Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Metodika řízení projektů

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Metodika řízení projektů"— Transkript prezentace:

1 Metodika řízení projektů
podle A Guide to the Project management Body of Knowledge 2000 Edition, Project Management Institute, USA, (norma ANSI/PMI ) Řízení projektů zimní semestr 2008/2009

2 Co je to projekt Organizace (podnik):
běžné trvale se opakující činnosti projekty - dočasné a jedinečné činnosti Definice: Projekt je přechodné úsilí podnikané k vytvoření jedinečného výrobku nebo služby, obecně produktu. rozsah projektu příklady

3 Fáze projektu Projekt se většinou skládá z několika na sebe navazujících projektových fází fáze často jména podle výsledků: definice požadavků (na produkt) návrh (produktu) vytvoření (produktu) testování (produktu) zahájení činnosti předání do užívání Deliverable – výsledek fáze projektu

4 Životní cyklus projektu
tvořen množinou projektových fází rozlišujeme: životní cyklus projektu a produktu Životní cyklus konstrukčního projektu: Proveditelnost Plánování a návrh Konstrukce Předání a uvedení do normálního provozu Životní cyklus tvorby SW produktu

5 Vodopádový model

6 Zainteresované strany
Vedoucí projektu Zákazník Uživatel Provádějící organizace - dodavatel Členové projektového týmu Investor často konfliktní cíle

7 Řízení projektů řízení projektů chápeme jako skupinu vzájemně provázaných procesů Definice: Projekt je složen z procesů Definice: Proces je posloupnost akcí s určitým výsledkem Dva typy projektových procesů: Procesy řízení projektu (projektově orientované) Produktově orientované procesy (návrhové)

8 Skupiny procesů řízení projektů
Zahájení projektu Plánovací procesy Prováděcí procesy Řídicí procesy Ukončení projektu Skupiny procesů i procesy propojeny svými výsledky

9 Základní znalosti řízení projektů
Podle projektových procesů: Koordinace projektových činností (procesů) Řízení rozsahu projektu Řízení času (trvání) projektu Řízení nákladů na projekt Řízení kvality Řízení rizik projektu Řízení lidí Řízení projektové komunikace Řízení zásobování projektu

10 2. Řízení rozsahu projektu
Zahájení projektu 2. Řízení rozsahu projektu Procesy: Zahájení projektu Plánování rozsahu Definice rozsahu Verifikace rozsahu Rozlišujeme: rozsah produktu – jeho vlastnosti a funkce rozsah projektu - práce, která se musí udělat Splnění rozsahu produktu, projektu

11 Zahájení projektu Výsledek – Zakládací listina projektu
Reakce podniku na vnější podněty Předběžný popis produktu vztah mezi potřebou a produktem charakteristiky a funkce produktu Uplatnění kritérií výběru povolení k zahájení projektu

12 Zakládací listina projektu
Zahájení projektu Zakládací listina projektu Obsah: Uspokojovaná potřeba Předběžný popis produktu Manažer projektu Omezení a předpoklady Formálně autorizuje projekt

13 Plánování rozsahu Určuje a zapisuje práci na projektu
Plánování projektu Plánování rozsahu Určuje a zapisuje práci na projektu Analýza co má být produktem Výstup: Popis produktu – odsouhlasuje zákazník – obsah: odůvodnění projektu – potřeba pro niž projekt podnikán produkt projektu – souhrn popisu produktu výsledky projektu – seznam hlavních výsledků cíle projektu – kritéria kvality splnění omezení a předpoklady

14 Plánování projektu Definice rozsahu Rozdělení hlavních výsledků projektu (definovány podle fází životního cyklu) do menších zvládnutelných jednotek Dekompozice výsledků na dílčí výsledky (ověřitelné), Výstupem je – podrobný rozpis prací (work breakdown structure WBS) – výsledkově orientovaný soubor prvků projektu

15 Ověření správnosti rozsahu
Plánování projektu Ověření správnosti rozsahu proces získání formálního souhlasu s rozsahem projektu od zúčastněných stran

16 3. Řízení času projektu Procesy:
Plánování projektu 3. Řízení času projektu Procesy: definice aktivit – úloh pro vytváření výsledků uspořádání aktivit – jejich vzájemné závislosti odhad trvání aktivit vytvoření harmonogramu projektu

17 Plánování projektu Definice aktivit určuje aktivity (úlohy) pro vytvoření výsledků z podrobného rozpisu prací WBS může mít jemnější rozdělení než WBS výstupem je seznam aktivit plánovaných v projektu rozdíl: WBS – seznam výsledků Seznam aktivit – seznam činností

18 Uspořádání aktivit určení a zápis logických návazností úloh
Plánování projektu Uspořádání aktivit určení a zápis logických návazností úloh závislosti: pevné volné vnější typy závislostí: nejčastější Finish-to-Start Mezníky (milníky, milestones) Ganttův diagram – aktivity a jejich závislosti

19 Harmonogram projektu Vstupy: Metoda kritické cesty
Plánování projektu Harmonogram projektu Vstupy: Ganttův diagram odhad trvání aktivit seznam zdrojů a jejich popis kalendáře omezení: vnucené začátky a konce aktivit, milníky Metoda kritické cesty kritická cesta – posloupnost aktivit, na kterých závisí dodržení doby trvání projektu Harmonogram projektu tvoří: Ganttův diagram a seznam mezníků

20 4. Řízení nákladů na projekt
Plánování projektu 4. Řízení nákladů na projekt Procesy: Plánování zdrojů – jaké zdroje (lidé, zařízení, materiál) v jakém množství a kdy budou potřeba na jednotlivé aktivity Odhad nákladů – odhad nákladů na zdroje, rezerva na možná rizika, zahrnutí inflace Vypracování rozpočtu – z nákladů na aktivity rozdělení nákladů na jednotlivá období nutný širší pohled na náklady celého životního cyklu produktu Podklady: WBS, odhad trvání aktivit, fond zdrojů, sazby za zdroje, rizika Výsledkem výchozí závazný rozpočet – cost baseline – rozpočet pro sledování výkonu projektu

21 Plánování projektu 4. Řízení kvality Procesy: plánování kvality – určuje standardy kvality pro projekt a jak je splnit Definice: kvalita je souhrn charakteristik produktu, určující jeho schopnosti uspokojit stanovené nebo implicitní potřeby Kritické je převedení potřeb do požadavků na produkt během určení rozsahu projektu Rozlišujeme kvalitu produktu a kvalitu projektu Rozlišujeme kvalitu a stupeň Stupeň: určován podle technických možností produktů se stejnou oblastí použití

22 Plánování kvality Vstupy: Výstupy:
Plánování projektu Plánování kvality Vstupy: Politika kvality provádějící organizace Definice předmětu projektu – dokumentuje hlavní výsledky a cíle projektu Standardy a předpisy Výstupy: Pracovní definice – velmi přesný popis jednotlivých charakteristik kvality a jak budou měřeny (metriky) Plán řízení kvality – určuje jak se bude dosahovat určených parametrů kvality

23 Plánování projektu 4. Řízení rizik Jde o systematickou identifikaci možných rizik, jejich analýzy a reakce na ně Definice: riziko projektu je nejistá událost nebo podmínka, která když se objeví má kladný nebo záporný vliv na projektové cíle. Riziko má příčinu a když se objeví i důsledek. Př.: příčina - možné zpoždění dodávky přístroje událost – opravdu došlo ke zpoždění důsledek – posunutí experimentů v laboratoři Rizika známá a neznámá

24 Plánování projektu Procesy řízení rizik Identifikace rizik – určení možných rizik a jejich charakteristika Kvalitativní analýza rizik – analýza rizik a podmínek jejich vzniku a určení závažnosti jejich vlivu na cíle projektu Kvantitativní analýza rizik – totéž kvantitativně Plánování odezvy na rizika – určení způsobů snížení hrozeb projektovým cílům

25 Plánování projektu Identifikace rizik Která rizika by mohla ovlivnit projekt a jejich charakteristiky Vyjádření: projektový tým, zainteresované strany, nezávislí odborníci Vychází z výsledků plánování projektu Zakládací listina projektu WBS popis produktu harmonogram prací a odhad nákladů plány zdrojů a dodávek seznamy omezení a předpokladů

26 Identifikace rizik (2) Kategorie rizik: Výstupy:
Plánování projektu Identifikace rizik (2) Kategorie rizik: technická, kvality nebo výkonu řízení projektu organizační vnější Výstupy: Seznam a popis rizik Symptomy rizik – varovná znamení

27 Kvalitativní analýza rizik
Plánování projektu Kvalitativní analýza rizik Odhaduje pravděpodobnost a účinek nalezených rizik Seřazuje rizika podle jejich potenciálního účinku na cíle projektu Potenciální nebezpečnost rizika = součin pravděpodobnost rizika * důsledek rizika Výstup: Seznam rizik podle potenciální nebezpečnosti

28 Plánování odezvy na rizika
Plánování projektu Plánování odezvy na rizika Posouzení možností a akcí pro snížení hrozeb cílům projektu Vychází ze seznamu rizik podle závažnosti a prahu rizika (přijatelná úroveň rizika) Strategie reakcí na rizika: Vyvarování se riziku – změna plánu projektu Přesun rizika – přesun následků na třetí stranu s povinností reagovat – finanční rizika Snížení rizika – redukce pravděpodobnosti vzniku rizika Přijetí rizika Plán reakcí na rizika, kdo a jak bude reagovat.


Stáhnout ppt "Metodika řízení projektů"

Podobné prezentace


Reklamy Google