Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Management - Organizování

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Management - Organizování"— Transkript prezentace:

1 Management - Organizování
Osnova: 1. Organizace a trh 2. Organizační struktura 3. Parametry organizační struktury 4. Faktory ovlivňující organizační strukturu 5. Příloha (příklady) Management - Organizování

2 ORGANIZACE (definice)
Tzv. umělá organizace = umělý řád vytvořený lidmi za účelem dosahování stanovených cílů Nejvyšší cíl = maximalizace užitku: buď maximalizace dlouhodobého zisku (podnikatelské subjekty) nebo maximalizace užitku pro společnost (nepodnikatelské subjekty) Management - Organizování

3 OUTSOURCING A INTEGRACE
1. ORGANIZACE A TRH OUTSOURCING A INTEGRACE ORGANIZACE outsourcing integrace TRH Management - Organizování

4 Management - Organizování
KRITERIA OUTSOURCINGU Existuje na trhu více dodavatelů produktu? ano ne Je produkt dodáván i konkurentům dané organizace? Existuje na trhu převis nabídky? Je specifičnost produktu velká? Je produkt u dodavatele realizován ve velkém rozsahu? Je produkt v dané organizaci realizován ve velkém rozsahu? Patří realizace produktu ke klíčovým kompetencím dané organizace? Je tržní prostředí kultivované? Management - Organizování

5 Příležitostná společenství
SDRUŽOVÁNÍ ORGANIZACÍ Propojení podniků Kooperace Koncentrace Příležitostná společenství Zájmová společenství Kartely Společné podniky Kapitálové účasti Podřízené koncerny Nepodřízené koncerny Fúze, akvizice Management - Organizování

6 ORGANIZOVÁNÍ (definice)
Vnitřní formalizované, zpravidla hierarchické upořádání celku Určení vztahů nadřízenosti a podřízenosti Vymezení působností, pravomocí a odpovědností Cílevědomá činnost za účelem uspořádání prvků v podniku, jejich aktivit a koordinaci tak, aby přispěly k dosažení stanovených cílů podniku Management - Organizování

7 PROCESNÍ STRUKTURA ÚTVAROVÁ STRUKTURA
2. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA SYSTÉM ŘÍZENÍ struktura chování výstup PROCESNÍ STRUKTURA ÚTVAROVÁ STRUKTURA ORGANIZAČNÍ STRUKTURA Management - Organizování

8 Management - Organizování
PROCESNÍ STRUKTURA Z K Činnost 1 ÚTVAR X Činnost 2 ÚTVAR Y R1 Činnost 3 ÚTVAR Z V1 V2 V4 V3 V6 V5 ano ne Management - Organizování

9 Management - Organizování
ÚTVAROVÁ STRUKTURA 1. 2. 3. 4. Management - Organizování

10 Efekt organizovanosti Stupeň organizovanosti
Emax Sopt Nedostatečná organizovanost Nadměrná organizovanost Stupeň organizovanosti Management - Organizování

11 Management - Organizování
STUPEŇ ORGANIZOVANOSTI pokrač. pravidla vedoucí pracovník Model A (mechanistický) Model B Model C (organický) Management - Organizování

12 3. PARAMETRY ORGANIZAČNÍ STRUKTURY
A) DĚLBA PRÁCE = seskupování činností do útvarů dle principu předmětné a funkční specializace B) ROZPĚTÍ ŘÍZENÍ = počet pracovníků přímo podřízených jednomu vedoucímu C) DĚLBA PRAVOMOCI = způsob, jakým je řídící pravomoc rozdělena ve vertikální a v horizontální dimenzi Management - Organizování

13 Management - Organizování
A) DĚLBA PRÁCE vývoj nákup výroba I výroba II výroba III prodej výrobek 1 A11 A12 A13 A14 A15 A16 výrobek 2 A21 A22 A23 A24 A25 A26 výrobek 3 A31 A32 A33 A34 A35 A36 výrobek 4 A41 A42 A43 A44 A45 A46 výrobek 5 A51 A52 A53 A54 A55 A56 Management - Organizování

14 Management - Organizování
DĚLBA PRÁCE pokrač. (princip předmětné specializace) vývoj nákup výroba I výroba II výroba III prodej výrobek 1 A11 A12 A13 A14 A15 A16 výrobek 2 A21 A22 A23 A24 A25 A26 výrobek 3 A31 A32 A33 A34 A35 A36 výrobek 4 A41 A42 A43 A44 A45 A46 výrobek 5 A51 A52 A53 A54 A55 A56 Management - Organizování

15 Management - Organizování
DĚLBA PRÁCE pokrač. (princip funkční specializace) vývoj nákup výroba I výroba II výroba III prodej výrobek 1 A11 A12 A13 A14 A15 A16 výrobek 2 A21 A22 A23 A24 A25 A26 výrobek 3 A31 A32 A33 A34 A35 A36 výrobek 4 A41 A42 A43 A44 A45 A46 výrobek 5 A51 A52 A53 A54 A55 A56 Management - Organizování

16 Management - Organizování
DĚLBA PRÁCE pokrač. (kombinace obou principů) vývoj nákup výroba I výroba II výroba III prodej výrobek 1 A11 A12 A13 A14 A15 A16 výrobek 2 A21 A22 A23 A24 A25 A26 výrobek 3 A31 A32 A33 A34 A35 A36 výrobek 4 A41 A42 A43 A44 A45 A46 výrobek 5 A51 A52 A53 A54 A55 A56 Management - Organizování

17 A) DĚLBA PRÁCE pokrač. PŘEDMĚTNÁ SPECIALIZACE FUNKČNÍ SPECIALIZACE

18 A) DĚLBA PRÁCE pokrač. předmětná specializace funkční specializace
Generální ředitel předmětná specializace Štábní útvar A Štábní útvar B Divize 1 Výroba tramvají Divize 2 Výroba elektrických lokomotiv Divize 3 Výroba zařízení pro jadernou energetiku Divize 4 Výroba kotlů Provoz 11 Výroba motorů Provoz 12 Výroba podvozků Provoz 13 Montáž Provoz 41 Výroba kotlů na tuhá paliva Provoz 42 Výroba kotlů na plynná paliva funkční specializace předmětná specializace Management - Organizování

19 A) DĚLBA PRÁCE pokrač. funkční specializace předmětná specializace
Generální ředitel Štábní útvar A Štábní útvar B Štábní útvar C Štábní útvar D Útvar vývoje Útvar nákupu Útvar prodeje Provoz 1 Výroba podvozků Provoz 2 Výroba motorů Provoz 3 Výroba karoserií Provoz 4 Montáž funkční specializace Montáž typu A Montáž typu B Montáž typu C předmětná specializace Management - Organizování

20 Management - Organizování
A) DĚLBA PRÁCE pokrač. náklady na výkonné činnosti náklady na řídící činnosti náklady celkové N maximalizace předmětné specializace funkční Management - Organizování

21 Management - Organizování
B) ROZPĚTÍ ŘÍZENÍ Parametr, který ovlivňuje tvar útvarové struktury Na úrovni top managementu: osob Na úrovni managementu 1.linie: osob Snaha o maximalizaci RŘ = jednodušší a levnější řízení (výhoda), = nebezpečí přetížení a zhoršení kvality řízení (nevýhoda) Management - Organizování

22 Management - Organizování
B) ROZPĚTÍ ŘÍZENÍ pokrač. Management - Organizování

23 Management - Organizování
B) ROZPĚTÍ ŘÍZENÍ pokrač. Management - Organizování

24 Management - Organizování
B) ROZPĚTÍ ŘÍZENÍ pokrač. HLAVNÍ FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ ROZPĚTÍ ŘÍZENÍ: Výkonnost vedoucího pracovníka Podíl času vynakládaného vedoucím na jiné činnosti než řízení bezprostředních podřízených. Výkonnost, kvalifikace a motivace podřízených. Míra samostatnosti podřízených. Různorodost, opakovatelnost a složitost práce podřízených. Stupeň organizovanosti. Intenzita a kvalita horizontálních vztahů. Stupeň podpory ze strany štábních útvarů. Stupeň automatizace řízení. Prostorové rozmístění. Management - Organizování

25 Management - Organizování
C) DĚLBA PRAVOMOCI LINIOVÁ ORGANIZAČNÍ STRUKTURA Management - Organizování

26 Management - Organizování
C) DĚLBA PRAVOMOCI pokrač. FUNKČNÍ ORGANIZAČNÍ STRUKTURA Management - Organizování

27 C) DĚLBA PRAVOMOCI pokrač.
LINIOVĚ-ŠTÁBNÍ ORGANIZAČNÍ STRUKTURA liniové útvary štábní útvary

28 Management - Organizování
C) DĚLBA PRAVOMOCI pokrač. PROJEKTOVÁ KOORDINACE Liniový vedoucí Útvar A Útvar B Útvar C Útvar D Útvar E Útvar F Koordinátor projektu Management - Organizování

29 Management - Organizování
C) DĚLBA PRAVOMOCI pokrač. PROJEKTOVÁ STRUKTURA Liniový vedoucí Útvar A Útvar B Útvar C Vedoucí projektu Projektová skupina Management - Organizování

30 Vedoucí útvaru marketingu Vedoucí útvaru plánování
C) DĚLBA PRAVOMOCI pokrač. MATICOVÁ STRUKTURA Útvar výroby plánování vývoje marketingu Generální ředitel Vedoucí útvaru marketingu Vedoucí útvaru vývoje Vedoucí útvaru plánování Vedoucí útvaru výroby Vedoucí projektu A Vedoucí projektu B Vedoucí projektu C Projektová skupina A skupina B skupina C funkční specializace předmětná specializace

31 ORGANIZAČNÍ STRUKTURU
4. FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ ORGANIZAČNÍ STRUKTURU STRATEGIE strategie nízkých nákladů (úspory z rozsahu, stabilní podmínky – princip funkční specializace, vyšší stupeň organizovanosti, vyšší rozpětí řízení) strategie odlišení (výnosy z uspokojování specifických potřeb zákazníků, pružnost – princip předmětné specializace, kreativita, nižší stupeň organizovanosti) TECHNOLOGIE (kontinuita / diskontinuita výrobního procesu, vybavení technikou, malokapacitní či velkokapacitní výrobní zařízení) TERITORIUM (výrobek – služba; má jít výrobek a služba za zákazníkem?) VELIKOST (malá organizace – neformální vztahy – nízký stupeň organizovanosti; středně velká organizace – vyšší stupeň organizovanosti, úzký výrobní program – uplatnění principu funkční specializace; velká organizace – široký výrobní program, teritoriální expanze – divize, decentralizace, uplatnění principu předmětné specializace) KULTURA (soulad / nesoulad neformálních norem a formálních norem) Management - Organizování

32 5. PŘÍLOHA (PŘÍKLADY) ANALÝZA PROCESŮ

33 Management - Organizování
ANALÝZA PROCESŮ pokrač. Management - Organizování

34 Management - Organizování
ANALÝZA PROCESŮ pokrač. Management - Organizování

35 Management - Organizování
ANALÝZA PROCESŮ pokrač. Management - Organizování

36 Management - Organizování
LINIOVĚ-ŠTÁBNÍ STRUKTURA Management - Organizování

37 Management - Organizování
LINIOVĚ-ŠTÁBNÍ STRUKTURA pokrač. ÚSEK ODDĚLENÍ DIVIZE Management - Organizování DÍLNA

38 Management - Organizování
LINIOVĚ-ŠTÁBNÍ STRUKTURA pokrač. Management - Organizování

39 Management - Organizování
LINIOVĚ-ŠTÁBNÍ STRUKTURA pokrač. Management - Organizování

40 Management - Organizování
LINIOVĚ-ŠTÁBNÍ STRUKTURA pokrač. liniové vztahy : funkční vztahy Management - Organizování


Stáhnout ppt "Management - Organizování"

Podobné prezentace


Reklamy Google