Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 Informační a komunikační technologie pro veřejnost Karlovarského kraje Projekt byl spolufinancován ze strukturálních fondů Evropské Unie Knihovny a strukturální.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 Informační a komunikační technologie pro veřejnost Karlovarského kraje Projekt byl spolufinancován ze strukturálních fondů Evropské Unie Knihovny a strukturální."— Transkript prezentace:

1 1 Informační a komunikační technologie pro veřejnost Karlovarského kraje Projekt byl spolufinancován ze strukturálních fondů Evropské Unie Knihovny a strukturální fondy EU Karlovy Vary 15. – 16.3.2006

2 2 Výchozí situace: duben 2004 Celkem v kraji 30 prof. a 96 neprof. knihoven Dotazníkové šetření Karlovarský kraj: Profesionální knihovny mají všechny veřejný internet – 30 včetně pověřených Neprofesionální: 50 má veřejný internet K 1.1.2005 nepřipojeno 46 neprofesionálních knihoven Většina připojených knihoven využívá komutované připojení nebo ISDN

3 3 Informační a komunikační technologie pro veřejnost Karlovarského kraje Předkladatel: Krajská knihovna Karlovy Vary Operační program: SROP - Společný regionální operační program Priorita: 5.2 Regionální rozvoj infrastruktury Opatření: 5.2.2 Rozvoj informačních a komunikačních technologií v regionech Číslo výzvy: 2/2005

4 4 Realizace projektu: 1.2.2005 – 31.3.2006 Závěrečné vyhodnocení akce: do 31.3.2006 Termín podání Žádosti o proplacení výdajů projektu: 1.4.2006 Partneři: 46 (47 míst) Vznik 22 nových internetových pracovišť a renovace 25

5 5 Rozpočet Celkové uznatelné náklady: 9,7 mil. Kč Zdroje: Strukturální fondy: 7,275 mil (75% celkových nákladů) Státní rozpočet: 9,7 tis. (10% celkových nákladů) Karlovarský kraj: 1,455 mil. (15% celkových nákladů)

6 6 Důležitá data Závazný příslib k financování projektu: financování schváleno v dubnu 2005 Zastupitelstvem Karlovarského kraje Doporučení projektu k uzavření smlouvy o financování (Regionální rada regionu soudržnosti NUTS 2 Severozápad) - únor 2005 Zřízení běžného účtu před vydáním Rozhodnutí o financování Oznámení limitu výdajů (limitka) na financování ze SR – 6.12.2005

7 7 Harmonogram projektu plán skutečnost plán skutečnost Výběrové řízení na dodavatele HW a SW 2-5/057/05 Podpis smlouvy o financování s řídícím orgánem 3/0510/05 Nákup HW a SW 5-9/059/05 Připojení prostřednictvím PIK (MI ČR) 9-12/0512/05 dosud

8 8 Smlouvy uzavřené během realizace projektu S Ministerstvem pro místní rozvoj: Rozhodnutí o účasti státního rozpočtu a strukturálních fondů EU na financování akce (projektu) S Karlovarským krajem: Smlouva o půjčce Smlouva o příspěvku

9 9 Smlouvy uzavřené během realizace projektu S partnery: Smlouva o partnerství (v některých případech také jako dodatek Souhlas vlastníka s umístěním technologií) Smlouva o výpůjčce (dodavatel Předávací protokol) S dodavatelem: Smlouva o dílo Pojišťovna: Pojistná smlouva - pojištění elektroniky Pojistná smlouva musí být doložena CRR nejpozději společně s nejbližší monitorovací zprávou následující po pořízení majetku. Doba pojištění nesmí být kratší než 5 let

10 10 Co musí zajistit žadatel zpracování žádosti o podporu (studie proveditelnosti, analýza nákladů a výnosů) finanční plán projektu příprava zadávací dokumentace a zadání veřejných zakázek zahájeni fyzické realizace projektu nejpozději do 6 měsíců od vydání Rozhodnutí o účasti SR a SF realizace projektu pojištění majetku regionální a místní publicita projektu

11 11 Co musí zajistit žadatel podávání monitorovacích zpráv (stanovené formuláře) dostupnost dokladů k projektu udržení a zachování výsledků projektu po dobu 5 let od vydání Rozhodnutí uchování nově vytvořených míst po dobu 5 let u ERDF nová pracovní místa vytvořit do 1 roku od ukončení projektu) nepřevést majetek pořízený z dotace po dobu 5 let prokázat 100% finanční krytí projektu před vydáním Rozhodnutí (jednoetapové projekty) – usneseni zastupitelstva kraje, obce

12 12 Zadávání veřejných zakázek zákon č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů předložení CRR k posouzení návrh smlouvy s vybraným dodavatelem

13 13 Nově vytvořená pracovní místa – důležité hodnotící kritérium Nositelem nově vzniklých pracovních míst je žadatel (konečný příjemce) Pracovní místa musí vzniknout v přímé souvislosti s projektem První průběžná zpráva – uvedení přepočteného stavu zaměstnanců (k datu podání projektové žádosti za předcházející období šesti kalendářních měsíců) Další monitorovací zprávy – nárůst nových pracovních míst

14 14 Kontroly nově vzniklých pracovních míst Přehled výpočtu přepočteného stavu zaměstnanců konečného příjemce (partnera…) Pracovní smlouvy zaměstnanců na pozicích, které vznikly v souvislosti s projektem Pracovní náplně nových zaměstnanců Mzdové listy nových zaměstnanců příp. potvrzení zaměstnavatele o hrubém měsíčním výdělku nového zaměstnance

15 15 Změny v průběhu realizace Písemné oznámení změn CRR, změny lze provést jen na základě vzájemné dohody s řídícím orgánem SROP CRR navrhuje postup řešení Změna údajů v Rozhodnutí – vydání nového Rozhodnutí Spolufinancování ze SR – aktualizace formulářů ISPROFIN

16 16 Čerpání finančních prostředků Pořadí čerpání finančních prostředků vlastní zdroje konečného příjemce místní zdroje, regionální zdroje SR prostředky ze strukturálních fondů

17 17 Čerpání prostředků ze SR zřízení čerpacího účtu u ČS – proplácení prostředků do výše vystavené limitky (účet založen Českou spořitelnou na základě předložení Rozhodnutí a Oznámení limitu výdajů SR). limitka má vždy platnost na příslušný kalendářní rok. dodavatelské neuhrazené faktury – kontrola uznatelnosti nákladů CRR

18 18 Čerpání prostředků ze SF Podíl uznatelných nákladů projektu hrazený ze SF (jednoetapové projekty) proplácen zpětně po ukončení realizace projektu Žádost o proplacení výdajů projektu odevzdání Žádosti o platbu na CRR kontrola realizace projektu CRR a vystavení Žádosti o proplacení výdajů projektu Osvědčení o provedené práci postoupení OPP Řídícímu orgánu ke schválení vydání pokynu Platební jednotce k proplacení z prostředků SF

19 19 Výsledek bylo pořízeno 117 počítačů, 70 tiskáren serveryscannery síťové řešení tiskáren zabezpečení PC záložní zdroje SW pro všechny PC + antivirové programy

20 20 Nenechte se odradit!

21 21 Knihovny a strukturální fondy EU Karlovy Vary 15. – 16.3.2006 Jitka Svobodová Krajská knihovna Karlovy Vary oddělení regionálních služeb Závodní 378/84 360 06 Karlovy Vary e-mail: svobodova@knihovnakv.cz tel.: 353 502 828


Stáhnout ppt "1 Informační a komunikační technologie pro veřejnost Karlovarského kraje Projekt byl spolufinancován ze strukturálních fondů Evropské Unie Knihovny a strukturální."

Podobné prezentace


Reklamy Google