Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Nové metody ř ízení nemocnic Academy of Health Care CMC Č elákovice 11. – 12. kv ě tna 2010 Zkušenosti s pou ž itím procesní analýzy v Masarykov.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Nové metody ř ízení nemocnic Academy of Health Care CMC Č elákovice 11. – 12. kv ě tna 2010 Zkušenosti s pou ž itím procesní analýzy v Masarykov."— Transkript prezentace:

1 Nové metody ř ízení nemocnic Academy of Health Care Management @ CMC Č elákovice 11. – 12. kv ě tna 2010 Zkušenosti s pou ž itím procesní analýzy v Masarykov ě nemocnici v Ústí nad Labem Ji ř í Madar, Martin Zeman

2 Nové metody ř ízení nemocnic Č elákovice 2010 Osnova Úvod Rok 2000 – nová koncepce ř ízení MNUL Procesní model MNUL a ISO 9001 Popis proces ů a procesní týmy ICT podpora proces ů v MNUL Rok 2007 – transformace 5 nemocnic do jediné a.s. Transforma č ní projekt a procesy Rok 2009 – procesní audit Krajské zdravotní, a.s Rok 2010 – procesní revize systému ř ízení KZ

3 Nové metody ř ízení nemocnic Č elákovice 2010 Úvod Milníky Masarykovy nemocnice - posledních 10 let

4 Nové metody ř ízení nemocnic Č elákovice 2010 Rok 2000 – nová koncepce ř ízení MNUL chceme zavést po ř ádek a ř ídit nemocnici jako firmu – zavedení systému ř ízení kvality dle ISO 9001:2000 – procesní model nemocnice – ekonomické ř ízení a controlling

5 Nové metody ř ízení nemocnic Č elákovice 2010 Rok 2000 – nová koncepce ř ízení MNUL výsledky – první nemocnice v Č R je certifikována dle ISO 9001:2000 – první nemocnice v Č R má zaveden systém SAP R3 – zavedení controllingu a m ěř ení strategie – ekonomicky stabilní firma

6 Nové metody ř ízení nemocnic Č elákovice 2010 První politika jakosti MNUL Politika jakosti od roku 2006

7 Nové metody ř ízení nemocnic Č elákovice 2010 Procesní model MNUL a ISO 9001 Procesní modely nemocnic - obvykle 3 skupiny hlavních proces ů (Evropský model kvality) – zdravotní slu ž by (lé č ebná pé č e) – vzd ě lávání (ve smyslu postgraduální výuky zdravotnické ve ř ejnosti, tedy školská č innost) – v ě da a výzkum skupina, která je v konkrétní nemocnici nevýznamná, se vynechá jsou mo ž né i jiné modely

8 Nové metody ř ízení nemocnic Č elákovice 2010

9 Nové metody ř ízení nemocnic Č elákovice 2010 Popis proces ů a procesní týmy Postup v souladu s doporu č eními ISO 9001 (a 9004) Procesní týmy s vlastníky proces ů Ú č ast externích poradc ů Snaha o popisování vlastními silami, za p ř ímé ú č asti procesních tým ů Koordinace Radou pro ř ízení

10 Nové metody ř ízení nemocnic Č elákovice 2010 Nultá verze popisu procesu léčebné péče z roku 2002

11 Nové metody ř ízení nemocnic Č elákovice 2010 ICT podpora proces ů v MNUL Procesn ě orientovaný klinický informa č ní systém Systém ř ízení dokument ů na Intranetu ERP systém SAP R/3 Neúsp ě šný vývoj po ž adavkových (objednávkových) systém ů Absence IS pro HRM Procesní modelování – pouze Visio a MS Office

12 Nové metody ř ízení nemocnic Č elákovice 2010 Rok 2007 – transformace 5 nemocnic do jediné a.s. Výchozí situace – Od zrušení KÚNZ krá č ela ka ž dá z nemocnic v Ústeckém kraji vlastní cestou – P ř echodem nemocnic k VÚSC se p ř íliš nezm ě nilo – Z ř izovatel neuplat ň oval koncep č ní p ř ístup k ř ízení svých organizací stejného typu – Mohutnost infrastruktury Masarykovy nemocnice p ř esahuje souhrn infrastruktury ostatních 4 nemocnic

13 Nové metody ř ízení nemocnic Č elákovice 2010 Rok 2007 – transformace 5 nemocnic do jediné a.s. Výchozí situace – 5 nemocnic = 5 sv ě t ů = 5 ICT – centrála je sv ě tem č. 6 – ∞ katalog ů a č íselník ů

14 Nové metody ř ízení nemocnic Č elákovice 2010 Rok 2007 – transformace 5 nemocnic do jediné a.s. 1. zá ř í 2007 – 5 nemocnic se transformuje do jediné organizace -> Krajská zdravotní, a.s. – 5 nemocnic -> 1 firma -> jedno ZZ – Centrála spole č nosti Krajská zdravotní v sídle Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem

15 Nové metody ř ízení nemocnic Č elákovice 2010 Rok 2007 – transformace 5 nemocnic do jediné a.s. Charakteristika organizace: Krajská zdravotní,a.s. Nemocnice Děčín,o.z. Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem,o.z. Nemocnice Teplice,o.z. Nemocnice Most,o.z. Nemocnice Chomutov,o.z. stav aktiv spole č nosti 5 miliard K č základní kapitál 3,6 miliardy K č plánované výnosy 4,5 miliardy K č celkem 6237 zam ě stnanc ů

16 Nové metody ř ízení nemocnic Č elákovice 2010 Transforma č ní projekt a procesy O č ekávané zm ě ny – Vy č len ě ní servisních č inností – 1 firma = 1 ICT – Zm ě ny v IS/ICT a jejich ř ízení budou podporovat a urychlovat vyu ž ití potenciálu zefektivn ě ní (zrychlení, zjednodušení, zlevn ě ní) proces ů v nov ě vzniklé spole č nosti – KZ zkonsoliduje IS/ICT infrastrukturu a srovná míru vysp ě losti proces ů ve všech svých č ástech – Analogicky v dalších procesech

17 Nové metody ř ízení nemocnic Č elákovice 2010 Transforma č ní projekt a procesy Motto – Chceme být zákaznicky orientovanou spole č ností, opírající se o všestrann ě vzd ě lané, vnit ř n ě motivované a se strategií ztoto ž n ě né zam ě stnance. Vize – Usilujeme o dodr ž ování jednotných standard ů poskytované zdravotní pé č e a dalších slu ž eb v celé naší spole č nosti a budujeme špi č ková zdravotnická centra prosazující se i v mezinárodní konkurenci. – Chceme být nejen velkým, ale i vyhledávaným zam ě stnavatelem, umo žň ujícím kontinuální rozši ř ování znalostí a dovedností svých pracovník ů.

18 Nové metody ř ízení nemocnic Č elákovice 2010 Transforma č ní projekt a procesy Strategie – Orientace na zákazníka – V ů d č í úloha ve zdravotnictví Ústeckého kraje, p ř esahující do širšího regionu – Univerzitní nemocnice sou č ástí Krajské zdravotní, a.s. – Finan č ní stabilita – Jednotná firemní kultura p ř i zachování vnit ř ní sout ěž ivosti

19 Nové metody ř ízení nemocnic Č elákovice 2010 Transforma č ní projekt a procesy Vize ICT KZ – Bezfilmové a bezpapírové zdravotnictví – Telemedicína – Elektronický zdravotní záznam – Nové slu ž by zalo ž ené na ICT a zárove ň – Ochrana soukromí – Právní ochrana – Finan č ní zdraví

20 Nové metody ř ízení nemocnic Č elákovice 2010 Transforma č ní projekt a procesy Postupné kroky 1.Multidoménová struktura 2.ERP systém s 1 ú č etním okruhem 3.Personální informa č ní systém 4.P ř ístupový (access) systém 5.Integrace aplikací To znamená – on-line informace o identit ě osob – role osob spravované personálním IS

21 Nové metody ř ízení nemocnic Č elákovice 2010 Transforma č ní projekt a procesy Nové slu ž by zalo ž ené na ICT – Externí slu ž by Objednávací a vyvolávací systém – postupné zavád ě ní, t č. cca 50 pracoviš ť Interní sdílené slu ž by – NEOS, ERP, HR + mzdy P ř ístupový a docházkový systém, správa identity Intranet/Internet Kamerový systém Workflow a DMS Slu ž by knihovnické (MEDVIK) PACS

22 Nové metody ř ízení nemocnic Č elákovice 2010 Transforma č ní projekt a procesy Podp ů rná infrastruktura ICT – Jednotn ě (centráln ě ) ř ízená, na internetových protokolech zalo ž ená, vysokorychlostní páte ř ní sí ť propojující nemocnice navzájem – Pronájem temných vláken osvícených vlastní technologií mezi m ě sty s realizací poslední míle – Napojení sít ě na národní v ě deckou po č íta č ovou sí ť (NREN CESNET2) a internet, EduRoam – Datové centrum KZ

23 Nové metody ř ízení nemocnic Č elákovice 2010 Transforma č ní projekt a procesy Privátní optická sí ť nemocnic

24 Nové metody ř ízení nemocnic Č elákovice 2010 Transforma č ní projekt a procesy Procesy facility managementu – výchozí stav – Provozn ě technické č innosti jsou z centra ř ízeny metodicky – Postupy a č íselníky nejsou sjednoceny – Pou ž ívají se p ů vodní lokální SW aplikace a Excel – Ale i mySAP ERP 2005 (modul PM, IM, AM, MM,…) – V r ů zném rozsahu je zavedení ISO 9001:2000

25 Nové metody ř ízení nemocnic Č elákovice 2010 Transforma č ní projekt a procesy Procesy facility managementu – aktuální stav – Projekt konsolidace ekonomických informa č ních systém ů – Projekt nasazení FaMa+ pro oblast Technická místa a inventarizace majetku – Integrace mySAP ERP a FaMa+ prost ř ednictvím integra č ní platformy Ensemble – Další sm ěř ování -> zdravotnická technika, údr ž ba

26 Nové metody ř ízení nemocnic Č elákovice 2010 Transforma č ní projekt a procesy Procesy facility managementu – problémy – P ř esto ž e je pou ž it jeden ú č etní okruh a 1 ERP systém, nedošlo ke sjednocení pravidel a č íselník ů pro inventarizaci majetku – Zna č ení prostor je v neut ě šeném stavu, není sjednoceno ani názvosloví organiza č ních jednotek – Digitální mapy (patra, místnosti) nejsou k dispozici

27 Nové metody ř ízení nemocnic Č elákovice 2010 Transforma č ní projekt a procesy Obecné problémy – Ve firm ě není za ž ité procesní vnímání – Nejsou definováni vlastníci proces ů – Paraleln ě b ěž í velké mno ž ství analýz a audit ů v ě tšího rozsahu – P ř etrvávající tendence k lokálnímu ř ízení a lokálním systém ů m ř ízení

28 Nové metody ř ízení nemocnic Č elákovice 2010 Rok 2009 – procesní audit Krajské zdravotní Vyhotovení procesní analýzy s vazbou na IT – Identifikace proces ů vrcholové úrovn ě (komplexní vymezení) – Detailní procesní analýza logistických proces ů nákupu po redistribuci na sou č astná místa spot ř eby Identifikace potenciálu a návrh mo ž ností zlepšení v nákupu – identifikace úspor v procesech nákupu – identifikace prostoru pro optimalizaci podp ů rných IT – návrh na racionalizaci administrativních procedur nákupu – návrh na zvýšení efektivity fungování organizace a sní ž ení finan č ních nárok ů na chod zdravotnické administrativy sní ž ením náklad ů v identifikovaných procesech – návrh úspor náklad ů optimalizací logistických proces ů zdravotnických za ř ízení – návrh na zefektivn ě ní hospoda ř ení a pozitivní ovlivn ě ní HV – návrh na hledání mo ž ností úspor s ohledem na medicínské a ekonomické faktory a trendy

29 Nové metody ř ízení nemocnic Č elákovice 2010 Rok 2009 – procesní audit Krajské zdravotní Klí č ové výstupy projektu jsou: – Metodika modelování a procesního ř ízení – Identifikace proces ů vrcholové úrovn ě – Detailní procesní analýza logistických proces ů nákupu – Hodnocení zralosti ř ízení proces ů a IT (pavu č inový model pro podnikovou architekturu) – Seznam identifikovaných problémových oblastí v č etn ě prostoru ke zlepšení – Seznam opat ř ení vedoucích ke zlepšení v oblasti procesního ř ízení a vyu ž ití IT – Koncepce ř ízení KZ a.s. – Plán dalších krok ů – Doporu č ení Projekt byl realizován za podpory SW nástroje ARIS. Analýza proces ů byla provedena spole č ností IDS Scheer ve spolupráci s vedením KZ a 5ti odšt ě pnými závody.

30 Nové metody ř ízení nemocnic Č elákovice 2010 Rok 2009 – procesní audit Krajské zdravotní Vrcholový model oblastí proces ů

31 Nové metody ř ízení nemocnic Č elákovice 2010 Rok 2009 – procesní audit Krajské zdravotní Ř ízení a správa ICT

32 Nové metody ř ízení nemocnic Č elákovice 2010 Rok 2009 – procesní audit Krajské zdravotní Procesy Zajišt ě ní zdravotní pé č e – na úrovni centrály KZ

33 Nové metody ř ízení nemocnic Č elákovice 2010 Rok 2009 – procesní audit Krajské zdravotní M ěř ení zralosti proces ů * * podle IDS Scheer

34 Nové metody ř ízení nemocnic Č elákovice 2010 Rok 2010 – procesní revize systému ř ízení KZ Výstupem z procesního auditu je i návrh koncepce ř ízení KZ – Východiskem je procesní model KZ – Byla provedena analýza stávajících úzkých míst a potenciál ů obecn ě a v jednotlivých procesních oblastech – Byl obecn ě definován cílový stav ř ízení proces ů – Byla definována cílová zralost BPM (t+3 roky) v jednotlivých procesních oblastech

35 Nové metody ř ízení nemocnic Č elákovice 2010 Rok 2009 – procesní audit Krajské zdravotní

36 Nové metody ř ízení nemocnic Č elákovice 2010 Rok 2009 – procesní audit Krajské zdravotní

37 Nové metody ř ízení nemocnic Č elákovice 2010 Rok 2010 – procesní revize systému ř ízení KZ Nyní za č ínáme pracovat s vlastníky proces ů Za č ínáme si spravovat sv ů j procesní model Za č ínáme vytvá ř et integrovaný systém ř ízení zalo ž ený na procesním p ř ístupu Jsme znovu na za č átku

38 Nové metody ř ízení nemocnic Č elákovice 2010 Kontakt Krajská zdravotní, a.s. Sociální pé č e 3316/12A 401 13 Ústí nad Labem I Č 25488627 DI Č CZ25488627 Tel.: +420 477 114 011 Ji ř í Madar, email: Jiri.Madar@kzcr.eu Martin Zeman, email: Martin.Zeman@kzcr.eu


Stáhnout ppt "Nové metody ř ízení nemocnic Academy of Health Care CMC Č elákovice 11. – 12. kv ě tna 2010 Zkušenosti s pou ž itím procesní analýzy v Masarykov."

Podobné prezentace


Reklamy Google