Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Metodika řízení projektů podle A Guide to the Project management Body of Knowledge 2000 Edition, Project Management Institute, USA, (norma ANSI/PMI 99-001-2000)

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Metodika řízení projektů podle A Guide to the Project management Body of Knowledge 2000 Edition, Project Management Institute, USA, (norma ANSI/PMI 99-001-2000)"— Transkript prezentace:

1 Metodika řízení projektů podle A Guide to the Project management Body of Knowledge 2000 Edition, Project Management Institute, USA, (norma ANSI/PMI 99-001-2000) Řízení projektů zimní semestr 2008/2009

2 Co je to projekt Organizace (podnik): –běžné trvale se opakující činnosti –projekty - dočasné a jedinečné činnosti Definice: Projekt je přechodné úsilí podnikané k vytvoření jedinečného výrobku nebo služby, obecně produktu. rozsah projektu příklady

3 Fáze projektu Projekt se většinou skládá z několika na sebe navazujících projektových fází fáze často jména podle výsledků: –definice požadavků (na produkt) –návrh (produktu) –vytvoření (produktu) –testování (produktu) –zahájení činnosti –předání do užívání Deliverable – výsledek fáze projektu

4 Životní cyklus projektu tvořen množinou projektových fází rozlišujeme: životní cyklus projektu a produktu Životní cyklus konstrukčního projektu: 1.Proveditelnost 2.Plánování a návrh 3.Konstrukce 4.Předání a uvedení do normálního provozu Životní cyklus tvorby SW produktu

5 Vodopádový model

6 Zainteresované strany Vedoucí projektu Zákazník Uživatel Provádějící organizace - dodavatel Členové projektového týmu Investor často konfliktní cíle

7 Řízení projektů řízení projektů chápeme jako skupinu vzájemně provázaných procesů Definice: Projekt je složen z procesů Definice: Proces je posloupnost akcí s určitým výsledkem Dva typy projektových procesů: –Procesy řízení projektu (projektově orientované) –Produktově orientované procesy (návrhové)

8 Skupiny procesů řízení projektů Zahájení projektu Plánovací procesy Prováděcí procesy Řídicí procesy Ukončení projektu Skupiny procesů i procesy propojeny svými výsledky

9 Základní znalosti řízení projektů Podle projektových procesů: 1.Koordinace projektových činností (procesů) 2.Řízení rozsahu projektu 3.Řízení času (trvání) projektu 4.Řízení nákladů na projekt 5.Řízení kvality 6.Řízení rizik projektu 7.Řízení lidí 8.Řízení projektové komunikace 9.Řízení zásobování projektu

10 2. Řízení rozsahu projektu Procesy: 1.Zahájení projektu 2.Plánování rozsahu 3.Definice rozsahu 4.Verifikace rozsahu Rozlišujeme: 1.rozsah produktu – jeho vlastnosti a funkce 2.rozsah projektu - práce, která se musí udělat Splnění rozsahu produktu, projektu Zahájení projektu

11 Výsledek – Zakládací listina projektu Reakce podniku na vnější podněty Předběžný popis produktu –vztah mezi potřebou a produktem –charakteristiky a funkce produktu Uplatnění kritérií výběru povolení k zahájení projektu Zahájení projektu

12 Zakládací listina projektu Obsah: –Uspokojovaná potřeba –Předběžný popis produktu –Manažer projektu –Omezení a předpoklady Formálně autorizuje projekt Zahájení projektu

13 Plánování rozsahu Určuje a zapisuje práci na projektu Analýza co má být produktem Výstup: Popis produktu – odsouhlasuje zákazník – obsah: –odůvodnění projektu – potřeba pro niž projekt podnikán –produkt projektu – souhrn popisu produktu –výsledky projektu – seznam hlavních výsledků –cíle projektu – kritéria kvality splnění –omezení a předpoklady Plánování projektu

14 Definice rozsahu Rozdělení hlavních výsledků projektu (definovány podle fází životního cyklu) do menších zvládnutelných jednotek Dekompozice výsledků na dílčí výsledky (ověřitelné), Výstupem je – podrobný rozpis prací (work breakdown structure WBS) – výsledkově orientovaný soubor prvků projektu Plánování projektu

15 Ověření správnosti rozsahu proces získání formálního souhlasu s rozsahem projektu od zúčastněných stran Plánování projektu

16 3. Řízení času projektu Procesy: 1.definice aktivit – úloh pro vytváření výsledků 2.uspořádání aktivit – jejich vzájemné závislosti 3.odhad trvání aktivit 4.vytvoření harmonogramu projektu Plánování projektu

17 Definice aktivit určuje aktivity (úlohy) pro vytvoření výsledků z podrobného rozpisu prací WBS může mít jemnější rozdělení než WBS výstupem je seznam aktivit plánovaných v projektu rozdíl: WBS – seznam výsledků Seznam aktivit – seznam činností Plánování projektu

18 Uspořádání aktivit určení a zápis logických návazností úloh závislosti: 1.pevné 2.volné 3.vnější typy závislostí: nejčastější Finish-to-Start Mezníky (milníky, milestones) Ganttův diagram – aktivity a jejich závislosti Plánování projektu

19 Harmonogram projektu Vstupy: 1.Ganttův diagram 2.odhad trvání aktivit 3.seznam zdrojů a jejich popis 4.kalendáře 5.omezení: vnucené začátky a konce aktivit, milníky Metoda kritické cesty kritická cesta – posloupnost aktivit, na kterých závisí dodržení doby trvání projektu Harmonogram projektu tvoří: Ganttův diagram a seznam mezníků Plánování projektu

20 4. Řízení nákladů na projekt Procesy: 1.Plánování zdrojů – jaké zdroje (lidé, zařízení, materiál) v jakém množství a kdy budou potřeba na jednotlivé aktivity 2.Odhad nákladů – odhad nákladů na zdroje, rezerva na možná rizika, zahrnutí inflace 3.Vypracování rozpočtu – z nákladů na aktivity rozdělení nákladů na jednotlivá období nutný širší pohled na náklady celého životního cyklu produktu Podklady: WBS, odhad trvání aktivit, fond zdrojů, sazby za zdroje, rizika Výsledkem výchozí závazný rozpočet – cost baseline – rozpočet pro sledování výkonu projektu Plánování projektu

21 4. Řízení kvality Procesy: plánování kvality – určuje standardy kvality pro projekt a jak je splnit Definice: kvalita je souhrn charakteristik produktu, určující jeho schopnosti uspokojit stanovené nebo implicitní potřeby Kritické je převedení potřeb do požadavků na produkt během určení rozsahu projektu Rozlišujeme kvalitu produktu a kvalitu projektu Rozlišujeme kvalitu a stupeň Stupeň: určován podle technických možností produktů se stejnou oblastí použití Plánování projektu

22 Plánování kvality Vstupy: 1.Politika kvality provádějící organizace 2.Definice předmětu projektu – dokumentuje hlavní výsledky a cíle projektu 3.Standardy a předpisy Výstupy: 1.Pracovní definice – velmi přesný popis jednotlivých charakteristik kvality a jak budou měřeny (metriky) 2.Plán řízení kvality – určuje jak se bude dosahovat určených parametrů kvality Plánování projektu

23 4. Řízení rizik Jde o systematickou identifikaci možných rizik, jejich analýzy a reakce na ně Definice: riziko projektu je nejistá událost nebo podmínka, která když se objeví má kladný nebo záporný vliv na projektové cíle. Riziko má příčinu a když se objeví i důsledek. Př.: příčina - možné zpoždění dodávky přístroje událost – opravdu došlo ke zpoždění důsledek – posunutí experimentů v laboratoři Rizika známá a neznámá Plánování projektu

24 Procesy řízení rizik Identifikace rizik – určení možných rizik a jejich charakteristika Kvalitativní analýza rizik – analýza rizik a podmínek jejich vzniku a určení závažnosti jejich vlivu na cíle projektu Kvantitativní analýza rizik – totéž kvantitativně Plánování odezvy na rizika – určení způsobů snížení hrozeb projektovým cílům Plánování projektu

25 Identifikace rizik Která rizika by mohla ovlivnit projekt a jejich charakteristiky Vyjádření: projektový tým, zainteresované strany, nezávislí odborníci Vychází z výsledků plánování projektu 1.Zakládací listina projektu 2.WBS 3.popis produktu 4.harmonogram prací a odhad nákladů 5.plány zdrojů a dodávek 6.seznamy omezení a předpokladů Plánování projektu

26 Identifikace rizik (2) Kategorie rizik: 1.technická, kvality nebo výkonu 2.řízení projektu 3.organizační 4.vnější Výstupy: 1.Seznam a popis rizik 2.Symptomy rizik – varovná znamení Plánování projektu

27 Kvalitativní analýza rizik Odhaduje pravděpodobnost a účinek nalezených rizik Seřazuje rizika podle jejich potenciálního účinku na cíle projektu Potenciální nebezpečnost rizika = součin pravděpodobnost rizika * důsledek rizika Výstup: Seznam rizik podle potenciální nebezpečnosti Plánování projektu

28 Plánování odezvy na rizika Posouzení možností a akcí pro snížení hrozeb cílům projektu Vychází ze seznamu rizik podle závažnosti a prahu rizika (přijatelná úroveň rizika) Strategie reakcí na rizika: 1.Vyvarování se riziku – změna plánu projektu 2.Přesun rizika – přesun následků na třetí stranu s povinností reagovat – finanční rizika 3.Snížení rizika – redukce pravděpodobnosti vzniku rizika 4.Přijetí rizika Plán reakcí na rizika, kdo a jak bude reagovat. Plánování projektu


Stáhnout ppt "Metodika řízení projektů podle A Guide to the Project management Body of Knowledge 2000 Edition, Project Management Institute, USA, (norma ANSI/PMI 99-001-2000)"

Podobné prezentace


Reklamy Google