Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Afroasijské právní kultury

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Afroasijské právní kultury"— Transkript prezentace:

1 Afroasijské právní kultury
Publikace od autorů: Pavel Hungr, Věra Kalvodová

2 Afroasijské právní kultury
Tato publika cecelkem podrobně popisuje obyčejové právo v Africe, islámskou právní kulturu, svět hinduismu a čínsko-japonskou právní kulturu. Z těchto kapitol jsem si vybrala právní kultury, které nám jsou geograficky nejblíže a to právo v Africe a ve světě Islámu, do kterého Afrika také patří. Nejvíce jsem se však zaměřila na rodinné právo a na manželství.

3 Letem světem o Africe Afrika je kontinent, který světu poskytuje nejstarší doklady o vývoji lidské civilizace. Nálezy zde nám dokazují, že ve starověkém Egyptě fungovala vysoce vyspělá společnost, nad kterou dodnes celá Evropa i Amerika žasne. Ve čtrnáctém století je Afrika podrobena demografické katastrofě morové epidemie, hladomoru atd. Už zde je třeba hledat původ kultu plodnosti a důrazu, který se kladl na úkol plození potomků.

4 Letem světem o Africe Následující vývoj v Africe značně ovlivnil obchod s otroky od roku 1441 a v neslavné roli iniciátorů figurují Portugalci. Od 15. do 19 stol. byly téměř všechny části Afriky vtaženy do světové ekonomiky ovládané Evropou. V posledních dvaceti letech 19. století si evropské mocnosti rychle a bez výrazných problémů rozdělily Afriku na mapě.

5 Letem světem o Africe Druhá polovina 20. století přináší pro africký vývoj několik příznivých aspektů. Díky osvobozeneckým hnutím vznikají nezávislé státy a v roce 1960 je už většina afrických zemí nezávislých vznik OAJ – Organizace africké jednoty r. 1963

6 Afrika dnes Přes všechny optimistické body, které jsem uvedla, je situace ve 21. století v Africe velice smutná. Kvůli AIDS umírá ročně už desetkrát více Afričanů než kvůli válkám –nákaze dosud podlehlo více jak 17 milionů osob. Podle oficiálních údajů OSN bylo v roce 2001 nakaženo v Africe virem HIV asi 26 milionů lidí a toto číslo každým rokem stoupá.Ušetřeny nejsou ani děti

7 Jak přemýšlí „černý muž“– odlišná mentalita
Body, které uvedu, negativně ovlivňují všechny jmenované integrační procesy na tomto kontinentě: kmenová příslušnost pragmatické náboženství afrického práva také bohové, duchové a mrtví

8 Manželství na „černém kontinentě“
Nejčastěji se zde můžeme shledat s polygynií – jeden muž a více žen. Pouze u některých kmenů v Kongu a Zaire se vyskytuje polyandrie – jedna žena a více mužů. Africká polygamie je neomezená, nejčastější jsou však dvě až tři manželky. V islamizovaných státech Afriky jsou to maximálně čtyři.

9 Manželství na „černém kontinentě“
Navzdory očekávání, že západní vliv a urbanizace postupně učiní mnohoženství přítrž, v některých částech černé Afriky se polygamie mezi muslimy pevně drží. V Senegalu je téměř 47 procent manželství polygamních.

10 Předpoklady manželství
Předpokladem pro vznik manželství je tzv. zasvěcení. Je to rituál přechodu dívky či chlapce z dětství do dospělosti. Po té přichází obřízka u mužů i žen – ta je často prováděna špinavými nástroji Důraz se klade na plodnost, což je v obtížných podmínkách nutnost. Mezi základní mravní i právní povinnosti muže patří soulož za účelem plození. Základní povinností ženy je rodit děti Další důležitou náležitostí platnosti Afrického manželství je zaplacení obvěnění rodině nevěsty.

11 Rozvod, zánik manželství
Africká právní kultura nezná jako formu zániku manželství smrt. Důvodem k rozvodu může být: - neplodnost ženy, či impotence muž - špatná povaha jednoho z manželů – u žen hlavně hádavost a nesnášenlivost s ostatními manželkami, u mužů nedostatečná péče o bydlení ženy - neschopnost shodnout se s tchýní ( ašanti) - neschopnost ženy vařit dobré jídlo

12 Islámské rodinné právo
Manželství je vykládáno jako náboženská povinnost, morální pojistka a společenský závazek. Manželství je polygamní, omezené počtem čtyř žen. Podmínky platnosti manželské smlouvy jsou dvě: - Přítomnost dvou plnoletých svědků - Neexistence zákonných překážek – nezletilost, velký věkový rozdíl, nepřípustný stupeň příbuzenství, jiná víra nebo ateizmus – platí jen někde

13 Dočasné manželství . Sunnité uzavírají manželství zásadně na dobu neurčitou, ale šíité uznávají manželství na dobu určitou. Dočasné manželství, neboli sigheh, je výsledek šíitského výkladu islámu a často je to jen východisko z nouze. Tento svazek může dvě bytosti spojovat na jednu hodinu až 99 let

14 Rozvod v islámských zemích
Rozvod je tu považován za poslední, nouzové východisko a Prorok je líčí jako jedno z nejnechutnějších zákonných opatření před zraky Božími. Než se však lidé k tomuto konečnému a zoufalému kroku rozhodnou, musí podniknout několik pokusů o usmíření Islámské právo nařizuje, aby při rozvodu obě strany s rozvodem souhlasily, a zajišťuje každému z manželů právo navrhnout rozvod.

15 Rodinné právo - islámské
Velmi konkrétní jsou islámské normy v oblasti vztahů rodičů a dětí. Východiskem jsou tato tři práva: - Právo dítěte na život a stejné šance – jako ostatní sourozenci - právo legitimity – každé dítě musí mít pouze jednoho otce - právo dítěte na socializaci, výchovu a celkovou péči S rodinným životem jsou spojena také pravidla jak zacházet s příbuznými, služebnictvem a sousedy.

16 Manželství v ČR Na závěr tohoto rozboru manželství z hlediska různých kultur, tradic, náboženství a právních norem bych přidala ještě pro srovnání systém uzavření a zánik manželství v ČR.

17 Manželství v ČR Formy uzavření manželství:
Manželství lze podle stávajícího českého práva uzavřít dvěma formami: Občanský (civilní) sňatek je prohlášením o uzavření manželství orgánem státu. Orgánem státu v tomto případě může být obecní úřad pověřený vést matriky; úřad, který plní jeho funkci (matriční úřad), případně i nematriční obecní úřad, pokud je jeden ze snoubenců přihlášen k trvalému pobytu v jeho správním obvodu. Manželství se uzavírá v místě určeném úřadem pro konání slavnostních obřadů.

18 Manželství v ČR Církevní sňatek je prohlášením o uzavření manželství před orgánem registrované církvee či náboženské společnosti. Manželství se uzavírá v místě určeném předpisy církve nebo náboženské společnosti pro náboženské obřady nebo náboženské úkony. Církevní orgán je povinen do tří pracovních dnů doručit protokol o uzavření manželství s uvedením skutečností dle matričního zákona příslušnému matričnímu úřadu, v jehož obvodu bylo uzavřeno.

19 Předpoklady manželství v ČR
Musí být splněny předpoklady osobní předpoklady, předpoklady sňatečního prohlášení a předpoklady formální – procedurální. V osobních předpokladech může být překážka absolutní (týkající se konkrétní osoby snoubence) či relativní (týkající se vztahu mezi snoubenci). Mezi relativní překážky patří příbuzenstvíí v přímé linii a u linie pobočné do 2. stupně. Mezi absolutní překážky patří: - nezpůsobilost k právním úkonům - omezená způsobilost k právním úkonům (soud může povolit) - duševní porucha, která by měla za následek omezení nebo zbavení způsobilosti k právním úkonům (soud může povolit) - nezletilost (soud může výjimečných důvodů povolit u osoby starší 16ti let) - manželství uzavře osoba, která již manželem je

20 Práva a povinnosti manželů
Manželství obvykle přináší práva a povinnosti manželům, které se týkají výchovy dětí, společného vlastnictví, sexuálního chování, příbuzenských vazeb, členství v kmeni, vztahu ke společnosti, dědictví a lásce. Ve specifických případech manželství též ustanovuje právní otcovství dítěte ženy nebo právní mateřství dítěte otce. Manželství je tradičně jedním z požadavků na založení rodiny, o což se opírá i fungování společnosti. Manželství tedy neslouží pouze manželskému páru, ale též zájmům dětí a společnosti, jíž jsou součástí.

21 Ukončení manželství v ČR
Manželství končí v obvyklém případě smrtí jednoho z manželů. Manželství může podle zákona v případě nutnosti ukončit rozvodem soud. Dalším způsobem je anulace manželství, jíž se domnělé manželství prohlásí za neplatné od počátku.


Stáhnout ppt "Afroasijské právní kultury"

Podobné prezentace


Reklamy Google