Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Manuál Informace pro autory

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Manuál Informace pro autory"— Transkript prezentace:

1 Manuál Informace pro autory http://oltk.upol.cz/encyklopedie

2 Vyhledávání bibliografických podkladů Podle: ECO, Umberto (1997): Jak napsat diplomovou práci. Olomouc: Votobia. o Primární literatura a sekundární literatura Odborná práce „se zabývá předmětem výzkumu a používá přitom přesně vymezených nástrojů“ (Eco, 1997, s. 71). Příklad : Pokud autor zpracovává heslo „koncept diskurzu u Jürgena Habermase“, předmětem výzkumu jsou texty napsané J. Habermasem a nástrojem knihy o J. Habermasovi.

3 o Habermasovy práce jsou primární literaturou (primárním pramenem): HABERMAS, Jürgen (1999): Theorie des kommunikativen Handelns. Bd. 1, Handlungsrationalität und gesellschaftliche Rationalisierung. Frankfurt am Main: Suhrkamp. o Práce o Habermasovi jsou sekundární literaturou (sekundárním pramenem): HORSTER, Detlef (1995): Jürgen Habermas: Úvod k dílu. Praha: Svoboda. Vyhledávání bibliografických podkladů Podle: ECO, Umberto (1997): Jak napsat diplomovou práci. Olomouc: Votobia.

4 o Heslo vybíráme uvážlivě o Pokud si například vybereme koncept diskurzu u Normana Fairclougha a neumíme anglicky, patrně nebudeme schopni sami heslo zpracovat. Je třeba zvážit i dostupnost literatury. o Pramen z druhé ruky „Rozdíl mezi primární a sekundární literaturou musíme mít stále dobře na zřeteli, protože v odborné (neboli sekundární) literatuře se sice často vyskytují přepsané pasáže z literatury primární, ty však musíme považovat za prameny z druhé ruky“ (Eco, 1997, s. 71). Vyhledávání bibliografických podkladů Podle: ECO, Umberto (1997): Jak napsat diplomovou práci. Olomouc: Votobia.

5 „... označení „z první“ či „z druhé“ ruky závisí vždy na úhlu, z něhož přistupujeme k vlastnímu tématu... “ (Eco, 1997, s. 78). Příklad: o Pokud zpracováváte heslo diskurz v pojetí Normana Fairclougha, primární literaturou jsou texty napsané N. Faircloughem. FAIRCLOUGH, Norman (2003): Analysing Discourse: Textual Analysis for Social Research. London: Routledge. o Kdyby byly předmětem práce zdroje Faircloughova přístupu k definování diskurzu, primární literaturou: HALLIDAY, Michael (2004): An Introduction to Functional Grammar. London: Arnold; New York: Oxford University Press. Vyhledávání bibliografických podkladů Podle: ECO, Umberto (1997): Jak napsat diplomovou práci. Olomouc: Votobia.

6 A jediné věci se přitom nesmíme dopustit, citovat z cizí citace autora, jímž se zabýváme. Jinak řečeno, v seriózní vědecké práci bychom neměli nikdy citovat základní (originální) text z citace, jejímž autorem je někdo jiný... (Eco, 1997, s. 78). „Uchýlíme-li se takto k pramenům z druhé ruky (a otevřeně to čtenářům povíme), je nicméně vhodné prověřit vícero a zkontrolovat, zda údaj nebo citace nebo odkaz jsou stejným způsobem uváděny i jinými autory.“(Eco, 1997, s. 80). Vyhledávání bibliografických podkladů Podle: ECO, Umberto (1997): Jak napsat diplomovou práci. Olomouc: Votobia.

7 Které zdroje uvádět? Všechny, které použijete!

8 o Citace, parafráze, plagiát viz ECO, Umberto (1997): Jak napsat diplomovou práci. Olomouc: Votobia, s. 207–210. Excerpce literatury

9 o Reference v textu (author, date, page) To je případ polysémie, ale také homonymie, která vzniká rozštěpením polysémantického slova (Horalík, 1968, s. 21). Excerpce literatury

10 o Náplň a účel hesel (komu je určeno) Encyklopedie lingvistiky je zamýšlena jako spolehlivý referenční zdroj. Má sloužit výukovým a studijním účelům. Základ hesláře by měly tvořit pojmy, koncepty a aktuální problémy řešené na poli lingvistiky s interdisciplinárními přesahy spíše než biografické záznamy typu „kdo je kdo v lingvistice“. Vlastní psaní

11 o Jazyk a styl Hesla by měla být zpracována na vysoké úrovni odpovídající požadavkům kladeným na odborné vysokoškolské práce. Styl hesla by nicméně neměl rezignovat na srozumitelnost, širokou přístupnost a neměl by se uzavírat do komplikovaných formulací. Při vytváření hesla si mohou autoři představit, že dané téma vysvětlují svým kolegům, kteří o něm mají pouze obecné znalosti. Tzn., pokusit se dostat je z bodu povrchních informací do bodu, kdy budou schopni číst primární a sekundární literaturu k dané problematice s vhledem, zájmem a porozuměním. Vlastní psaní

12 o Jazyk a styl Obsahová a stylová jasnost a čistota by měla být jedním z hlavních směrnic při tvoření hesel. Hesla by měla být neutrálními analýzami/přehledy, které nabízejí široký pohled na dané téma spíše než obhajobou jednoho stanoviska Encykloopedická hesla by měla být spíše než polemická, vyvážená. Měla by uvádět spektrum argumentů a co nejvíce úhlů pohledu na řešenou problematiku. Vlastní psaní

13 o Podoba zpracovaného hesla: Příspěvek má podobu finálního strukturovaného odborného textu včetně citací z odborné literatury. K příspěvku prosíme také přiložit kontakt na autora ve formě: jméno, ročník studia, kombinace, předmět, ve kterém heslo zpracovával, a email. Definitivní podoba hesla (k editaci)

14 o Rozsah hesla minimální rozsah příspěvku 3 normostrany (= 5400 znaků s mezerami) maximální doporučený rozsah příspěvku je 15 normostran (= 27 000 znaků s mezerami). Do rozsahu se nezapočítávají bibliografické údaje. Definitivní podoba hesla (k editaci)

15 o Formát zpracovaného hesla: Textový editor MS Word (.doc) Times New Roman 12 Řádkování 1,5 Obrázky a grafy – zvlášť ve formátu: jpg, tif, eps či gif Definitivní podoba hesla (k editaci)

16 o Formát zpracovaného hesla: Tučné písmo: pouze v případě titulků a podtitulků Citace v textu označujte „uvozovkami“ Citace cizojazyčných textů uvádějte v originále s připojeným překladem Příklady pište kurzivou Potenciální termíny v textu podtrhávejte (pouze při prvním výskytu v textu) Poznámky pod čarou používejte v co nejmenší míře, pokud možno vůbec Definitivní podoba hesla (k editaci)

17 o Struktura zpracovaného hesla obecně (podrobně viz jednotlivá modelová hesla) Definice Hlavní části Bibliografie Seznam potenciálních hesel Definitivní podoba hesla (k editaci)

18 o Definice Stručná definice vypracovaného hesla (přibližně 1 – 2 odstavce). Vytváří ji sám autor na základě obsahu hlavních statí a podstatných částí hesla (podobně jako při zpracování úvodu k odborné práci). Neměl by zde citovat či odkazovat na jinou odbornou literaturu, ale vlastními slovy shrnout obsah hesla a jeho hlavní témata (která samozřejmě vypracuje na základě odborné literatury). Definice by proto měla být napsána jako poslední až v momentě, kdy se autor již dobře orientuje v tématu. Čtenář by tak měl získat přehled o daném tématu a představu o tom, co bude v textu následovat. Definitivní podoba hesla (k editaci)

19 o Hlavní stati (tělo) hesla Členění: 1.Kapitola 1 2.Kapitola 2 2.1 Podkapitola 1 kapitoly 2 2.2 Podkapitola 2 kapitoly 2 2.2.1 „Podpodkapitola“ 1 podkapitoly 2.2 3.Kapitola 3 o Podkapitoly by neměly být označeny jako podkapitoly, a tedy i číslovány, pokud nejsou minimálně dvě. Definitivní podoba hesla (k editaci)

20 Na konci každého hesla: o Bibliografie (použitá + relevantní) Primární literatura v původním jazyce (hlavní osobnosti disciplíny) Primární literatura v překladech do češtiny Sekundární literatura (monografie, knižní publikace) Články v periodikách Elektronické zdroj e (ověřené, konzultované) o Seznam podtržených potenciálních hesel Definitivní podoba hesla (k editaci)

21 o Kompletní bibliografie na konci hesla: Monografie: HORVATH, Julia (1986): FOCUS in the Theory of Grammar and the Syntax of Hungarian. Foris: Dordrecht. SGALL, Petr – HAJIČOVÁ, Eva – PANEVOVÁ, Jarmila (1986): The Meaning of the Sentence in Its Semantic and Pragmatic Aspects. Praha: Academia. Definitivní podoba hesla (k editaci)

22 o Kompletní bibliografie na konci hesla: Článek v časopisu: de BEAUGRANDE, Robert (1996): Funkce a forma v jazykové teorii a výzkumu. Slovo a slovesnost, 57, s. 1–29. Článek v knize: DOČEKAL, Mojmír (2004): Formální sémantika adnominálního genitivu. In: Z. Hladká – P. Karlík (eds.), Čeština – univerzália a specifika 5. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, s. 276–287. Definitivní podoba hesla (k editaci)


Stáhnout ppt "Manuál Informace pro autory"

Podobné prezentace


Reklamy Google