Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Projekty MARSL. Dílčí úkoly ze seminářů – ve složce: úvodní strana: návrh loga, p ř edm ě t podnikání, lokace, složení týmu vlastnosti vybrané služby.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Projekty MARSL. Dílčí úkoly ze seminářů – ve složce: úvodní strana: návrh loga, p ř edm ě t podnikání, lokace, složení týmu vlastnosti vybrané služby."— Transkript prezentace:

1 Projekty MARSL

2 Dílčí úkoly ze seminářů – ve složce: úvodní strana: návrh loga, p ř edm ě t podnikání, lokace, složení týmu vlastnosti vybrané služby a d ů sledky pro marketing SWOT analýza + 2 zprávy MIS kauzální SWOT + záv ě ry strategické plánování: cílové skupiny poslání, poslání, vize, cíle návrh plánu marketingového výzkumu p ř i startu firmy cílová skupina (i sou č ást SPOCH): profil, insight, poptávk. potenciál produkt (základní, o č ekávaný, rozší ř ený) + formulace produktu orientovaná na zákazníka ) Prvky – krizový plán (prevence, organizace, komunikace) Cena – kalkulace, startovní náklady (investice, fixní náklady) Komunika č ní plán

3 + příští hodinu: Personální politika Procesy – možnosti p ř ekonání výkyv ů na stran ě poptávky i nabídky Materiální prost ř edí + d ů vody volby

4 Prozatímní nejčastější chyby: Nekonkrétnost, subjektivita Konkuren č ní analýza Poslání, strategie – č asto chybí, produktov ě orientovány Nereálnost rozpo č tu, nerentabilita Nedostate č ná koup ě schopnost CS

5 Jak nachystat prezentaci? Komisa ř i budou potenciálními investory, p ř i č emž po nich chcete úvodní investici do businessu a komunika č ní kampan ě. Je t ř eba p ř ichystat jedine č nou prezentaci vaší služby + plán komunikace + samoz ř ejm ě argumenty, pro č byste investici m ě li dostat práv ě vy Prezentace 8 min + 5 min diskuse

6 Co bude hodnoceno? Nápad (originalita, i vzhledem k akceschopnosti) služby i komunikace Výb ě r cílové skupiny, její koup ě schopnost P ř edpokládané napln ě ní cíl ů kampan ě Rozpo č tový rámec (efektivity) projektu, zvlášt ě komunikace Timing

7 Kdo bude hodnotit? Já Vy všichni Robert Vlach – www.navolnenoze.czwww.navolnenoze.cz Jind ř ich Fáborský – marke ť ák a lektor igloonet, JsmeMarketing Irma Machá č ová – B-Inside David Mištúrik – managing director Locomotion

8 Co odevzdáváte 22. 4. Složku s pracovní, p ř íp. i „uhlazenou“ formou práce Prezentaci + práci na CD

9 Do příště, tj. 17. 4. Komunika č ní kampa ň dle osnovy ANOTACE – 1 odstavec o podstat ě vašeho projektu

10 NA VAŠE SKV Ě LÉ PREZENTACE!! Těším se (společně s komisaři)


Stáhnout ppt "Projekty MARSL. Dílčí úkoly ze seminářů – ve složce: úvodní strana: návrh loga, p ř edm ě t podnikání, lokace, složení týmu vlastnosti vybrané služby."

Podobné prezentace


Reklamy Google