Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Hlavní rozvojové příležitosti a bariéry ČR. Regionalistika=regionální vědy – vědní obor, vědní disciplína (podobně jako ekonomie, sociologie, právní vědy.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Hlavní rozvojové příležitosti a bariéry ČR. Regionalistika=regionální vědy – vědní obor, vědní disciplína (podobně jako ekonomie, sociologie, právní vědy."— Transkript prezentace:

1 Hlavní rozvojové příležitosti a bariéry ČR

2 Regionalistika=regionální vědy – vědní obor, vědní disciplína (podobně jako ekonomie, sociologie, právní vědy apod.), která se zabývá řešením problémů rozvoje v území – rozvojem obcí, měst, krajů, definováním cílů a nástrojů rozvoje území Teoretické koncepce + praktické aplikace (studium rozvojových možností území) RV: předmětem studia RV je analýza socioekonomické situace jednotlivých území, definování hlavních rozvojových možností a bariér a definování návrhů a opatření k podpoře regionálního rozvoje (HP, SP, RP … ) 2

3 3 Nic statického, konečný cíl – ALE neustálý proces Souhrn aktivit, strategií a opatření (PROJEKTŮ) iniciovaných na lokální, regionální nebo národní úrovni A v jejich vzájemné koordinaci Cílem opatření v rámci podpory regionálního rozvoje je: - dlouhodobý rozvoj (strategické řízení s výhledem let x politická podpora) - zvyšování kvality života místních aktérů - Cíle R: kvalita života, zaměstnanost, rozvoj služeb, růst příjmů, dostupnost infrastruktury, bezpečí, prestiž území, vzdělávání, občanské a politické svobody apod.

4 Hmotné složky územního rozvoje (plochy, koridory a pozemky, stavby a zařízení, přírodní prvky a útvary, obyvatelstvo, fauna, flóra) Aktivity v území (výroba, bydlení, rekreace, doprava, veřejné služby) Procesy v území (ekonomické, sociální, environmentální, ekologické, kulturní) Hodnoty v území (ekonomické, sociální, kulturní (včetně urbanistických a architektonických), environmentální, ekologické) Vztahy v území (vztahy objemově prostorové, vztahy provozní) 4

5 Kvantitativní (statistika, demografie …) Kvalitativní ukazatelé (např. TIMUR) 5

6 Nástroj územního plánování Nástroj pro realizaci udržitelného rozvoje území Definuje hlavní strategie pro rozvoj území, priority, zásady a cíle územního rozvoje --- konkurenceschopnost území Využívá: územní plány, územně plánovací dokumentaci, regulační plány Definuje hlavní rozvojové osy a oblasti ČR Institucionální rámec rozvoje území, realizace PÚR – definuje úkoly pro kraje, obce aj. Nedefinuje regulaci území ale hlavní vývojové záměry státu a principy jejich naplnění Základ pro regionální politiku státu PÚR definuje strategii a základní podmínky pro naplňování úkolů územního plánování Nedefinuje přesná pravidla pro konkrétní situace, ale obecné rámcové úkoly pro navazující územně plánovací činnost 6

7 Koordinace PÚR s cíli a principy kohezní politiky a dalších politik s dopady do území a jeho rozvoje Respekt mezinárodního prostředí – principy územního plánování EU a dalších států, Implementace pravidel a zásad mezinárodního společenství, EU (udržitelný rozvoj, víceúrovňové vládnutí, partnerství, decentralizace aj.) 7

8 8 CílFondy pro EU27Fondy pro ČR Konvergence 251,16 mld. € (cca 7 082,80 mld. Kč) 81,54% 25,88 mld. € (cca 730,00 mld. Kč) 96,98% Regionální konkurencescho pnost a zaměstnanost 49,13 mld. € (cca 1 385,40 mld. Kč) 15,95%cca 11,73 mld. Kč1,56% Evropská územní spolupráce 7,75 mld. € (cca 218,55 mld. Kč) 2,52%cca 10,97 mld. Kč1,46% Celkem 308,04 mld. € (cca 8 686,80 mld. Kč) 100,00% 26,69 mld. € (cca 752,70 mld. Kč) 100,00% Rozdělení prostředků fondů EU mezi cíle politiky HSS v období

9 9

10 Zaostalé regiony Venkovské regiony Příhraniční regiony Regiony s urbanistickými problémy Strukturálně postižené regiony 10

11 11

12 = nástroj realizace cílů vnitřní regionální politiky 1) Podpora strukturálně postižených a hospodářsky slabých regionů 2) Podpora venkovských regionů Podpora obnovy venkova 3) Podpora ostatních regionů Program podpory rozvoje území výrazně postižených redukcí nebo zánikem vojenských posádek 12

13 menší hustota osídlení důsledek přírodních podmínek, geografické polohy (horské oblasti, příhraniční oblasti) důsledky politických rozhodnutí – např. vystěhování německého obyvatelstva z českého příhraničí dlouhodobě malá míra mobility Nižší hospodářský potenciál (zemědělství) Nedostatečná dopravní obslužnost Vyšší nezaměstnanost, lidské zdroje Neexistence významnějších ekonomických subjektů Další faktory závislé na ekonomické a politické situaci státu 13

14 14

15 Rozdrobená sídelní struktura, historicky formovaná Velký počet malých obcí Praha, Brno, Ostrava – nad obyv. Plzeň, Olomouc – tis. Významný počet malých obcí – STČ, VYS, JČ Významná míra urbanizovanosti: MSK, UL, LB (VÚSC – 14 Regiony soudržnosti 8) 15

16 16

17 17 Počet obyvatel v tisících Počet obcí (%) Počet obyvatel (%) Do Nad ČR celkem

18 18 Země% počet obcí pod 1000 obyv.Prům počet obyv. v obciPrůměr rozloha obce (km2) Anglie Litva Bulharsko Švédsko Holandsko Dánsko Polsko Slovinsko Finsko Norsko Chorvatsko Rumunsko Itálie Estonsko Španělsko Lotyšsko Maďarsko Slovensko Česko Francie

19 19

20 Zemědělství a lesnictví – role ve využívání přírodních zdrojů Lokální zdroje potravin Součást kulturního dědictví Evropy, diverzita krajiny Biodiverzita Místo rekreace, trávení VČ (sport, kultura, chata a chalupa …) Vyšší kvalita zdraví – místo práce i bydlení S rozvojem dopravy a ICT technologií – potenciální místo bydlení Potřeba stabilizace obyvatel 20

21 21

22  Základní forma meziobecní spolupráce jsou svazky obcí  Technické svazky obcí x Rozvojové svazky obcí („mikroregiony“)  Dobrovolné svazky obcí a měst, různá velikost, struktura, cíle  Strategie svazků obcí – obvykle jediný rozvojový dokument obce  Pro úspěšnost spolupráce je klíčový lidský faktor (ochota spolupracovat), mimořádný význam schopného manažera  Členství ve více uskupeních – nároky na obec a tříštění aktivit – vhodnější využít jednoho uskupení, které by jménem obcí vstupovalo do dalších interakcí 22

23 Pramen: RARIS, Ministerstvo financí,

24 24

25 25

26 26

27 27

28 Místní akční skupiny Podpora místního partnerství, Leader Aktéři MAS Význam MAS x mikroregiony 28

29 29

30 30

31 31 Dobrovolná sdružení obcí, měst, NO, podnikatelských subjektů aktivity přeshraniční spolupráce vytváření euroregionů se považuje za nedílnou součást integračních procesů (SF) euroregion je formální nástroj pro přeshraniční spolupráci regionálních organizací Různá legislativa Malé projekty (do 1milEUR), velké projekty, tvrdé i měkké projekty dobrovolná sdružení obcí, které spojují své kapacity a aktivity, aby dokázaly čelit negativním dopadům periferní polohy

32 32

33 33

34 34

35 35 EuroregionPočet čl. obcíRozloha v km 2 Obyvatelstvo Nisa , Labe , Krušnohoří , Egrensis , Šumava , Glacensis , Praděd , Těšínské Slezsko41763, Silesia , Pomoraví , Beskydy61948, Bílé Karpaty , Silva Nortica ,

36 36 Zaměření pracovních skupin euroregionů v ČR

37 37

38 Globalizace, regionalizace, decentralizace Udržitelný rozvoj – Zdravá města, LA21, soutěže město Stromů, rozkvetlá obec … Partnerství mezi VS a soukromým a občanským sektorem Marketingové a manažerské metody řízení Důraz na vlastní zdroje Zvyšující se zájem o socio-kulturní témata, sociální změna 38

39 Metodický dokument/nástroj pro uplatnění principů TUR v praxi Jednotlivé kroky pro uplatnění LA21 v praxi Pracovní skupiny pro LA 21 – diverzifikovaná struktura aktérů (úřad, školy, NO, občané, firmy apod.): přijetí filozofie úřadem! Veřejné mínění, zjištění hlavních rozvojových problémů v území, potenciál území – definování strategií, opatření a aktivit, včetně finančního rámce a evaluace Budování partnerství v území! Dlouhodobý horizont, který nekončí vypracováním strategie 39

40 Individuálně města, mikroregiony Od roku 2003 koncepčnější přístup ze strany MŽP – definování kritérií a indikátorů pro implementaci LA21 – založení databáze LA21 Kategorizace měst a krajů zapojených do LA21 – zájemci, kategorie A, B, C, D Přehled jednotlivých lokalit viz: ČRvmapách/tabid/156/language/cs-CZ/Default.aspx ČRvmapách/tabid/156/language/cs-CZ/Default.aspx 40


Stáhnout ppt "Hlavní rozvojové příležitosti a bariéry ČR. Regionalistika=regionální vědy – vědní obor, vědní disciplína (podobně jako ekonomie, sociologie, právní vědy."

Podobné prezentace


Reklamy Google