Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Řízení o drobných nárocích Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 861/2007 ze dne 11. července 2007, kterým se zavádí evropské řízení o drobných.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Řízení o drobných nárocích Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 861/2007 ze dne 11. července 2007, kterým se zavádí evropské řízení o drobných."— Transkript prezentace:

1 Řízení o drobných nárocích Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 861/2007 ze dne 11. července 2007, kterým se zavádí evropské řízení o drobných nárocích

2 Historickoprávní souvislosti Nejnovější pramen evropského práva civilního procesu. Důvodem pro vytvoření komunitární právní úpravy byly velké rozdíly mezi vymáhanými částkami a náklady na jejich vymožení. První kroky - Tampere 1999 V roce 2000 společný program Komise a Rady a Zelená kniha.

3 Obecná charakteristika 4 kapitoly, 29 článků Kapitola I – Předmět a oblast působnosti Kapitola II – Evropské řízení o drobných nárocích Kapitola III – Uznání a výkon rozhodnutí v jiném členském státu Kapitola IV – Závěrečná ustanovení Chapter IV – Final provisions Účinnost – od 1.1.2009

4 Předmět a oblast působnosti Nařízení zavádí evropské řízení o drobných nárocích, jehož cílem je zjednodušit a urychlit řízení o sporech týkajících se drobných nároků v přeshraničních případech a snížit náklady na ně. Evropské řízení o drobných nárocích je stranám sporu k dispozici jako alternativa k řízení upravenému právními předpisy členských států.. Nařízení rovněž ruší mezitímní řízení nezbytná k tomu, aby rozhodnutí vydaná v rámci evropského řízení o drobných nárocích v jednom členském státě mohla být uznána a vykonána v jiném členském státě.

5 Přeshraniční případy Přeshraničním případem se rozumí případ, ve kterém má alespoň jedna ze stran bydliště nebo místo obvyklého pobytu v jiném členském státě, než je členský stát soudu, u něhož byla podána žaloba. Pojem „bydliště (domicile) – interpretace dle nařízení Brusel I.

6 Oblast působnosti Nařízení se vztahuje na občanské a obchodní věci v přeshraničních případech, bez ohledu na povahu soudu, jestliže hodnota nároku bez navýšení o úroky, náklady a výlohy nepřesahuje v době doručení žalobního formuláře k příslušnému soudu částku 2000 EUR. Nevztahuje se zejména na daňové, celní či správní věci ani na odpovědnost státu za jednání a opominutí při výkonu státní moci (acta iure imperii).

7 Oblast působnosti – negativní vymezení Nařízení se nevztahuje na věci týkající se: a) osobního stavu nebo způsobilosti fyzických osob k právům a právním úkonům; b) majetkových práv vyplývajících z manželských vztahů, vyživovací povinnosti, závětí a dědictví; c) úpadků a vyrovnání a podobných řízení; d) sociálního zabezpečení; e) rozhodčího řízení; f) pracovního práva; g) nájmů nemovitostí s výjimkou žalob týkajících se peněžitých nároků nebo h) porušení práv na ochranu soukromí a osobnostních práv, včetně pomluvy.

8 Řízení Žalobce zahájí evropské řízení o drobných nárocích vyplněním vzorového formuláře A uvedeného v příloze I a jeho podáním přímo u příslušného soudu nebo zasláním poštou nebo pomocí jiných komunikačních prostředků, jako je fax nebo elektronická pošta, které přijímá členský stát, v němž se řízení zahajuje. Žalobní formulář obsahuje popis důkazních prostředků na podporu nároku a jsou k němu případně přiloženy příslušné podpůrné doklady. Nespadá-li nárok do oblasti působnosti tohoto nařízení, soud o tom vyrozumí žalobce. Pokud žalobce žalobu nevezme zpět, projedná ji soud podle procesního práva členského státu, v němž řízení probíhá.

9 Řízení Nejsou-li podle názoru soudu informace poskytnuté žalobcem přiměřené nebo dostatečně jasné nebo není-li žalobní formulář řádně vyplněn, umožní soud, pokud tento nárok není zjevně neopodstatněný nebo žaloba nepřípustná, žalobci tento formulář doplnit nebo opravit, popřípadě poskytnout doplňující informace nebo doklady nebo vzít žalobu zpět, a to ve lhůtě, kterou stanoví. Soud k tomu použije vzorový formulář B uvedený v příloze II.. Pokud je nárok zjevně neopodstatněný nebo žaloba nepřípustná nebo pokud žalobce nedoplní či neopraví žalobní formulář ve stanovené lhůtě, návrh se odmítne.

10 Řízení Řízení probíhá na základě zásada písemnosti. Řídí se národním právem členského státu, kde probíhá.. Soud nařídí ústní jednání, pokud to pokládá za nutné nebo pokud o to některá ze stran požádá. Soud může takovou žádost zamítnout, má-li za to, že vzhledem k okolnostem případu je možné zajistit spravedlivý průběh řízení zjevně i bez ústního jednání. Po doručení návrhu – soud do 14 dnů zašle žalovanému spolu s výzvou, aby se vyjádřil a to ve lhůtě 30 dnů. Vyjádření se vyplňuje do stanoveného formuláře. Soud poté zašle vyjádření žalovaného žalobci – do 14 dnů.

11 Řízení - jazyky Všechny dokumenty musí být vyhotoveny v jazyce (nebo jednom z jazyků) soudu. V případě, že jsou dokumenty v jiném jazyce – může soud vyžadovat jejich překlad, jen, jestliže je to nezbytné k vydání rozhodnutí.

12 Řízení Zastoupení advokátem není povinné. Soud určí způsob a rozsah dokazování, které je nezbytné pro vydání jeho rozhodnutí, v rámci platných pravidel přípustnosti důkazů. Soud může připustit dokazování prostřednictvím písemných výpovědí svědků, znalců nebo stran. Dále může připustit dokazování prostřednictvím videokonference nebo jiných komunikačních technologií, pokud jsou k dispozicí nezbytné technické prostředky. Při určování důkazních prostředků je třeba mít na zřeteli vznik nákladů. Soud použije nejjednodušší a nejméně náročný způsob dokazovaní.

13 Řízení Soud vydá rozhodnutí do 30 dnů od doručení vyjádření se žalovaného. Strana, která neměla ve sporu úspěch, nese náklady řízení. Rozhodnutí je vykonatelné bez ohledu na možnost podání odvolání.

14 Odvolání Členské státy informují Komisi, zda je možné napadnout dle jejich národního práva rozhodnutí od drobném nároku odvoláním a v jaké lhůtě.

15 Uznání a výkon rozhodnutí Nařízení je založeno na principu automatického uznání rozhodnutí. Není třeba prohlášení rozhodnutí za vykonatelné. Výkon se řídí právem členského státu, ve kterém ej žádán. Článek 22 upravuje postup, kdy se návrh na výkon zamítnut. Článek 23 – upravuje postup v případě, že bylo rozhodnutí napadeno odvoláním - zastavení nebo omezení výkonu.


Stáhnout ppt "Řízení o drobných nárocích Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 861/2007 ze dne 11. července 2007, kterým se zavádí evropské řízení o drobných."

Podobné prezentace


Reklamy Google