Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Klinika dětské neurologie, DNA laboratoř, UK 2. LF a FN Motol Praha

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Klinika dětské neurologie, DNA laboratoř, UK 2. LF a FN Motol Praha"— Transkript prezentace:

1 Klinika dětské neurologie, DNA laboratoř, UK 2. LF a FN Motol Praha
Dědičná neuropatie – choroba Charcot-Marie-Tooth (CMT) – neurogenetická studie u českých pacientů a rodin. P. Seeman, R. Mazanec, J. Haberlová, I. Sakmaryová, L. Baránková, E. Vyhnálková, P. Laššuthová, D. Brožková, J. Sabová, J. Lisoňová, V. Beneš III. Klinika dětské neurologie, DNA laboratoř, UK 2. LF a FN Motol Praha

2 C-M-T incidence 1 : : nejčastější dědičné nervosvalové onemocnění jedno z nejčastějších monogenních onemocnění vůbec manifestace většinou dekáda distální svalová slabost a atrofie na DK nezkracuje délku života, ale invalidizuje fenotyp znám již téměř 125 let – (Charcot, Marie a Tooth) genové poruchy v posledních 19 letech – mnoho dosud neznámých

3 CMT je invalidizujícím onemocněním

4 Primárního postižení periferního nervu
Demyelinizační – CMT 1 častější – cca 60 %, RV výrazně snížená < 38 m/s Axonální CMT – CMT 2 vzácnější – cca 30 %, RV normální nebo jen mírně snížená > 38 m/s, nízká amplituda CMAP

5 HMSN – Motorické a Senzitivní 90 % HMN – Motorické 10%
Dědičné neuropatie HMSN – Motorické a Senzitivní % HMN – Motorické 10% HSN/HSAN – Sensitivní ~ 1% P.J. Dyck

6 Diagnostika CMT v ČR před rokem klinická a elektrofyziologická diagnostika CMT na více pracovištích (Nevšímalová, Keller, Ambler, Bojar,…) Do roku 1997 nebyla v ČR možnost DNA vyšetření pacientů s CMT Od r – postupné vybavování DNA laboratoře při Klinice dětské neurologie 2.LF UK– nejprve vyšetření pouze CMT1A/HNPP Výhoda centralizace vzorků, údajů a zkušeností na jednom místě

7 U CMT existují všechny typy dědičnosti
AD – většina GD (X-D) - vázaný na chromozom X AR – méně častý Sporadický – nikdo v rodině nikde nemá podobné postižení může být AR, ale častěji jde o novou mutaci s dominantním efektem (AD)

8 Geny jejichž mutace vedou k CMT fenotypu
PMP22 MPZ GJB1 EGR2 SIMPLE NEFL RAB7 SPTLC1 MFN2 DNM2 GARS HSP22 HSP27 BSCL2 DCTN1 SETX YARS SEPT9 TRPV4 SH3TC2 GDAP1 PRX NDRG1 MTMR2 SBF2/MTMR13 LMNA MED25 FIG4 FGD4 NTRK1 GAN AR AD / GD

9 Extrémní genetická heterogenita
Podobné příznaky CMT jsou způsobeny poruchami mnoha různých genů - t.č. 40 Dokonce různé poruchy stejného genu mají někdy velmi odlišné projevy výzva pro DNA vyšetření a objasnění

10 Proč DNA vyšetření ?? Nejpřesnější možná diagnostika, potvrzení CMT a objasnění Upřesnění klinické prognózy Upřesnění genetické prognózy - hlavně u sporadických (AD nebo AR) Prenatální diagnostika (poměrně vzácně) Preimplantační diagnostika Léčba (některé látky mohu u některého defektu pomoci a jiného uškodit)

11 Nejčastější příčina CMT – CMT1A duplikace
duplikace 1,4 Mb (submikroskopická) na chrom. 17p obsahující PMP22 gen – dávkově citlivý nerovnoměrný crossing-over v mužské meiose (výměna mezi homologními chromosomy) - stejná velikost duplikace

12 Počty prokázaných CMT1A / HNPP
CMT1A duplikace – 559 pacientů z 309 rodin HNPP delece – 341 pacientů z 190 rodin Záchyt DNA vyšetření na úrovni pacientů – 44%, na úrovni rodin - 34,5 % Seeman P. ČSNN 1999 , Seeman P., Int J Mol Med 2000

13 Další častěji změněné geny u CMT (po vyloučení CMT1A duplikace – literární údaje)
GJB1 (connexin-32 - Cx 32) – CMTX % MPZ - myelin protein zero (P0) – CMT1B, DSS/HMSN III nebo CMT % PMP 22 - peripheral myelin protein 22 – 1-2 % MFN2 – mitofusin – CMT2A – 10-20% z CMT2 GDAP1 – CMT4A, CMT2K – 3-8 % z CMT2

14 GJB1 - CMTX1 Gonosomálně dominantně dědičný (X-vázaný) typ CMT následkem mutací v GJB1 genu (pro connexin 32) Dřívější a výraznější postižení u mužů než u žen, není přenos CMT z otce na syna, často subklinické změny CNS – BAEP, MRI

15 Mutace v GJB1 genu u českých pacientů s CMTX1
Mutace prokázány v celkem ve 45 rodinách u 123 pacientů Celkem nalezeno 20 různých patogenních mutací, z nichž 8 bylo popsáno poprvé. mutace start kodonu i stop kodonu p.Met1Arg , p.Stop284Cys, 1x mosaicismus Seeman P., ČSNN 1999, Int J Mol Med 2001, Brožková D., Genetic Testing 2010

16 Závěry k CMTX Mutace v GJB1 genu jsou druhou nejčastější známou příčinou dědičné neuropatie v ČR Mutace v GJB1 genu lze očekávat přibližně u 25 % pacientů s chorobou CMT s vyloučenou CMT1A Mezi pacienty s familárním výskytem jsou mutace v GJB1 prokazatelné u více než 30 % a naopak u sporadických případů jen u 5 %

17 MPZ (P0) gen 4 různé fenotypy při mutacích MPZ – (AD dědičnost) – CMT 1B klasická (demyel.) DSS či resp HMSN III- časná a těžká forma kongenit. hypomyelinizace –velmi časná forma CMT 2 (axonální) s pozdním začátkem

18 Mutace v MPZ (P0) genu u českých pacientů
MPZ patogenní mutace prokázány ve 20 rodinách (cca 9,2 %) u celkem 38 pacientů 16 různých mutací mutace Arg98Cys 3x – ve 3 rodinách, de-novo – hot-spot fenotypy HMSN III, CMT2, CMT1B u demyelinizačního typu s časným začátkem mutace většinou de-novo axonální forma s pozdním začátkem většinou s familiárním výskytem Seeman P., ČSNN 2004, Brožková D., Clinical Genetics 2010

19 HMSN III – Dejerine Sottas v důsledku mutace v MPZ genu Arg98Cys
infantilní začátek, časná hypotonie, opoždění časného motorického vývoje, těžký demyelinizační typ (rychl. vedení 6-8 m/s) těžká a časná skoliosa, Seeman P, ČSNN 2004

20 MFN2 gen – CMT2A - AD mutace prokázány ve 14 rodinách (ze 106 vyšetřených) (13,2 %) nalezeno 10 různých mutací v MFN2 genu: ( 3xH165Y, 2xT206I, 2xR94W, Q751X, M376I, A166T, E65X, R707W, L209Q, V705I) Mutace L209Q asi nepatogenní – nalezena u matky, která nemá neuropatii Verhoeven K., Brain 2006

21 CMT 2A pacienti 2 typy časný začátek těžký fenotyp de-novo mutace
Q751X - 4r. R94W – 2r., 3r. T206I - 3r., 3r. R707W – 5r. M376I – 35r. H165Y- 12r., 16r., 15r. A166T – 17r. V705I – 18r. E65X – 16r. L209Q – 13r. časný začátek těžký fenotyp de-novo mutace pozdější začátek mírnější fenotyp familiární výskyt

22 CMT2A 19 letá pac, sporadický případ v rodině, norm. motor. vývoj do 2 let, pak těžké postižení

23 Závěry k MFN2 MFN2 mutace jsou častou příčinou CMT v ČR, mezi CMT2 pacienty (13,2 %) – MFN2 je pro CMT2 t.č. „hlavním genem“ Velmi podobné postižení u pacientů se stejnými mutacemi - pevná korelace genotypu s fenotypem MFN2 gen má vysokou mutační frekvenci – mutace často de-novo u sporadických případů (až 46% v našem souboru)

24 GDAP1 gen – AR CMT2, CMT4A Mutace prokázány v 7 rodinách ( cca 7% z vybraných) Mutace prokázány pouze u pacientů s axonálním typem CMT (CMT2) – z nich mutace u 15,8 % Prokázány pouze 2 mutace p.Leu239Phe – již dříve popsaná a p.Arg191Stop – dosud nepopsaná, V české populaci jsou prevalentní pouze 2 mutace – usnadnění DNA diagnostiky cíleně na tyto mutace Pacienti s mutacemi měli časný začátek a rychlou progresi závažných deformit nohou Baránková L, Neuromuscular Disorders 2007

25 SH3TC2 gen – CMT4C Příští přednáška MUDr. P. Laššuthové
Laššuthová P., SVK 2. LF UK 2010

26 Další nálezy mutací v DNA laboratoři
PMP22 mutace – 6 rodin (4x HNPP, 1x CHN, 1xHMSN III NDRG1 – 3 rodiny (HMSN-Lom – CMT4D) SIMPLE – 3 rodiny (CMT1C) HSP22 – 1 rodina (dHMN II) EGR2 – 1 rodina (CMT1D) NEFL – 1 rodina (CMT2E) PRX – 1 rodina (CMT4F) SPTLC1 – 1 rodina (HSN 1) RAB7 – 1 rodina (CMT2B)

27 vyšetřené geny v DNA laboratoři
CMT1A duplikace/HNPP delece (chrom. 17p) – CMT1A/HNPP GJB1 - Cx32– CMTX MPZ – P0 gen – HMSN III, CMT2, CMT1B PMP22 – HNPP, HMSN I, CHN SIMPLE – CMT1C EGR2 – HMSN I, CHN NEFL – CMT2E GDAP1 – AR-CMT2 LMNA – CMT2B1 MFN2 – CMT2A SH3TC2 – CMT4C (AR HMSN I) HSP22 – dHMN II HSP27 – dHMN II BSCL2 – dHMN II, Silver syndrom PRX – CMT4F RAB7 – CMT2B SPTLC1 - HSN1 CTDP1 gen - CCFDN vyšetřené geny v DNA laboratoři

28 Objasnitelnost na DNA úrovni
V praxi objasňujeme > 50 % z vyšetřených vzorků pacientů U správně a přesně klinicky diagnostikovaných pacientů až % Větší pravděpodobnost objasnění u typu 1 a u familiárních případů Zvyšování počtu vyšetřených genů od 3-4. příčiny nevede z odpovídajícímu zvýšení objasněnosti

29 Celkové výsledky potvrzují literární epidemiologické údaje
Od roku 1998 byla CMT molekulárně geneticky prokázána (nálezem některé z mutací) u celkem 1205 pacientů (cca 100 ročně) z celkem 628 rodin. Incidence CMT v ČR tedy minimálně 12 / Bez nálezu mutace 984 pacientů z 868 rodin Výtěžnost DNA vyšetření CMT v DNA laboratoři: na úrovni pacientů 55% na úrovni rodin 42%

30 HSP 22 gen na 12q24 (dHMNII) – Nature Genetics 2004
Velké rodiny s neznámou mutací - možnost pro vazebnou analýzu a objev nových kandidátních genů HSP 22 gen na 12q24 (dHMNII) – Nature Genetics 2004

31 Společnost C-M-T www.c-m-t.cz
svépomocné sdružení pacientů s dědičnými neuropatiemi vznik v r. 1999, t.č. cca 230 členů Výbor Společnosti C-M-T

32 Závěry Pro efektivní DNA diagnostiku CMT zůstává zásadní precizní klinická diagnostika DNA vyšetření a možnost potvrzení klinického podezření či diagnosy umožňují zpřesňovat klinickou diagnostiku I přes velký nárůst počtu známých genů spojených s CMT zůstává pro diagnostiku nejvýznamnější vyšetření CMT1A/HNPP a pak 4 – 5 nejčastějších a déle známých příčin (GJB1, MPZ, MFN2, SH3TC2, GDAP1) Řadu příčin CMT ještě stále neznáme

33 Poděkování všem nejbližsím spolupracovníkům
R. Mazanec J. Haberlová P. Smetana O. Horáček A. Kobesová L. Baránková E. Mikešová V. Beneš III. I. Sakmaryová J.Sabová J. Lisoňová P. Laššuthová D.Brožková J. Posádka

34 Choroba Charcot-Marie-Tooth (CMT)
(1886) Charcot a Marie a Tooth –poprvé popsali – dědičnou neuropatii – tzv. peroneální svalovou atrofii Synonyma: Dědičná neuropatie Hereditární motoricko senzitivní neuropatie (HMSN)


Stáhnout ppt "Klinika dětské neurologie, DNA laboratoř, UK 2. LF a FN Motol Praha"

Podobné prezentace


Reklamy Google