Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 Řízení implementace IS Dodatky. Dodatky k řízení programů a portfolií.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 Řízení implementace IS Dodatky. Dodatky k řízení programů a portfolií."— Transkript prezentace:

1 1 Řízení implementace IS Dodatky

2 Dodatky k řízení programů a portfolií

3 3 Objektivně ověřitelné ukazatele dosažení Vstupy Zdroje údajů pro ukazatele Předpoklady dosažení (Conditions) Goals/ Přínosy Objective/ Cíle Deliverables/ Produkty Actions/ Činnosti Náklady Logical Framework Matrix (LFM) Logická rámcová matice (LRM)

4 4 Cíle a přínosy projektu Goals (Přínosy projektu) –Přínosy jsou užitky, které se dostaví vytvořením či používáním cílů projektu. Objectives (Cíle projektu) –Cíl je popis stavu po realizaci změny. (např. popis služeb, produktů, díla, …) –Cíl může být i kriterium, které nemá být v průběhu projektu překročeno. Dosažení cíle Přínosy vznikají používáním dosažených cílů projektu

5 5 Metodické doporučení Přínosy projektu je vhodné stanovovat podle perspektiv Balanced Scorecard Lidské zdroje a potenciály společnosti Procesy Zákazníci Finance

6 6 Produkty a činnosti Deliverables / Produkty (Výstupy) –Seznam hlavních produktů (výstupů) vytvořených projektem. –Je to zkonkretizování cílů. Actions / Činnosti –Hlavní okruhy činností, které se musí vykonat, aby se vytvořily produkty.

7 7 Předpoklady dosažení Předpokladem se rozumí stav okolí projektu, který má zásadní vliv na splnění činností, výstupů, cílů a přínosů projektu. Jejich změna/dosažení není v pravomoci vedoucího projektu. Když nebudou naplněny, nemohou být splněny činnosti, výstupy, cíle a přínosy.

8 8 PŘEDPOKLAD (nutný stav světa) SKUTEČNOST (reálný stav světa) = HROZBA(zpracujeme v analýze rizik) Předpoklad vers. Hrozba

9 9 Objektivně ověřitelné ukazatele dosažení Vstupy Zdroje údajů pro ukazatele Předpoklady dosažení (Conditions) Goals/ Přínosy Objective/ Cíle Deliverables/ Produkty Actions/ Činnosti Náklady Logical Framework Matrix (LFM) Logická rámcová matice (LRM) - logika

10 10 Popis sloupců LRM 1. sloupec: POPIS PROJEKTU –GOALS - přínosy projektu. –OBJECTIVES - cíle projektu. –DELIVERABLES - produkty, které je třeba vytvořit pro splnění cílů projektu. –ACTIONS – činnosti, které je třeba vykonat pro vytvoření produktů.

11 11 Popis sloupců LRM 2. sloupec: UKAZATELE DOSAŽENÍ –Ukazatele dosažení jsou metriky, podle kterých se určuje, jestli bylo dosaženo to, co je uvedeno v prvním sloupci. –Metriky musí být měřitelné!!

12 12 Popis sloupců LRM 3. sloupec: ZDROJE PRO OVĚŘENÍ –Zdroje, odkud budeme čerpat údaje, pro změření velikosti ukazatelů nadefinovaných ve druhém sloupci.

13 13 Popis sloupců rámce projektu 4. sloupec: PŘEDPOKLADY DOSAŽENÍ –Předpoklady určují hranici projektu. –Zde se uvádějí ty součinnosti s okolím nebo nutné splnění určitých podmínek mimo projekt, které jsou důležité pro dosažení výstupů, cílů a přínosů.

14 14 Řádek Přínosů Odpověď na otázku „PROČ PROJEKT DĚLÁME?“ –Přínosy: Jaké přínosy pro organizaci jako celek bude mít realizace daného projektu? –Ukazatele dosažení: Čím změříme, že jsme dosáhli daného přínosu? Jde o definici kritéria úspěchu projektu. –Zdroje údajů: Odkud vezmeme údaje pro vyplnění nadefinovaných ukazatelů?

15 15 Řádek Cílů Cíl: –Popis změny, která nastane provedením projektu. –Realizační tým má odpovědnost za dosažení cílů. Společně usilují o jejich dosažení. Ukazatele dosažení: –Podle čeho poznáme, že jsme dosáhli daných cílů? Čím to změříme? –Jde o definici akceptačních kritérií pro ukončení projektu. Zdroje údajů: –Odkud vezmeme údaje pro vyplnění nadefinovaných ukazatelů? Předpoklady: –Předpoklady, které musí být splněny, aby dosažení cílů vedlo k přínosům.

16 16 Řádek Produktů (výstupů) Produkty: –Hlavní produkty (výstupy) vytvořené v rámci projektu. –Konkrétní realizátoři jsou odpovědní za dosažení daných produktů. Odpovědnost za produkt nese konkrétní jeden garant. Ukazatele dosažení: –Podle čeho poznáme, že jsme vytvořili dané produkty v požadované kvalitě? Zdroje údajů: –Odkud vezmeme údaje pro vyplnění nadefinovaných ukazatelů? Předpoklady: –Předpoklady, které musí být splněny, aby vytvoření produktů vedlo k cílům.

17 17 Diskuse Rozdělení odpovědností za dosažení přínosů - cílů - výstupů –Kdo odpovídá za přínosy? –Kdo odpovídá za cíle? –Kdo odpovídá za výstupy?

18 18 Řádek Činností Činnosti: –Hlavní okruhy činností, které se musí vykonat, aby se vytvořily produkty (výstupy). Vstupy: –Co je potřebné, aby se mohli činnosti vykonat? (lidské zdroje, klíčové profese, vybavení, materiál, …) Náklady: –Jaké jsou předpokládané náklady na lidské a fyzické zdroje? –Jaké jsou zdroje financování? Předpoklady: –Předpoklady, které musí být splněny, aby provádění akcí vedlo k vytvoření produktů (v odhadovaném čase, kvalitě a nákladech).

19 19 Postup vyplňování LRM 1/4 1. Stanovte cíle projektu – Objectives –Stanovte trojimperativ projektu (nemáte-li jej). –Upřesněte CO z trojimperativu. (Popište stav, který má nastat po realizaci projektu.) 2. Určete hlavní produkty – Deliverables –Vyjmenujte produkty, které „jsou zhmotněním / konkretizací cílů“. 3. Stanovte činnosti – Actions –Pro každý produkt stanovte alespoň jednu činnost, která vytvoří daný produkt.

20 20 Goals/ Přínosy Objective/ Cíle Deliverables / Produkty Actions/ Činnosti Lidské zdroje a potenciály společnosti Procesy Zákazníci Finance Postup vyplňování LRM 2/4 4. Stanovte přínosy projektu – Goals –Přínosy stanovte v dimenzích dle BSC: Finanční dimenze Zákaznická dimenze Procesní dimenze Dimenze lidských zdrojů a potenciálů firmy 5. Ověřte logickou správnost projektu –Když provedeme činnosti, vytvoříme dané produkty? –Když vytvoříme produkty, splníme dané cíle? –Když dosáhneme cílů, lze dosáhnout dané přínosy?

21 21 7. Stanovte předpoklady –Postupujte od činností k produktům a cílům. 6. Definujte ukazatele dosažení –Pro každý řádek definujte metriky. Metrika musí obsahovat informace o množství, jakosti a případně i čase, ve kterém se má dosáhnout. 8. Definujte zdroje údajů –Ke každému ukazateli stanovte zdroj odkud budete čerpat údaje potřebné pro jeho změření. SYSTÉM SE CHOVÁ JAK JE MĚŘEN! ŘÍDIT MŮŽU POUZE TO, CO UMÍM MĚŘIT ! Postup vyplňování LRM 3/4

22 22 Postup vyplňování LRM 4/4 9. Stanovte klíčové vstupy –Uveďte souhrnný přehled uvažovaných zdrojů, přehled nejdůležitějších materiálních prostředků k provedení činností. 10. Určete finanční zdroje –Napište stručný rozpočet. –Uveďte zdroje pro financování nákladů. 11. Udělejte celkovou kontrolu proveditelnosti projektu –Viz následující snímek.

23 23 Předpoklady Goals Objectives Deliverables Actions Když provedeme činnosti a budou splněny předpoklady, vytvoříme nadefinované produkty v požadované kvalitě? Když vytvoříme produkty a budou splněny předpoklady, splníme cíle projektu? Když splníme cíle projektu a budou splněny předpoklady, dostaví se očekávané přínosy? Kontrola proveditelnosti

24 24 LRM / plány / strategie projektu = Objektivně ověřitelné ukazatele dosažení Vstupy Zdroje pro ověření ukazatelů Předpoklady dosažení (Conditions) Goals/ Přínosy Objective / Cíle Deliverables / Produkty Actions/ Činnosti Náklady Shodnout se na problému I. Shodnout se na cíli II. PŘÍNOSY A HLAVNÍ VÝSTUPY PROJEKTU. ZDROJE/OMEZENÍ, PROSTŘEDÍ Popis stavu III. Určit cestu IV. AKCE, RIZIKA = plány

25 25 Business Proces Model S ČÍM - dokumenty CO - aktivityJAK a KDY - procesy KDO - osoba je schopna vykonávat zodpovídá za garantuje je použita v KDE KDO - role je v útvaru je materializována potřebuje

26 (c) Brno Business School Rizika v projektech, programech a portfoliích ČSN ISO 10006IPMAPMI 7.7.2 Identifikace rizik1.4 Risk and opportunity11.2 Risk identification 7.7.3 Posuzování rizik 11.3 Qualitative risk analysys 7.7.4 Ošetření rizika 11.5 Risk response planning 7.7.5 Řízení rizik 11.6 Risk monitoring and control

27 Které z uvedených výroků jsou riziky? 1)Kolaudace stavebního objektu bude opožděna 2)Protože je ředitel v dubnu na služební cestě v Anglii, posune se termín schválení a podpisu smlouvy nejméně o 14 dnů, což způsobí zdržení projektu alespoň o jeden měsíc. 3)Při převozu strojů po D1 havaruje nákladní auto, stroje se poškodí a kvůli jejich opravě dojde ke zdržení zahájení výroby o cca 14 dnů. 4)Protože se ve třech z posledních pěti projektů nepodařilo provést testování včas, lze očekávat, že se i tentokrát prodlouží předání do zkušebního provozu alespoň o 1 měsíc, což způsobí zvýšení nákladů o 150 - 200 tis. Kč 5)Projekt manažer si na své zimní dovolené při lyžování v Alpách zlomí nohu. NEBEZPEČÍ HROZBA–SCÉNÁŘ RIZIKO FAKT HROZBA (c) Brno Business School

28 Základní pojmy Nebezpečí (Risk Factor) Hrozba (Risk Event) Scénář (Risk Scenario) Pravděpodobnost (Probability) Škoda (Impact) Riziko (Risk) (c) Brno Business School

29 Nebezpečí Potenciální výskyt nepříznivé události Bude silná bouřka (c) Brno Business School

30 Hrozba Konkrétní projev nebezpečí Údery blesků Spustí se vydatný déšť Bude foukat silný vítr (c) Brno Business School

31 Scénář Nepříznivý děj, který hrozba způsobí a který končí nějakým dopadem na projekt Úder blesku do stodoly - > způsobí její zapálení -> shoří stodola. Vydatný déšť způsobí -> vylití potoka ze břehu -> zatopení sklepů v baráku. Silný vítr způsobí -> polom v lese. (c) Brno Business School

32 Pravděpodobnost Pravděpodobnost výskytu dvojice hrozba - scénář Pravděpodobnost úderu blesku do stodoly je… Pravděpodobnost vystoupení potoka ze břehu je … Pravděpodobnost polomu v lese je... (c) Brno Business School

33 Škoda Újma způsobená v důsledku nepříznivé události Shoření stodoly = 400 000 Kč Zatopené sklepy = 100 000 Kč Polom v lese = až 750 000 Kč (c) Brno Business School

34 Riziko Riziko je kvantifikovaná dvojice HROZBA - SCÉNÁŘ –s jakou pravděpodobností –utrpíme jakou škodu Dle PMI a ČSN ISO 10006: Riziko je nejistá událost, která v případě, že nastane, má negativní (nebo i pozitivní) vliv na dosažení cílů projektu. (c) Brno Business School

35 Procesy řízení rizik na projektech Znalostní báze rizik (Project Risk Knowledge Base) Registr rizik (Risk Register) Identifikuj (Risk Identification) Kvantifikuj (Risk Analysis Qualitative/Quantitative) Eliminuj (Risk Response Planning) Monitoruj (Risk Monitoring and Control) (c) Brno Business School

36 Řízení rizik : Odpovědnosti Přínosy rizika provedenípodnikatelská rizika (c) Brno Business School Zahájení projektu Ukončení projektu

37 Řízení rizik : Odpovědnosti Rizika spojená s vytvořením a předáním produktů Podnikatelská rizika Rizika vlastního provedení Projektový manažer Rizika ze strany organizace realizátora / zadavatele Řídící komise Vedení společnosti, Manažer portfolia, Řídící komise Rizika externího prostředí Projektový manažer a řídící komise Řídící komise (c) Brno Business School

38 38 Souhrn shrnutí témat diskuse přehled ke ZK


Stáhnout ppt "1 Řízení implementace IS Dodatky. Dodatky k řízení programů a portfolií."

Podobné prezentace


Reklamy Google