Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Trvale udržitelný rozvoj v koncepci rozvoje obcí, měst a regionů v čr

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Trvale udržitelný rozvoj v koncepci rozvoje obcí, měst a regionů v čr"— Transkript prezentace:

1 Trvale udržitelný rozvoj v koncepci rozvoje obcí, měst a regionů v čr
Regionalistika 2 Trvale udržitelný rozvoj v koncepci rozvoje obcí, měst a regionů v čr

2 Současné přístupy k lokálnímu a regionálnímu rozvoji
Koncepce udržitelného rozvoje Takový způsob rozvoje území, který uspokojuje potřeby přítomnosti, aniž by oslaboval možnosti budoucích generací naplňovat jejich vlastní potřeby (definice OSN): Územní plánování, finanční řízení, sociální politika, CR a další Koordinace jednotlivých zájmů v území v dlouhodobém horizontu Rovnováha mezi základními oblastmi našeho života: ekonomika(příjmy, zaměstnanost, inovace), sociální aspekty (demokracie, chudoba, přístup k veřejným službám aj.) a environmentální prostředí (ŽP, urbanita místa aj.). Odpovědnost vůči budoucím generacím! Základem jsou dlouhodobé strategie vytvářené na základě participace nejširší komunity

3 Principy TUR v evropské a české legislativě
Maastrichtská smlouva (1993) Aalborgská charta (1994) Lipská charta o udržitelných evropských městech (2007) Strategie udržitelného rozvoje EU Strategie udržitelného rozvoje České republiky (2004) Rozvojové strategie na úrovni obcí, měst a krajů

4 TUR komplexní soubor strategií, které umožňují pomocí ekonomických, právních i administrativních nástrojů a technologií uspokojovat sociální a kulturní potřeby lidí, materiální i duchovní, při plném respektování environmentálních limitů. redefinice institucí i procesů v celém procesu rozvoje území – otevření rozhodování max počtu aktérů v území Uplatnění principů TUR – dána správním uspořádáním jednotlivých zemí Přístupy k problematice ŽP (i KD), priority jedn. Zemí Mírou demokratizace řízení věcí veřejných Rolí územních samospráv: Lokální agenda 21

5 LA 21 Metodický nástroj aplikace principů TUR
Důraz kladen na místní společenství, komunity Předpoklad: Velké množství problémů a řešení obsažených v Agendě 21 (dokument OSN) má své kořeny na úrovni místních aktivit; participace a spolupráce místních úřadů bude proto faktorem určujícím úspěšnost realizace jejich cílů Situace: významná decentralizace moci, vysoká míra kompetencí obcí i regionů v oblasti ekonomiky, kultury, sociální politiky, vzdělávání, ŽP apod. U nás aplikován na úrovni obcí, měst, DSO i krajů Dobrovolná aktivita – iniciace odspoda (bottom-up)

6 LA a její aplikace v praxi
Metodický dokument/nástroj pro uplatnění principů TUR v praxi Jednotlivé kroky pro uplatnění LA21 v praxi Pracovní skupiny pro LA 21 – diverzifikovaná struktura aktérů (úřad, školy, NO, občané, firmy apod.): přijetí filozofie úřadem! Veřejné mínění, zjištění hlavních rozvojových problémů v území, potenciál území – definování strategií, opatření a aktivit, včetně finančního rámce a evaluace Budování partnerství v území! Dlouhodobý horizont, který nekončí vypracováním strategie

7 Uplatňování LA 21 v ČR Individuálně města, mikroregiony
Od roku 2003 koncepčnější přístup ze strany MŽP – definování kritérií a indikátorů pro implementaci LA21 – založení databáze LA21 Kategorizace měst a krajů zapojených do LA21 – zájemci, kategorie A, B, C, D Přehled jednotlivých lokalit viz:

8 Indikátory TUR Kvalita místního ovzduší
Spokojenost občanů s místním společenstvím Mobilita a místní přeprava cestujících Dostupnost místních veřejných prostranství a služeb Cesty dětí do a ze školy Udržitelné řízení místní samosprávy a místního podnikání Výrobky propagující udržitelnost Nezaměstnanost Udržitelné využívání území A další Měření pomocí kvantitativních i kvalitativních metod: pravidelné evaluace!

9 Příklady projektů v rámci LA 21
Řešení dopravní obslužnosti, bezpečí ve městě Naučné středisko ekologické výchovy Úklidové akce a regenerace veřejných prostranství Budování naučných stezek Ekologická výchova pedagogů i školáků Setkání s podnikateli, seniory apod. Výstavba a rozšiřování sportovišť, prostor pro trávení VČ Rekonstrukce komunikací Odpadové hospodářství, tříděný odpad A další

10 Shrnutí : přínos LA 21 Komplexní pohled na problematiku rozvoje území
Metoda podporující participaci nejširší občanské společnosti na rozvoji území – proměna charakteru veřejné politiky, metodika zapojení veřejnosti do rozhodování Přenos zkušeností a dobré praxe Rozvoj lokální ekonomiky, využití místních zdrojů Zvyšování kvality veřejné správy, transparentnost řízení , otevírání se řízení nejširší veřejnosti

11 Aktuální tendence v ČR Udržitelnost růstu - protimluv
Důraz na složku ŽP, konflikt mezi ekonomy a ekology, environmentální politika státu, role ŽP Rada vlády pro udržitelný rozvoj (2003) Finanční a institucionální podpora LA21 (2007) Nadstavba k aktuálním problémům a tendencím Přežitý model v některých městech, konzervace stavu (Kladno) Národní síť zdravých měst Rozevírání nůžek mezi jednotlivými lokalitami a regiony (aktivní x pasivní přístupy) Propojení s územním plánováním a dalšími strategickými dokumenty


Stáhnout ppt "Trvale udržitelný rozvoj v koncepci rozvoje obcí, měst a regionů v čr"

Podobné prezentace


Reklamy Google