Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Nesporná řízení.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Nesporná řízení."— Transkript prezentace:

1 Nesporná řízení

2 Nesporná řízení Obecná charakteristika
Odlišnosti sporného a nesporného řízení Přehled nesporných řízení Dědické řízení Péče soudu o nezletilé Řízení ve věcech obchodního rejstříku

3 Nesporná řízení Druh nalézacího řízení, o nesporném řízení ale hovoříme i v souvislosti s jinými druhy (např. rozvrh ve výkonu rozhodnutí) Občanský soudní řád nepoužívá pojem „nesporná řízení“ – historické souvislosti – odlišení sporného a nesporného řízení lze dovodit z řady ustanovení o.s.ř. Právní úprava je obsažena v páté hlavě části třetí o.s.ř. – „Zvláštní ustanovení“ + i v jiných ustanoveních o.s.ř. (např. § 73 o.s.ř.), nebo i v jiných pramenech civilního procesu (např. zákon o rodině, insolvenční zákon)

4 Nesporná řízení – pravomoc a cíl
Pravomoc soudů jednat a rozhodovat v nesporných řízení - § 7 o.s.ř. věta první: „soudy v občanském soudním řízení projednávají a rozhodují spory a jiné právní věci vyplývající ze soukromoprávních vztahů“ Popř. § 7 odst. 3 – rozšířená pravomoc – jiné věci soudy v občanském soudní řízení projednávají a rozhodují, jen, stanoví-li tak zákon. Cílem nesporného řízení není řešení nastalého, popř. hrozícího sporu mezi dvěma stranami, ale úprava právních poměrů mezi účastníky do budoucna.

5 Nesporná řízení - rozdíly
1. Pravomoc soudů – pravomoc soudů rozhodujících v občanském soudním řízení pro nesporná řízení musí být založena vždy výslovným ustanovením zákona – taxativní výčet nesporných řízení. Předmětem nesporných řízení jsou věci, na jejichž řešení soudní cestou je dán veřejný zájem.

6 Nesporná řízení - rozdíly
2. Příslušnost soudů: Věcná příslušnost – věcná příslušnost je stanovena většinou ve prospěch okresního soudu (výjimka – např. řízení ve věcech obchodního rejstříku – krajský soud) Místní příslušnost – s ohledem na „neexistenci žalovaného“ v nesporných řízení je stanovena výlučně - § 88 o.s.ř. V řízení ve věcech péče soudu o nezletilé a v řízení ve věcech obchodního rejstříku – institut přenesení příslušnosti.

7 Nesporná řízení - rozdíly
3. Účastníci řízení – druhá a třetí definice účastníků řízení (§ 94 odst. 1 a odst. 2 o.s.ř.) + speciální definice v řízení ve věcech obchodního rejstříku (§ 200c odst. 1 o.s.ř.) 4. Procesní zásady – dispoziční zásada v omezené míře, ve větší míře zásada oficiality. Zásada vyhledávací - § 120 odst. 2 o.s.ř. 5. Zahájení řízení – některá nesporná řízení mohou být zahájena i bez návrhu (taxativně vymezeno zákonem). Nutno odlišovat návrh na zahájení řízení X podnět k zahájení řízení.

8 Nesporná řízení - rozdíly
6. Forma meritorního rozhodnutí – sporná řízení – rozsudek, popř. platební rozkaz X nesporná řízení – stanoví-li tak zákon, má meritorní rozhodnutí formu usnesení. 7. Účinky rozhodnutí – ve sporných řízeních většinou deklaratorní X nesporná řízení většinou konstitutivní. 8. Náklady řízení - neplatí zásada úspěchu ve věci, žádný z účastníků nemá nárok na náhradu nákladů řízení, soud ji může přiznat jen, odůvodňují-li to okolnosti případu.

9 Nesporná řízení - rozdíly
9. Soudní smír – v nesporných řízení není možné uzavřít soudní smír. 10. Státní zastupitelství – státní zastupitelství může vstoupit do řízení uvedených v § 35 o.s.ř. – nesporná řízení, ve vymezených může podat i návrh na zahájení řízení. 11. Povaha řízení a funkce řízení – samotná povaha jednotlivých řízení je rozdílná – není možná jednotná úprava jejich průběhu tak, jak je tomu u sporného řízení – proto každé řízení jednotlivě. Funkce sporného řízení bývá považována za represivní, funkce nesporných řízení za preventivní. 12. Odvolací řízení – v řízeních v § 120 odst. 2 o.s.ř. se uplatňuje opravný systém úplné apelace.

10 Nesporná řízení - přehled
S ohledem na jejich množství a různorodou povahu je lze třídit různými způsoby, např.: Řízení, který se týkají nezletilých dětí: Péče soudu o nezletilé, Řízení o určení, zda je třeba souhlasu rodičů dítěte k jeho osvojení, Řízení o osvojení, Řízení o povolení uzavřít manželství. Řízení o navrácení nezletilého dítěte ve věci mezinárodních únosů dětí (od ) Mimo hlavu pátou části třetí: Řízení o určení otcovství souhlasným prohlášením rodičů Výkon rozhodnutí o výchově nezletilých dětí Řízení ve věcech mládeže (zákon č. 218/2003 Sb.)

11 Nesporná řízení - přehled
2. Řízení, která se týkají osobního stavu nebo osobní svobody fyzické osoby: Řízení o způsobilosti k právním úkonům, Řízení o vyslovení přípustnosti převzetí nebo držení v ústavu zdravotnické péče (tzv. detenční řízení), Řízení opatrovnické, Řízení o prohlášení za mrtvého.

12 Nesporná řízení - přehled
3. Řízení ve věcech obchodních: Řízení ve věcech obchodního rejstříku, Řízení o některých otázkách obchodních společností, družstev a jiných právnických osob, Řízení o předběžném souhlasu s provedením šetření v jiných než obchodních prostorách ve věcech ochrany proti hospodářské soutěži, Řízení ve věcech kapitálového trhu.

13 Nesporná řízení - přehled
4. Řízení o dědictví 5. Řízení o úschovách 6. Řízení o umoření listin 7. Řízení mající určitou souvislost s výkonem rozhodnutí: Řízení o soudním prodeji zástavy, Řízení o potvrzení evropského exekučního titulu.

14 Nesporná řízení - přehled
8. Jiná řízení: Řízení o propuštění cizince ze zajištění Řízení ve věcech voleb do rady zaměstnanců, voleb zástupců pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a voleb členů zvláštního vyjednávacího výboru evropské družstevní společnosti Řízení o nahrazení souhlasu zástupce České advokátní komory k seznámení se s obsahem listin, které mohou obsahovat skutečnosti, na něž se vztahuje povinnost mlčenlivosti advokáta

15 Nesporná řízení přehled
9. Řízení upravená mimo pátou hlavu třetí části o.s.ř.: Řízení o určení otcovství souhlasným prohlášením rodičů - § 73 o.s.ř. Řízení o jmenování rozhodce nebo předsedajícího rozhodce - § 120 o.s.ř. a zákon č. 216/1994 Sb.

16 Nesporná řízení - upozornění
Oproti stavu v učebnici – řada novelizací: Dědické řízení (zejména správce dědictví) Řízení o způsobilosti k právním úkonům (zejména zástupce a upuštění od doručení na základě znaleckého posudku) Detenční řízení (zejména zástupce) Obchodní rejstřík (rejstříkový princip, novela novely) Řízení ve věcech kapitálového trhu – namísto Komise pro cenné papíry Česká národní banka Nová řízení

17 Nesporná řízení – řízení o dědictví
Je možné zahájit i bez návrhu (usnesení o zahájení řízení není třeba doručovat) Věcně příslušný – okresní soud Místní příslušnost - § 88 j) o.s.ř. – dle posledního bydliště zůstavitele Účastníci - § 94 odst. 2 +§ 175b o.s.ř. Účastníky řízení jsou ti, o nichž lze mít důvodně za to, že jsou zůstavitelovými dědici, a není-li takových osob, stát. Věřitel zůstavitelův je účastníkem řízení v případě § 175p, v případě, kdy se vypořádává jeho pohledávka, a při likvidaci dědictví. V řízení podle § 175h je účastníkem řízení pouze ten, kdo se postaral o pohřeb.

18 Nesporná řízení – řízení o dědictví
Notář jako soudní komisař Nárok na odměnu a hotové výdaje (popř. náhradu za daň z přidané hodnoty). Jeho úkony se považují za úkony soudu Je oprávněn ke všem úkonům v řízení o dědictví s výjimkou žádosti o poskytnutí právní pomoci v cizině a soudní rozhodnutí, ledaže jde o usnesení, kterými se upravuje vedení řízení.

19 Nesporná řízení – řízení o dědictví
2 fáze: předběžné šetření a vlastní projednání dědictví Předběžné šetření: Zjištění okruhu dědiců, majetek, dluhy Existence závěti, listiny o správně dědictví Vyrozumí banky, kde měl zůstavitel účty Nezanechal-li zůstavitel majetek – soud řízení zastaví. Zanechal-li majetek nepatrné hodnoty – vydá vypraviteli pohřbu a zastaví.

20 Nesporná řízení – řízení o dědictví
Nebylo-li zastaveno – vlastní projednání dědictví. Vyrozumí dědice o právu odmítnout. Vypořádání společného jmění manželů. Sporné skutečnosti – řeší se nalézacím řízením sporným. Předlužení dědictví – dohoda o předechání věřitelům nebo likvidace dědictví.

21 Nesporná řízení – řízení o dědictví
Usnesení o dědictví potvrzení nabytí dědictví jedinému dědici, nebo potvrzení, že dědictví, které nenabyl žádný dědic, připadlo státu, schválení dohody o vypořádání dědictví nebo dohody o přenechání předluženého dědictví k úhradě dluhů, potvrzení nabytí dědictví podle dědických podílů, (nedojde-li mezi dědici k dohodě). Charakter účinků?

22 Nesporná řízení – řízení o dědictví
§ 175r o.s.ř. „Dědici mohou s věcmi nebo s jiným majetkem náležejícím do dědictví během dědického řízení nakládat nebo činit jiná opatření, přesahující rámec obvyklého hospodaření, jen se svolením soudu.“ Po právní moci usnesení – tzv. realizační opatření: Zrušení zajištění Oznámení třetím osobám Vyrozumění státních orgánů

23 Nesporná řízení – péče soudu o nezletilé
Souhrnný název pro řízení ve věcech nezletilých dětí. Osvobozeno od soudních poplatků. Možné zahájit na návrh i bez návrhu. Věcně příslušný soud okresní. Místně příslušný soud dle § 88 pís. c) o.s.ř. – soud, v jehož obvodu má nezletilý na základě dohody rodičů nebo rozhodnutí soudu, popřípadě jiných rozhodujících skutečností své bydliště. Není-li místně příslušný soud znám nebo nemůže-li včas zakročit, zakročí soud, v jehož obvodu se nezletilý zdržuje. (jakmile je to možné, postoupí soudu příslušnému). Přenesení příslušnosti (v zájmu nezletilého dítěte).

24 Nesporná řízení – péče soudu o nezletilé
Účastníci 94 odst. 1 o.s.ř Vždy nezletilé dítě Žádný z rodičů (zákonných zástupců) nemůže zastupovat své dítě, jde-li o právní úkony, při nichž by mohlo dojít ke střetu zájmů mezi rodič a dítětem nebo ke střetu zájmů dětí týchž rodičů. Soud ustanoví v takovém případě dítěti opatrovníka – tzv. kolizní opatrovník.

25 Nesporná řízení – péče soudu o nezletilé
Dohlédací činnost soudu (§ 178 o.s.ř.) soud je povinen sledovat provádění přijatých výchovných opatření a hodnotit jejich účinnost, ze zákona povinen vyřizovat podněty, o vhodnosti a účelnosti navržených opatření soud zpravidla zjišťuje názor orgánu sociálně-právní ochrany dětí, který je obeznámen s poměry.

26 Nesporná řízení – péče soudu o nezletilé
Ve věcech péče soudu o nezletilé se ve věci samé rozhoduje rozsudkem o výchově a výživě nezletilých dětí, o styku rodičů, prarodičů a sourozenců s nimi, o navrácení dítěte, o přiznání, omezení nebo zbavení rodičovské zodpovědnosti anebo o pozastavení jejího výkonu, o poručenství, o schválení důležitých úkonů nezletilého a o záležitostech, o nichž se rodiče nemohou dohodnout. Krom toho se rozhoduje rozsudkem o prodloužení ústavní výchovy po dosažení zletilosti a o zrušení takového opatření. O ostatních věcech se rozhoduje usnesením. V rozsudku o styku rodičů, prarodičů a sourozenců s dítětem, výchově dítěte nebo navrácení dítěte soud účastníky poučí podle § 273 o možnosti výkonu rozhodnutí ukládáním pokut nebo odnětím dítěte při neplnění povinností stanovených v rozsudku.

27 Nesporná řízení – péče soudu o nezletilé
Řízení o výchově a výživě (úprava poměrů dítěte) Rozhoduje rozsudkem V případě změny poměrů – soud změní i bez návrhu. Předběžná vykonatelnost u rozsudků na plnění výživného.

28 Nesporná řízení – péče soudu o nezletilé
Řízení o styku rodičů, prarodičů a sourozenců s dítětem (úprava styku s nezletilým dítětem) Řízení o navrácení dítěte Řízení ve věcech rodičovské zodpovědnosti (přiznání, omezení, zbavení, pozastavení výkonu) Řízení o ustanovení poručníka Řízení o schválení právního úkonu nezletilého (schválení důležitých úkonů nezletilého) Řízení o záležitostech nezletilého, o nichž se rodiče nemohou dohodnout Řízení o prodloužení nebo zrušení ústavní výchovy Další řízení ….

29 Nesporná řízení – obchodní rejstřík
Veřejný registr, do kterého se zapisují stanovené údaje týkající se podnikatelů – hmotněprávní úprava v §§ 27-38l Obchodního zákoníku V roce 2005 novelizace (zákon č. 216/2005 Sb.), která přinesla řadu změn v řízení – striktně formální přístup – návrh, který nebyl formálně v pořádku se ihned odmítal, ustanovení § 43 se nepoužilo → ukázalo se být příliš přísným přístupem – řada návrhu byla kvůli formálním nedostatkům odmítnuta → novelizace 79/2006 – drobná korekce tohoto přístupu.

30 Nesporná řízení – obchodní rejstřík
Věcná příslušnost krajského soudu Místní příslušnost – obecný soud podnikatele (fyzická nebo právnická osoba, jíž se zápis týká) Přenesení příslušnosti – změní-li se okolnosti Účastníci řízení – samostatná definici v § 200c o.s.ř. – osoba, která podala návrh, k němuž je dle zvláštního právního předpisu oprávněna a podnikatel. Zahajuje se na návrh, má-li být dosažena shoda mezi zápisem a skutečným stavem – lze i bez návrhu. Platí, nestanoví-li zvláštní zákon jinak, i pro nadační rejstřík, rejstřík obecně prospěšných společností a rejstřík společenství vlastníků jednotek. Úkony mohou provádět vyšší soudní úředníci.

31 Nesporná řízení – obchodní rejstřík
Řízení je založeno na tzv. rejstříkovém principu, tj. soud zkoumá pouze splnění formálních náležitostí (nepřezkoumává hmotněprávní stránku věci) Návrh se podává na stanoveném formuláři a zákon stanoví, které listiny se předkládají. Neobsahuje-li návrh potřebné listiny nebo vykazuje vady – soud vyzve k jejich odstranění, a to ve lhůtě 3 pracovních dnů od dojití návrhu (přiměřeně se aplikuje § 43 o.s.ř.)

32 Nesporná řízení – obchodní rejstřík
§ 200da upravuje případy, kdy může rejstříkový soud provede zápis bez vydání rozhodnutí (zápis na základě soudního nebo správního rozhodnutí, notářského zápisu nebo o skutečnostech, jejichž platnost nebo účinnost nenastává ke dni zápisu) --- v takovém případě soud vyrozumí účastníky řízení o provedeném zápisu tím, že jim pošle přímo výpis s provedeným zápisem – výpis musí být odeslán do 3 dnů od zápisu.

33 Nesporná řízení – obchodní rejstřík
Soud rozhoduje usnesením ve lhůtě stanovené zvláštním právním předpisem, jinak do 5 pracovních dnů od doručení návrhu, v případě návrhu na zápis přeměny podle zvláštního právního předpisu nebo v případě, kdy se spis nenachází u rejstříkového soudu, protože byl předložen jinému soudu, zejména k rozhodnutí o opravném prostředku nebo o příslušnosti soudu, se lhůta podle této věty prodlužuje na 15 pracovních dnů. § 200db odst. 3 – domněnka zápisu, neprovede-li soud zápis ve lhůtě nebo o něm nerozhodne – považuje se zápis za provedený den následující po uplynutí lhůty. Soud promítne zápis do rejstříku do dvou dnů ode dne nastoupení domněnky.


Stáhnout ppt "Nesporná řízení."

Podobné prezentace


Reklamy Google