneři: -MŠMT, -MPO (jako významný poskytovatel podpory pro výzkum a vývoj), -Rada pro výzkum a vývoj, -Akreditační komise ČR, -Rada pro rozvoj lidských zdrojů, -Rada pro rozvoj podnikatelského prostředí.  Analýza vývoje hlavních ukazatelů v oblasti terciárního vzdělávání a VaV (inf. zdroje: OECD, EU, MŠMT, ÚIV, RVV, ČSU apod.)  Kvalitní připomínkové řízení zejména k národním dokumentům. (výměna závěrů a připomínek, koordinace s ČKR) Oblast rozvoje VŠ (strategie, koncepce)

4 21.4.2006Plénum ČKR4 Oblast legislativy Cíl: -zjednodušení pravidel pro činnost VŠ s cílem umožnit efektivnější správu i racionálnější nakládání se zdroji; -zajistit stabilitu právního a ekonomického prostředí, ve kterém VŠ působí, tak, aby vysokým školám vytvářelo pod- mínky pro dlouhodobé sledování vlastních strategií činnosti. Nástroje: -účast na připomínkování návrhů zákonů a podzákonných norem z oblasti VŠ vzdělávání a VaV (koordinace s ČKR); -vysílání expertů do pracovních orgánů k přípravě závažných dokumentů v oblasti vysokoškolského vzdělávání a VaV; -podpora uplatňování dobré praxe při tvorbě a úpravě vnitřních předpisů VŠ, zejména s ohledem na dopady novely zákona o VŠ apod.

5 21.4.2006Plénum ČKR5 Vzdělávací oblast Motto:Po dovršení období extenzivního rozvoje systému vysokých škol je nezbytný rozvoj kvalitativní -zhodnotit výsledky strukturace VŠ studia -aktivně spolupracovat při zpracovávání metod hodnocení kvality VŠ se zřetelem na využití výsledků tohoto hodnocení; -při hodnocení vzdělávacích aktivit prosazovat i uplatnění výsledků výzkumných, vývojových, uměleckých a ostatních tvůrčích činností; -usilovat o zavedení systému, který by zabránil možnému poklesu kvality absolventů díky zavedení ukazatele B2 (počet absolventů) v pravidlech pro financování; - usilovat o vyjasnění vztahu akreditace a evaluace VŠ.

6 21.4.2006Plénum ČKR6 Oblast výzkumu a vývoje -zvýšení podílu VŠ na výdajích v oblasti VaV (v ČR 15 %, průměr EU 22 %). -vyjasnění úlohy specifického výzkumu + navýšení prostředků; -doktorské studium – kvalita absolventů DSP, financování, sociální postavení studentů; -jednání s MŠMT o zodpovědnosti při zastupování zájmů VŠ ve sféře VaV. Motto: Role VŠ v oblasti VaV nespočívá pouze v tom, že řeší projekty VaV. Velmi významná a často opomíjená je nepřímá podpora VaV, zejména fakt, že nejen nové poznatky, ale i metody jejich dosažení a aplikace, přinášejí do praxe absolventi magisterských a zejména doktorských studijních programů.

7 21.4.2006Plénum ČKR7 Oblast financování -orientovat se na dlouhodobější dohody o rozvoji vysokého školství a jeho financování; -usilovat o zdokonalení principů systému financování VŠ vycházejících z vyváženého poměru výkonového (normativního), institucionálního (kontraktového) a programového financování; -do normativního financování vedle kvantitativních kritérií (počet studentů, absolventů) zavést i kritéria kvalitativní a postupně zvyšovat jejich váhu; -zabývat problematikou hodnocení kvality činnosti vysokých škol a fakult s cílem perspektivně promítnout hodnocení kvality racionálním a pozitivně stimulujícím způsobem do metodiky financování VŠ.

8 21.4.2006Plénum ČKR8 Sociální dimenze studia a její ekonomické podmínky (úzká spolupráci se studentskou komorou Rady) -RVŠ se bude intenzivně zabývat strukturálními podmínkami a omezeními v přístupu k VŠ vzdělání v sociální oblasti ; -klíčové: zrušení věkově diskriminující hranice 26 let pro poskytování sociálních a ekonomických úlev studentům, nahrazení modelem časově omezené veřejné podpory studia; -zvláštní pozornost: sociální podmínky studia v doktorských studijních programech; -problematika ubytování a stravování studentů; -vyhodnocovat fungování stipendijních systémů.

9 21.4.2006Plénum ČKR9 Jak zlepšit spolupráci ČKR a RVŠ a zvýšit tak pravděpodobnost prosazení společných cílů?  Pravidelné schůzky předsednictva ČKR a užšího předsednictva RVŠ (2 x ročně? + v případě mimořádné situace)  Přímá spolupráce předsedů komisí s rektory zodpovědnými za příslušnou oblast  Ustavení společných pracovních komisí pro řešení vzniklých problémů

10 21.4.2006Plénum ČKR10 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "21.4.2006Plénum ČKR1 Priority RVŠ 2006 - 2008 Teze programového prohlášení Rady vysokých škol."

Podobné prezentace


Reklamy Google