Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Didaktická technologie

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Didaktická technologie"— Transkript prezentace:

1 Didaktická technologie
Předmět: Teorie sportovních her (KUT/SHT) Přednáší: Doc. PhDr. D. Tomajko, CSc.

2 Didaktická technologie
Vychází z koncepce IHV a THV Vliv tréninkového a soutěžního zatěžování vede ke vzniku otevřeného specializovaného integrovaného funkčního systému

3 Úkoly tréninkového procesu
Vyváženě stimulovat všechny determinanty HV specifickými (herními) a nespecifickými (kondičními) zátěžovými činnostmi Pěstovat odolnost IHV a THV proti deformačním faktorům Nutnost Zachovat trvalé zastoupení specifických a nespecifických zátěžových činností Modulovat jejich proporce

4 Didaktická technologie
Déle trvající absence jedné z obou zátěžových činností Narušuje specializovaný funkční systém Snižuje úroveň HV

5 Integrace výkonu v utkání a výkonu v tréninku
Jedinečnost utkání (soutěžní zatížení) Nejistota Riziko Požadavky na okamžitý úspěch Emoční prožitky Boj s deformačními faktory Jedinečné zkušenosti Oblast osobní preference Veřejná kontrola

6 Integrace výkonu v utkání a výkonu v tréninku
Jedinečnost utkání (soutěžní zatížení) Realizace a zúročení výkonového potenciálu vytvořeného v TP Ověření odolnosti HV vytvořené v tréninku Integrace sebeřízení hráče a ovlivňování hráče trenérem Uvádění osvojených dovedností do nových souvislostí Upevňování pohybové kontroly Vytváření odolnosti proti deformačním faktorům

7 Integrace výkonu v utkání a výkonu v tréninku
Jedinečnost tréninku: Zkušební jednání bez rizika učení novým dovednostem, obměny dříve osvojených dovedností Dlouhodobé ovlivňování HV odstraňování nedostatků Bojiště osobních ambicí, konkurence, rivality Příprava hráčů pro roli v družstvu

8 Integrace výkonu v utkání a výkonu v tréninku
Jedinečnost tréninku: Anticipace výkonu soupeře Předvídání situací v nejbližším utkání Napodobování podmínek utkání Formulace požadavků na hráče pro utkání Jak sbližovat podmínky utkání a tréninku Vyvíjet na tréninku tlak po úspěchu Kontrolovat průběh a úspěšnost řešení herních úkolů Navozovat deformační faktory

9 Didaktické formy Didaktické formy
Způsoby uspořádání vnějších podmínek, umožňující efektivní řízení BT k určitým cílům Didaktické formy Organizační Metodicko- organizační Sociálně interakční

10 Metodicko-organizační formy (MOF)
Představují způsob účelného uspořádání vnějších situačních podmínek a obsahu, tvořeného herními činnostmi Umožňují realizaci pohybového a herního úkolu Nahrazují dříve používanou technicko-taktickou nebo technickou a taktickou přípravu

11 Úkoly MOF Transformovat pohyby v herní činnosti a postupně je přibližovat předpisovému chování Uvědomovat si herní úkoly a možnosti jejich řešení v navozených herních situacích (využívání kognitivních procesů)

12 Úkoly MOF Vytvářet podmínky pro rozvoj participace hráčů na týmovém výkonu a činnostní koheze Vytvářet nároky na neoxidativní alaktátové a oxidativní krytí energetického výdeje Navozovat herní situace a jejich typové faktory a umožňovat jejich vnímání

13 Úkoly MOF Navozovat deformační faktory, vznikající
Situační neočekávaností v důsledku tlaku soupeře a zásahů spoluhráčů Rozhodováním pod časovým tlakem Záměrným fyzickým zatěžováním Kontrolovaným požadavkem na úspěšnost řešení herních úkolů a provedení herních činností

14 Vnější podmínky MOF zahrnují
Přítomnost nebo nepřítomnost soupeře Stupeň proměnlivosti herně situačních podmínek

15 Inventář situačně herních podmínek
B C D E Bez soupeře Se soupeřem V předem determinovaných podmínkách V náhodně proměnlivých podmínkách V celistvých náhodně proměnlivých herních podm.

16 Typy MOF Průpravné cvičení 1. typu nepřítomnost soupeře, předem určené, relativně neměnné podmínky Průpravné cvičení 2.typu nepřítomnost soupeře, náhodně proměnlivé, limitované podmínky Herní cvičení 1. typu přítomnost soupeře, předem určené herně situační podmínky a daný průběh řešení, opakování neměnného řešení herních situací

17 Typy MOF Herní cvičení 2.typu přítomnost soupeře, náhodně proměnlivé, limitované herně situační podmínky, opakování řešení náhodně proměnlivých herních situací a úseků utkání, časové, prostorové limity Průpravné hry přítomnost soupeře, náhodně proměnlivé herně situační podmínky, souvislý herní děj, změny rolí hráčů, přechod z obrany do útoku a z útoku do obrany

18 Přenos-transpozice- herních činností a situací do MOF
Vycházet z kontextu utkání

19 Didaktická redukce Zjednodušování
Neztratit souvislost se záměrem využít činnosti v utkání Dva aspekty: Objektivní identita stupeň shody mezi činnostmi a situacemi přenesenými do MOF a podmínkami utkání Subjektivní identita vidět očima hráče to, co se předkládá jako obsah MOF, hráč by měl pochopit smysl a význam předkládaných činností a vědět, co se od něj žádá a proč se to žádá

20 Didaktická redukce Elementární od komplexního řešení herní situace až k provedení HČJ, tj. k vazbám jejich prvků, které odpovídají požadavkům řešení v utkání Situační od komplexní herní situace k hernímu cvičení nebo průpravné hře (snížení počtu hráčů, omezení prostoru)

21 Otázky pro rozhodování trenéra při vytváření MOF
Co chci přenést z utkání do MOF? Jak budu postupovat při redukci? Jak přiblížím hráčům svůj záměr, smysl redukce, souvislost s obsahem MOF a využitím činností v utkání?

22 Organizační formy Určující hledisko: Tréninková jednotka
Vnější podmínky tj. organizační rámec vymezený časově, místně a obsahově Tréninková jednotka Typy tréninkových jednotek Tréninkový cyklus Tréninkové období Tréninkové utkání Soutěžní utkání

23 Sociálně interakční formy
Určující hledisko: Vztah mezi trenérem a hráči mezi hráči samotnými jako nositeli činnosti v TP Hromadná forma Skupinová forma Stejnorodé skupiny Skupiny se odlišují podle úrovně podnětových úloh a stupně spolupráce ve skupině Individuální forma

24   KONEC  


Stáhnout ppt "Didaktická technologie"

Podobné prezentace


Reklamy Google