Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

 Obchodní korporace jsou Združení osob Združení majetku  Majetek získaný od společníků  Majetek, získaný od z podnikání  Majetek – to o co se zhodnotil.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: " Obchodní korporace jsou Združení osob Združení majetku  Majetek získaný od společníků  Majetek, získaný od z podnikání  Majetek – to o co se zhodnotil."— Transkript prezentace:

1

2  Obchodní korporace jsou Združení osob Združení majetku  Majetek získaný od společníků  Majetek, získaný od z podnikání  Majetek – to o co se zhodnotil majetek od společníků a majetek z podnikání

3  V užším slova zmyslu: právní úprava vložení vkladu, jeho snížení nebo zvýšení  V širším slova zmyslu: zahrnuje také podíl na zisku, podíl na likvidačním zůstatku, finanční asistence, nabytí vlastních podílů apod. Účel právní úpravy vkladu:  zajištění rovnováhy mezi společníkem vkládanou hodnotou (předmět vkladu) a společníkem nabývanou hodnotou (podíl na zisku)

4  Zajištění majetkové autonómie obchodní korporace při založení, resp. vzniku  Obchodní korporace tak má přiměřenou hodnotu o které rozhoduje, která jí slouží k vytváření zisku a při plnění dluhů korporace

5  Autonómie vůle společníků (zakladatelů)  Společníci nemají povinnost určit výši vkladu ALE  Společníci mají povinnost plnit vkladovou povinnost, když byla sjednána VÝJIMKA  Požadavek na minimálni výši základního kapitálu (a.s. a s.r.o.)

6  Komanditní společnost  Společnost s ručením omezeným  Akciová společnost  Družstvo vklad je základním atribútem existence  VOS – vklad lze dojednat fakultatívně

7 § 15 ods. 1 ZOK  Vkladem je peněžní vyjádření hodnoty předmětu vkladu do základního kapitálu obchodní korporace. číselná hodnota věci § 15 ods. 2 ZOK  Předmětem vkladu je věc, kterou se společník nebo budoucí společník (dále jen „vkladatel“) zavazuje vložit do obchodní korporace za účelem nabytí nebo zvýšení účasti v ní (dále jen „vkladová povinnost“).

8 Vklad 1 Vklad 2 Vklad 3 Předmět 1 Předmět 2 Předmět 3 Základní kapitál obchodní korporace

9  Vklad musí být vymezen v zakladatelském právním jednání při (essentialia negotii – podstatná náležitost!!!)  Založení komanditní společnosti (musí být určen vklad komanditisty)  Založení S.R.O.  Založení A.S.  Když není obchodní korporace je prohlašena za neplatnou ( 92 ods. 2 ZOK)

10  Je to VĚC  § 489 NOZ: vše co je odlišné od osoby a slouží potřebe lidí Hmotná věc Nehmotná věc Ovladatelná čast vnějšího světa práva a věci bez hmotné podstaty (samostatný předmět)

11  Závazek vkladatele  Závazek vložit předmět vkladu  účast Práva a povinnosti společníka, které mu plynou z jeho účasti na společnosti 1.Nabytí účasti 2.Zvýšení účasti PODÍL

12 PŘI ZALOŽENÍ  Na základě zakladatelského právního jednání (t.j. společenské smlouvy) PŘI ZVÝŠENÍ ZÁKLADNÍHO KAPITÁLU  Na základě společenské smlouvy (v.o.s., k.s.)  Prohlášení o zvýšení vkladu (s.r.o.)  Písemnou smlouvou (a.s.)  Písemným prohlašením o převzetí vkladové povinnosti (družstvo)

13  Vkladová povinnost je bez dalšího splněná splacením vkladu a vnesením nepeněžitého vkladu ve lhůtě a způsobem stanoveným zákonem a společenskou smlouvou Peněžný vklad Nepeněžný vklad splacením vnesením před podaním návrhu na zápis do OR před vznikem korporace S.R.O. A.S.

14  Je-li nepeněžitým vkladem nemovitá věc, je předmět vkladu vnesen tak, že vkladatel předá správci vkladů nemovitou věc a písemné prohlášení s úředně ověřeným podpisem o vnesení nemovité věci.  Vlastícke právo OK vzniká k nemovitosti – zápisem do katastra na základě prohlášení, ke dni zápisu do OR

15  Je-li nepeněžitým vkladem movitá věc, je předmět vkladu vnesen předáním věci správci vkladů, ledaže společenská smlouva určí jinak.  Není-li z povahy věci možné faktické předání movité věci, je předána odevzdáním datových nebo jiných nosičů, které zachycují předávanou věc, a dokumentace, která zachycuje povahu, obsah a jiné skutečnosti důležité pro možnost využití nepeněžitého vkladu.

16  Peněžitý vklad do kapitálových společností se splácí na zvláštní účet u banky, který zřídí správce vkladů.  Banka s těmito prostředky neumožní nakládat dříve, než kapitálová společnost vznikne, ledaže se jedná o úhradu zřizovacích výdajů nebo vrácení emisních kursů zakladatelům.

17  Před vznikem obchodní korporace přijímá a spravuje splacené nebo vnesené předměty vkladů nebo jejich části společenskou smlouvou pověřený správce vkladů; správcem vkladů může být i zakladatel nebo některý ze zakladatelů.  správce vkladů provádí činnost na základě ustanovení o příkazu podle občanského zákoníku

18  Správce vkladů vydá tomu, kdo je oprávněn podat návrh na zápis do obchodního rejstříku, písemné prohlášení o splnění vkladové povinnosti nebo její části jednotlivými vkladateli.  Prohlášení se přikládá k návrhu na zápis do obchodního rejstříku, ledaže zákon zápis rozsahu splnění vkladové povinnosti do obchodního rejstříku nevyžaduje.

19 § 27 ods. 1 ZOK  Po vzniku obchodní korporace jí správce vkladů předá předměty vkladů i s plody a užitky, ledaže ohledně plodů a užitků společenská smlouva určí jinak. § 27 ods. 2 ZOK  Nevznikne-li obchodní korporace, správce vkladů předměty vkladů nebo jejich části i s plody a užitky bez zbytečného odkladu vrátí vkladatelům; za splnění této povinnosti ručí zakladatelé společně a nerozdílně.

20  Veřejná obchodní společnost  Lhůta a způsob splnění vkladové povinnosti jsou ponechany plně v dispozici společníků  Dojednají v společenské smlouvě  Když dojednaní chybý: § 100 ZOK  Vkladovou povinnost splní v penězích bez zbytečného odkladu po vzniku své účasti ve společnosti

21  Komanditní společnost  Lhůta a způsob splnění vkladové povinnosti jsou ponechany plně v dispozici společníků  Dojednají v společenské smlouvě  Komanditista má vkladovou povinnost vždy, komplementář jen když je dojednaná  Když dojednaní o lhůtě a způsobě chybý: § 119, § 121 ZOK  Vkladovou povinnost splní komplementář (§ 119) a komanditista (§ 121) v penězích bez zbytečného odkladu po vzniku své účasti ve společnosti

22  Společnost s ručením omezeným  způsob splnění vkladové povinnosti je ponechan plně v dispozici společníků (tak při založení i při zvýšení základního kapitálu) při založení: § 146 a § 148 ZOK nepeněžitý před vznikem a peněžitý před podaním návrhu na zápis, a to nejméně 30 % všech vkladů, nejpozději do 5 let ode dne vzniku společnosti Lhůta při zvýšení: § 223 ZOK v lhůtě dle společenské smlouvy, nejpozději do 5 let ode dne vzniku společnosti

23  Akciová společnost  způsob splnění vkladové povinnosti je ponechan plně v dispozici akcionářů, při sjednání nebo změně stanov, jak při založení, tak při zvýšení základního kapitálu  Lhůta: ◦ Nepeněžitý vklad před vznikem A.S. ◦ Peněžitý min. 30 % všech upsaných akcii nejpozději do podaní návrhu na zápis společnosti do OR ◦ Akcionář splatí svůj vklad nejpozději do 1 roku od vzniku A.S.

24  Vkladová povinnost není řádně splněná, pokud obchodní korporace nenadobudne vlastníckeho práva k předmětu vkladu  Týka se to hlavně nepeněžitých vkladů s právní vadou  § 26 ZOK: vkladatel uhradí hodnotu nepeněžitého vkladu v penězích podle ocenění ve spoločenské smlouvě

25  Jakákoliv ocenitelná věc s výjimkou peněz  Předmětem není: ◦ lidské tělo ◦ věci, jejichž vložení do OK by porušovalo zákon, dobré mravy nebo veřejný pořádek ◦ nesmí být práce nebo služby

26 § 16 ods. 1 ZOK Po dobu trvání obchodní korporace ani po jejím zrušení nemá společník právo na vrácení předmětu vkladu. založení vznik zánik lze dojednat vrácení vkladu trvání obchodní korporace platí nemožnost vrátit vklad

27  Vkladatel platí úrok z prodlení ve výši 2násobku obecné úrokové sazby  Vkladatele mohou vyloučit z korporace  VOS, KS: po uplynutí dodatečné lhůty na plnění, vyžaduje se souhlas všech společníků  SRO: o vyloučení rozhoduje Valná hromada  AS: o vyloučení rozhoduje Představenstvo po uplynutí dodatečné lhůty na plnění

28  Vyloučením společníka ze společnosti  Prohlášením korporace za neplatnou  Zánikem korporace bez právního nástupce  Změnou společenské smlouvy (VOS, KS)  Snížením základního kapitálu (SRO, AS)

29

30 § 30 ZOK  Základní kapitál obchodní korporace je souhrn všech vkladů.  Peněžité vyjadření hodnoty veškerých předmětu vkladů  Je to statistický údaj, poskytuje informaci o stave v danem okamžiku

31  Povinne je vytvořený v: ◦ KS ◦ SRO ◦ AS ◦ D  Základní kapitál v A.S. se označuje jako jmenovitá nebo účetní hodnota akcie

32  Vyjadřuje se v Kč  V A.S. – v EUR  Minimální výše základního kapitálu: ◦ KS ◦ SRO ◦ AS

33 § 31ZOK  Podíl představuje účast společníka v obchodní korporaci a práva a povinnosti z této účasti plynoucí.  Podíl je nehmotná věc

34  Právo domáhat se za společnost určitých plnéní (§ 108, 157, 371 ZOK)  Právo kontroly společnosti (§ 155, 167, 357 ZOK)  Právo napádat platnost usnesení valné hromady (§ 191, 428 ZOK)  Hlasovací právo (§ 167, 353 ZOK)  Právo na podíl na zisku a na podíl na likvidačním zůstatku

35 PODÍL 1.Právo domáhat se plnění 2.Právo kontroly 3.Právo napádat platnost usnesení 4.Hlasovací právo 5.Právo na podíl na zisku 6.Právo na likvidační zůstatek JINÁ PRÁVA A POVINNOSTI 1.Právo na převod podílů 2.Právo podíl zatížit či jinak právně omezit Společník Společník jako vlastník podílů

36 § 32 ods. 1 ZOK  Každý společník může mít pouze 1 podíl v téže obchodní korporaci § 32 ods. 3 ZOK  Zastavit podíl společníka v obchodní korporaci lze jen za podmínek, za nichž ho lze převéstch. Podmínkou je aby byl podíl převoditelný!!!

37 § 34 ods. 1 ZOK  Podíl na zisku se stanoví na základě řádné nebo mimořádné účetní závěrky schválené nejvyšším orgánem obchodní korporace. Lze jej rozdělit pouze mezi společníky, ledaže společenská smlouva určí jinak. § 34 ods. 2 ZOK  Podíl na zisku v kapitálových společnostech je splatný do 3 měsíců ode dne, kdy bylo přijato rozhodnutí nejvyššího orgánu obchodní korporace o jeho rozdělení, ledaže společenská smlouva nebo nejvyšší orgán určí jinak.  Podíl na zisku v osobních společnostech je splatný do 6 měsíců od konce účetního období, ledaže společenská smlouva určí jinak. § 34 ods. 3 ZOK O vyplacení podílu na zisku rozhoduje statutární orgán.

38 § 36 ZOK  Při zániku účasti společníka v obchodní korporaci za jejího trvání jinak než převodem podílu nebo udělením příklepu v řízení o výkonu rozhodnutí vzniká společníkovi nebo jeho právnímu nástupci právo na vypořádání (dále jen „vypořádací podíl“), ledaže jiný právní předpis stanoví jinak.  Výše se stanoví ke dni zániku účasti společníka v obchodní korporaci z vlastního kapitálu zjištěného z mezitímní, řádné nebo mimořádné účetní závěrky sestavené ke dni zániku účasti společníka v obchodní korporaci.

39 § 37 ZOK  Při zrušení obchodní korporace s likvidací má každý společník právo na podíl na likvidačním zůstatku; nestanoví-li společenská smlouva nebo dohoda společníků jinak, vyplácí se tento podíl v penězích.  Likvidační zůstatek se rozdělí mezi společníky nejprve do výše, v jaké splnili svou vkladovou povinnost.  Nestačí-li likvidační zůstatek na toto rozdělení, podílejí se společníci na likvidačním zůstatku v poměru k výši svých splacených či vnesených vkladů.  Neměl-li žádný ze společníků vkladovou povinnost, rozdělí se likvidační zůstatek mezi společníky rovným dílem.


Stáhnout ppt " Obchodní korporace jsou Združení osob Združení majetku  Majetek získaný od společníků  Majetek, získaný od z podnikání  Majetek – to o co se zhodnotil."

Podobné prezentace


Reklamy Google