Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Kvalita péče v českých psychiatrických léčebnách z hlediska práv pacientů LUCIE RYBOVÁ 22 dubna, 2009.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Kvalita péče v českých psychiatrických léčebnách z hlediska práv pacientů LUCIE RYBOVÁ 22 dubna, 2009."— Transkript prezentace:

1 Kvalita péče v českých psychiatrických léčebnách z hlediska práv pacientů LUCIE RYBOVÁ 22 dubna, 2009

2 Struktura prezentace 1. Vymezení výzkumného problému 2. Cíle disertační práce 3. Výzkumné otázky 4. Teoretické koncepty 5. Metodologie 6. Analytická část práce 7. Výsledky 8. Závěr

3 1.Vymezení výzkumného problému Dodržování práv pacientů v českých psychiatrických léčebnách jako jeden z aspektů kvality péče.

4 Příčiny problémů  nedostatek peněz na rekonstrukce a adaptace stávajících oddělení  nedostatek peněz na zaplacení většího počtu personálu  nevyhovující zázemí a prostory pro péči  nedůstojné a nehumánní podmínky péče nekvalifikovaný personál  hierarchický způsob organizace práce  nejsou definovány závazné standardy psychiatrické péče  kvalita péče není systematicky sledována  medicínský model péče  paternalistický přístup k pacientům  stigmatizace pacientů  veřejná kontrola a kontrola ze strany zřizovatele selhává  chybí sankční mechanismus  špatná vymahatelnost práv

5 2. Cíl práce Evaluace dodržování práv pacientů a souvisejících aspektů kvality péče v českých psychiatrických léčebnách.

6 Dílčí cíle:  shrnout a analyzovat dostupné poznatky o kvalitě péče, podmínkách léčby a dodržování práv pacientů v českých psychiatrických léčebnách  vymezit a analyzovat problémy týkající se péče o pacienty v českých psychiatrických léčebnách zejména ve vztahu ke kvalitě poskytované péče a právům pacienta  Vymezit a analyzovat hlavní faktory vedoucí k porušování práv pacientů v českých psychiatrických léčebnách  analyzovat právní rámec poskytování péče v českých psychiatrických léčebnách v kontextu kvality péče, práv hospitalizovaných pacientů a jejich ochrany  diskutovat a navrhnout opatření vedoucí k celkové humanizaci péče, k dodržování práv pacientů a ke zlepšení kvality péče v českých psychiatrických léčebnách.

7 3. Výzkumné otázky (1)  Jaké jsou hlavní problémy související s péčí a ochranou práv pacientů v psychiatrických léčebnách?  Jak a kde jsou práva pacientů v psychiatrických léčebnách upravena?  Dochází v psychiatrických léčebnách k porušování práv pacientů?  Co jsou klíčové faktory způsobující porušování práv pacientů v psychiatrických léčebnách?  Jsou pacienti v psychiatrických léčebnách informováni o svých právech během léčby a jakým způsobem?

8 Výzkumné otázky (2)  Jak je naplňováno právo pacientů na informace?  Jak jsou pacienti spokojeni s podmínkami léčby v psychiatrických léčebnách?  Je možné využít měření spokojenosti psychiatrických pacientů s poskytovanou péčí léčebnách k hodnocení kvality této péče?  Lze do monitorování práv pacientů a vyhodnocování kvality péče v psychiatrických léčebnách zapojit i nevládní neziskové organizace sdružující uživatele psychiatrické péče?

9 4. Teoretické koncepty koncept duševní nemoci (WHO, 2001) koncept humanismu koncept lidských práv se vztahem k zdraví koncept (mechanismy) ochrany lidských práv koncept práv pacientů koncept kvality péče ( koncept stigmatizace koncept sociálního vyloučení koncept bio-psycho-sociálního modelu péče a moderní formy rehabilitace deinstitucionalizace koncept medicíny orientované na pacienta koncept kvality života

10 5. Metody řešení a data (1)  analýza aplikace mezinárodních dokumentů a úmluv o lidských právech na léčbu a práva pacientů v psychiatrických léčebnách  analýza vývoje českého právního rámce na poskytování péče v psychiatrických léčebnách a analýza aplikace návrhů připravovaných zdravotnických zákonů (zákona o zdravotních službách a zákona o specifických zdravotních službách)  vlastní dotazníkové šetření mezi pacienty

11 Metody řešení a data (2)  zprávy monitorující dodržování práv pacientů v léčebnách (CPT, APEL, VOP)  výzkumy kvality péče v psychiatrických léčebnách (Reiter a kol., 2004, Reiter a kol.,2006)  vlastní orientačně – mapující šetření (Ripová, 2001)  vlastní dotazníkové šetření (2008)

12 6. Analytická část práce  analýza aplikace mezinárodních dokumentů a úmluv o lidských právech na léčbu a práva pacientů v psychiatrických léčebnách  analýza vývoje českého právního rámce poskytování péče v psychiatrických léčebnách  analýza návrhu zákona o zdravotních službách a návrhu zákona o specifických zdravotních službách  Dotazníkové šetření

13 Analýza aplikace mezinárodních dokumentů a úmluv o lidských právech na léčbu a práva pacientů v psychiatrických léčebnách  Všeobecná deklarace lidských práv /1948/  Mezinárodní pakt o občanských a politických právech /1966/  Mezinárodní pakt o hospodářských, sociálních a kulturních právech /1966/, článek 12  Evropská úmluva o lidských právech a základních svobodách /1950/  Evropská sociální charta /1961/  Deklarace o prosazov á n í pr á v pacientů v Evropě/1994/  Mezin á rodn í listina pr á v hospitalizovaných pacientů  Deklarace lidských pr á v du š evně nemocných /1989/  Deklarace pr á v du š evně postiženýcb lid í /OSN, 1971/

14 Analýza vývoje českého právního rámce poskytování péče v psychiatrických léčebnách  Úmluva o ochraně lidských práv a svobod (č.209/1992 Sb.)  Úmluva o ochraně lidských práv a důstojnosti lidské bytosti v souvislosti s aplikací biologie a medicíny (č. 96/2001 Sb.)

15 Analýza vývoje českého právního rámce poskytování péče v psychiatrických léčebnách  Zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu  Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád  Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník

16 Dotazníkové šetření Metodologie Popis souboru

17 7. Výsledky šetření(1) Informace o právech pacienta  O právech během léčby nebylo v psychiatrických léčebnách informováno 34% pacientů.  Částečně bylo informováno 16 % pacientů.  Informaci o právech během léčby obdrželo pouze necelých 50% z dotázaných pacientů.

18 Výsledky šetření (2) Informace o diagnóze  Pouze 51 % pacientů bylo informováno o své diagnóze.  Informaci o diagnóze neobdrželo 33 % pacientů.  Částečně bylo informováno 10 % pacientů.

19 Výsledky šetření (3) Informace o lécích a jejich vedlejších účincích  36 % pacientů nebylo informováno o lécích, které užívá. Částečně bylo informováno 5 % pacientů.  O vedlejších účincích léků bylo informováno pouze 25% pacientů hospitalizovaných v psychiatrických léčebnách.  56 % pacientů nebylo vůbec informováno o vedlejších účincích léků.

20 Výsledky šetření (4) Hodnocení podmínek léčby  Pouze 9 % z dotázaných pacientů bylo velmi nespokojeno s podmínkami léčby.  Spíše spokojeno bylo 43 % pacientů.  Velmi spokojeno bylo 22 % pacientů.

21 Výsledky šetření (4) Náměty pacientů na zlepšení:  58 % pacientů by uvítalo více informací.  Pouze 24 % pacientů má dostatek informací.  59 % pacientů navrhuje zlepšení způsobu komunikace personálu s pacienty.  44 % pacientů navrhuje zlepšit nabídku volnočasových aktivit pro pacienty.  Zlepšit zařízení pokojů navrhlo 41% pacientů, snížit počet pacientů na pokojích navrhlo 42 % pacientů.  Zlepšení režimu navrhlo 45 % pacientů.

22 Návrh opatření:  zavedení systému interní a externí kontroly dodržování práv pacientů v psychiatrických léčebnách  vypracování metodického pokynu zřizovatele k dodržování práv pacientů v léčebnách (způsob a obsah informování pacientů v psychiatrických léčebnách, řešení stížností, povinné vzdělávání personálu )  vypracování a schválení závazných standardů psychiatrické péče  zavést systematický monitoring kvality poskytované péče  zapojení nevládních organizací do obhajoby práv pacientů  systém sankcí za nedodržování práv pacientů v léčebnách  definování práv a povinností pacientů v psychiatrických léčebnách (včetně sankcí za porušení) zákonem  zřízení etických komisí

23 Závěry (1)  Šetření potvrdilo, že vysoké procento pacientů v psychiatrických léčebnách není informováno o svých právech během léčby.  Pacienti nedostávají informace, na které mají právo: informace o nemoci, o diagnóze, lécích a jejich vedlejších účincích.  Pacienti dostávají většinu informací (režim, práva, léčba) pouze ústní formou.

24 Závěry (2) Ačkoliv je převážná většina pacientů s podmínkami léčby v psychiatrických léčebnách spíše spokojena, většina pacientů by uvítala zlepšení podmínek léčby, zlepšení způsobu komunikace mezi nimi a personálem a vyšší míru informovanosti o léčbě, o jejím průběhu a o právech pacienta.

25 Závěry (3)  Mezi hospitalizovanými psychiatrickými pacienty lze provádět měření spokojenosti s poskytovanou péčí v léčebnách a výsledky využívat k hodnocení kvality péče.  Pro monitorování dodržování práv pacientů lze využít i nevládní neziskové organizace sdružující uživatele psychiatrické péče.

26 Děkuji za pozornost.


Stáhnout ppt "Kvalita péče v českých psychiatrických léčebnách z hlediska práv pacientů LUCIE RYBOVÁ 22 dubna, 2009."

Podobné prezentace


Reklamy Google