Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PSYCHOLOGIE A KOMUNIKACE metody psychologie

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PSYCHOLOGIE A KOMUNIKACE metody psychologie"— Transkript prezentace:

1 PSYCHOLOGIE A KOMUNIKACE metody psychologie
PÉČE O NEMOCNÉ PSYCHOLOGIE A KOMUNIKACE metody psychologie Mgr. Magdaléna Nevařilová

2 Anotace Materiál seznamuje žáky s některými výzkumnými metodami, užívanými v psychologii. Musí být doplněn výkladem. Autor Mgr. Magdaléna Nevařilová (Autor) Jazyk Čeština Očekávaný výstup 53-41-M/01 Zdravotnický asistent Speciální vzdělávací potřeby - žádné - Klíčová slova Vědecká metoda, pozorování, experiment, explorační metody, testové metody Druh učebního materiálu Prezentace Druh interaktivity Kombinované Cílová skupina Žák Stupeň a typ vzdělávání odborné vzdělávání Typická věková skupina let Vazby na ostatní materiály Další materiály z tématu Psychologie a komunikace

3 Hlavní cíle vědeckého zkoumání
Explorace popis (deskripce) a třídění (klasifikace) problému Predikce předpovědění vztahů mezi jevy Explanace vysvětlení těchto vztahů

4 Vědecká metoda Z řeckého „méthodos“ – cesta, způsob, postup, jak k něčemu dospět Prostředek, jímž zkoumání dospívá ke svým výsledkům Posloupnost nebo sada procesů, používaných při vědeckém výzkumu Postupovat metodicky znamená postupovat podle přesně vymezených, ověřených kroků k dosažení cíle © Marcela Vaculínová

5 Vlastnosti vědecké metody
K poznávání přistupuje systematicky a plánovaně Je empirická , poznání staví na informacích získaných zkoumáním, vychází z pozorovatelných dat Je objektivní, výsledek vědeckého zkoumání je dán daty (objektivně přístupnými a kontrolovatelnými údaji) nezávisle na výzkumníkovi Je ověřitelná a opakovatelná, pokud určitý postup vykoná předepsaným způsobem za předepsaných okolností kdokoli, měl by dojít k podobným výsledkům pozorování Je otevřená kontrole (sebekorektivní), neustále ověřuje vědecké poznatky

6 Metody v psychologii Pozorování Experiment
Explorační metody (rozhovor) Testové metody

7 POZOROVÁNÍ

8 Pozorování - základní vědecká metoda
dlouhodobé x krátkodobé celkové x dílčí (pozorování jen určitého projevu) zjevné, skryté, zúčastněné (pozorovatel je členem pozorované skupiny) Molekulární (stromy) a molární (les) přístup Introspekce – pozorování sebe sama, vlastního prožívání Extrospekce – pozorování chování druhých lidí

9 Zásady pozorování Plánovité a systematické (co a jak pozorovat, vyčlenit podstatné cíle) Předem připravené Zaznamenané (podrobný zápis, protokol) Bez interpretací – zaznamenat pouze to, co pozorovatel viděl Teoretická základna

10 EXPERIMENT

11 Experiment (pokus) - prostředek ke zjišťování příčinných vztahů mezi proměnnými
musí být splněny tři podmínky Příčina musí časově předcházet předpokládanému efektu nebo následku Předpokládaná příčina a její následek musí kovariovat (společně se měnit) Následek je způsoben pouze sledovanou příčinou (není žádné alternativní vysvětlení změn)

12 Aplikace zásad v praxi : Předpokládáme, že hraní počítačových her s agresivní tematikou zvyšuje agresivitu dětí Agresivní chování dítěte se musí projevit až po jisté době, po kterou hrálo počítačové hry s agresivní tematikou Čím více dítě tyto hry hraje, tím se jeho agresivní chování vyskytuje častěji a s větší intenzitou Agresivní chování dítěte je způsobeno pouze hraním počítačových her, ne jiným vlivem (únavou, agresivitou rodičů, sledováním tv pořadů s agresivní tematikou…)

13 Základní znaky experimentu
Manipulace s předpokládanou příčinou (nezávisle proměnná) Měření předpokládaných efektů, důsledků (závisle proměnná) Kontrola všech jiných proměnných, které by mohly ovlivňovat výsledek

14 Úkol: Předpokládáme experiment, kdy by se student pokusil dokázat, že zvýšený čas, věnovaný přípravě na hodinu psychologie, bude mít následek v podobě lepších známek z psychologie. Co v tomto případě bude závislá proměnná a co nezávislá proměnná? Které faktory bychom měli mít pod kontrolou, aby nezkreslily získané výsledky?

15 EXPLORAČNÍ METODY

16 Explorační metody Velmi smíšená skupina prostředků psychologického výzkumu Zahrnuje sociometrii, obsahovou analýzu, sémantický diferenciál, analýzu spontánních produktů a stop, dotazník,kazuistiku, rozhovor,…

17 Sociometrie – výzkum vztahů mezi členy malých skupin, charakteristiky těchto skupin Obsahová analýza – rozbor textu, slouží objektivnímu a systematickému popisu obsahu komunikace Sémantický diferenciál – zjišťuje, jak konkrétní člověk vnímá různé pojmy v psychologickém prostoru, metoda měření postojů

18 Analýza spontánních produktů a stop – rozbor výsledků činnosti zkoumané osoby, např. uměleckých výtvorů, literárních textů, dopisů, deníků, životopisu, osobních dokumentů, … Analyzovat můžeme i počítač, knihovnu, odpadky, uspořádání bytu, pokoje, pracovní plochy, záznam telefonních hovorů, opotřebovanost užívaných předmětů,… © Karolína Peroutková

19 Dotazník – „písemný rozhovor“, založený na subjektivní výpovědi zkoumané osoby o jejích vlastnostech, citech, postojích, názorech, zájmech,… Rozlišujeme dotazníky (obsahují odpovědi, na něž proband odpovídá „ano“, „ne“, „nevím“) a inventáře (obsahují výpověď, se kterou proband buď souhlasí nebo nesouhlasí) Kazuistika – studium jedinečných, ale typických případů

20 Rozhovor - umožňuje zkoumat jevy,
které Vyskytují se zřídka Nelze je pozorovat přímo Jsou zkoumané osobě vědomě přístupné a je ochotna nám je sdělit Zjišťujeme preference, hodnoty, názory, postoje, zájmy,…

21 Rozhovor – nástroj ovlivňování
Rozhovor – nástroj pro získávání informací Poznávací rozhovor, interview Anamnestický, diagnostický (lékař) Selektivní (přijímání nových pracovníků) Ústní zkoušení (učitel) Novinářský rozhovor Rozhovor – nástroj ovlivňování Formativní rozhovor Klasický způsob výuky Terapeutický rozhovor (psychoterapeut) Poučování dítěte

22 Druhy rozhovorů Nestrukturovaný – není předem připraven seznam otázek, známo je pouze téma Polostrukturovaný – je předem připraven seznam otázek, ale forma odpovědí zůstává volná, respondent si sám vybírá způsob odpovědi Strukturovaný – přesně dané pořadí i znění jednotlivých otázek, standartizované odpovědi (výběr z několika alternativ) Pozn. Dotazník je písemná podoba strukturovaného interwiev

23 Typy otázek Na volbě a znění otázek závisí kvalita a množství získaných informací. Otevřené x uzavřené otázky Primární x sekundární otázky

24 A. Otevřené otázky Neohraničují možnosti odpovědí respondenta. Jak obvykle reagujete, když s vámi lidé nesouhlasí? Uzavřené otázky Vedou ke stručné odpovědi (ano, ne, souhlasím, nesouhlasím,…) Zlobí vás, když s vámi lidé nesouhlasí?

25 B. 1. Primární otázky - ty, které původně formuloval tazatel, jejich cílem je získat informace o daném problému 2. Sekundární otázky- napadnou tazatele až v průběhu rozhovoru, označují se i jako následné, podněcující

26 TESTOVÉ METODY

27 Testové metody – psychologické testy
Druh „experimentu“ (standartizovaný způsob měření) Standardně zadávané úlohy, v nichž jsou vyhodnocovány rozdíly mezi lidmi Měřená vlastnost by měla být tou jedinou (nezávislou) proměnnou, která ovlivňuje testový výkon (závislou proměnnou)

28 Klasifikace psychologických testů
I. Výkonové testy III. Přístrojové Testy inteligence metody Testy speciálních schopností Testy organicity II. Testy osobnosti Projektivní testy Dotazníky Objektivní testy

29 Zdroje - obrázky: Zdroje - literatura:
ROCKER, Triton. Chelsea-Bridge-Rockers.jpg Přejít na: navigace, hledání [online]. 21.března2010 [cit ]. Dostupné z: Zdroje - literatura: NAKONEČNÝ, Milan. Základy psychologie. Praha: Academia, ISBN KOPECKÁ, Ilona. Psychologie 1. díl: Učebnice pro obor sociální činnost. Praha: Grada Publishing, a.s., ISBN KELNAROVÁ, Jarmila a Eva MATĚJKOVÁ. Psychologie 1. díl. Praha: Grada Publishing, a.s., ISBN


Stáhnout ppt "PSYCHOLOGIE A KOMUNIKACE metody psychologie"

Podobné prezentace


Reklamy Google